Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb sakda a Zeova sõngrã bɩ?

Yãmb sakda a Zeova sõngrã bɩ?

 Yãmb sakda a Zeova sõngrã bɩ?

“[A Zeova] yaa mam sõangda, mam kõn zoe rabeem ye.”—HEBRE DÃMBA 13:6.

1, 2. Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d sak a Zeova sõngrã la a sor-wilgrã d vɩɩmã pʋgẽ?

MAMS-Y n ges-y yãmb sẽn na n kẽnd n yɛgd tãng so-yook zugu. La y pa y yembr ye, bala sor-wilgd n yeel t’a na n yãag-y lame, la sor-wilgd sẽn tar tõog wa yẽ ka be ye. A tara minim la tõog n yɩɩd yãmb zĩig sẽn zãre, la a yɛgla yãmb n maag a yĩng n kẽnda. A neeme tɩ wakat ninga y lakdame. Yãmb yell sẽn pak-a wã yĩngã, a tẽegda a nug n sõng yãmba, sẽn yɩɩd fãa sã n yaa yell zĩigẽ. Y na tõdg a sõngrã sɩda? Ayo! Yãmb vɩɩmã bee yell pʋgẽ.

2 D sẽn yaa kiris-nebã, d tũuda sor sẽn yaa yelle. Yaa tɩlae tɩ d tũ so-sẽk kãngã d yembr bɩ? (Matɩe 7:14) Ayo, Biiblã wilgdame tɩ Sorwilgd ning sẽn yaa sõma n yɩɩdã sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova wã sakdame tɩ ninsaalbã kẽn ne-a. (Sɩngre 5:24; 6:9) A Zeova sõngda a sõgen dãmbã b kẽnda zug bɩ? A yetame: “Mam yaa Zusoab sẽn yaa Wẽnnaam. Mam gãta yãmb dɩtg n yetẽ tɩ y ra zoe rabeem ye. Mam na n sõnga yãmba.” (Ezai 41:13) Ne nonglem, a Zeova tẽegda a nug n na n sõng neb nins sẽn dat n kẽn ne-a wã la a baood b zoodo, wala sor-wilgd ning yell tõnd sẽn gom  d makrã pʋgẽ wã. Sɩd-sɩda tõnd ned ba a yembr pa na n dat n tõdg a sõngr ye!

3. Sogs-bʋs la d na n bao n leok sõs-kãngã pʋgẽ?

3 Sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ, d goma manesem a naas a Zeova sẽn tũnug ne n sõng a sõgen dãmbã pĩnd wẽndẽ wã yelle. Yaa woto la a sõngd a sõgen dãmbã rũndã-rũndã me bɩ? La wãn to la d tõe n bãng d sã n sakda sõng-kãngã buudu? Bɩ d bao n leok sogs-kãensã. D sã n maan woto, d na n tõog n kɩsa sɩd n paas t’a Zeova sɩd yaa d Sõngda.—Hebre dãmba 13:6.

Malɛgsã sõngre

4. Rũndã-rũndã, bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sõgen dãmbã tõe n kɩs sɩd tɩ malɛgsã sõngd-b lame?

4 Malɛgsã sõngda a Zeova sõgen dãmbã rũndã-rũndã bɩ? N-ye. Sɩda, rũndã-rũndã, b pa pukd vẽeneg sẽn na yɩl n kogl Wẽnnaam balemdb hakɩkã ne yell sẽn dat n paam-b ye. Baa Biiblã gʋlsg wakate, ra yaa kar-kar bal la malɛgsã ra kẽesd b toog vẽeneg woto. Rũndã-rũndã me, yɛl wʋsg la b maand tɩ ninsaalbã pa tõe n yã ne b nin ye. Baasg zãnga, Wẽnnaam sõgen dãmb nins sẽn bãng tɩ malɛgsã sõng-b lame wã, yɩɩ bũmb sẽn keng b raood wʋsgo. (2 Rĩm dãmba 6:14-17) Tõnd me bee bʋʋm n na n tags woto.

5. Wãn to la Biiblã wilgd tɩ malɛgsã kẽesda b toog moonegã tʋʋmdẽ rũndã-rũndã?

5 Sẽn tɩ yɩɩd fãa, malɛgsã kẽesda b toog tʋʋm-kãseng sẽn pak tõnd pʋgẽ. Yaa tʋʋm-bʋgo? D tõe n yãa a leokrã Wilgri 14:6 pʋgẽ: “Mam yãa malɛk a to sẽn yɩgd n pɩʋʋgd [saasẽ], la a tara Koe-noog sẽn ka sɛta n na n moon neb nins sẽn be dũniyã soolem fãa la buud fãa la goam toɛy-toɛya fãa la neba fãa.” B sẽn togs ka tɩ ‘koe-noog sẽn ka sɛtã’ tɩ loee vẽeneg ne ‘Wẽnnaam soolem koe-noogã.’ La wa a Zezi sẽn deng n togsã, b ‘na n moon-a-la dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga,’ tɩ zãmaan wẽng kãngã saabã yaool n ta. (Matɩe 24:14) Yaa vẽeneg tɩ pa malɛgsã meng n sigd n moond nebã ye. A Zezi bobla ninsaalb tʋʋm-kãngã sẽn yaa kãsengã. (Matɩe 28:19, 20) Tõnd sẽn mi tɩ d sã n tʋmd tʋʋm-kãngã, malɛg-sõmsã sẽn tar yam la pãngã sõngd-d lame wã pa kengd d raood sɩda?

6, 7. a) Bõe n wilgd tɩ malɛgsã sõngda tõnd d koe-moonegã pʋgẽ? b) Wãn to la d tõe n sɩd paam a Zeova malɛgsã sõngre?

6 Yɛl wʋsg n wilgd tɩ malɛgsã sõngda tõnd d tʋʋmdã pʋgẽ. Wala makre, d nong n wʋmdame tɩ d moonegã pʋgẽ, a Zeova Kaset rãmbã tɩ sega ned sẽn da pʋʋs Wẽnnaam sẽn pa kaoos sẽn na yɩl tɩ b sõng-a t’a bãng sɩdã. Yɛl a woto buud sɩd maanda naoor wʋsg tɩ d pa tõe n yeel tɩ waa yaar ye. Malɛgsã sõngrã yĩngã, neb wʋsg sẽn tar paasg zãmsdame n maand wa malɛkã sẽn “yɩgd n pɩʋʋgd” yĩngr n moondẽ tɩ: ‘Bɩ y zoe Wẽnnaam la y waoog bãmbã.’—Wilgri 14:7.

7 Yãmb sɩd rat n paama a Zeova malɛgsã sẽn tar pãngã sõngr bɩ? Sã n yaa woto bɩ y maan y sẽn tõe n fãa n kẽes y meng koe-noogã mooneg pʋgẽ sõma-sõma. (1 Korẽnt dãmba 15:58) D sã n kẽes d mengã tʋʋm-kãngã sẽn yaa a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ sõma-sõma, d tõe n kɩsa sɩd t’a malɛgsã na n sɩd sõng-d lame.

Malɛgsã naab sõngre

8. Ziir bʋg la a Zezi tar saasẽ, la bõe yĩng tɩ rẽ kõt tõnd bas-m-yam?

8 A Zeova leb n kõta tõnd malɛgsã sõngr ne manesem a to. Wilgri 10:1 bilgda “malɛk a to  sẽn yaa pãng soab” wʋsgo, t’a “nenga yaa wa wĩndga.” Vẽenega, malɛg-kãngã b sẽn yã Wẽnd vẽnegr pʋgẽ wã makda a Zezi Kirist sẽn paam ziir a saasẽ naamã pʋgẽ wã. (Wilgri 1:13, 16) A Zezi sɩd yaa malɛk bɩ? D tõe n yeelame tɩ n-ye, bala a yaa malɛk rãmbã naaba. (1 Tesalonik rãmba 4:16) A Zeova malɛgsã fãa sʋka, a Zezi pãng n yɩɩde. A Zeova kɩtame t’a tar zu-sobend malɛgsã fãa zutu. Malɛgs naabã sɩd sõngda tõnd wʋsgo. Wãn to?

9, 10. a) D sã n maan yel-wẽnde, wãn to la a Zezi yaa tõnd sõngda? b) Sõng-bʋg la a Zezi mak-sõngã kõt tõndo?

9 Tʋm-tʋmd a Zã sẽn kʋʋlã gʋlsame: “Ned sã n maan yel-wẽna, tõnd tara sɛ-yõakda [sõngda, NW ] sẽn be tõnd Ba taoore, bãmb yaa a Zezi Kirist sẽn yaa tɩrlem soabã.” (1 Zã 2:1) Bõe yĩng t’a Zã yeel t’a Zezi yaa tõnd “sõngda,” sẽn tɩ yɩɩd fãa tõnd sã n ‘maan yel-wẽnde’? Be neere, daar fãa d maanda yel-wẽna, la yel-wẽn wata ne kũum. (Koɛɛg Soaba 7:20; Rom dãmba 6:23) La a Zezi kõo a vɩɩmã tɩ yɩ maoong tõnd yel-wẽnã yĩnga. La a bee tõnd Ba wã sẽn tar nimbãan-zoeerã taoor n yõkd sɛɛg tõnd yĩnga. Sõng-kãng yaa tɩlae ne tõnd ned kam fãa. Wãn to la d tõe n sak-a? D segd n teka yam n kos d yel-wẽnã sugr ne a Zezi maoongã maasem yĩnga. D segdame me n da maan d yel-wẽnã n yɩlem ye.

10 A Zezi sẽn ki tõnd yĩngã toor sẽn ka be, a kõo tõnd mak-sõng sẽn zems zãnga. (1 Pɩɛɛr 2:21) A mak-sõngã wilgda tõnd sore, n sõngd tõnd tɩ d maneg d vɩɩmã sẽn na yɩl n gil yel-wẽn-kãsems n tõog n ta Wẽnnaam a Zeova yam. Rẽ yĩnga d sũy pa noom d sẽn paamd sõng-kãngã wã sɩda? A Zezi kãaba a karen-biisã t’a na n kõ-b-la sõngd a to.

Vʋʋsem sõngã sõngre

11, 12. A Zeova vʋʋsem sõngã yaa bõe, la a pãngã taa zĩ-bʋgo, la bõe yĩng tɩ d rat-a rũndã-rũndã?

11 A Zezi kãaba woto: “Mam na kos m Ba, la bãmb na kõ yãmb Sõangd a to, tɩ bãmb pa ne yãmb wakat sẽn ka sɛta. Bãmb yaa sɩd sɩɩga dũniyã sẽn ka tõe n deeg ye.” (Zã 14:16, 17) “Sɩd sɩɩga” bɩ vʋʋsem sõngã pa ned ye, la yaa pãnga, yaa a Zeova meng pãn-tʋmdgã. A yaa pãng sẽn pa tõe n bãng n bilg ye. Yaa pãng ning a Zeova sẽn tall n naan ãndũniyã, n maan yel-solem kãsemsã, la a kõ vẽnegr sẽn tɩ loe ne a raabã. A Zeova sẽn pa tũnugd ne a vʋʋsem sõngã n maand yel-soalem wa pĩnd wẽndẽ wã, rat n yeelame tɩ d pa rat vʋʋsem sõngã bɩ?

12 Ayo, pa woto ye. ‘Tood wakat’ kãensã pʋsẽ, d rata a Zeova vʋʋsem sõngã n yɩɩd pĩndã. (2 Tɩmote 3:1) A kõta tõnd pãng tɩ d  maan sũ-mar toodã pʋsẽ. A sõngda tõnd tɩ d bao zʋg-sõma sẽn pẽnegd tõnd ne a Zeova la ne d tẽebã pʋgẽ saam-biisã n paasdẽ. (Galat dãmba 5:22, 23) La wãn to la d tõe n dɩ a Zeova sõng-kãseng kãngã nafa?

13, 14. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova sakame n na n kõ a nin-buiidã a vʋʋsem sõngã? b) Ne yel-manesem bʋg buud la d tõe n wilg tɩ d sɩd pa sakd vʋʋsem sõngã?

13 Pipi, rẽnda d pʋʋs n paam vʋʋsem sõngã. A Zezi yeelame: “A sã n yaa woto tɩ yãmb a nin-wẽnsa bãng tɩ kõ yãmb kamba kũun sẽn yaa sõama; dẽ, sẽn yɩɩda yãmb [saasẽ] Ba kõn kõ neb nins sẽn kot bãmba Sɩɩg Sõng bɩ?” (Luk 11:13) N-ye, a Zeova yaa Ba ning sẽn tar-a sõmblem n yɩɩd ba rãmb a taabã fãa wã. Tõnd sã n kos-a vʋʋsem sõngã ne tẽebo, a pa tõe n tõdg n pa kõ-d ye. La rẽ yĩnga tõnd kot-a-lame bɩ? D segd n kos-a-la d daar fãa pʋʋsgã pʋgẽ.

14 Yiib-n-soaba, d wilgdame tɩ d sakda kũun kãngã, d manesmã sã n zemsd ne vʋʋsem sõngã tʋʋmde. D rɩk makr ne wala kiris-ned sẽn na n maood n dat n bas yoobã yɛl b sẽn wilgdã gesgo. A pʋʋsame n kos vʋʋsem sõngã sõngr sẽn na yɩl n mao ne minim wẽng kãngã. A baoa sagls kiris-neb kãsem dãmbã nengẽ, tɩ b sagl-a t’a rɩk sard sẽn pa vigsd n da pẽneg bõn-kãngã sẽn yaa rẽgdã meng ye. (Matɩe 5:29) Yaa wãn to masã, a sã n pa tũ b saglsã n leb n kẽes a meng mak-kãng pʋgẽ? A tʋmdame tɩ zemsd ne a sẽn pʋʋs n kos vʋʋsem sõngã sõngrã bɩ? Bɩ a tara manesem sẽn na n wa kɩt t’a sãam Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sũuri, n kong-a? (Efɛɛz rãmba 4:30) Sɩd-sɩda, tõnd fãa ratame n maan d sẽn tõe tɛka, sẽn na yɩl n sɩd ket n paamd sõng-kãseng kãngã sẽn yit a Zeova nengẽ wã.

Sõngr sẽn yit Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ

15. Wãn to la d wilgd tɩ d pa get Biiblã wala seb-zaalga?

15 Sẽn na maan yʋʋm kobse, Biiblã yaa sõngr yẽgr n kõ a Zeova sõgen dãmba sẽn sakd-a wã. D pa segd n ges Gʋlsg Sõamyã wala seb-zaalg ye, d segd n ninga d yamẽ tɩ seb-kãngã sõngda tõnd hal wʋsgo. Sõng-kãng sakr baoodame tɩ d maan modgre. D segd n kɩtame tɩ Biiblã kareng lebg d minungu.

16, 17. a) Wãn to la Yɩɩl Sõamyã 1:2, 3 bilgd keoor ning Wẽnnaam tõogã kareng sẽn wat ne wã? b) Wãn to la Yɩɩl Sõamyã 1:3 wilgd tɩ d segd n modga wʋsgo?

16 Yɩɩl Sõamyã 1:2, 3 yeta woto wẽn-zoɛt wɛɛngẽ: “Yẽ nonga Zusoaba tõogo n tagsd a yell wĩntoog ne yʋngo. Yẽ yaa wa tɩɩg sẽn be kʋɩlg noore n womd a biis a womb wakate, la a vãada ka kʋɩt ye. Bũmb nins fãa yẽ sẽn maanda na n zĩnda barka.” Y nee tags-kãseng ning b sẽn dat n wilg ka wã bɩ? Yaa nana tɩ d karem gom-kãensã n tags tɩ b bilgda bãan zĩig bala, wala makre, tɩɩg sẽn tob n yaa bĩmm sẽn bɩt kʋɩlg noore. Ad sɩd na n zĩndẽ-la yamleoog tɩ d vʋʋs tɩ-kãngã buud tẽngre wĩndga! La yɩɩn-kãngã pa sagend tõnd tɩ d tags vʋʋsg yell ye. A bilgda bũmb sẽn yaa toor fasɩ. Yaa tʋʋmd sẽn baood modgr wʋsgo. Wãn to?

17 Bãng-y tɩ ka wã, tɩɩgã sẽn tar maasmã pa tɩɩg sẽn yi kʋɩlg noor yaar ye. Yaa tɩɩg sẽn womd biisi, ned sẽn yãk yam n sel zĩig takɩ pʋgẽ, “kʋɩlg noore.” Tõe tɩ tɩɩsã soab tuuda ko-soay sẽn na yɩl n wa ne koomã t’a tɩɩsã sẽn tar yõod wʋsgã yẽg paam koom. Masã, d bãnga zãmsg ning sẽn be kɩbarã pʋgẽ wã. Tẽebã wɛɛngẽ, tõnd me sã n bɩt sõma wa tɩ-kãnga, yaa ned n tʋm wʋsg n sõng-do. Tõnd  sẽn be siglg ning pʋgẽ wã kõta tõnd sɩdã koom sẽn yaa yɩlemdã, la tõnd me segd n maana bũmbu. D segdame n modg n yũ ko-kãng sẽn tar yõod wʋsgã, n bʋgs la d maan vaeesg ning sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam Gomdã sɩd kẽ tõnd yamã la d sũurã. Woto, tõnd me na n woma bi-sõma.

18. Bõe la d segd n maan sẽn na yɩl n paam tɩ Biiblã leok d sogsgã?

18 Tõnd sã n dɩgl Biiblã n pa lakd-a n karemdẽ a pa tar nafr ne-d ye. A leb n pa wala tɩ-yodr bɩ tɩ-gãna, tɩ yaa wala d tõe n muma d nini, n bas Biiblã t’a lak a toor n kõ-d d sokrã leokr ye. D sã n tog n dɩk sardo, d segd n vaeesa neer n bao ‘Wẽnnaam bãngrã’ wala laog b sẽn bus tẽngã. (Yelbũna 2:1-5) Vaeesg neer nong n yaa tɩlae sẽn na yɩl n paam saglg sẽn tik Gʋlsg Sõamyã zug sẽn tɩ loe ne bũmb ning d sẽn dat takɩ wã. D tara sɛb wʋsg sẽn tik Biiblã zug sẽn na yɩl n sõng-d d vaeesgã pʋgẽ. D sẽn tũnugd ne-b n vaeesd neer sẽn na yɩl n paam yam Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã, d sɩd rɩta a Zeova sõngrã nafa.

D tẽed-n-taasã sõngre

19. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n ges Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã wa sõngr b sẽn tũnug ne d tẽed-n-taas n kõ? b) Wãn to la tõnd zʋrno rãmbã sõsg a yembr sõng yãmb zĩig takɩ pʋgẽ?

19 Wakat buud fãa, a Zeova sõgen dãmb nins sẽn yaa ninsaalbã sõngda taaba. A Zeova tagsg toeema rẽ wɛɛngẽ bɩ? Ayo. Sãmbg sẽn ka be, tõnd ned kam fãa tẽra d tẽed-n-taasã sẽn sõng-do, d sẽn wa n dat sõngr wakate. Wala makre, y tõe n tẽega sõss sẽn be Gũusg Gasgã Réveillez-vous ! wã pʋgẽ sẽn kõ-y belsgo, y sẽn wa n dat sõngr sẽn na yɩl n welg zu-loɛɛga, bɩ sẽn na yɩl n mao ne makr y tẽebã sẽn seg bɩ? A Zeova tũnuga ne ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩda la sẽn tar yamã’ b sẽn yãk t’a ‘moeneg a zaka wakat sẽn zemsã,’ n kõ yãmb sõng-kãngã.—Matɩe 24:45-47.

20. Wãn to la kiris-nebã nins sẽn yaa kãsem dãmbã wilgd tɩ b yaa “neb kũuni”?

20 La naoor wʋsgo, sõngr ning d sẽn paamd tɩ yit d tẽed-n-taasã nengẽ wã yaa vẽeneg n yɩɩda. Kiris-ned sẽn yaa kãsem soab tõe n kõo sõsg tɩ kẽ tõndo, bɩ a wa ges tõnd toog wakat tɩ sõng-do, bɩ a kõ tõnd saglg ne nonglem tɩ sõng tõnd tɩ d yã d pãn-komsem n tõog n mao ne-a. Kiris-nin-poak sẽn tar mi-beoog gʋlsame n gom sõngr ning kãsem soab sẽn kõ-a yelle, n yeele: “Koe-noogã mooneg wakate, a rɩka sẽk n kɩt tɩ m togs sẽn be m sũurẽ. Yʋng ning sẽn deng rẽ wã bala, m pʋʋsa a Zeova n kos-a t’a sõng-m tɩ m yã ned n sõs ne. Vẽk-n-beoogã, saam-bi-kãngã goma ne maam ne nimbãan-zoeere. A sõnga maam tɩ m yã a Zeova sẽn  da sõngd maam hal sẽn na maan yʋʋm wʋsg to-to. M tara mi-beoog ne a Zeova a sẽn tʋm kãsem soab kãngã mam nengẽ wã yĩnga.” Ne manesem kãensã fãa, kiris-neb nins sẽn yaa kãsem dãmbã wilgdame tɩ b yaa Wẽnd “kũuni,” a Zeova sẽn kõt ne a Zezi Kirist maasem sẽn na yɩl n sõng tõnd tɩ d tũ vɩɩmã sor ne sũ-mare.—Efɛɛz rãmba 4:8.

21, 22. a) Bõe n maande, tigingã neb sã n tũud Filip rãmb 2:4 saglgã? b) Bõe yĩng tɩ nonglem tʋʋm-kɩdsã meng tar yõodo?

21 Kãsem dãmbã toor sẽn ka be, kiris-ned fãa sẽn yaa wẽn-sakd rat n tũu noor ning Wẽnnaam sẽn vẽneg tɩ b gʋls sẽn yet tɩ tõnd ‘ned kam fãa ra ges a meng yell bala, la a ges a taab yell me’ wã. (Filip rãmba 2:4) Kiris-neb tigingã neb fãa sã n tũud sagl-kãngã, b na n tʋma nonglem tʋʋma. Wala makre, zak a yembr la yel-beed wʋsg paam zĩig pʋgẽ. Ba wã ra rɩka a bipugl n kẽng teed raabo. B sẽn da wa n kuusẽ wã, b maana agsɩdã ne mobilli, tɩ bipuglã ki tɩ ba wã pogl wʋsgo. A sẽn wa n yit logtor yirã t’a ra komsa wʋsg hali tɩ kɩt t’a pa tõe n maan baa fʋɩ a toor ye. A pagã sũur sãamame tɩ loog hali t’a ra pa tõe n ges a sɩdã yell a yembr ye. Rẽ n so tɩ saam-biig ne a pag sẽn be tigingã pʋgẽ deeg-b b yirã n ges b yell sẽn na maan semen dãmba.

22 Yaa vẽeneg tɩ nonglem tʋʋmã fãa pa tɩ loe ne yel-beed woto, la b pa baood modgr wʋsg woto ye. Sõngr kẽer d sẽn paamd tɩ loee ne yɛl wẽnem sẽn pa ta woto. La baa nonglem tʋʋmd sẽn yaa kɩdg to-to fãa, d nand-a lame, bɩ bõe? Y tẽra wakat ning saam-biig gom-noog bɩ a nonglem tʋʋmd sẽn kõ yãmb sõngr ning y sẽn da ratã bɩ? Yaa woto la a Zeova nong n get tõnd yelle.—Yelbũna 17:17, NW; 18:24.

23. Tõnd sã n modgd n na n sõng taaba, wãn to la a Zeova get rẽ?

23 Yãmb ratame t’a Zeova tũnug ne-y n sõng neb a taabã bɩ? Y toe n paama zu-no-kãngã. Sɩda, a Zeova nanda modgr nins y sẽn maand rẽ wɛɛngẽ wã. A Gomdã yetame: “Ned sã n sõng naong rãmba, a bĩngda Zusoaba nengẽ. Yaa bãmb n na n yao a tʋʋm sõama wã fãa.” (Yelbũna 19:17) D sã n kõ d mens n sõng d saam-biisã d paamda sũ-noog wʋsgo. (Tʋʋma 20:35) Neb nins sẽn bakd b mens toorã pa paamd sũ-noog ning f sẽn paamde, d sã n sõngd neb a taabã, la neb a taabã sã n sõngd-fã ye. (Yelbũna 18:1) Woto yĩnga, bɩ d kẽngd kiris-neb tigissẽ wã wakat fãa sẽn na yɩl n keng taab raoodo.—Hebre dãmba 10:24, 25.

24. Bõe yĩng tɩ d pa segd n tags tɩ b mong-d-la bũmbu, d sẽn pa yã a Zeova pĩnd wẽndẽ yel-solem-kãsemsã yĩnga?

24 A Zeova sẽn tũnugd ne manesem nins n sõngd tõndã pa be yamleoog sɩda? Baa ne a Zeova sẽn pa maand yel-soalem tɩ d nin ne vẽeneg n pidsd a raabã tõnd wakatã, d pa segd n tẽ t’a mong-d-la bũmb ye. Sẽn be yõodã yaa a Zeova sẽn kõt tõnd sõngr ning fãa d sẽn datã sẽn na yɩl tɩ d kell n yɩ wẽn-sakdbã. Tõnd sã n kell n maan sũ-mar toogã pʋgẽ ne tẽebo, d na n vɩɩmdame n yã a Zeova tʋʋm nins sẽn yaa kãsems la sẽn tar ziir n yɩɩd hal t’a buud zɩ n maan pĩndã! Bɩ d rɩk sard sẽn pa vigsd n sak la d tũnug ne sõngr ning a Zeova sẽn kõt-d ne nonglmã sẽn na yɩl n tõog n yeel wa sẽn be tõnd yʋʋmd 2005 verse wã goama: ‘Mam sõngr yita a Zeova nengẽ.’—Yɩɩl Sõamyã 121:2.

Y tagsg yaa bõe?

Wãn to la a Zeova kõt sõngr ning d sẽn dat rũndã-rũndã wã

• ne malɛgsã maasem?

• ne a vʋʋsem sõngã maasem?

• ne a Gomdã a sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã maasem?

• ne tõnd tẽed-n-taasã maasem?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 15]

D sẽn mi tɩ malɛgsã teenda moonegã tʋʋmdã kengda d raoodo

[Foto, seb-neng 17]

A Zeova tõe n tũnuga ne tõnd tẽed-n-taag n kõ tõnd belsg ning d sẽn datã