Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Gũus-y ne rog-n-migs Wẽnnaam sẽn kisi

Gũus-y ne rog-n-migs Wẽnnaam sẽn kisi

 Gũus-y ne rog-n-migs Wẽnnaam sẽn kisi

YAA Afirik zãmaanã soolem a ye pʋgẽ. Wĩntoogã ra zabda wʋsgo, tɩ kũum koglg pak n dɩg samandẽ. Nebã sẽn tong taab n pɩʋʋgd kũumã taoor n wilgd b sũ-sãangã, nin-kẽem a ye n tek n yalse. A nenga gãnema ne sũ-sãang t’a sulg kũumã zugẽ n sɩng goam n yetẽ: “Bõe yĩng tɩ fo pa reng n yeel maam tɩ f na n loogame? Bõe yĩng tɩ fo loog woto n bas maam? Masã fo sẽn lebg n loogã, rẽ yĩnga f na n ket n sõngda maam bɩ?”

Afirik zãmaanã soolem a to pʋgẽ, bi-pɛɛlg n doge. Ned pa segd n yã biigã nand ye. Yaa rasem a wãn loogr poor bal la b yaoond n yiis bi-pɛɛlgã zãma sʋka, n tũ yel-maandɩ kẽer n pʋd-a yʋʋre.

Gom ne kũum wall solg biig sẽn nan dog paalem tõe n yaa manesem neb kẽere sẽn pa mi. La buud kẽer rog-n-mik pʋgẽ, manesem ning nebã sẽn tar kũum taoor la bi-pɛɛl rogmẽ wã tara loees ne b sẽn tẽed ne b sũy fãa tɩ sẽn ki-bã sɩd pa ki wã, la tɩ b ket n vɩɩme wã.

Tẽeb kãngã tara pãng hal wʋsg tɩ kɩt t’a be rog-n-migs la yel-maandɩ nins b sẽn maand vɩɩmã nens fãa pʋsẽ wã sʋka. Wala makre, neb milyõ rãmb n tẽed tɩ ned vɩɩmã sasa toɛy-toɛy wala a soabã rogem, a bɩʋʋng sasa, a kãadem, a kamb rogem, la a kũumã yaa zĩ-longds sẽn tar-a n dabd a yaab rãmbẽ bɩ  kɩɩmsã nengẽ. B tẽedame tɩ kiidã sẽn beẽ wã, a ket n tõe n maana neb nins a sẽn bas a poorẽ wã bũmbu, la t’a tõe n ye lebg n waa dũniyã.

Sẽn na yɩl tɩ vɩɩmã buk fãa pɩʋʋgr yɩ faag-faaga, rog-n-migs la yel-maandɩ ka tɛk la b maanda. Yaa b sẽn tẽed tɩ bũmb n be tõnd yĩngẽ wã n tõe n kell n vɩɩmd d kũum poorã yĩng n kɩt tɩ b maand rog-n-migs kãense. Kiris-neb hakɩkã zãagda b mens ne rog-n-mik buud fãa sẽn tik tẽeb kãngã zugu. Bõe yĩnga?

Bõe n paamd sẽn ki-bã?

Biiblã wilgda bũmb ning sẽn be ne sẽn ki-bã vẽenega. A yeela woto bala: “Nin-vɩɩs miime tɩ b na n kiime. La kũum ka mi bũmb ye . . . La bãmb nonglmã ne b kisgrã la b sũ-kiira me fãa sɛɛme. . . . Tʋʋmd ne tagsgo la yam ne bãngre ka be kɩɩm-kulg [ãdem-biisã fãa yaoogẽ] fo sẽn dabd zĩig ninga ye.” (Koɛɛg Soaba 9:5, 6, 10) Hal sẽn kaoose, Wẽnnaam balemdb hakɩkã saka sɩd-kãngã sẽn yaa kãseng n be Biiblã pʋgẽ wã. B bãngame tɩ sɩɩgã pa bũmb sẽn pa kiidi, la tɩ b tõe n sãam-a lame menga. (Ezekɩɛll 13:18) B leb n bãngame tɩ sẽn ki-bã pa tar kɩɩms ye. (Yɩɩl Sõamyã 146:4) Pĩnd wẽndẽ wã, a Zeova ra kõo a nin-buiidã noor vẽeneg tɩ b zãag b mens fasɩ ne rog-n-mik bɩ ne yel-maandɩ buud fãa sẽn tar loees ne tẽeb-ziri sẽn wilgd tɩ sẽn ki-bã tõe n maana nin-vɩɩsã bũmbã.—Tõodo 14:1; 18:9-13; Ezai 8:19, 20.

Pipi kiris-nebã me ra zãagda b mens ne rog-n-migs la yel-maandɩ buud fãa sẽn tik ziri tũudmã zãmsg zugu. (2 Korẽnt dãmba 6:15-17) Rũndã-rũndã, baa ne a Zeova Kaset rãmbã sẽn yaa buud ning neb la b sẽn wubẽ zĩig ning fãa, b lakda b mens ne rog-n-migs la yel-maandɩ sẽn tar loees ne ziri zãmsg nins sẽn yet tɩ bũmb n be ninsaal yĩngẽ wã n tõe n kell n vɩɩmd a kũum poorã.

D sẽn yaa kiris-nebã, bõe zug la d tõe n tik n bãng d sã n tõe n tũu rog-n-mik bɩ d pa tõe? D segd n maaga d yĩng n tags n ges a sã n tara loees ne zãmsg sẽn kɩɩsd Biiblã. Wala makre, d tog n bao n bãnga a sã n pa tar loees ne nebã sẽn tẽed tɩ sẽn ki-bã ket n tõe n maana bũmb nin-vɩɩsã vɩɩmẽ wã. Sẽn paase, d segd n soka d mens n ges rog-n-mik kãng tũub sã n pa na n yɩ kug-lakdg n kõ neb nins sẽn mi a Zeova Kaset rãmbã sẽn tẽed la b sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã. Bɩ d tall tags-kãensã d yamẽ la d vaees zĩ-kãsems a yiib sẽn pak-do: biig rogem, la kũum.

Biig rogem la a yʋʋr pʋdb yel-maandɩ

Rog-n-migs yɛl wʋsg b sẽn maand biig rogmẽ zemsame. La zĩis nins b sẽn wae n getẽ tɩ biig sẽn dog fãa yii kɩɩmsã nengẽ n wa nin-vɩɩsã sʋkã, kiris-nebã segd n gũusame. Wala makre, Afirik babs kẽer pʋsẽ, biig sã n dog paalem, b solgd-a-la roogẽ n maan rasem a wãn n yaool n pʋd-a yʋʋre. Baa biiga solgr wakat kaoosg sẽn pa a ye zĩig fãa wã, wakat kãng baasgẽ wã, yɛl kẽer la b maand biigã yʋʋr pʋdb yĩnga. La yaa sasa kãng la b yiisd biigã n wilg roagdbã la zo-rãmbã. Yaa wakat kãng la b togsd zãma wã biigã yʋʋre.

Sebr a yembr (Les Ghanéens et leur culture, [ãngil.]) sẽn bilgd rog-n-mik kãngã võorã yeela woto: “Bi-pɛɛlgã pipi rasem a yopoe wã sasa, b getame t’a waa ‘kaagre,’ n nan yit kɩɩmsã nengẽ n wat dũniyã. . . . Naoor wʋsgo, b solgda biigã roogẽ tɩ sã n zʋʋg zakã nebã, yɩng ned pa segd n yã-a ye.”

Bõe yĩng tɩ b segd n gũ rasem a wãn n yaool n maan yɛl kẽer la b pʋd biigã yʋʋre? Sebr a to me (Le Ghana en perspective, [ãngil.]) wilgda woto: “Nand tɩ rasem a nii raarã ta, b getame tɩ biigã nan pa ninsaal fasɩ ye. A nan ket n tara loees ne a sẽn yitẽ dãmbã, sẽn dat n yeel tɩ kɩɩmsã.” Sebrã paasame: “Sẽn mik tɩ makr wɛɛngẽ, yaa yʋʋrã n kɩtd tɩ biig lebg ninsaalã, biigã roagdbã sã n zoet a na n wa ki, b gũudame hali n wa kɩs sɩd tɩ biigã na n sɩd vɩɩmdame  n yaool pʋd-a yʋʋrã. . . . Rẽ kɩtame tɩ b tagsdẽ tɩ rog-m-mik kãngã b sẽn mi n boondẽ tɩ biig yɩng yiibã tõe n waa ne bark sẽn yaa kãsems wʋsg biigã la a roagdbã zutu. Yaa yʋʋrã pʋdb yel-maandɩ n kɩtd tɩ biigã tõog n vɩɩmd ne ninsaalbã.”

B sã n wa tigim taab n na n pʋd biigã yʋʋre, naoor wʋsgo, yaa zakã kãsem soab a yembr n lʋɩt taoore. Yɛl nins b sẽn maand rẽ wẽndã pa a yembr zĩig fãa ye, la mi n tũuda ne kɩɩmsã pʋʋsg bɩ b koom kũun sẽn na yɩl n wilg mi-beoog ne-ba, b sẽn kɩt tɩ biigã wa dũni ne laafɩ wã, n paas yɛl a taab maanego.

Rog-n-mik kãngã nen-kãsengã meng yaa b sẽn na n wilg nebã biigã yʋʋrã. Baa ne sẽn yaa biigã roagdb n segd n pʋd yʋʋrã, naoor wʋsgo, zakã neb a taab modgda roagdbã n kõ yʋʋr ning bãmb sẽn datã. Yʋy kẽer tõe n talla võor buudã gomd pʋgẽ. Wala makre, yʋʋr ning tõe n dat n yeelame t’a “kẽngame n lebg n wa,” “ma leb n wa,” wall “saamb leb n wa.” Yʋy a taab võor yaa sẽn na yɩl tɩ yaab rãmbã bɩ kɩɩmsã ra lebg n deeg biigã ye.

Yaa sɩd tɩ pa wẽng tɩ f kɩdem biig rogem yĩng ye. Rɩk ned a to yʋʋr n pʋd biig la tik yɛl nins sẽn tũ biigã rogem n pʋd a yʋʋrã me yaa rog-n-migs sẽn sakde, la yãk daar ning takɩ b sẽn na n pʋd a yʋʋrã me bee ne a roagdbã. Baasg zãnga, kiris-nebã sẽn dat n ta Wẽnnaam yamã yĩnga, b gũusdame n lakd d mens ne rog-n-migs bɩ yel-maandɩ sẽn tõe n wa kɩt tɩ nebã tags tɩ bãmb me geta bi-pɛɛlgã wala “kaagd” sẽn yit yaab rãmbã bɩ kɩɩmsã nengẽ n wat nin-vɩɩsã sʋka.

Sẽn paase, baa sakã pʋgẽ neb wʋsg sã n geta bi-pɛɛlg yʋʋr pʋdb yel-maandɩ wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, kiris-nebã segd n tagsa neb a taabã sũur kaset yelle, la rẽ sẽn tõe n wa kɩt tɩ sẽn pa-b kiris-nebã tags to-to bãmb zugã yelle. Wala makre, roagdb sẽn yaa kiris-neb sã n solg b bi-pɛɛlg tɩ nebã ra yã-a n gũ hal tɩ ta a yʋʋrã pʋdb raare, bõe la sãnda tõe n tagse? B sã n pʋd biigã yʋy sẽn kɩɩsd sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ bãmb sẽn zãmsd nebã, bõe la zãma wã na n tags b zugu?

Woto yĩnga, kiris-neb sã n wa yãkd yʋʋr ning b sẽn na n pʋd b biiga, la wakat ning b sẽn na n pʋd-a wã, b maoodame n na n “maan [bũmba] fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.” (1 Korẽnt dãmba 10:31-33) B pa basd ‘Wẽnnaam tõodã n sak minimd’ b sẽn sigl n na n waoog sẽn ki-bã ye. B waoogda Wẽnnaam a Zeova sẽn vɩyã.—Mark 7:9, 13.

B yii kũumẽ n wa vɩɩmẽ

Neb wʋsg geta kũum ne rogem fãa wala toeeng buudu. Ne bãmba, ned sẽn ki yii nin-vɩɩsã sʋk n kẽng kɩɩmsã nengẽ. Neb wʋsg tẽedame tɩ ned sã n ki tɩ b pa maan a kʋʋre, yaab rãmbã bɩ kɩɩmsã b sẽn tẽed tɩ b tõe n sɩbga sẽn vɩ-bã wall b rol-bã sũur na n yikame. Tẽeb kãngã tara pãn-tusdg wʋsg kʋʋr sẽn segend la a sẽn maand to-to wã zugu.

Naoor wʋsgo, kʋy nins b sẽn maand sẽn na yɩl n sigs sẽn ki-bã sũurã wakate, neb kẽer nong n wiisdame la b kaasd kũumã taoore, tɩ zĩis sãnda kiidã solgr poore b maanda tigr n kɩdemdẽ. Kʋy kãens sasa, naoor wʋsgo b kɩdemdame, n dɩtẽ la b yũud rãam tɩ loogd noore, la b saood ne mizik sẽn maand bʋrg wʋsgo. Kʋyã tara yõod hal wʋsg ne-b n kɩt tɩ naoor wʋsgo, baa zags nins neb nus sẽn pa zãadã mi n modgda ne b sũy fãa n na n tigs ligd tɩ sek sẽn na yɩl n tõog n mum b nedã ne manesem bãmb sẽn get tɩ zemsame, baa rẽ sã n na n kẽes-b-la far bɩ sam pʋgẽ.

Yʋʋmã sẽn loogã pʋsẽ, a Zeova Kaset rãmbã wilga vẽeneg tɩ rog-n-migs wʋsg sẽn tɩ loe ne kʋyã kɩɩsda Gʋlsg Sõamyã. * Rog-n-migs kãens yaa wala sõs kʋ-yir yʋng n  vẽeg beoog sẽn naag ne manesem kẽerã, kõ kɩɩmsã bõn-yũudɩ toɛy-toɛyã, gom ne sẽn ki-bã bɩ kos-b bũmbã, yɛl b sẽn maand yʋʋmd-yʋʋmd n tẽegd kiidã yellã, la rog-n-migs a taab sẽn tik b sẽn tẽed tɩ bũmb n be ninsaal yĩngẽ wã n tõe n kell n vɩɩmd a kũum poorã zugu. Rog-n-migs kãensã sẽn paoogd Wẽnnaamã yaa ‘bõn-dẽgd’ la ‘belgr sẽn ka yõod’ sẽn tik ‘ninsaalb minimd’ zutu, la pa Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa sɩdã zug ye.—Ezai 52:11; Kolos rãmba 2:8.

Pẽdgr sẽn na yɩl tɩ y tũ

Yaa toog wʋsg ne neb kẽer tɩ b tõog n gil rog-n-mikã yel-maandɩ, sẽn yɩɩd fãa tẽns nins pʋsẽ b sẽn get sẽn ki-bã waoogr wala bũmb sẽn tar yõod wʋsgã. A Zeova Kaset rãmbã sẽn pa tũud rog-n-mig-kãensã wã, kɩtame tɩ nebã get-b kɛgr-kɛgr wall b rõt-b n yetẽ tɩ neb a taabã yell pa pak-ba, bɩ tɩ b pa nand sẽn ki-bã ye. Wɩdg la weoogr sẽn loog nug kɩtame tɩ baa neb kẽer sẽn mi sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã zoet rabeem n pa rat n yɩ toor ne neb a taabã ye. (1 Pɩɛɛr 3:14) Sãnda tagsdame tɩ rog-n-migs kãensã yaa bãmb buudã pʋgẽ yɛl tɩ b pa tõe n tolg n bas fasɩ ye. La kẽer me tagsdame tɩ f sã n tõdg tɩ f kõn tũ rog-n-mikã, tõe n kɩtame tɩ tẽnga neb kisg Wẽnnaam nin-buiidã.

Tõnd pa rat n sãam neb a taabã sũy zaalem ye. Baasg zãnga, Biiblã pĩnd n togsa tõnd tɩ d sã n teend sɩdã ne manesem sẽn pa vigsdi, na n kɩtame tɩ dũniyã neb sẽn pa mi Wẽnnaamã kisg-du. (Zã 15:18, 19; 2 Tɩmote 3:12; 1 Zã 5:19) Tõnd teenda sɩdã ne yamleoogo, n miẽ tɩ d segd n yɩɩ toor ne neb nins sẽn be lik pʋgẽ tẽebã wɛɛngẽ wã. (Malaki 3:18; Galat dãmba 6:12) Wala a Zezi sẽn kɩɩs a Sʋɩtãan a sẽn da mak-a t’a maan bũmb Wẽnnaam sẽn kisã, tõnd me yalsda kãn-kãe nebã pẽdgr taoor n pa maand bũmb Wẽnnaam sẽn kis ye. (Matɩe 4:3-7) Kiris-neb hakɩkã pa basd tɩ ninsaal zoees tus-b tɩ b kɩɩs Wẽnnaam ye. Bũmb ning sẽn pak-b n yɩɩd yaa bao n ta Wẽnnaam a Zeova yam la b waoog-a, a sẽn yaa sɩd Wẽnnaamã yĩnga. B maanda rẽ n pa basd neb a taabã tɩ b pẽdg-b tɩ b kɩɩs baleng sẽn yaa yɩlemdã noy sẽn be Biiblã pʋgẽ wã ye.—Yelbũna 29:25; Tʋʋma 5:29.

D waoog a Zeova d sẽn get sẽn ki-bã to-to wã pʋgẽ

Ned d sẽn nong sã n ki, zemsame tɩ d wilg d sũ-sãanga. (Zã 11:33, 35) Zemsame tɩ d wilg tɩ d ra nonga kiidã la d soalg-a ne burkĩndi, bala rẽ yaa manesem sẽn wilgd d nonglem. A Zeova Kaset rãmbã ned sã n maan kaalem b sũur sãamda wʋsgo, la b pa basd tɩ rẽ kɩt tɩ b tũ rog-n-migs Wẽnnaam sẽn kis ye. Woto pa nana ne neb nins b sẽn wub buud nins pʋsẽ nebã sẽn zoet sẽn ki-bã wʋsgã ye. Tõe n yɩɩ toog ne tõnd tɩ d tõog n wilg d sũ-sãang tɩ zems d ned kũumẽ. Baasg zãnga, kiris-neb sẽn tar kɩs-sɩd paamda pɛlg kengr a Zeova sẽn yaa ‘belsg fãa Wẽnnaamã’ nengẽ, la b paamdẽ tɩ b tẽed-n-taasã teend-b ne nonglem. (2 Korẽnt dãmba 1:3, 4) Kiris-nebã sẽn tẽed ne b sũy fãa tɩ daar n wat tɩ neb nins sẽn ki n ye pa mi bũmb tɩ Wẽnnaam tẽr-b yellã na n ye leb n vɩɩmdame wã, kɩtame tɩ b tar bʋʋm n na n lak b mens zãng fasɩ ne kʋy yel-maandɩ sẽn pa segd ne kiris-neda, sẽn kɩɩsd kũum vʋʋgrã sẽn yaa yel-sɩdã.

Rẽ yĩnga d sũy pa noom wʋsg a Zeova sẽn bool tõnd tɩ d ‘yi lik pʋgẽ n kẽ a vẽenem kãsenga pʋgẽ wã’ sɩda? (1 Pɩɛɛr 2:9) D sã n wa kɩdemd biig rogmẽ bɩ d sã n wa maand sũ-sãang d ned sẽn ki yĩnga, bɩ d sẽn tʋll ne d sũy fãa n maan sẽn yaa tɩrg Wẽnnaam a Zeova nifẽ la d sẽn nong-a wʋsgã kɩt tɩ d “kẽn wa vẽenem kamba.” Bɩ d ra tol n bas tɩ rog-n-migs sẽn pa kiris-neb rẽnd la Wẽnnaam sẽn kis rẽgem d tẽebã ye.—Efɛɛz rãmba 5:8.

[Tẽngr note]

^ sull 23 D bõos tɩ y ges seb-bi nins sẽn pʋgdã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã: Kũumã Vʋʋsmã—B Tõe n Sõnga Yãmb bɩ Maan-y Wẽnga? B Sɩd Beeme bɩ? la Yãmb yãa vɩɩm sẽn pa satã sor bɩ?