Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D paama zãmsg sẽn na yɩl n kõ kasetã sõma-sõma

D paama zãmsg sẽn na yɩl n kõ kasetã sõma-sõma

 D paama zãmsg sẽn na yɩl n kõ kasetã sõma-sõma

“Yãmb na n yɩɩ mam kaset dãmb Zerizalɛm, ne Zide la Samari ne dũniyã tɛk fãa.”—TƲƲMA 1:8.

1, 2. A Pɩɛɛr tʋʋmdã ra yaa bʋgo, la ãnd n bobl-a tʋʋm-kãngã?

“A ZEZI sẽn yi Nazarɛt . . . kõo tõnd noor tɩ d moon neba sʋka n kɩs kaset [hal sõma] tɩ yaa bãmb la Wẽnnaam yãk-yã tɩ b yɩ nin-vɩɩs la kũum bʋ-kaooda.” (Tʋʋma 10:38, 42) Ne gom-kãensã, tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr wilga a Korney la a zakã neb tɩ b bobl-a-la tʋʋmde, sẽn yaa t’a yɩ koe-noog moonda.

2 Yaa wakat bʋg la a Zezi bobl a karen-biisã tʋʋm-kãngã? Yaa wa a Pɩɛɛr da tagsda a Zezi sẽn yeel bũmb ning a vʋʋgra poor la sẽn deng bilf t’a rʋ saasẽ wã yelle. Sasa kãngã, a Zezi yeela a karen-bi-sakdbã: “Yãmb na n yɩɩ mam kaset dãmb Zerizalɛm, ne Zide la Samari ne dũniyã tɛk fãa.” (Tʋʋma 1:8) La wakat a wãn sẽn deng rẽ, a Pɩɛɛr bãngame t’a sẽn yaa a Zezi karen-biigã, a ra segd n moona neb a taabã tẽeb ning yẽ sẽn tar ne a Zezi wã.

Yʋʋm a tãab zãmsgo

3. Yel-solem-bʋg la a Zezi maan-yã, la bõe la a bool a Pɩɛɛr ne a Ãnder tɩ b wa maane?

3 Kiis a wãn a Zezi lisgã yʋʋmd 29 wã poore, a moona Galile Mogrẽ wã, zĩig ning a Pɩɛɛr ne a ba-biig a Ãnder sẽn da yaa zĩm-yẽedbã. A Pɩɛɛr ne a Ãnder baoa zĩma yʋngã tõr n pa paam bũmb ye. Ne rẽ fãa a Zezi yeel-b-la woto: “Kẽng-y kooma sʋk n tɩ lob y zĩm gãmbã n yõg zĩma.” B sẽn maan wa a Zezi sẽn yeelã, “bãmb yõga zĩm wʋsgo, tɩ b zĩm gãmbra kẽege.” A Pɩɛɛr sẽn yã yel-solem-kãngã, rabeem n yõk-a, t’a Zezi keng a pɛlg n yeele: “Da zoe rabeem ye. Sẽn sɩng masã, fo na n yɩɩ mam neb baooda.”—Luk 5:4-10.

4. a) Wãn to la a Zezi segl a karen-biisã tɩ b kõ kaseto? b) D sã n mak a Zezi meng koe-noogã mooneg ne a karen-biisã rẽnda, d tõe n yeelame tɩ bõe?

4 Zĩig pʋgẽ, a Pɩɛɛr ne a Ãndere, n paas a Zebede komdibli a Zak ne a Zã basa b koom kogendã n tũ a Zezi. Sẽn na maan yʋʋm a tãab la bala, b tũu a Zezi n gilg n moone, t’a zãms-b koe-noogã moonego. (Matɩe 10:7; Mark 1:16, 18, 20, 38; Luk 4:43; 10:9) Wakat  kãng saabẽ, yʋʋmd 33 Nizã rasem 14, a Zezi yeel-b lame: “Ned ninga sẽn tẽed maam, tʋʋm nins mam sẽn maandã yẽ me na n maaname. La yẽ na n maana tʋʋm kãsems sẽn yɩɩd bãmba.” (Zã 14:12) A Zezi karen-biisã ra na n kõo kaset sõma wa yẽ, la ra na n zãaga zĩig n yɩɩg yẽ rẽndã wʋsgo. Pa kaoos la b bãng tɩ bãmb ne karen-biis nins fãa sẽn da na n wa bãmb poorã ra segd n kõo kasetã “buud fãa” pʋsẽ hal tɩ ta dũni wẽngã ‘sɛɛb’ ye.—Matɩe 28:19, 20.

5. Wãn to la d tõe n dɩ zãmsg ning a Zezi sẽn kõ a karen-biisã nafa?

5 Tõnd vɩɩ “dũniyã sɛɛb wakate.” (Matɩe 24:3) D pa tõe n yãag a Zezi wa a pipi karen-biisã n ges a sẽn moond nebã to-to wã ye. Baasg zãnga, d tõe n dɩɩ zãmsg ning a Zezi sẽn kõ a karen-biisã nafa, d sã n karem Biiblã n bãng a sẽn moon to-to wã la noy nins a sẽn kõ a karen-biisã. (Luk 10:1-11) Sẽn paase, sõs-kãngã na n goma bũmb a to sẽn tar yõod wʋsg a Zezi sẽn wilg a karen-biisã yelle. Bõn-kãng yaa yam-sõng ning a karen-biisã sẽn segd n tall ne moonegã tʋʋmde.

Nebã yell pak-b lame

6, 7. A Zezi zʋg-bʋg n kɩt t’a koe-moonegã ra womd biisi, la wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taar dẽ wɛɛngẽ?

6 Bõe yĩng t’a Zezi kõ kaset sẽn womd biis wʋsg woto? Bũmb a yembr sẽn kɩt tɩ yɩ woto wã yaa a sẽn da nong nebã zĩigẽ wʋsg tɩ b yell da leb n pak-a wã yĩnga. Yɩɩl-gʋlsdã reng n togsame t’a Zezi na n zoee ‘nimbãan-ned nimbãanega.’ (Yɩɩl Sõamyã 72:13) A sɩd pidsa bãngr-gom-kãngã. Biiblã yeta woto: “A Zezi sẽn yã kʋʋngã, b nimbãanega yõka [yẽnda], tɩ bõe, bãmb sũyã sãama wʋsgo la bãmb pãnga fãa sɛɛme. Bãmb yaa wa piis sẽn ka tar kɩɩm ye.” (Matɩe 9:36) Baa yel-wẽn-maandb kãsems yãame tɩ b yell da paka a Zezi, tɩ kɩt tɩ b ra kẽngd a nengẽ.—Matɩe 9:9-13; Luk 7:36-38; 19:1-10.

7 Rũndã-rũndã, nebã yell sã n pak tõnd woto me, d moonegã na n woma biisi. Nand tɩ d sɩng moonegã, bõe yĩng tɩ d pa na n dɩk sẽk bilf n tags n ges koɛɛg ning tõnd sẽn taasd nebã sẽn tar yõod ne-b to-to? Tags-y zu-loees nins b sẽn tar tɩ yaa Rĩungã bal la yel-kãens tɩɩmã. Modg-y n tall tags-sõng nebã fãa zutu, tɩ bala y pa mi ned ninga sẽn na n sak koɛɛgã ye. Tõe tɩ ned ning y sẽn na n seg masã wã yaa ned sẽn da pʋʋsd n dat tɩ ned wa yãmb wa sõng-a!

Yaa nonglem yĩnga

8. Wa a Zezi, yaa bõe n kɩt t’a karen-biisã tʋll n moon koe-noogã?

8 Koe-noog ning a Zezi sẽn moonã ra tara loees ne a Zeova raabã pidsgu, a yʋʋrã sõmsgo, la a naam sẽn ka to wã zemsg wilgri, sẽn yaa yel-kãsems nins sẽn tɩ yɩɩd-b sẽn pak ãdem-biisã fãa wã. (Matɩe 6:9, 10) A Zezi sẽn da nong a Ba wã yĩnga, kɩtame t’a kell n tall a burkĩndã hal tɩ ta a kũum, la a kõ kaset sõma n wilg tɩ yaa Rĩungã n na n welg yel-kãensã. (Zã 14:31) A Zezi karen-biisã sẽn tar tʋlsem kãngã rũndã-rũndã wã yĩnga, b modgda sõma ne koe-noogã moonego. Tʋm-tʋmd a Zã yeelame: “Wẽnnaam nonglem yaa  tɩ tõnd sak bãmb tõogo.” Noor ning sẽn yet tɩ d moon koe-noogã la d maan karen-biisã bee tõog kãng pʋgẽ.—1 Zã 5:3; Matɩe 28:19, 20.

9, 10. D sẽn nong Wẽnnaamã toor sẽn ka be, ãnd soab me la d nongã, tɩ kɩt tɩ d rat n kõ kasetã sõma-sõma?

9 A Zezi yeela a karen-biisã: “Yãmb sã n nong maam, bɩ y sak mam tõodo. Ned ninga sẽn tar mam tõodã n sakd bãmba, yẽ soab nonga maam.” (Zã 14:15, 21) Woto yĩnga, tõnd sẽn nong a Zezi wã segd n kɩtame tɩ d kõ kaset sɩdã wɛɛngẽ la d sak noy a taabã a Zezi sẽn kõ wã. A Zezi vʋʋgrã poore, a pukame n yeel a Pɩɛɛre: “Gʋʋl mam pe-bi wã. . . . Gʋʋl mam piisã. . . . Gʋʋl mam piisã.” Bõe n da segd n kɩt t’ a Pɩɛɛr tʋlg n maan woto? A Zezi wilga a leokrã a sẽn wa n sok a Pɩɛɛr woto wã: “Fo nonga maam bɩ? . . . Fo nonga maam bɩ? . . . Fo nonga maam bɩ?” N-ye, a Pɩɛɛr sẽn nong a Zezi wã ra na n kɩtame t’a tʋlg n kõ kasetã sõma, la a bao a Zezi “pe-bi wã” n yã, n yɩ b pe-kɩɩm tẽebã wɛɛngẽ.—Zã 21:15-17.

10 Rũndã-rũndã, tõnd pa yã a Zezi mengã wa a Pɩɛɛr ye. Ne rẽ fãa, d wʋmda bũmb nins a Zezi sẽn maan tõnd yĩngã võor sõma. Nonglem kãseng ning sẽn kɩt t’a ‘sak kũum neba yĩngã’ sɩd kɩtame tɩ d tar mi-beoog wʋsgo. (Hebre dãmba 2:9; Zã 15:13) D tagsda wala a Polle, a sẽn wa n gʋls tɩ: “Kirist nonglem n so tõndo. . . . Bãmb kii neba fãa yĩnga, tɩ neb nins sẽn vɩ wã kõn vɩ b mens yĩng yɛs ye, la b na vɩ sẽn ki-a bãmb yĩnga” yĩnga. (2 Korẽnt dãmba 5:14, 15) D wilgdame tɩ d nanda nonglem ning a Zezi sẽn tar ne tõndã wʋsgo, la tɩ d nong-a lame, d sã n tʋm tʋʋmd ning a sẽn bobl-dã n kõt kasetã sõma-sõma. (1 Zã 2:3-5) D pa tol n dat n maan yam-kaalg ne koe-moonegã, tɩ yaa wala d geta a Zezi maoongã wa bõn-zaalg ye.—Hebre dãmba 10:29.

D kell n gãd bũmb ning sẽn tar yõodã

11, 12. Bõe yĩng t’a Zezi wa dũniyã zugu, la wãn to la a kell n gãd tʋʋmd ning sẽn da pak-a n yɩɩdã?

11 A Zezi sẽn da wa n be a Põns Pɩlat taoorã a yeelame: “Yaa bõn-kãng yĩng la mam dog-yã, la yaa bõn-kãng yĩng la mam wa dũniyã n na n kɩs sɩdã kaseto.” (Zã 18:37) A Zezi pa bas baa fʋɩ tɩ kɩt t’a pa kõ kaset sɩdã zug ye. Yaa woto la Wẽnnaam da rat t’a maane.

12 Yaa vẽeneg t’a Sʋɩtãan maka a Zezi rẽ wɛɛngẽ. A Zezi lisgã poor bilfu, a Sʋɩtãan kãab-a lame t’a na n kɩtame t’a lebg nin-kãseng dũniyã pʋgẽ, la t’a na n kõ-a-la “dũniyã soolem fãa ne b naam.” (Matɩe 4:8, 9) Kaoosg poore, Zʋɩf rãmbã ra rat n kɩtame t’a yɩ b rĩma. (Zã 6:15) Kẽer tõe n tagsame t’a Zezi sã n da sak kãab-kãngã, tõe tɩ rẽ ra na n nafa ãdem-biisã n yɩɩda. Tõe tɩ b tagsdame t’a Zezi sã n da yaa rĩm tẽng zugu, a ra tõeeme n maan ãdem-biisã neer wʋsgo. La a Zezi pa tags woto ye. Sẽn da pak-a n yɩɩd yaa a kõ kaset sɩdã zugu.

13, 14. a) Bõe n pa tõog n gɩdg a Zezi t’a pa tʋm a tʋʋmd ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã? b) Baa ne a Zezi sẽn da pa tar arzɛkã, yaa bõe la a pids-yã?

13 Sẽn paase, a Zezi pa bas tɩ arzɛk baoob tiis-a ye. Rẽ kɩtame t’a pa vɩɩmd ra-kãag vɩɩm ye. A ra pa tar a toorẽ doog meng ye. Vugri a yeelame: “Waas tara bogdo, la liuuli tara tʋgdo, la Ninsaal Biiga ka tar zĩig n na n gãneg b zug ye.” (Matɩe 8:20) A Zezi sẽn wa n ki wã, laog a sẽn da so yaa a fuug ning sodaasã sẽn maan bãnd a zug n na n bãng ned ning sẽn na n soog-a wã. (Zã 19:23, 24) Rẽ rat n yeelame t’a Zezi vɩɩmã pa tall bark bɩ? Pa woto abada!

14 A Zezi sẽn pids bũmb ningã yɩɩda nin-sõng sẽn yaa a rakãagr n yɩɩdã sẽn da tõe n maane. A Poll yeelame: “Yãmb mii tõnd Zusoab a Zezi Kirist barka, tɩ baa bãmb sẽn dag n yaa arzɛk soabã, bãmb lebga naong soab yãmb yĩnga, tɩ bãmb naonga yĩnga, yãmb tõe n paam arzɛgse.” (2 Korẽnt dãmba 8:9; Filip rãmba 2:5-8) Baa ne a Zezi sẽn da yaa naong soabã, a paka sor tɩ sik-m-mens rãmbã tõe n paam vɩɩm sẽn pa sat la b yɩ neb sẽn zems zãnga. Ad d sɩd tar mi-beoog wʋsg ne-a! La d sũy sɩd yaa noog ne keoor ning a sẽn paame, a sẽn kell n dɩk Wẽnnaam daabã maaneg tɩ yɩ bũmb ning sẽn tar yõod a vɩɩmã pʋgẽ wã!—Yɩɩl Sõamyã 40:9; Tʋʋma 2:32, 33, 36.

15. Bõe n tar yõod n yɩɩd arzɛgse?

15 Rũndã-rũndã, kiris-neb nins sẽn modgd n na n dɩk a Zezi togs-n-taarã me pa basd tɩ arzɛgsã baoob tiis-b ye. (1 Tɩmote 6:9, 10) B sak n deegame tɩ arzɛgs tõe n kɩtame tɩ vɩɩm yɩ noogo, la b miime tɩ arzɛgs pa tõe n sõng-b tɩ b paam vɩɩm sẽn pa satã ye. Kiris-ned sã n ki, a arzɛgsã ye pa tar yõod ne-a, wala a Zezi fuugã me sẽn da pa ye tar yõod ne-a a kũumã poorã. (Koɛɛg Soaba 2:10, 11, 17-19; 7:12) Kiris-ned sã n ki, bũmb sẽn sɩd tar yõod a sẽn ket n tar yaa a zems-n-taarã ne a Zeova la ne a Zezi Kirist.—Matɩe 6:19-21; Luk 16:9.

Bɛɛbã kɩɩsg pa kɩtd tɩ d bas koɛɛgã mooneg ye

16. Manesem bʋg la a Zezi tall kɩɩsgã taoore?

16 Bɛɛbã kɩɩsg pa kɩt t’a Zezi bas kasetã kũun sõma-sõma sɩdã zug ye. Baa ne a sẽn da mi t’a tẽng zug koe-moonegã ra na n baasa ne kũum sẽn na n yɩ maoongã, a pa koms raood ye. A Poll yeela woto a Zezi wɛɛngẽ: “Bãmb saka kũum [da-luka] n ka zoe yãnd ye, sũ-noog sẽn be bãmb taoora yĩnga, la b zaoo Wẽnnaam geer dɩtgo.” (Hebre dãmba 12:2) Tẽeg-y tɩ b wilga ka t’a Zezi “ka zoe yãnd ye.” A pa sãam a sũur ne a bɛɛbã sẽn da tagsd bũmb ning a zugã ye. Sẽn da pak-a yaa Wẽnnaam daabã maaneg bala.

17. Bõe la a Zezi sũ-marã tõe n zãms tõndo?

17 A Poll wilga a Zezi sũ-marã toogã pʋgẽ wã yõod ne tõndo, la sẽn na yɩl n keng kiris-nebã raoodo, a yeela woto: “Bɩ y tags namsg ninga bãmb sẽn saka yelle, yel-wẽna rãmb sẽn yɩ wãn n kɩɩs bãmba, tɩ yãmb da yɛ la tɩ yãmb sũyã da sãam ye.” (Hebre dãmba 12:3) Tõe n sɩd nams-d-la wʋsgo, f sã n yãt kɩɩsg woo kɩɩsgo, bɩ yaalg woo yaalg daar fãa. D sã n maood wakat fãa n lakd d mens ne dũniyã yamle-yɛlã, tõe n kõ-d-la yaamse. Tõe tɩ mao-kãng pa noom tõnd roagdbã sẽn tusd tõnd tɩ d ‘mao n yɩ nin-kãsengã’ ye. La wala a Zezi, d baooda a Zeova sõngre, d sẽn dɩk sard kãn-kãe n na n ning Rĩungã yɛl pipi zĩigẽ d vɩɩmã pʋgẽ wã.—Matɩe 6:33; Rom dãmba 15:13; 1 Korẽnt dãmba 2:4.

18. Goam nins a Zezi sẽn togs a Pɩɛɛrã zãmsda tõnd bõe?

18 A Zezi wilgame t’a pa basd tɩ bũmb tiis-a, a sẽn wa n sɩng n togsd a karen-biisã t’a kũumã kolgame wã. A Pɩɛɛr yeela a Zezi tɩ Wẽnd na laas-a ne rẽ, n yeel-a ne bas-m-yam tɩ ‘bõn-kãng ka na n paam-a ye.’ A Zezi zãgsame t’a kõn kelg bũmb ning fãa sẽn da tõe n boog sard ning a sẽn dɩk n na n maan a Zeova raabã pãng ye. A wẽnegame n yeel a Pɩɛɛre: “Leb mam poorẽ Sʋɩtãana. Fo dat n gɩdga mam sore, tɩ bõe, fo tagsg ka Wẽnnaam dẽnd ye, yaa ninsaal dẽnda.” (Matɩe 16:21-23) Bɩ tõnd me rɩk sard sẽn pa vigsd woto n zãgs ninsaalbã tagsa, la d bas tɩ Wẽnnaam tagsa wã wilg-d sor wakat fãa.

Rĩungã na n waa ne nafa meng-menga

19. Baa ne a Zezi sẽn da maand yel-soalmã, bũmb ning sẽn tar yõod n yɩɩd a tʋʋmdã pʋgẽ wã la bʋgo?

19 A Zezi maana yel-soalem wʋsg sẽn na yɩl n wilg t’a ra yaa Mesi wã. A vʋʋga kũum menga. Tʋʋm-kãens kɩtame tɩ neb kʋʋng wa a Zezi nengẽ, la a pa wa tẽng zug sẽn na yɩl n maan nebã neer bal ye. A waame n na n kõ kaset sɩdã zugu. A ra miime tɩ nafa nins fãa a sẽn kõt nebã yĩngã wɛɛngẽ wã ra yaa wakat bilf yĩnga. Baa neb nins a sẽn da vʋʋgã ra na n le kiime. Ra yaa a sẽn da na n kõ kaset sɩdã zug bal la neb kẽer da tõe n paam sõngr n paam vɩɩm sẽn pa satã.—Luk 18:28-30.

20, 21. Maan-tɩ-zems bʋg la kiris-neb hakɩkã tar yel-sõmdã maaneg wɛɛngẽ?

20 Rũndã-rũndã, neb kẽer modgdame n na n dɩk a Zezi togs-n-taar n maand tʋʋm sõma n met logtor-yiya, bɩ n tʋmd tʋʋm a taab n sõngd naong rãmbã. Wakat ninga, nebã modgda b mens la b yiisd ligd wʋsg n maand woto, la b sẽn pelgd b pʋs n maand rẽ wã zemsa ne pẽgre. Baasgo, yolsg ning rẽ sẽn kõt nebã yaa wakat bilf yĩng bala. Yaa Rĩungã bal n na n wa ne yolsg wakat fãa yĩnga. Woto yĩnga, wa a Zezi sẽn maanã, sẽn pak a Zeova Kaset rãmbã n yɩɩd yaa kõ kasetã sɩdã sẽn tɩ loe ne Rĩungã zugu.

21 La kiris-neb hakɩkã me maanda tʋʋm-sõma. A Poll gʋlsame: “Tõnd sã n paam weere, bɩ d maan neba fãa yel-sõmde, la neb nins sẽn yaa tõnd ba-biis a Zezi tẽeba yĩngã n yɩɩda.” (Galat dãmba 6:10) Gudgr wakate, bɩ d kiris-nin-taasã sã n wa rat sõngre, d yɩta tao-tao n maan neb a taabã bɩ d saam-biisã “yel-sõmde.” La sẽn ket n pak tõnd n yɩɩd yaa kõ kaset sɩdã zugu.

D rɩk yam ne a Zezi mak-sõngã

22. Bõe yĩng tɩ kiris-nebã moond neb a taabã?

22 A Poll gʋlsame: “Mam sã n ka moon Koe-noogã, [toog be] ne maam.” (1 Korẽnt dãmba 9:16) A ra pa maand yam-kaalg ne koe-noogã mooneg ye, bala moonegã ra na n fãaga yẽ ne a kɛlgdbã. (1 Tɩmote 4:16) Yaa woto la tõnd me get d koe-moonegã. D rat n sõnga d taabã. D rat n wilga d nonglem ne a Zeova. D rat n wilga d nonglem ne a Zezi la d wilg tɩ d nanda nonglem kãseng ning a sẽn tar ne-dã. Woto yĩnga, d moonda koe-noogã n pa ‘sakd ninsaal datem wẽnga ye, la d rat n saka Wẽnnaam yam.’—1 Pɩɛɛr 4:1, 2.

23, 24. a) Zĩmã yõgb ne yel-solemdã zãmsda tõnd bõe? b) Ãnd dãmb n kõt kasetã sõma-sõma rũndã-rũndã?

23 Wala a Zezi, d pa basd d tʋʋmd ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã, neb a taabã sã n laad  tõnd bɩ b zãgsd tõnd koɛɛgã ne sũ-yikr ye. D paamda zãmsg ne yel-solemd ning a Zezi sẽn maane, a sẽn wa n bool a Pɩɛɛr ne a Ãnder tɩ b wa tũ-a wã. D miime tɩ makr wɛɛngẽ, d sã n sak a Zezi noorã n lob d zĩm-gãmba wã, baa yaa koom sẽn wõnd a pa tar zĩm pʋgẽ, d tõe n paama zĩm wʋsgo. Makr wɛɛngẽ, kiris-neb wʋsg paama tẽebã wɛɛngẽ zĩm wʋsgo, b sẽn dɩk yʋʋm wʋsg n moon zĩisẽ sẽn wõnd pa womd biisã poore. Kẽer tõog n yik n kẽnga zĩig ning zĩmã paoong sẽn yaẽ wʋsg n yɩɩdã, n paam n yõg wʋsgo. Baa tõnd sẽn maanega, d pa na n bas d zĩm gãmba wã lobr bɩ kasetã kũun ye. D miime t’a Zezi nan pa yeel tɩ moonegã tʋʋmd saa zĩig ba a yembr dũniyã zug ye.—Matɩe 24:14.

24 Masã, yaa sẽn yɩɩd a Zeova Kaset rãmb milyõ a yoob n moond sẽn yɩɩd tẽns 230 pʋsẽ. Yʋʋmd 2005, wao-fugdg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã na n talla dũni gill koe-moonegã kɩbaya, yʋʋmd 2004 tʋʋmd yʋʋmdã rẽndã. Kɩba-kãens na n wilga a Zeova sẽn ning koe-moonegã tʋʋmd bark wʋsg to-to wã. Wakat ning sẽn ket zãmaan wẽng kãngã yĩngã pʋgẽ, bɩ d ket n tũud a Poll gom-kãensã sẽn tar pãngã ne d sũur fãa: “Bɩ f moon Wẽnnaam koɛɛgã, la f nang pãng wakat fãa.” (2 Tɩmote 4:2) Bɩ d ket n kõt kasetã sõma-sõma, hal t’a Zeova wa yeel tɩ tʋʋmdã saame.

 Sẽn sɩng ne rõandã yʋʋmdã, a Zeova Kaset rãmbã dũni gill koe-moonegã kɩbay pa na n le yit yʋʋm-vẽkr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ ye. A na n zĩnda wao-fugdg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ masã.

Y tõe n leokame bɩ?

• Wãn to la d tõe n dɩ zãmsg ning a Zezi sẽn kõ a karen-biisã nafa?

• Manesem bʋg la a Zezi tall ne neb nins a sẽn da moonã?

• Bõe n na n kɩt tɩ d rat n kõ kasetã sõma-sõma?

• Wãn to la d tõe n ket n tikd d yamã Wẽnnaam daabã maaneg zug n yɩɩda, wa a Zezi sẽn maanã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

Sẽn yɩɩd fãa a Zezi waa tẽng zug n na n kõ kaset sɩdã zugu

[Foto rãmba, seb-neng 26]

Sẽn pak a Zeova Kaset rãmbã n tɩ yɩɩd yaa kõ kasetã sõma-sõma