Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zezi sẽn tall pãn-tusdg ning nebã zut dũniyã gill zugã

A Zezi sẽn tall pãn-tusdg ning nebã zut dũniyã gill zugã

 A Zezi sẽn tall pãn-tusdg ning nebã zut dũniyã gill zugã

BIIBLÃ lɛbgd a ye yʋʋr sẽn boond t’a Edgar Goodspeed gʋlsame: “A Zezi ra tõe n togsẽ-la bũmb nins a sẽn yeel a sẽn wa n be ne a karen-biisã yen-yen bal wall zãmã sʋk tɩ be evãnzill dãmbẽ wã lɛɛr a yiib pʋgẽ bala. Baasgo, rẽ tɛk bal seka na kẽ b sũy sõma, hal tɩ d tõe n yeel n pa tudgi, tɩ ned a to zãmsg pa tol n tall pãn-tusdg ning buud a Zezi zãmsgã sẽn tall nebã zut dũniyã gill zugã ye.”

A Zezi Kirist sẽn wa n baas a tẽng zug koe-moonegã yʋʋmd 33 wã t’a karen-biisã fãa, b pagb la b rap sõor zãng ra zemsa neb 120. (Tʋʋma 1:15) Rũndã-rũndã, yaa neb sõor sẽn yɩɩd milyaar a yiib n yet tɩ b yaa kiris-neba. Neb a taab me sẽn na maan milyõ kobs n sak n deeg t’a Zezi yɩɩ no-rɛɛsa. Bũmb nins a sẽn zãms nebã sɩd talla pãn-tusdg hal wʋsg ãdem-biisã zutu.

Baa nanambs sẽn pa kiris-neb meng sak n deegame t’a Zezi zãmsgã talla pãn-tusdg nebã zut dũniyã gill zugu. Wala makre, Zidaismã karen-saamb a Hyman Enelow gʋlsa woto: “A Zezi lebga ned ning b sẽn mi n yɩɩd zĩiga fãa, ned kibar neb wʋsg sẽn zãmsd n yɩɩda, la sẽn tall-a pãn-tusdg n yɩɩd ãdem-biisã zut tũudmã kʋdemd yɛl pʋsẽ wã.” A Enelow paasa woto: “Ãnd soab n tõe n mag n bãng pãn-tusdg ning a Zezi sẽn tall ãdem-biisã zutã sẽn zem to-to? Nonglem ning a sẽn tall ne nebã, a sẽn bels-bã, a sẽn maan nebã yel-sõmd ningã, la a sẽn kõ nebã saagr la sũ-noog ninsã fãa pa tol n tall mak-n-taar ye. Maan-neer la tʋʋm-kãsems nins  fãa ninsaalbã sẽn maanã baa a ye pãn-tusdg la b yamleoog pa yao a Zezi sẽn maan b rãmbã sẽn tall pãn-tusdg la yamleoog ning nebã zut dũniyã gill zugã ye. A sẽn yɩ ned ningã la a zãmsgã tara yamleoog wʋsg n yɩɩda.” A Mohandas Karamchand Gandhi sẽn yɩ Ẽnd naabã ra yeela a Zezi wɛɛngẽ woto: “Mam pa ne ned sẽn maan ãdem-biisã neer n yɩɩg a Zezi ye. Hakɩka, Kirist tũudmã pa tar yell ye.” La a paasame: “Yaa yãmb kiris-nebã bal la yellã. Yãmb mensã pa tũud noy nins y sẽn zãmsd nebã baa bilf ye.”

Hal daar zãra, neba miime tɩ kiris-neb ne yʋʋr tũudmã neb sɩng n pa tũud a Zezi zãmsgã ye. A Cecil John Cadoux sẽn yaa kiris-neb tũudmã kʋdemd yɛl mit a ye wã yeelame tɩ “yaarã vɩɩm manesmã wɛɛngẽ sẽn tall pãng paasg egiliizã pʋgẽ wã yɩɩ bũmb kiris-nebã taoor dãmb sẽn da pĩnd n tagsd a yell yʋʋmd 140 sasa wã tɛka.” A paasame: “B sẽn pa ye gãd vɩɩm manesmã noy tũub dem-dem wa pĩndã kɩtame tɩ bilf-bilfã, nebã wa sɩng dũniyã manesem tallgo.”

Vɩɩm manesmã noy basg kell n tallame n wa paam pãng n yɩɩg yʋʋm kob-gĩnd a naasẽ wã Rom Ãmperɛɛr a Kõnstãntẽ sẽn wa n lebg kiris-nedã. A Cadoux gʋlsa woto: “Kʋdem yɛlã mitb ra yãa kɩɩs-kãseng ning Egiliizã sẽn kɩɩs a sẽn maan kaool ne a Kõnstãntẽ wã, la wakat ninga b wilga b sũ-sãang kɩɩs-kãng poorẽ menga.” Rẽ tɛka, yʋʋm kob-gĩn nins sẽn pʋglã pʋsẽ, kiris-neb ne yʋʋr tũudmã neb tʋma tʋʋm-beed toɛy-toɛy sẽn sãam Kiristã yʋʋre.

Sogsg nins leoor tõnd sẽn tʋll n bãngã la woto: Bõe la a Zezi sɩd zãms nebã, la pãn-tusd-bʋg la a zãmsgã segd n tall tõnd zutu?

[Foto, seb-neng a 3]

“Mam pa ne ned sẽn maan ãdem-biisã neer n yɩɩg a Zezi ye.”

—Mohandas K. Gandhi

 [Foto, seb-neng a 3]

“Ned a to pa tõog n tall pãn-tusdg dũniyã zug woto ye.”

—Edgar Goodspeed

[Fotã soaadba, seb-neng a 3]

Culver Pictures