Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Kĩndf sẽn yaa sõma wʋsg yãabo’

‘Kĩndf sẽn yaa sõma wʋsg yãabo’

 ‘Kĩndf sẽn yaa sõma wʋsg yãabo’

“Saasẽ rĩungã yaa bũmb ning nebã sẽn maood n baoodẽ, la b rãmb nins sẽn modgdã paamd-a lame.”—MATƖE 11:12,

1, 2. a) Zʋg-sõng bʋg sẽn pa wae la a Zezi bilg a kɩbar a yembr sẽn gomd Rĩungã yell pʋgẽ? b) Bõe la a Zezi yeel kĩndf yõod sẽn yaa wʋsgã kɩbar pʋgẽ?

BŨMB n be yãmb sẽn get tɩ tara yõod wʋsg hali tɩ y na n sak n kõ bũmb nins fãa y sẽn tarã sẽn na yɩl n paam-a bɩ? Baa nebã sẽn yet tɩ b modgda ne b sũy fãa n baood ligdi, yʋʋr la naamã, ned pa wae n yãt bũmb a sẽn tʋll hal wʋsg tɩ sek a na sak n bas a sẽn tarã fãa sẽn na yɩl n paam-a ye. A Zezi Kirist goma zʋg-sõng kãngã buud neb kar-kar bal sẽn tarã yell a kɩbar a yembr sẽn tɩ loe ne Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ.

2 Yaa kɩbar a Zezi sẽn togs a karen-biisã bala, sẽn tɩ loe ne kĩndf sẽn tar yõod wʋsgo. Ad a Zezi sẽn yeele: “[Saasẽ] soolem leb n wẽnda wa toand a yembr sẽn baood kĩndi sẽn yaa sõama. Yẽ yãa kĩndf a yembre sẽn yaa sõama wʋsgo, la yẽ kẽngame n koos a sẽn tara fãa n da-a.” (Matɩe 13:36, 45, 46) Bõe la a Zezi ra rat t’a kɛlgdbã bãng kɩba-kãngã pʋgẽ? Wãn to la a Zezi sẽn yeelã tõe n naf tõndo?

Kĩnã yõod yaa wʋsgo

3. Bõe yĩng tɩ kĩn sẽn yaa sõma ra tar yõod wʋsg tẽn-kʋdem wẽndẽ wã?

3 Hal tẽn-kʋdem wẽndẽ wã, b ra geta kĩnã wala nag-teed sẽn tar yõod wʋsgo. Sebr a yembr wilgame tɩ sã n yaa ne a Pline l’Ancien, ‘bũmb nins ligd sẽn yaa toogã sʋka, kĩndi wã ligd toog n da yɩɩde.’ Sẽn yaa lebend ne sãnem, wanzũri la kug-neeb a taabã, yaa bõn-vɩɩlɩ n maand kĩndi nins yell b sẽn gomd ka wã. Wala makre, zẽems buud n be n maandẽ tɩ bõn-yãrsens wala kõb-bõoneg lebgd kĩnd-neeba. Sẽn na yɩl tɩ wa yɩ woto, bõn-koom buud la b yiisd b yĩnsẽ wã n bolg bõn-yãrsens kãensa n yɩlem. Pĩnd wẽndẽ wã, sẽn tɩ yɩɩd fãa, b ra yiisda kĩndi nins sẽn yaa neeb n tɩ yɩɩdã Mog-miuugẽ wã, zĩig ning b sẽn boond tɩ Golfpɛrsikã pʋgẽ la Ẽnd Mog-kãsengẽ wã, sẽn zãr wʋsg ne Israɛllã. Sãmbg sẽn ka be, yaa rẽ yĩng la a Zezi sẽn gom ‘toand sẽn baood kĩndi sẽn yaa sõma’ yellã. Rẽnda f modg wʋsg n yaool n yã kĩndi sẽn tar yõod wʋsgo.

4. Yaa zãms-kãseng bʋg la a Zezi rat n wilg tõnd a kɩbar ning sẽn tɩ loe ne toandã pʋgẽ?

4 Baa ne kĩn ligd sẽn yɩ toog wʋsg hal sẽn kaoosã, yaa vẽeneg t’a Zezi sẽn dɩk mak-kãngã n dat n zãms tõnd bũmb ning n tɩ yɩɩdã pa b ligdã ye. Kɩba-kãngã pʋgẽ, a Zezi  pa rɩk Wẽnnaam Rĩungã n mak ne kĩndf yõod sẽn yaa wʋsg bal ye, a goma ‘toand sẽn baood kĩndi sẽn yaa sõma,’ la toandã sẽn tall manesem ninga, a sẽn yã-a wã yelle. Kĩndi toand pa wala butik koaas ye. A ra yaa ned sẽn tar minim kĩndi wã leebg pʋgẽ. A ra tõe n bãnga kĩndf sã n sɩd yaa neere, la yɛl nins sẽn wilgd tɩ yaa kĩndf halaalã, tɩ pa ned yaar n tõe n bãngã. A sã n da yã kĩndf halaale, a ra tõe n bãng-a lame, la a ra pa na n bas tɩ b belg-a ne kĩndf yõod sẽn pa ta rẽ bɩ sẽn yaa mamsg bal ye.

5, 6. a) A Zezi kɩbarã pʋgẽ, bõe n kɩt tɩ toandã yaa toor wʋsg ne toandb a taabã? b) Bõe la laog sẽn solgã kɩbar wilgd toandã wɛɛngẽ?

5 Toandã talla manesem a to sẽn zẽng-a ne a taabã. Toandb magda kĩndf yõod n bãng a ligdã n ges b sẽn na n da-a to-to n lebg n koos-a n paam yõodo. B tõeeme me n ges b sã n tõe n paama kĩndfã raaga, sẽn na yɩl n tõog n koos-a tao-tao. Sẽn dat n yeel tɩ b ratame n lebs n paam yõod tao-tao, b pa baood n na n tall kĩndfã ye. La a Zezi kɩbarã pʋgẽ toandã pa maand woto ye. A sẽn dat bũmb ningã pa ligd bɩ laog ye. Yẽ sakame n na n ‘dɩk bũmb nins fãa a sẽn tarã,’ tõe tɩ yaa a tarmã fãa n koose, sẽn na yɩl n paam bũmb ning a sẽn da baoodã.

6 Toandb wʋsg nifẽ, a Zezi kɩbarã pʋgẽ dao wã sẽn maan bũmb ningã ra yaa yalemdo. Ligd baood sẽn tar yam kõn sak n yɩ yaalg n maan woto tɩ bõn wa paam-a ye. La a Zezi kɩbarã pʋgẽ toandã sẽn da get bũmb yõod to-to wã ra yaa toore. Yẽ sẽn baood yõod ningã ra pa ligd ye, yaa sũ-noogã a sẽn tare, a sẽn paam bũmb yõod sẽn yɩɩd ligdã yĩnga. Rẽ yɩɩ vẽeneg kɩbar a to sẽn wõnd rẽ a Zezi sẽn togs pʋgẽ. A yeelame: “[Saasẽ] soolem wẽnda wa bõn-sõama sẽn solg pʋʋg pʋgẽ, tɩ rao a ye yã-a, n solg-a. La a sũur sẽn yaa noog bõn-kãng yĩnga, a kẽngame n koos a sẽn tara fãa n da pʋʋgã.” (Matɩe 13:44) N-ye, laogã yãab la a soogr sẽn kõt sũ-noog ningã ra seka a na tus rao wã t’a koos a sẽn da tara fãa. Rũndã-rũndã, neb n be n wõnd nin-kãensã bɩ? Laog n be n zems ne d na koos d sẽn tara fãa wa ra-kãngã sẽn na yɩl n paam-a bɩ?

Neb nins sẽn tall naneb ne Rĩungã yõod sẽn yaa kãsengã

7. Wãn to la a Zezi wilg t’a ra nanda Rĩungã yõod sẽn yaa kãsengã hal wʋsgo?

7 A Zezi sẽn da wa n togsd a kɩbarã, a ra gomda ‘saasẽ soolmã’ yelle. Yẽ mengã sɩd ra nanda Rĩungã yõod wʋsgo. Evãnzill dãmbã kɩbay kõta kaset sẽn tar pãng rẽ zugu. Yʋʋmd 29 wã, a Zezi lisgã poore, a “sɩngame n moon Koe-noogo n yeele: ‘Bɩ yãmb tek yam n kos sugri, tɩ [saasẽ] soolem kolgame.’ ” Yʋʋm a tãab la pʋɩ-sʋk pʋgẽ, a zãmsa neb wʋsg yɛl Rĩungã wɛɛngẽ. A saaga Israɛll soolmã fãa, “tẽn-bɛd ne tẽn-bõoneg fãa n moon Wẽnnaam soolem koe-noogo.”—Matɩe 4:17; Luk 8:1.

8. Bõe la a Zezi maan sẽn na yɩl n wilg Rĩungã sẽn na n maan bũmb ningã?

8 A Zezi sẽn maan yel-soalem wʋsg Israɛll tẽngã, wala makre a sẽn sãoog bãad dãmbã, n dɩlg kom sẽn da tar-b rãmbã, n kɩt tɩ sebgã yõk la a vʋʋg kũum mengã, a wilga bũmb nins Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n maanã. (Matɩe 14:14-21; Mark 4:37-39; Luk 7:11-17) Sẽn na n baase, a wilga a sakr ne Wẽnnaam la ne Rĩungã n kõ a vɩɩmã, n ki namsg ra-luk zug a wẽn-sakrã yĩnga. Wala toandã sẽn kõ bũmb ning fãa a sẽn da tar n na n paam ‘kĩndf sẽn yaa sõma wʋsgã,’ a Zezi vɩɩmdame la a ki Rĩungã yĩnga.—Zã 18:37.

9. Zʋg-sõng bʋg sẽn da pa wae la b ra tõe n yã a Zezi pipi karen-biisã nengẽ?

9 A Zezi tika a vɩɩmã Rĩungã zugu, la pa rẽ bal ye, a leb n tigma karen-biis sul-bil me. Bãmb me ra yaa neb sẽn nand Rĩungã yõod sẽn yaa kãsengã hal wʋsgo. A Ãnder sẽn da reng n yaa Lisd a Zã karen-biigã ra bee nin- kãens sʋka. A Ãnder ne Lisd a Zã karen-biig a to sẽn tõe n yaa a Zebede biribl ning sẽn boond t’a Zã wã wʋma Lisd a Zã sẽn kõ kaset n wilg t’a Zezi yaa “Wẽnnaam pe-bilã.” B kẽnga a Zezi nengẽ tao-tao n lebg a karen-biisi. La yɛlã pa tek woto ye. Zĩig pʋgẽ bala, a Ãnder kẽng n tɩ yeela a ba-biig a Sɩmo yaa: “Tõnd yãa Mesi” wã. Rẽ poor bilfu, a Sɩmo (b sẽn wa n boond t’a Sefas bɩ a Pɩɛɛrã) n paas a Filip ne a zoa a Natanayɛll me wa n sak n deegame t’a Zezi yaa Mesi wã. A Natanayɛll yeela a Zezi woto: “Yãmb yaa Wẽnnaam Biiga, yãmb yaa Israɛll dĩma.”—Zã 1:35-49.

B maana bũmbu

10. Karen-biisã manesem yɩɩ wãn to, a Zezi sẽn wa n bool-ba, wakat a wãn a sẽn seg-b pipi wã poore?

10 D tõe n dɩka sũ-noog ning a Ãndere, a Pɩɛɛre, a Zã la karen-biis a taabã sẽn paame, b sẽn yã Mesi wã, n mak ne sũ-noog ning toandã sẽn paame, a sẽn yã kĩndf sẽn yaa sõma wʋsgã. Yaa bõe masã la b ra na n maane? Evãnzill dãmbã pa togsd tõnd yɛl wʋsg b sẽn maane, b sẽn yã a Zezi pipi wã poor bilf ye. Yaa wa bãmb wʋsg leba b raasenkam tʋʋmẽ wã. La sẽn zems kiis a yoob n digd yʋʋmd poore, a Zezi ye sega a Ãndere, a Pɩɛɛre, a Zã la a Zã ba-biig a Zak, Galile Mogrẽ wã tɩ b yẽed zĩm. * A Zezi sẽn yã-bã a yeelame: “Tũ-y maam, la mam na maan yãmb tɩ y yɩ mam neba baoodba.” B manesem yɩɩ wãn to? A Matɩe sebrã yeta woto a Pɩɛɛr ne a Ãnder wɛɛngẽ: “Tao-tao bala, bãmb basa b zĩm gãmba n tũ a Zezi.” A Zak la a Zã wɛɛngẽ, d karemda woto: “Tao-tao bala bãmb basa koom-koglga ne b ba n tũ a Zezi.” A Luk kɩbarã paasdame tɩ “bãmb basa fãa n tũ a Zezi.”—Matɩe 4:18-22; Luk 5:1-11.

11. Tõe tɩ yaa bõe yĩng la a Zezi karen-biisã sẽn sak a boollã tao-tao wã?

11 Karen-biisã sẽn sak n tũ a Zezi zĩig pʋgẽ wã yaa sard b sẽn dɩk yãg-yãg bɩ? Ayo. Baa ne b sẽn lebg n kul b yiy n ye tɩ yẽed  zĩma, b sẽn seg a Zezi pipi wã poorã, sãmbg ka be tɩ b sẽn da yã la b wʋm bũmb ning a nengẽ wã kẽe b sũyã la b yamã sõma ye. Yʋʋm tõr la bal sẽn loog rẽ tɛkã ra segd n kõ-b-la sẽk tɩ sek b na tags yel-kãensã zutu. Masã ra yaa sardã rɩkr wakate. Rẽ yĩnga, b na n sak n yɩɩ wa toandã sũur sẽn yɩ noogo, a sẽn yã kĩndf sẽn yaa sõma wʋsgã, hali ‘n kẽng’ tao-tao n maan a sẽn na maaneg n da kĩndfã, wa a Zezi sẽn bilg to-to wã bɩ? N-ye. B sẽn yã la b wʋm bũmb ninsã kẽe b sũyã sõma. B bãngame tɩ b ra segd n maana bũmb masã. Woto, wala kɩbarã sẽn yet tõndã, b yam pa yo la b bas bũmba fãa n lebg a Zezi karen-biis ye.

12, 13. a) Neb wʋsg sẽn wʋm a Zezi zãmsgã manesem yɩɩ wãn to? b) Bõe la a Zezi yeel a karen-bi-sakdbã wɛɛngẽ, la bõe la a goamã rat n yeele?

12 Ad karen-bi-sakdb kãensã sɩd yaa toor wʋsg ne neb a taab nins yell b sẽn gom kaoosg zugẽ Evãnzill rãmbã pʋsẽ wã! A Zezi sãooga neb wʋsg la a rɩlg-ba, la b kell n tʋma b raasenkam tʋʋmã bala. (Luk 17:17, 18; Zã 6:26) A Zezi sẽn wa n bool neb kẽer tɩ b wa lebg a karen-biisã, b pa sak meng ye. (Luk 9:59-62) Sẽn yaa lebend fasɩ ne rẽ, a Zezi yeela woto kaoosg poor sakdbã wɛɛngẽ: “Hal Lisd a Zã wakat tɩ ta masã, saasẽ rĩungã yaa bũmb ning nebã sẽn maood n baoodẽ, la b rãmb nins sẽn modgdã paamd-a lame.”—Matɩe 11:12NW.

13 Goam nins b sẽn lebg tɩ “maood n baoodẽ” la ‘modgã’ rat n yeelame tɩ bõe? Gom-kãensã sẽn yit gɛrk gom-bil ning pʋgẽ wã wɛɛngẽ, sebr a yembr (Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words) yetame: “Gom-biigã rat n yeelame tɩ modg ne f pãng tɛka.” Biiblã mit a Heinrich Meyer yeelame tɩ ‘verse kãngã bilgda modgr wʋsg ning nebã sẽn maande, Mesi Rĩungã sẽn wa n kolgã. B ra rata rĩungã ne b sũy fãa. Masã b pa zĩ n gũudẽ bal ye.’ Wala toandã, nin-kãensã bãnga bũmb ning sẽn sɩd tar yõod wʋsgã tao-tao, la b sakame n bas bũmb nins fãa b sẽn da tarã Rĩungã yĩnga.—Matɩe 19:27, 28; Filip rãmba 3:8.

Kẽer naaga baoobã pʋgẽ

14. Wãn to la a Zezi segl tʋm-tʋmdbã Rĩungã mooneg tʋʋmd yĩnga, la a biisã yɩɩ bõe?

14 A Zezi sẽn kẽng taoor ne a koe-noogã moonegã, a zãmsa neb a taab la a sõng-b tɩ b paam Rĩungã. Pipi, a tũusa neb 12 a karen-biisã sʋka, n bool-b tɩ tʋm-tʋmdba, bɩ b rãmb nins yẽ sẽn tʋma. A Zezi kõo a tʋm-tʋmdb 12 wã noy takɩ sẽn wilgd b sẽn na n moon koe-noogã to-to, n paas keoogr sẽn wilgd yel-tood nins sẽn da gũud-bã. (Matɩe 10:1-42; Luk 6:12-16) Yʋʋm a yiib bɩ sẽn yɩɩd woto wã sẽn da na n pʋgla sasa, b yãaga a Zezi a koe-moonegã weoog Israɛll tẽngã tõr pʋgẽ, n tall zood sõma-sõma ne-a. B wʋma a goamã, n maan kaset ne yel-soalem nins a sẽn maanã, la b yã a mak-sõngã. (Matɩe 13:16, 17) Sãmbg sẽn ka be, rẽ fãa kẽe b sũyã, hali tɩ b ra tar yẽesem la b ra baood Rĩungã ne b sũy fãa wala toandã.

15. A Zezi yeelame tɩ bõe n da segd n sɩd kɩt t’a karen-biisã tall sũ-noogo?

15 Tʋm-tʋmdb 12 wã toor sẽn ka be, a Zezi “yãka karen-biis a taab pis-yopoe n tʋm bãmb yiib-yiibu tɩ b reng bãmb taoore n saag tẽnsa fãa ne zĩisa fãa bãmb menga sẽn na n kẽngã.” A leb n wilg-b-la makr la zu-loees nins sẽn da gũud-bã, la a kõ-b noor tɩ b yeel nebã tɩ: “Wẽnnaam soolem kolgame.” (Luk 10:1-12) Karen-biis 70 wã sẽn lebg n wa wã, b sũ-noogã ra yaa wʋsg hal tɩ b yeel a Zezi woto: “Zusoaba, baa zĩn dãmba sakda tõnd yãmb yʋʋra yĩnga.” Tõe tɩ yɩɩ bũmb sẽn ling-ba, la a Zezi wilg-b lame tɩ sũ-noog sẽn yɩɩd woto meng n gũud-ba, b sẽn tar yẽesem ne Rĩungã tʋʋmdã yĩnga. A yeel-b lame: “Bɩ y ra paam  sũ-noog zĩn dãmba sẽn sakd yãmba yĩng ye. Bɩ y paam sũ-noog yãmb yʋyã sẽn gʋls [saasẽ wã] yĩnga.”—Luk 10:17, 20.

16, 17. a) Bõe la a Zezi yeel a tʋm-tʋmdb sẽn yaa sakdbã yaoolem yʋng ning a sẽn zĩnd ne-bã? b) Sũ-noog la bas-m-yam bʋg la a Zezi goamã kõ a tʋm-tʋmdbã?

16 Sẽn na n baase, yaoolem yʋng ning a Zezi sẽn da be ne a tʋm-tʋmdbã, yʋʋmd 33 Nizã rasem 14, a lugla bũmb ning b sẽn wa n boondẽ tɩ Soaalã Zaabr Dɩɩbo, la a kõ-b noor tɩ b tẽegdẽ yel-kãngã. Baraar yʋngo, a Zezi yeela 11 wã sẽn kellã tɩ: “Yãmb yaa neb sẽn pa ne maam m makra pʋgẽ n ka bas ye. Yaa woto yĩng la mam kõt yãmb soolem wa m Ba sẽn kõ maam soolmã, tɩ yãmb tõe n zĩnd mam taablẽ m soolem pʋgẽ n dɩ la y yũ, la y zaoond gɛyã n kao Israɛll buud piig la a yiiba bʋʋdo.”—Luk 22:19, 20, 28-30.

17 Ad tʋm-tʋmdbã sũy sɩd ra segd n yɩɩ noog wʋsgo, b sẽn wa n wʋm a Zezi gom-kãensã wã! B paama waoogr la zu-noog sẽn yaa kãseng tɩ ninsaal pa tõe n paam tɩ yɩɩg woto ye. (Matɩe 7:13, 14; 1 Pɩɛɛr 2:9) Wala toandã, b basa yɛl wʋsg n tũ a Zezi n na n bao Rĩungã. Woto, b bãnga vẽeneg masã tɩ modgr ning b sẽn da maan hal sẽn kaoosã pa yɩ zaalem ye.

18. Tʋm-tʋmdb 11 wã toor sẽn ka be, ãnd dãmb me n da segd n wa paam Rĩungã nafa?

18 Ra pa tʋm-tʋmdb nins sẽn da be ne a Zezi baraar yʋngã bal n da na n paam Rĩungã nafa ye. A Zeova ra ratame tɩ neb 144 000 kẽ Rĩungã kaool pʋgẽ, n dɩ naam ne a Zezi Kirist saasẽ Rĩungã sẽn tar ziirã pʋgẽ. Sẽn paase, Wẽnnaam vẽnegr pʋgẽ, tʋm-tʋmd a Zã yãame tɩ “[kʋʋn-kãseng] n be be tɩ ned ka tõe n sõd n sɛ ye. . . . Bãmb yalsa geera ne Pebila taoore. . . . Bãmb zẽka b koees n yeele: ‘Fãagr yaa tõnd Wẽnnaam sẽn zao geera zuga pãng yĩnga la Pebila pãng yĩnga.’ ” Bãmba yaa Rĩungã soolem neb sẽn be tẽng zugu. *Wilgri 7:9, 10; 14:1, 4.

19, 20. a) So-bʋg n pak tẽnsã neb fãa yĩnga? b) Sok-bʋg la d na n leok sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

19 Bilf sẽn deng t’a Zezi rʋ saasẽ, a kõo a karen-bi-sakdbã noor n yeele: “Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ b yɩ mam karen-biisi n lis bãmb ne Ba la Biiga la Sɩɩg Sõng yʋʋre. La y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã. La gese, mam bee ne yãmb wakat fãa hal tɩ ta wakat sɛɛbo.” (Matɩe 28:19, 20) Woto, neb sẽn yit tẽnsã fãa ra na n wa yɩɩ a Zezi Kirist karen-biisi. Bãmb me ra na n wa baoa Rĩungã ne b sũy fãa, b keoorã yaa saasẽ vɩɩm tɩ yaa tẽng zug vɩɩm me, wala toandã sẽn maan to-to a sẽn yã kĩndf sẽn yaa sõma wʋsgã.

20 A Zezi goamã wilgdame tɩ karen-biisã maaneg tʋʋmd ra na n kẽnga taoor n tɩ ta zãmaan wẽngã ‘saab wakate.’ Rẽ yĩnga tõnd wakatã, neb n ket n be n yaa wa toandã, n na n sak n kõ bũmb nins fãa b sẽn tarã Wẽnnaam Rĩungã baoob yĩng bɩ? D na n leoka sok-kãngã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 10 Tõe t’a Zebede biribl a Zã tũu a Zezi n maan kaset ne bũmb nins a sẽn maan b pipi seg-taabã poorã, tɩ rẽ kɩt t’a Zã tõog n gʋls bõn-kãens ne manesem sẽn be yamleoog a Evãnzillã pʋgẽ. (Zã sak a 2-5) Baasg zãnga, a leba a yir n tɩ yẽed zĩm wakat a wãna, t’a Zezi na n yaool n bool-a.

^ sull 18 Sẽn na yɩl n bãng yɛl a taab n paase, bɩ y ges sebr ning a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiis sẽn yaa Bãngr sẽn tar n debd vɩɩm sẽn-kõn-saẽ wã sak 10.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Kɩbar ning sẽn gomd toandã yellã zãmsda tõnd bõn-kãseng bʋgo?

• Wãn to la a Zezi wilg t’a nanda Rĩungã yõod sẽn yaa kãsengã hal wʋsgo?

• Yaa bõe n kɩt t’a Ãndere, a Pɩɛɛre, a Zã la neb a taab sak n tũ a Zezi zĩig pʋgẽ, a sẽn bool-bã?

• Zu-no-kãseng bʋg la tẽnsã neb fãa tõe n paame?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 16]

‘B basa bũmba fãa n tũ a Zezi’