Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Kĩndf sẽn yaa sõma wʋsg’ baoob rũndã-rũndã

‘Kĩndf sẽn yaa sõma wʋsg’ baoob rũndã-rũndã

 ‘Kĩndf sẽn yaa sõma wʋsg’ baoob rũndã-rũndã

“Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga.”—MATƖE 24:14.

1, 2. a) A Zezi wakatã, Zʋɩf rãmbã tagsg ra yaa wãn to Wẽnnaam Rĩungã wɛɛngẽ? b) Bõe la a Zezi maan n kɩt tɩ nebã wʋm Rĩungã võor sõma, la rẽ woma bi-bʋse?

A ZEZI sẽn da wa n be tẽng zugã sasa, Zʋɩf rãmbã ra gomda Wẽnnaam Rĩungã yell hal wʋsgo. (Matɩe 3:1, 2; 4:23-25; Zã 1:49) La sɩngrẽ wã, bãmb wʋsg ra pa bãng a naamã soolem la a pãngã sẽn da na n yɩ to-to ye. B ra leb n pa mi tɩ yaa goosneema sẽn na n zĩnd saasẽ me ye. (Zã 3:1-5) Baa neb kẽer sẽn lebg a Zezi karen-biis ra pa mi Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa bũmb ningã sõma, bɩ b sẽn da segd n maan bũmb ning n paam n wa yɩ na-rɩt-n-taas ne Kiristã ye.—Matɩe 20:20-22; Luk 19:11; Tʋʋma 1:6.

2 Sẽn wa n beẽ-beẽ, a Zezi maaga a yĩng n zãms a karen-biisã yɛl wʋsgo, wala makre kĩndf yõod sẽn yaa wʋsgã kɩbar d sẽn wɛgs sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, n wilg-b tɩ tara yõod tɩ b modg wʋsg n bao saasẽ Rĩungã. (Matɩe 6:33; 13:45, 46; Luk 13:23, 24) Rẽ segd n yɩɩ bũmb sẽn kẽ-b sũyã sõma, bala pa kaoos la b sɩng n modgd sõma la b moond Rĩungã koe-noog ne raood tẽngã zĩ-zãrsẽ ye. Tʋʋm sebrã kõta kaset sõma rẽ zugu.—Tʋʋma 1:8; Kolos rãmba 1:23.

3. Sẽn tɩ loe ne tõnd wakatã, yaa bõe la a Zezi yeel Rĩungã wɛɛngẽ?

3 La yaa wãn to rũndã-rũndã? B moonda koɛɛgã neb milyõ rãmb masã, n wilgd-b tẽng zug arzãnã sẽn na n wa ne bark nins Rĩungã naam wakatã. A bãngr-gom-kãseng ning sẽn tɩ loe ne ‘dũniyã sɛɛb wakatã’ pʋgẽ, a Zezi yeela vẽeneg woto: “Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Matɩe 24:3, 14; Mark 13:10) A leb n wilgame tɩ koe-moondbã ra segd n maana tʋʋm-kãseng kãngã, baa ne b sẽn da na n yã gɩdgr la zu-loe-kãsemse, la baa namsgã. Baasg zãnga, a kõ-d-la bas-m-yam n yeele: “Ned ninga sẽn na n tall a tẽeb hal tɩ wakat ta, a na n paama fãagre.” (Matɩe 24:9-13) Rẽ fãa baoodame tɩ d mong d mens la d modg wʋsg wa a Zezi kɩbarã pʋgẽ toandã. La rũndã-rũndã, neb n be n wilgd tẽeb la yẽesem woto Rĩungã baoob wɛɛngẽ bɩ?

Sɩdã bãngr sũ-noogo

4. Sɩd ning sẽn tɩ loe ne Rĩungã tara pãn-tusd-bʋg nebã zut rũndã-rũndã?

4 A Zezi kɩbarã pʋgẽ toandã sũur yɩɩ noog wʋsgo, a sẽn yã ‘kĩndf sẽn yaa sõama wʋsgã.’ Sũ-no-kãng tus-a lame t’a maan a pãng sẽn tõe tɛk n paam kĩndfã. (Hebre dãmba 12:1) Rũndã-rũndã me, sɩdã sẽn tɩ loe ne Wẽnnaam la a Rĩungã yamleoog kẽeda nebã, la kɩtdẽ tɩ b sakdẽ. Rẽ tẽegda tõnd saam-biig a Macmillan sẽn gʋls bũmb ning sebr a yembr (La foi en marche [ãngil.]) pʋgẽ wã, n wilg yẽ mengã sẽn maan to-to n na n bao n bãng Wẽnnaam la a raabã ãdem-biisã yĩngã. A yeelame: “Yʋʋmd fãa, neb tusa n ket n yãt mam sẽn yã bũmb ningã. La b yaa neb wa yãmb la maam, bala b yita tẽnsa fãa, buudã fãa, neb tarem la b yʋʋm sẽn yaa toor-toor fãa sʋka. Sɩdã pa tũusd neb ye. A bee yamleoog ne neb buud toor-toore.”

5. Bi-sõma bʋs la d ne yʋʋmd 2004 tʋʋmd yʋʋmdã kɩbay sebr pʋgẽ?

5 D nee gom-kãensã pidsg yʋʋmd ne a to fãa, neb tus kobs sẽn yaa pʋ-peelem dãmb sẽn sakd Wẽnnaam Rĩungã koe-noog n dɩkd b mens n kõt a Zeova sẽn na yɩl n maan a raabã yĩnga. Sɩd yɩɩ woto me yʋʋmd 2004 tʋʋmd yʋʋmdã sẽn sɩng yʋʋmd 2003, bõn-bɩʋʋng kiuug n tɩ ta yʋʋmd 2004, sa-sik kiuugã. Kiis 12 kãensã pʋsẽ, neb 262 416 n wilg zãma sʋk tɩ b rɩka b mens n kõ a Zeova n deeg koom lisgu. Rẽ zĩnda tẽns 235 pʋsẽ, a Zeova Kaset rãmbã sẽn zãmsdẽ Biiblã ne neb 6 085 387 b yiy semen fãa, sẽn na yɩl n sõng neb tarem sẽn yaa toor-toore, neb sẽn yit buud toor-toore, n gomd goam toor-toorã fãa tɩ b bãng sɩd ning sẽn yit Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ n kõt vɩɩmã.—Wilgri 7:9.

6. Bõe n kɩt tɩ koe-moondbã sõor tall fɩɩgr yʋʋmã sẽn tong taabã pʋgẽ?

6 Bõe n kɩt tɩ woto fãa tõog n yɩ? Sãmbg sẽn ka be, yaa a Zeova n boond nin-kãensã sẽn tar yam-sõngã tɩ b wat a nengẽ. (Zã 6:65; Tʋʋma 13:48) La neb n mong b mens la b modg wʋsg n bao Rĩungã, tɩ woto me tar yõod wʋsgo. Saam-biig a Macmillan sẽn da wa n tar yʋʋm 79, a gʋlsa woto: “Mam sẽn da bãng Biiblã sẽn kãabd bãad rãmba la sẽn ki-bã bũmb ninga tɛka, hal ne rũndã m ket n tẽeda bõn-kãnga. Rẽ tɛka, mam dɩka sard sẽn pa vigsd n na n bãng Biiblã sẽn zãmsd bũmb ningã n paase, sẽn na yɩl n tõog n sõng neb a taab sẽn baood wa maam n na n bãng a Zeova, sẽn yaa Wẽnnaam Sẽn-tõeyã-fãa wã, la a raabã ãdem-biisã wɛɛngẽ wã.”

7. Yel-bʋg ned sẽn vɩɩmd n wilgd sũ-noog la yẽesem ning neb nins sẽn bãngd Biiblã sɩdã sẽn tarã?

7 D nee yẽesem a woto buud me a Zeova Kaset rãmbã sʋk rũndã-rũndã. D rɩk makr ne a Daniela sẽn yit Viɛnn sẽn be Otriis tẽngã. A yeelame: “Hal mam yãadmẽ, Wẽnnaam yɩɩ mam zoa meng-menga. Wakat fãa, m tʋlgame n na n bãng a yʋʋrã, bala sã n da yaa ne maam, ‘Wẽnnaam’ pa tar nedemd ye. La m gũume n ta hal yʋʋm 17 t’a Zeova Kaset rãmbã yaool n na n wa mam nengẽ. B wilga bũmb nins fãa mam sẽn da rat n bãng Wẽnnaam zugã. Sẽn na n baase, m bãnga sɩdã, la a sɩd talla yamleoog wʋsg ne maam. M sũurã yɩɩ noog wʋsg hali tɩ m sɩng nebã fãa moonego.” Pa kaoos la a Daniela yẽesmã kɩt t’a karen-bi-taasã ra yaand-a ye. A paasa woto: “La sã n yaa ne maam, yaa Biiblã bãngr-goam n da paamd pidsgu, bala m zãmsgã pʋgẽ, m bãngame t’a Zezi yeelame tɩ b ra na n kisga a karen-biisã la b nams-b a yʋʋrã yĩnga. Mam sũur sɩd yɩɩ noog wʋsg ne bũmb nins m sẽn bãngã.” Pa kaoos la a Daniela rɩk a vɩɩmã n kõ a Zeova n deeg lisgu, la a sɩng n baood n na n yɩ misioneer ye. A Daniela kãadmã poore, yẽ ne a sɩd a Helmut tɩ moona koe-nooga Afirki, Sin, Filipin la Ẽnd nebã sẽn be Vɩɛnnã. Masã a Daniela ne a Helmut yaa misioneer dãmb Afirik goabg la a nen-taoor sʋk babgã.

B pa komsd raood n bas ye

8. Ne manesem bʋg la neb wʋsg wilg tɩ b nonga Wẽnnaam la tɩ b sakda a Rĩungã?

8 Sɩda, misioneer tʋʋmdã yaa manesem a yembr a Zeova nin-buiidã sẽn tũnugd ne rũndã-rũndã n wilgdẽ tɩ b nonga Wẽnnaam la b sakda a Rĩungã. Wala a Zezi kɩbarã pʋgẽ toandã, neb nins sẽn dɩkd tʋʋm-kãngã wã sakdame n togd sor zĩ-zãrsẽ Rĩungã yĩnga. Yaa sɩd tɩ misioneer kãensã pa togd sor n na n tɩ wʋm Rĩungã koe-noog ye. B taasda koe-noogã neb sẽn vɩ dũniyã zĩ-zãrsẽ, n zãmsd-b la b sõngd-b tɩ b lebgd a Zezi Kirist karen-biisi. (Matɩe 28:19, 20) Tẽns wʋsg pʋsẽ, b segd n talla sũ-mar tood sẽn pa tõe n bãng n bilg pʋsẽ. La b sũ-marã paamda keoob wʋsgo.

9, 10. Yel-bʋs sẽn be yamleoog la misioneer dãmb sẽn kẽng zĩ-zãrsẽ wala Repiblik Sãntrafrikɛn vɩɩmd-yã?

9 D rɩk makr ne Repiblik Sãntrafrikɛn.  Rɩẽ, tẽn-kãng pʋgẽ, neb nins sẽn wa Kirist kũumã Tẽegrẽ wã sõor da yaa 16 184, tɩ rẽ yɩɩd koe-moondbã sõor naoor a yopoe. Sẽn mik tɩ kuurã bɩ bugum pa be tẽn-kãngã babs wʋsg pʋsẽ wã yĩnga, nebã tʋmda b raasenkam tʋʋma tɩɩsã maasmẽ. Rẽnd misioneer dãmbã me minim n moonda koe-noogã woto, n zãmsd Biiblã ne nebã tɩɩsa maasmẽ. Yɩngã pa tar vẽenem la maasem n yɩɩd bal ye, a tara nafr a to me. Nebã nonga Biiblã, n nong n sõsd tũudmã yɛl zut wala b sẽn nong n gomd ɛspoorã yell to-to tẽns a taab pʋsẽ wã. Naoor wʋsgo, so-loaadbã nee bũmb ning sẽn maandã n wat n naagd zãmsgẽ wã.

10 Woto, misioneer a yembr sẽn da zĩ yɩng n maand Biibl zãmsg ne neda, tɩ bi-bɩɩg yi a zakẽ n gãng sorã n wa yeel tɩ b sẽn pa wa yẽ yirã n moon-a koe-noogã yĩnga, misioneerã segd n wa zãmsa yẽ me Biiblã. Misioneerã maana rẽ ne sũ-noogo, tɩ bi-bɩɩgã bɩt tao-tao tẽebã pʋgẽ. Tẽn-kãng pʋgẽ, polɩɩs rãmbã nong n yalsda a Zeova Kaset rãmbã sorã zugu, pa sẽn na yɩl n keoog-b bɩ n kɩt tɩ b yao amand ye, la yaa sẽn na yɩl n kos Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã, bɩ sẽn na yɩl n pʋʋs-b barka, tõnd zʋrnall kareng sẽn yɩ-b noog wʋsg yĩnga.

11. Baa ne zu-loeesã, wãn to la neb sẽn yaa misioneer dãmb hal sẽn kaoos tagsd b tʋʋmdã wɛɛngẽ?

11 Neb wʋsg sẽn sɩng misioneer tʋʋmdã sẽn na maan yʋʋm 40 bɩ 50 masã ket n moonda koe-noogã wakat fãa. Ad woto sɩd yaa mak-sõng n kõ tõnd fãa, ne neb sẽn tall tẽeb la pẽdgre! Yʋʋm 42 sẽn loogã pʋgẽ, saam-biig a ye ne a pag sẽn yaa misioneer dãmb tɩ moona tẽns a tãabẽ. Ad sɩdã sẽn yete: “Zu-loees zĩndame. Wala makre, tõnd maoo ne weoogã bɩ palu wã sẽn na maan yʋʋm 35. La d zɩ n maan d bãngẽ d sẽn dɩk sard n yɩ misioneer dãmbã ye.” A pagã paasame: “Yɛl wʋsg n kɩt tɩ tõnd tar mi-beoog wakat fãa. Koe-noogã mooneg kõta sũ-noog wʋsgo, la Biibl zãmsg sɩngr ne nebã yaa nana. F sã n ne Biiblã zãmsdb sẽn wat tigissã la b bãngd taaba, yaa wala zak neb sẽn tigimd taab wakat fãa.”

B ‘geelgda bũmb fãa wa bõn-zaalse’

12. Wãn to la ned wilgd t’a sɩd nee Rĩungã yõodo?

12 Toandã sẽn yã kĩndf yõod sẽn yaa wʋsgã, ‘yẽ kẽnga tao-tao n koos a sẽn tara fãa n da-a.’ (Matɩe 13:46) Sak n bas bũmb b sẽn get tɩ tara yõod wʋsg Rĩungã yĩng yaa bũmb neb nins sẽn nand Rĩungã wʋsgã sẽn minim n maandẽ. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn da yaa ned sẽn da na n zĩnd ne Kirist Rĩungã ziir pʋgẽ wã yeela woto: “Sɩda, mam geelgda bũmb fãa wa bõn-zaalse mam sẽn bãng Kirist Zezi mam Zusoaba sẽn yɩɩd bũmb fãa wã yĩnga. Yaa bãmb yĩng la mam bas bũmb fãa n geelgd bãmb wa sagdo tɩ mam tõe n paam Kirist.”—Filip rãmba 3:8.

13. Wãn to la Repiblik Sɛk ned a yembr wilg t’a nonga Rĩungã?

13 Woto me, rũndã-rũndã, neb wʋsg sakame n na n maan toeen-kãsems b vɩɩmã pʋgẽ sẽn na yɩl n paam bark nins Rĩungã sẽn wat ne wã. Wala makre, Repiblik Sɛke, yʋʋmd 2003 zĩ-likr kiuugã, lekoll dɩrɛgtɛɛr sẽn tar yʋʋm 60 paama Biibl zãmsg sebr ning sẽn yaa Bãngr sẽn tar n debd vɩɩm sẽn-kõn-saẽ wã. A sẽn karm-a wã poore, a yɩɩ tao-tao n bao a Zeova Kaset rãmb nins sẽn be a babgẽ wã sẽn na yɩl n paam Biibl zãmsgo. A bɩɩ tẽebã wɛɛngẽ sõma, la pa kaoos la a sɩng tigissã fãa waoong ye. Yaa wãn to yẽ ne a sẽn da magd n na n kɩt tɩ b vot-a t’a yɩ meere, tɩ rẽ poor bɩ a kɩt tɩ b vot-a t’a yɩ depite wã? A yãka yam n na n bao n yɩ bũmb a to: Rĩungã koe-moonda, n zoe vɩɩmã yĩng zoeesã. A yeelame: “Mam tõog n basa sɛb wʋsg sẽn tik Biiblã zug ne m lekollã karen-biisi.” A rɩka a meng n kõ a Zeova n deeg koom lisg tigis-kãseng sẽn zĩnd yʋʋmd 2004, sẽoog kiuugã sasa.

14. a) Bõe la Rĩungã koe-noog kɩt tɩ neb milyõ rãmb maane? b) Sogs-bʋs sẽn kɩtd tɩ d tags la tõnd ned kam fãa tõe n sok a menga?

14 Neb a taab me sẽn ta milyõ rãmb sẽn be dũniyã gill zug saka Rĩungã koe-noog woto. B yii dũni wẽngã pʋgẽ, n bas b zʋg-kʋdgã la b tũud-n-ta-kʋdã ne bõn-datɩ nins b sẽn da tar dũniyã pʋgẽ wã. (Zã 15:19; Efɛɛz rãmba 4:22-24; Zak 4:4; 1 Zã 2:15-17) Bõe yĩng tɩ b maand woto fãa? Yaa b sẽn nand bark nins Wẽnnaam Rĩungã sẽn wat ne wã n yɩɩd bũmb a to fãa zãmaan kãngã sẽn tõe n kõ-bã yĩnga. Yaa woto la yãmb tagsd ne Rĩungã koe-noog bɩ? Yãmb ratame n toeem y vɩɩm manesmã koe-noogã yĩnga, y sẽn get yɛlã yõod to-to wã, la y bõn-datɩ wã, tɩ zems ne a Zeova sẽn baood tɩ y maanã bɩ? Y sã n maan woto y na n paama bark wʋsg sẽn ka saab masã la beoog-daare.

Tigisgã tʋʋmd kolgda a zug tẽn-sʋka

15. Bãngr-gomd a ye reng n togsame tɩ Wẽnnaam nin-buiidã ra na n maana bõe yaoolem wakatã?

15 Yɩɩl-gʋlsdã gʋlsame: “Yãmb neba na n dɩka b mens n kõ yãmb ne yamleoog daar ninga yãmb kʋʋnga sẽn na n tigim tãn-sõamyã zutã.” Neb nins sẽn kõ b mensã sʋka, d tõe n sõdga ‘kom-bɩɩsã sẽn yaa wa meenem sẽn yit yibeoogã,’ la pagb ‘kʋʋng sẽn moond koe-noogã.’ (Yɩɩl Sõamyã 68:12; 110:3) A Zeova nin-buiidã, rapa, pagba, kom-bɩɩs la nin-kẽemb sẽn tʋm wʋsg ne mong-m-meng yaoolem wakat kãngã wã biis yɩɩ bõe?

16. Rɩk-y makr sẽn wilgd Wẽnnaam sõgen dãmbã sẽn tõogd n sõngd neb a taabã tɩ b bãngd Rĩungã to-to.

16 So-pakda, sẽn dat n yeel tɩ ned sẽn moond Rĩungã koɛɛg wakat fãa, sẽn be Ẽnd tẽngã ra sokda a meng b sẽn da na n maan to-to n sõng tẽn-kãng mugs sẽn yɩɩd milyõ a yiibã tɩ b wʋm Rĩungã koɛɛga. (Ezai 35:5) A yãka yam n na n zãms mugsã goam mugs goam zãmsg kareng zĩigẽ. Beenẽ, a tõog n moona Rĩungã saagr mugs wʋsgo, tɩ b lugl Biibl zãmsg sula. Semen a wãn pʋgẽ, sẽn yɩɩd neb piig la a yiib n sɩng tigissã waoong Rĩungã Roogẽ. Kaoosg zugẽ, kãadem kibsẽ, so-pakdã yãa muk sẽn yit Kalkuta sẽn da tar sogsg wʋsgo, la sẽn da wilg t’a rat n bãnga a Zeova n paase. La yell n da be. Bi-bɩɩgã ra segd n leba Kalkuta zãrem ne be sẽn ta kɩlometr 1 600, sẽn na yɩl n tɩ sɩng lekoll karengã be, t’a Zeova Kaset soab yaool n ka beenẽ n mi mugsã goam ye. A maoome n kɩt t’a ba wã sak t’a karem lekollã Bangalor, sẽn na yɩl n kell n kẽng taoor ne a Biibl  zãmsgã. A bɩɩ sõma tẽebã wɛɛngẽ, la sẽn zems yʋʋm-yɛng poore, a rɩka a meng n kõ a Zeova. Yẽ me zãmsa Biiblã ne mugsi, t’a reem-n-ta-kʋdr a yembr naag b sʋkã. Sosiete wã tʋʋmd will sẽn be Ẽndã segendame masã tɩ so-pakdb na n zãms mugsã goam sẽn na yɩl n sõng be mugsã.

17. Togs-y bũmb ning yãmb sẽn yã tɩ be yamleoog wʋsg yʋʋmd 2004 tʋʋmd yʋʋmdã mooneg tʋʋmd kɩbay sẽn be seb-neng 21-24 pʋgẽ.

17 Zʋrnall-kãngã seb-neng 21 n tɩ ta 24 pʋgẽ, y na n yãa a Zeova Kaset rãmbã dũni gill moonegã tʋʋmd kɩbay yʋʋmd 2004 tʋʋmd yʋʋmdã rẽndã. Rɩk-y sẽk bilf n vaees-a, tɩ yãmb mengã na yã kaset ning sẽn wilgd tɩ dũniyã gill zugu, a Zeova Kaset rãmbã wɩngda wʋsg ne ‘kĩndf sẽn yaa sõama wʋsgã’ baoob rũndã-rũndã.

Ket-y n ‘baood Rĩungã nanda’

18. Bõe la a Zezi pa togs kɩbar ning sẽn gomd toandã yellã pʋgẽ, la bõe yĩnga?

18 D sã n lebg n tags a Zezi kɩbar ning sẽn gomd toandã yellã, d neeme t’a Zezi pa yeel bũmb toandã sẽn da na n ket n paamd a noor dɩɩb to-to, a sẽn koos a sẽn da tara fãa wã poor ye. Neb kẽer tõe n sokame: ‘Wãn to la toandã ra na n paam dɩɩbo, futu, la ro-gãaga, a sẽn ye pa tar baa fʋɩ a sẽn bĩng n tõe n sõng a mengã? Kĩndf kãngã ligd sẽn yaa toog wʋsgã yõod ne-a yaa bõe masã?’ Sẽn zems ne ninsaal tagsgo, sogs-kãensã sokr segdame. La a Zezi sagla a karen-biisã woto: “Bɩ y reng n bao Wẽnnaam soolem ne bãmb tɩrlem, la bõn-kãens fãa na paas yãmba.” (Matɩe 6:31-33) Kɩbarã sẽn zãmsd tõnd bũmb ning n yɩɩdã yaa tɩ d segd n saka Wẽnnaam ne d sũurã fãa la d tall yẽesem ne Rĩungã. Zãmsg la d tõe n paam kɩba-kãngã pʋgẽ bɩ?

19. Bõe la a Zezi kɩbar ning sẽn gomd kĩndf yõod sẽn yaa wʋsgã yellã zãmsd tõnd n yɩɩda?

19 Tõnd bãnga koe-noogã paalem tɩ d baooda Rĩungã la d moond bark nins a sẽn wat ne wã neb a taabã hal sẽn kaoos me, d segd n ket n lʋɩɩsda Rĩungã taoor d vɩɩmã pʋgẽ. Tõnd sẽn vɩ wakat ningã yaa toog wakate, la d tara bʋʋm sõma n na n ket n tẽed tɩ d sẽn pʋgd bũmb ningã yaa sɩda, la tɩ wala kĩndfã toandã sẽn yã wã, a ka mak-n-taag ye. Dũniyã yɛl la Biiblã bãngr-goam pidsg kõta kaset sẽn kɩtd tɩ d kɩs sɩd tɩ d vɩɩ “dũniyã sɛɛb wakate.” (Matɩe 24:3) Wala toandã sẽn maanã, bɩ tõnd me wilg ne d sũy fãa tɩ d tara yẽesem Wẽnnaam Rĩungã yĩnga, la d kɩdem, d sẽn tar zu-noog n moond koe-noogã yĩnga.—Yɩɩl Sõamyã 9:2, 3.

Y tẽrame bɩ?

• Yʋʋmã sẽn pʋg taabã pʋsẽ, yaa bõe n sõng n wa ne fɩɩgrã sɩd balemdbã sʋka?

• Misioneer dãmbã tara yam bʋgo?

• Toeen-bʋs la neb maan Rĩungã koe-noog yĩnga?

• Bũmb sẽn tar yõod wʋsg bʋg la a Zezi kɩbar ning sẽn tɩ loe ne kĩndf sẽn tar yõod wʋsgã zãmsd tõndo?

[Zãmsgã sogsgã]

 [Taablo, seb-neng 21-24]

A ZEOVA KASET RÃMBÃ TƲƲMD RAPOOR DŨNIYÃ GILL ZUGU, YƲƲMD 2004

 (Ges-y volim relie wã)

 [Foto rãmba, seb-neng 26]

Wala toandã, rũndã-rũndã misioneer dãmbã paamda bark wʋsgo

[Foto, seb-neng 27]

‘Fo nebã na n dɩka b mens n kõ ne yamleoogo’