Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa

A Zeova maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa

 A Zeova maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa

“[A Zeova] manesem fãa yaa tɩrga.”—YƖƖL SÕAMYÃ 145:17.

1. Yãmb manesem yɩta wãn to, ned sã n kao y bʋʋd kɛgre, la bõe la d tõe n zãms yell a woto pʋgẽ?

NED zoe n kaoa yãmb bʋʋd kɛgre, tõeeme t’a sãbga yamb yel-manesem bɩ a rogl-y-la yam-wẽnga, a sẽn pa rɩ moor n tɩg yell zug yĩng bɩ? Sã n yɩɩ woto, tõe tɩ sãama y sũur hal wʋsgo, la y bee bʋʋm. Yel-kãngã pʋgẽ d tõe n zãmsa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo: D sã n pa rɩ moor n tɩg yell zugu, yaa yam bũmb tɩ d ra yɩ tao-tao n kao bʋʋd ye.

2, 3. Neb kẽer manesem yaa wãn to ne Biiblã kɩbay nins sẽn pa togsd yɛlã tɩ sek tõnd sogsgã fãa leokrã, la bõe la Biiblã yet tõnd a Zeova zugu?

2 D segd n ninga bõn-kãngã d sẽn zãmsã d yamẽ, d sã n wa rat n kao bʋʋd Wẽnnaam a Zeova manesmã zugu. Bõe yĩnga? Bala kɩbay sãnda n be Biiblã pʋgẽ tɩ tõe n wõnd b võor wʋmb yaa toogo. Kɩba-kãens sẽn tõe n tɩ loe ne Wẽnnaam balemdb kẽer manesem bɩ ne Wẽnnaam sẽn kao bʋʋd pĩnd to-to wã tõeeme n pa togs yɛlã tɩ sek tõnd sogsgã fãa leokr ye. Zu-bʋko, neb kẽer n sãbsd kɩba-kãense, wall b tikd b zut n sokd b mens Wẽnnaam sã n sɩd yaa tɩrga. La Biiblã yaool n yeta tõnd t’a Zeova “manesem fãa yaa tɩrga.” (Yɩɩl Sõamyã 145:17) A Gomdã leb n kõt-d-la bas-m-yam ne rẽ, n yetẽ t’a “ka maand wẽng ye.” (Zoob 34:12; Yɩɩl Sõamyã 37:28) Woto yĩng bɩ y tags n ges Wẽnnaam tagsg sẽn segd n yɩ to-to, nebã sã n togsd ziri a zugu!

3 Bɩ d ges yɛl a nu sẽn kɩt tɩ d segd n sak n deeg t’a Zeova bʋ-kaoã yaa tɩrse. Rẽ zugẽ, ne yel-kãens d yamẽ, d na n vaeesa Biiblã kɩbay a yiib sẽn wõnd b võor wʋmb yaa toog ne neb kẽere.

Bõe yĩng tɩ d segd n deeg t’a Zeova bʋ-kaoã zemsame?

4. Bõe yĩng tɩ d segd n tall sik-m-menga, d sã n wa gomd Wẽnnaam manesem toɛy-toɛyã yelle? Rɩk-y makre.

4 Pipi, tõnd sẽn pa mi yɛlã fãa võor t’a Zeova yaool n mi-bã yĩngã, d sã n wa gomd Wẽnnaam manesem toɛy-toɛyã yelle, d segd n talla sik-m-menga. D rɩk makre: Mams-y n ges-y bʋ-kaood b sẽn sɩng n mi zĩig fãa t’a pa tũusd neb n sõngdẽ sẽn na n kao ned bʋʋd bʋ-kaoor wakate. Ned sẽn pa mi yellã nens fãa bɩ sẽn pa wʋmd noy nins b sẽn tik n kao bʋʋdã võor sã n wa yetẽ tɩ bʋ-kaoodã sẽn welg yellã to-to wã pa zemse, yãmb tagsg na n yɩɩ wãn-wãna? Ned sã n pa rɩ moor n tɩg yell zug n yaool n kao bʋʋdo, yaa yalemdo. (Yelbũna 18:13) Dẽnd sɩd yaa yalemd n yɩɩda, ninsaalb sẽn pa baa fʋɩ sã n wɩd ‘dũniyã fãa bʋ-kaoodã.’—Sɩngre 18:25.

5. Bõe la d pa segd n yĩmi, d sã n wa karem kɩbay Biiblã pʋgẽ sẽn wilgd Wẽnnaam sẽn kao neb kẽer bʋʋd to-to wã?

5 Bũmb a yiib-n-soab sẽn kɩt tɩ d segd n sak n deeg tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoã zemsame, yaa tɩ Wẽnnaam tõe n bãnga sẽn be ned sũurẽ, la ninsaal pa tõe rẽ ye. (1 Sãmwɛll 16:7) A Gomdã yetame: “Mam yaa [a Zeova]. Mam mii neb sũy tagsg sẽn yaa bũmb ninga. Mam maanda ned fãa wa sẽn zems a manesem ne a tʋʋma.” (Zeremi 17:10) Woto yĩnga, d sã n wa karem kɩbar Biiblã pʋgẽ sẽn wilgd Wẽnnaam sẽn kao neb kẽer bʋʋd to-to, bɩ d ra yĩm t’a nee bũmba fãa ye. A tika nin-kãens tagsa wã, b yam-tusdi wã la b tʋlsem nins sẽn solg b sũyẽ wã tɩ b pa gʋls rẽ a Gomdã pʋgẽ wã zutu.—1 Kɩbaya 28:9.

6, 7. a) Wãn to la a Zeova wilg t’a tũuda a no-tɩrsã, baa sã n baoodẽ t’a mong a meng bũmb sẽn tar yõod hal wʋsgo? b) Bõe la d segd n tẽege, d sã n wa karem bũmb Biiblã pʋgẽ sẽn kɩt tɩ d sãmbd manesem ning Wẽnnaam sẽn tallã sã n yaa tɩrg bɩ a pa tɩrga?

6 Ad bũmb a tãab-n-soab sẽn kɩt tɩ d segd n sak n deeg t’a Zeova bʋ-kaoã yaa tɩrsã: A Zeova tũuda no-tɩrs nins a sẽn luglã, baa rẽ sã n baoodẽ t’a mong a mengã bũmb sẽn tar yõod hal wʋsgo. D ges rẽ makr a ye. A Zeova sẽn kõ a Biriblã tɩ yɩ rond n na n yiis ninsaalbã yel-wẽnã la kũumã yembdẽ wã, a tũu yẽ mengã no-tɩrse. (Rom dãmba 5:18, 19) Baasg zãnga, a Zeova sẽn yã a Biribl-nongrã sẽn nams la a ki kũum da-luk zugã, a sũur sãama hal wʋsgo. Bõe la rẽ wilgd tõnd Wẽnnaam zugu? Rondã a Zezi Kirist sẽn yaoã wɛɛngẽ, Biiblã yetame: “Woto na n wilga Wẽnnaam tɩrlem.” (Rom dãmba 3:24-26, Kãab-paalgã Koe-noogo) Biiblã lebgr a to (New Century Version) pʋgẽ, Rom dãmb 3:25 wã yetame: “Woto wilgame tɩ Wẽnnaam maanda sẽn yaa tɩrg la sẽn zems wakat fãa.” N-ye, a Zeova sẽn sak n maan bũmb ning sẽn na yɩl n kõ rondã wilgdame t’a nanda “sẽn yaa tɩrg la sẽn zems” hal wʋsgo.

7 Woto yĩnga, d sã n karem bũmb Biiblã pʋgẽ sẽn kɩt tɩ neb kẽer sãmbd manesem ning Wẽnnaam sẽn tallã sã n yaa tɩrg bɩ a pa tɩrga, d segd n tẽegame tɩ yaa a Zeova sẽn tũud a no-tɩrsã wakat fãa wã yĩnga la a sẽn pa kɩt t’a meng Biriblã põs namsg la kũumã. Bõe yĩng t’a na n sak n kɩɩs no-kãensã yɛl a taab pʋsẽ? Dẽnd sɩd yaa vẽeneg t’a Zeova zɩ n kɩɩs a no-tɩrsã ye. Woto yĩnga, d tara bʋʋm tɩ sek n na n sak n deeg t’a maanda sẽn yaa tɩrg la sẽn zems wakat fãa.—Zoob 37:23.

8. Bõe yĩng tɩ pa zems tɩ ninsaalbã tags tɩ tõe t’a Zeova pa tar tɩrlem?

8 Ad bũmb a naas-n-soab sẽn kɩt tɩ d segd n deeg t’a Zeova bʋ-kaoã yaa tɩrsã: A Zeova naana ninsaal a meng wõnego. (Sɩngre 1:27) Dẽnd Wẽnnaam kõo ninsaalbã zʋg nins yẽ sẽn tarã, tɩ tɩrlmã be zʋg-kãens sʋka. Tõnd sẽn nong tɩrlmã to-to wã sã n wa kɩt tɩ d tagsdẽ tɩ tõe t’a Zeova pa tar zʋg-kãngã, rẽnd pa zems ye. D sã n wa karem kɩbar ning Biiblã pʋgẽ t’a võorã wʋmb ne-d yaa toog hal tɩ namsd-do, d segd n tẽegame tɩ tõnd sẽn dog ne yel-wẽnã yĩnga, d sẽn wʋmd tɩrlmã võor to-to wã pa zems zãng ye. La Wẽnnaam a Zeova sẽn naan tõnd a meng wõnegã yẽ tɩrlmã zemsa zãnga. (Tõodo 32:4) La pʋd n na n yɩɩ yalemd meng tɩ d tags tɩ ninsaalbã tõe n yaa tɩrs n yɩɩd Wẽnnaam!—Rom dãmba 3:4, 5; 9:14.

9, 10. Bõe yĩng tɩ pa tɩlae t’a Zeova wilg ninsaalbã a tʋʋmã fãa võore, bɩ a bao bʋʋm b taoore?

9 Bũmb a nu soab sẽn kɩt tɩ d segd n sak n deeg tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoã zemsame, yaa tɩ yẽ n “yaa Sẽn-ka-to dũniyã tɛk fãa.” (Yɩɩl Sõamyã 83:19) Woto yĩnga, pa tɩlae ne-a t’a wilg ninsaalbã a manesmã fãa võore, bɩ a bao bʋʋm b taoor ye. Makr wɛɛngẽ, a Zeova yaa Yagd sẽn yaa Kãsenga, tɩ tõnd yaa wala tãnd b sẽn tar n yagd laase, t’a maand tõnd wala a sẽn date. (Rom dãmba 9:19-21) Tõnd sẽn yaa wala yagd a nusẽ wã, d tara sor yɛ n na n kɩɩs tɩ sard nins a sẽn dɩkdã bɩ a tʋʋmã pa zemse? A Zoob sẽn da pa wʋm Wẽnnaam sẽn tar manesem ning ne ninsaalbã võorã, a Zeova rems-a lame, n sok-a woto: “Fo rat n monga maam bʋʋm n kõ f meng bʋʋm la?” A Zoob sẽn wa n bãng t’a ra pa wʋm yɛlã võor sõma n yaool n gomã, a teka yam n kos sugri. (Zoob 40:8; 42:6) Bɩ d ra tol n sãbg Wẽnnaam abada!

10 Vẽenega, d tara bʋʋm sẽn sek n na n tẽ t’a Zeova maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa. Bɩ d tall rẽ d yamẽ la d vaees kɩbay a yiib Biiblã pʋgẽ sẽn wõnd b võor wʋmb yaa toog ne neb kẽere. Pipi kɩbarã tɩ loee ne Wẽnnaam sõgen a yembr manesem, la a to wã gomda Wẽnnaam mengã sẽn kao ned bʋʋd yelle.

Bõe yĩng t’a Lot sak n na n dɩk a kompugli wã n kõ kʋʋngã?

11, 12. a) Togs-y bũmb ning sẽn maane, Wẽnnaam sẽn da wa n tʋm malɛgs a yiib Sodommã. b) Kɩba-kãngã kɩtame tɩ neb kẽer sokd b mens bõe?

11 Sɩngr sak 19 wã pʋgẽ, d yãta kɩbar sẽn wilgd bũmb ning sẽn maane, Wẽnnaam sẽn  da wa n tʋm malɛgs a yiib tɩ b tedg b mens n dɩk ninsaalb yĩns n kẽng Sodommã. A Lot pẽdga sãambã tɩ b sig a yirã. La baraar yʋngo, tẽngã rap kʋʋng n wa n gũbg a zakã n yetẽ tɩ b yiis sãambã n kõ bãmb tɩ b gãand-ba. A Lot goma ne kʋʋngã n mak n na n gɩdg-b n konge. A sẽn baood n na n kogl a sãamba yĩnga, a yeela kʋʋngã woto: “M saam-biisi, m kota yãmba, da maan-y wẽng ye. Gese, mam tara kompugli a yiib sẽn nan ka kuil sɩdb ye. Yaas-y tɩ m tall bãmb n wa kõ yãmb tɩ y maan y sẽn dat ne-ba, la y ra maan nin-kãensa bũmb ye; tɩ bõe, bãmb wa n siga mam zakẽ.” La kʋʋngã tõdgame n da rat n kao kʋɩlengã menga. Malɛgsã wa n baas n loba nin-wẽns kãensã fãa zondo.—Sɩngre 19:1-11.

12 Wala sẽn zemse, kɩba-kãngã kɩtame tɩ sãnda sokd b mens yɛl kẽere. B sokda b mens woto: ‘Sɩngame tɩ wãn t’a Lot wa sak n na n dɩk a kompugli wã n kõ kʋʋng sẽn yaa yoaadb piig la a yiibu, sẽn na yɩl n kogl a sãambã? Rẽ yĩnga a Lot manesem kãngã pa kɛgre? Bɩ pa rabeem meng n kɩt t’a maan woto sɩda?’ D sã n ges b sẽn togs kɩbarã Biiblã pʋgẽ to-to wã, bõe yĩng masã tɩ Wẽnnaam wa vẽneg a Pɩɛɛr t’a bool a Lot tɩ ‘nin-tɩrga’? Rẽ yĩnga a Lot manesem kãngã ra taa Wẽnnaam yam bɩ? (2 Pɩɛɛr 2:7, 8) Bɩ d tags tɩrg yel-kãngã zug n da wa n kao bʋʋd tɩ pa zems ye.

13, 14. a) Bõe la d segd n bãng Biiblã kɩbar ning sẽn wilgd bũmb ning a Lot sẽn maanã wɛɛngẽ? b) Bõe n wilgd tɩ pa rabeem n tus a Lot t’a maan woto?

13 Pipi, d tẽeg tɩ Biiblã togsda bũmb ning sẽn maanã bala, n pa wilgd a Lot sẽn maanã sã n yaa sõma bɩ wẽng ye. Biiblã leb n pa wilg tõnd a Lot sẽn da tagsd bũmb ninga, bɩ bũmb ning sẽn tus-a t’a tall manesem ning a sẽn tallã ye. A sã n wa vʋʋg wakat ning ‘nin-tɩrsã sẽn na n vʋʋgã,’ tõe t’a wilg yɛl wʋsg yellã zug n fasme.—Tʋʋma 24:15.

14 Pa rabeem n tus a Lot t’a maan woto ye. A ra bee yel-kɛgeng taoore. A Lot sẽn yeel tɩ “sãamba wa n siga” yẽ zakẽ wã, a ra wilgdame tɩ yaa tɩlae ne yẽ t’a kogl-b tɩ bũmb da maan-b ye. La rẽ maaneg ra pa na n yɩ nana ye. Kʋdemd yel-mit a Zozɛf sẽn yaa Zʋɩfã gʋlsame tɩ Sodom nebã ra yaa “neb toor sẽn kae ne b taaba, la wẽn-kɩɩsdba . . . B ra kisa sãamba, tɩ b rapã ra gãe taaba.” La a Lot pa zoe kʋʋngã sẽn da kisg-a wã ye. A pʋd n yiime meng n lebs n “pag kʋɩlengã a poorẽ,” n na n gom ne nin-kãensã sũy sẽn da yikã.—Sɩngre 19:6.

15. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ tõe tɩ yaa tẽeb n tus a Lot t’a tall manesem ning a sẽn tallã?

15 La neb kẽer tõe n ket n sokda b mens tɩ ‘bõe yĩng t’a Lot sak n na n dɩk a kompugli wã n kõ kʋʋngã?’ D bao n bãng sẽn tõe n yɩ yɛl nins n kɩt t’a tʋlg n na n maan woto wã, la d da rogl-a yam wẽng ye. Pipi, tõe tɩ yaa tẽeb n tus a Lot t’a maan woto. Bõe yĩnga? Sãmbg sẽn ka be, a Lot ra mii a Zeova sẽn da kogl a ba wã yao a Abrahaam pag a Saara to-to wã. Tẽeg-y t’a Saara sẽn da yaa neer wʋsgã yĩnga, a Abrahaam kos-a lame t’a yeel tɩ yẽ yaa a tão sẽn na yɩl tɩ b ra wa kʋ-a n deeg a Saara ye. * Rẽ kɩtame tɩ b peeg a Saara n kẽng a Faraõ yirã. La a Zeova kẽesa a toog n gɩdg a Faraõ t’a pa kẽ ne a Saara ye. (Sɩngre 12:11-20) Tõe t’a Lot ra tẽedame tɩ Wẽnnaam da na n kogla a kompugli wã me woto. A Zeova sɩd tũnuga ne a malɛgsã n kẽes a toogo, tɩ bũmb pa maan kompugli wã ye.

16, 17. a) Wãn-wãn la a Lot ra makd n na n sãam Sodom dapã sũyã, bɩ n kɩt tɩ b yam yo ne b sẽn da rat n maan bũmb ningã? b) Baa sẽn yaa bũmb ning n tus a Lot t’a tall tagsg ning a sẽn tallã, ne bõe la d tõe n tall bas-m-yam?

16 D ges bũmb a to me. Tõe t’a Lot ra makdame n na n sãam dapã sũuri, bɩ n kɩt tɩ b yam yo ne b sẽn da rat n maan bũmb ningã. Tõe t’a ra tẽedame tɩ sẽn mik tɩ Sodom dapã nong n gãeyã taabã, b pa na n tʋlg n kẽ ne yẽ kompugli wã ye. (Ziid 7) Sẽn paase, a ra zoe n sɩʋa a kompugli wã ne tẽngã rapa. Dẽnd tõe  t’a reem dãmbã roagdba, b zo-rãmb wall b tʋmd-n-taas kẽer da bee kʋʋngã sʋka. (Sɩngre 19:14) Tõe t’a Lot ra tẽedame tɩ loees sẽn be a reem dãmbã ne tẽnga nebã sʋkã, neb n da na n zĩnd kʋʋngã sʋk n gom n sõng a kompugli wã. Rẽ sã n da kɩt tɩ kʋʋngã welg n sɩng taab kɩɩsgo, b ra pa na n maan a kompugli wã wẽng wʋsg ye. *

17 Baa sẽn yaa bũmb ning n tus a Lot t’a sak n na n dɩk a kompugli wã n kõ kʋʋngã, d mii woto vẽenega: A Zeova sẽn maand sẽn yaa tɩrg wakat fãa wã, a ra tara bʋʋm sẽn sek n na n bool a Lot tɩ “nin-tɩrga.” La d sã n na n ges Sodom kʋʋngã sẽn da tar manesem yook ningã, rẽ yĩnga pa vẽeneg t’a Zeova tara bʋʋm sẽn sek n na n kao galʋ-tẽn-kãngã sẽn yaa wẽnga neb bʋʋd sɩda?—Sɩngre 19:23-25.

Bõe yĩng t’a Zeova kʋ a Uza?

18. a) A Davɩɩd sẽn da wa n na n tall kãabg koglgã n kẽng ne Zerizalɛmmã bõe n maane? b) Sogs-bʋs la kɩba-kãngã wa ne?

18 Kɩbar a to sẽn tõe n wõnd a võorã wʋmb yaa toog ne neb kẽer yaa bũmb ning sẽn maane, a Davɩɩd sẽn da wa n na n tall kãabg koglgã n kẽng ne Zerizalɛmmã. B ra rogla kãabg koglgã sarɛt zugu, t’a Uza ne a ba-biig ra tũud sarɛtã. Biiblã yetame: “Bãmb sẽn ta a Nakõ zɛɛgã, niiga maaname tɩ koglga lenge, la a Uza tẽega a nug n gãd-a. Zusoaba sũur yika ne a Uza tɩ b kɩt t’a ki be bala, yẽ sẽn ka gũusa yĩnga. A Uza kii kãabg koglga sɛɛga.” Kiis a wãn poor la b yaool n tõog n tall kãabg koglgã n looge, la so-kãnga yɩɩ a Kehat yagensã n palg-a b bãgdẽ wa Wẽnnaam sẽn da wilg to-to wã. (2 Sãmwɛll 6:6, 7; Sõdbo 4:15; 7:9; 1 Kɩbaya 15:1-14.) Neb kẽer tõe n sokda b mens woto: ‘Bõe yĩng t’a Zeova ya n yɩ dem-dem woto? A Uza ra rat n kogla kãabg koglgã bal wɛ.’ La yɛl kẽer n be kɩbarã pʋgẽ n tõe n sõng-d tɩ d ra wa tall tagsg sẽn pa zems a Zeova zug ye.

19. Bõe yĩng t’a Zeova pa tõe n maan wẽnga?

19 D segd n tẽegame t’a Zeova pa tõe n maan wẽng ye. (Zoob 34:10) A sã n maan wẽnga, na n wilgame t’a pa tar nonglem ye, la d sẽn zãms Biiblã d bãngame tɩ “Wẽnnaam yaa nonglem.” (1 Zã 4:8) Sẽn paase, Gʋlsg Sõamyã yeta tõnd tɩ “tɩrlem ne maan-neer yaa [Wẽnnaam naamã] geer yẽbgre.” (Yɩɩl Sõamyã 89:15) A Zeova yɩta wãn masã n maan wẽnga? A sã n maan woto, a na n sãama a naam sẽn-ka-to wã yẽbgre.

20. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Uza ra segd n mii noy nins sẽn tɩ loe ne kãabg koglgã?

20 Ra yĩm-y t’a Uza ra segd n mii Tõogã sõma ye. Kãabg koglgã ra makda a Zeova belmã a nin-buiidã sʋka. Tõogã ra togsame n fasem tɩ pa ned yaar n tõe n sɩɩs kãabg koglgã ye, la a keoog vẽeneg tɩ neb nins sẽn da na n kɩɩs n sɩɩs-a wã sɩbgr na n yɩɩ kũum. (Sõdbo 4:18-20; 7:89) Rẽnd kãabg koglgã rɩkr da pa tʋʋmd b sẽn segd n deem ne ye. Wõnda a Uza ra yaa Levi neda (baa a sã n da pa maan-kʋʋda). Dẽnd a ra segd n mii tõoga sõma. Sẽn paase, yʋʋm sẽn deng rẽ, b ra talla kãabg koglgã n tɩ bĩng a Uza ba wã zakẽ sẽn na yɩl tɩ b gũ-a. (1 Sãmwɛll 6:20–7:1) Kãabg koglgã paa be n maan yʋʋm 70 hal t’a Davɩɩd yaool n wa yãk yam n na n toeem-a zĩiga. Dẽnd tõe tɩ hal a Uza yãadmẽ wã tɛka, a ra mii tõod nins sẽn tɩ loe ne kãabg koglgã hal sõma.

21. Bũmb ning sẽn paam a Uza wã wɛɛngẽ, bõe yĩng tɩ d segd n tẽeg t’a Zeova nee sẽn be sũur pʋgẽ?

21 Wala d sẽn zoe n gom tɩ loogã, a Zeova tõe n bãnga sẽn be ninsaal sũurẽ. A sẽn yeel a Gomdã pʋgẽ t’a Uza ‘ka gũus’ bɩ t’a pa tall waoogrã, tõe t’a Uza ra tara tʋls-wẽns tɩ b pa wilg rẽ kɩbarã pʋgẽ vẽeneg ye. Sã n pa woto, tõe t’a ra yaa tɩta-neda, sẽn da nong n maand yɛlã tɩ zʋʋgd a sẽn tar sor n na n maanã. (Yelbũna 11:2) Yaa a sẽn da naag zãma wã n yãagd kãabg koglgã bãmb zakã neb sẽn da gũudã yĩng n kɩt t’a wuk a meng n sɩɩs koglgã bɩ? (Yelbũna 8:13) Bɩ yaa tẽeb la a Uza pa talle, n tags t’a Zeova ra pa tõe n kɩt tɩ koglgã sẽn makd a belmã bãmb sʋkã ra lʋɩ? Sẽn sõs n yɩ to-to fãa, d segd n talla bas-m-yam t’a Zeova sẽn maan bũmb ningã yaa tɩrga. A segd n da yãa bũmb a Uza sũurẽ wã sẽn sek a na kao a bʋʋd zĩig pʋgẽ.—Yelbũna 21:2.

Kaset sẽn kɩt tɩ d segd n tall bas-yardo

22. Wãn-wãn la a Zeova Gomdã sẽn pa togs yɛl kẽer n fasmã wilgd a yamã vẽenega?

22 A Zeova Gomdã sẽn pa togs yɛl kẽer n fasmã wilgdame t’a yamã ka mak-n-taar ye. A sẽn maan woto wã, a kõo tõnd segb tɩ d wilg tɩ d sɩd tara bas-yard ne yẽ. D sã n na n tik bũmb ning d sẽn vaeesã zugu, rẽ yĩnga pa vẽeneg tɩ d tara bʋʋm sẽn sek n na n deeg t’a Zeova sẽn kaood bʋʋd to-to wã zemsame sɩda? N-yẽe, d sã n bas d yam n zãms Wẽnnaam Gomdã ne pʋ-peelem, d na n bãnga yɛl wʋsg a Zeova zugu, tɩ kɩt tɩ d kɩs sɩd t’a maanda sẽn yaa tɩrg wakat fãa. Woto yĩnga, baa kɩbar sẽn be Biiblã pʋgẽ sã n wa ne sokr d yamẽ tɩ d pa tõe n paam a leoorã vẽeneg zĩig pʋgẽ, bɩ d tall bas-yard zãng-zãng tɩ bũmb ning a Zeova sẽn maanã yaa tɩrga.

23. Bas-yard bʋg la d tõe n tall bũmb nins a Zeova sẽn na n maan beoog daarã wɛɛngẽ?

23 D tõe n talla bas-yard woto me bũmb nins fãa a Zeova sẽn na n maan beoog daarã wɛɛngẽ. Bɩ d kell n tall bas-m-yam t’a sã n wa na n kao bʋʋd to-kãsengã sẽn watã sasa, a pa na n ‘lagem nin-tɩrsã ne nin-wẽnsã n sãam’ ye. (Sɩngre 18:23) A sẽn nong tɩrlmã yĩnga, a pa na n tol n maan woto ye. D leb n tõe n talla bas-yard zãng-zãng tɩ dũni paalgã sẽn watã pʋgẽ, a na n ning-d-la bark n pids d raabã fãa wa sẽn segdã hal tɩ seke.—Yɩɩl Sõamyã 145:16.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 15 A Abrahaam da bee bʋʋm a sẽn zoe rabeemã, bala pĩnd wẽndẽ seb-pindem a yembr n gomd Faraõ sẽn da tʋm sodaas tɩ b tɩ yõk pʋg-neer la b kʋ a sɩd yelle.

^ sull 16 Y sã n dat vẽnegr n paas bɩ y tɩ ges yʋʋmd 1980 tʋʋlg kiuug 1 daar Gũusg Gasgã seb-neng 31.

Y tẽrame bɩ?

• Yel-bʋs yĩng n kɩt tɩ d segd n sak n deeg t’a Zeova sẽn kaood bʋʋd to-to wã zemsame?

• Bõe n tõe n sõng-d tɩ d ra wa yɩ yãg-yãg n yeel t’a Lot maana wẽnga, a sẽn sak n na n dɩk a kompugli wã n kõ kʋʋngã?

• Yel-bʋs n tõe n sõng-d tɩ d wʋm a Zeova sẽn kʋ a Uza wã võore?

• Bas-yard bʋg la d tõe n tall bũmb nins a Zeova sẽn na n maan beoog daarã wɛɛngẽ?

[Zãmsgã sogsgã]