Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Zabr ne no-goama: Bõe yĩng tɩ sɩd zabd neda?

Zabr ne no-goama: Bõe yĩng tɩ sɩd zabd neda?

 Zabr ne no-goama: Bõe yĩng tɩ sɩd zabd neda?

‘Bõe n wat ne zabr la no-koɛɛm yãmb sʋka?’—ZAK 4:1.

PA ROM sodaas wʋsgã sẽn da zabd n deegd tẽnsã la Biiblã gʋlsd a Zak sok sok-kãngã ye. Ra leb n ka pipi yʋʋm kob-gĩndẽ Zʋɩf rãmb b sẽn boond tɩ sɩkɛɛr dãmb bɩ rap sẽn zabd ne munmun dãmbã la a ra feesd n na n bãng bũmb ning sẽn da tusd-b tɩ b zabd ne Rom dãmbã ye. Sẽn da be a Zak yamẽ wã yaa no-koeemd sẽn tõe n zĩnd neb a yiib ne taab sʋkã bala. Bõe yĩnga? Wala sẽn yaa to-to ne tẽns ne taab zabã, mo-yõsr sã n kẽ neb a yiib sʋka, tõe n waa ne sãoongo. Tẽeg-y Biiblã kɩbay nins sẽn pʋgdã yelle.

Bu-yaleng ba a Zakoob komdibli wã ra kisga b yao a Zozɛf wʋsg hal tɩ kɩt tɩ b koos-a yembdo. (Sɩngre 37:4-28) Kaoosg zugẽ, Israɛll rĩm a Sayull makame n na n kʋ a Davɩɩde. Bõe yĩnga? Yaa a sẽn da maand sũ-kiir ne a Davɩɩdã yĩnga. (1 Sãmwɛll 18:7-11; 23:14, 15) Pipi yʋʋm kob-gĩndẽ wã, kiris-nin-pogs a Evodi ne a Sẽntis mo-yõsrã ra gudga tigingã tõre.—Filip rãmba 4:2.

Sẽn pa kaoos pʋgẽ, rapa ra zabda taab ne sʋʋs la pistole rãmb sẽn na yɩl n welg b mo-yõsã. Naoor wʋsgo, wat n baasa ne zabd-n-taag a yembr kũum bɩ a komsg a yõor tɛka. Rũndã-rũndã ned sẽn tar mo-yõsr ne a to minim n gomda ne-a sẽn na yɩl tɩ zab-a. Baa ne zɩɩm sẽn ka raagdã, goam a woto buud sãamda ned sũur la a yʋʋr wʋsgo. Yaa neb nins sẽn ka tar taalã la zab a woto nong n namsd n yɩɩda.

Ges-y bũmb ning sẽn maan yʋʋm sẽn pa kaoos pʋgẽ, Egiliiz ãngilikan prɛtr sẽn wa n ning a to taal t’a ka zã egiliizã ligd sõma ye. Neba wa n bãngame tɩ mo-yõsr n be b sʋka, hal tɩ egiliizã neb wa welg taaba. Sã n yaa prɛtr a ye n lʋɩt tigisgã taoore, egiliizã neb nins sẽn be prɛtr a to wã poorẽ wã ka wat wẽn-doogẽ wã ye. Egiliizã neb kisg-taabã ra wa n paama pãng wʋsg hal n kɩt tɩ b sã n seg taab pʋʋsgã yĩng wẽn-doogã pʋgẽ meng bɩ b gind taaba. Prɛtr ning sẽn da ning a to wã taalã, b wa n ninga yẽ me taal t’a yoome, hal tɩ zabrã yãng n paas menga.

Kãnterbɛri evɛkã goma ne prɛtr kãensã b yiibã, n yeel tɩ b mo-yõsrã yaa “zẽnem” la “yʋ-sãang n kõ Tõnd Soaalã.” Yʋʋmd 1997 wã, prɛtr  kãensã a yiibã sʋka, a yembr n sak n na n dɩk retrɛt pĩnda. La a to wã yẽ gãda dem-dem tɩ yẽ kõn bas a tʋʋmdã ye, hal tɩ wa ta yʋʋmd ning sẽn lebg tɩlae t’a rɩk a retrɛtã. Rẽ me a paa tʋʋmdã pʋgẽ hal tɩ wa ta raar ning sẽn da lebg tɩlae t’a loogã, sẽn seg ne a yʋʋm pis-yopoe soab rogem tẽegr daarã, yʋʋmd 2001 sa-sik kiuug rasem a 7 wã. Zʋrnall a yembr (The Church of England Newspaper) wilgame tɩ raar ning a sẽn dɩk a retrɛtã sega ne a Vigtris “sõng” kibs raare. A Vigtris “sõngã” ra yaa ãnd soaba? A yɩɩ evɛk sẽn vɩɩmd yʋʋm kob-gĩnd a naas soabã wakate, tɩ b wilg tɩ b ra nag-a-la a sẽn zãgs t’a kõn kẽng sodaar yĩnga. Zʋrnallã wilgame tɩ evɛk kãng manesmã yaa toor ne prɛtr kãngã sẽn dɩk a retrɛtã, n gʋlse: “Sẽn yaa lebend ne a Vigtrissi, [prɛtr kãngã sẽn dɩkd a retrɛtã] sak n zaba ne prɛtr a to.”

Prɛtr kãensã sã n da tũẽ saglg ning sẽn be Rom dãmba 12:17, 18 pʋgẽ wã, b ra ka na n waẽ ne sũ-sãams n kõ b mens la neb a taab ye. Be b yeelame: “Da lebs ned wẽng wẽng yĩng ye. Bɩ y maan sẽn zems pẽgr neba fãa nifẽ. Bɩ y maan yãmb sẽn tõe tɛka, t’a sã n tõe, bɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.”

La yaa wãn to ne yãmba? Ned sã n beeg yãmbã, sũ-kẽk na n tusa yãmb tɩ y gom y to wã tɩ zab-a bɩ? Bɩ y na n modgame n ka tũnug ne zabr goama, sẽn na yɩl tɩ laafɩ kell n zĩnd y sʋka? Yãmb sã n beeg neda, y ginda a soabã, n saagdẽ tɩ sã n wa beẽ-beẽ a soabã na n yĩma yellã bɩ? Bɩ y yɩta tao-tao n kos sugri? Yaa yãmb n kot sugr tɩ yaa yãmb n kõt ned sugr me, y sã n baood laafɩ ne neb a taabã, na n paasa yãmb sũ-noogã. Wala sõasg ning sẽn pʋgdã sẽn na n wilgã, Biiblã sagls tõe n sõnga tõnd tɩ d welg mo-yõs neb sẽn tar ne taab hal sẽn kaoose.