Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ãnd dãmb n pẽgd Wẽnnaam rũndã-rũndã?

Ãnd dãmb n pẽgd Wẽnnaam rũndã-rũndã?

 Ãnd dãmb n pẽgd Wẽnnaam rũndã-rũndã?

“[Zeova] tõnd Wẽnnaam, yãmb n zems tɩ reeg pẽgre la waoogre la pãnga.”—WILGRI 4:11.

1, 2. a) Mak-bʋs n wilgd tɩ ninsaalbã geta bõn-naandsã n maand teedo? b) Sok-bʋg n be, la a leokrã yaa bõe?

BÃNGDBÃ nong n geta bũmb nins Wẽnnaam sẽn naana n maand teedã. Wala makre, Etazĩni, a Wilbur ne a Orville Wright gesa liun-bɛd sẽn yɩgd to-to n maan nasaar-sɩlga. Fãrens bãngd a Alexandre-Gustave Eiffel gesa ninsaal ger kõbr sẽn tar tʋʋmd ning ninsaal yĩngã pʋgẽ wã n maan Tour Eiffel sẽn be Paari wã.

2 Mak-kãensã wilgdame tɩ naoor wʋsgo, ninsaalbã geta bõn-naandsã n maan teed sẽn wõnd rẽ. La sokr n be: Rẽ yĩnga te-maandbã nong n waoogda a Soab ning sẽn naan liun-bɛdã, ninsaal gerã kõbr la bõn-naands a taabã fãa ninsaalb wʋsg sẽn get n maand teedã bɩ? Zu-bʋko, rũndã-rũndã, b pa wae n waoogd Wẽnnaam bɩ n pẽgd-a wa sẽn segdã ye.

3, 4. Hebre gom-biig ning b sẽn lebg tɩ “ziirã” võor yaa bõe, la a võor segd n yaa bõe, sã n yaa a Zeova yell la b gomda?

3 Kẽer tõe n sokda woto: ‘Bõe yĩng tɩ d segd n pẽg Wẽnnaam? Wẽnnaam pa zoe n tar ziir la?’ Yaa sɩd tɩ ãndũniyã pʋgẽ a Zeova ziir n yɩɩd nebã fãa, la rẽ pa rat n yeel t’a tara ziir ninsaalbã fãa nifẽ ye. Biiblã pʋgẽ, hebre gom-biig ning b sẽn lebg tɩ ‘ziirã’ võor meng-meng yaa “zɩslem.” A wilgda bũmb sẽn kɩtd tɩ ned yaa nin-kãseng neb a taabã nifẽ. Sã n yaa Wẽnnaam yell la b gomda, gom-bi-kãngã wilgda bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam yaa kãseng ninsaalbã nifẽ wã.

4 Rũndã-rũndã, neb wʋsg pa ne bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam yaa kãsengã ye. (Yɩɩl Sõamyã 10:4; 14:1) Sɩda, bãngdbã sã n tẽed Wẽnnaam me, naoor wʋsgo, b kɩtame tɩ nebã pa waoogd ãndũniyã Naand sẽn tar ziirã ye. Wãn to la b maan dẽ?

‘B pa tõe n yã bũmb n dõd n yi ye’

5. Wãn to la bãngdb wʋsg wilgd sẽn yɩ to-to tɩ naanegã bõn-kãsems wa beẽ?

5 Bãngdb wʋsg yetame tɩ Wẽnnaam kae ye. La wãn to la b wilgd sẽn yɩ to-to tɩ naanegã bõn-kãsems la ninsaalbã wa beẽ? B yetame tɩ bõn-kãsems kãensã waa yaar bal b toore. Wala makre, a Stephen Jay sẽn tẽed woto wã gʋlsame: “Tõnd sẽn be wã tũu ne zĩm buud sẽn pa wõnd b taab sẽn wa n toeem n pus nao n lebg bũmb sẽn kẽnd tẽng zug maasem yĩnga . . . D tõe n data leokr sẽn yɩɩd woto, la  kae ye.” A Richard Leakey la a Roger Lewin me gʋlsame: “Tõe tɩ tũu ne tudg-kãseng sẽn zĩnd vɩɩmã halhaal pʋgẽ tɩ ninsaalbã buud wa beẽ.” Baa bãngdb kẽer sẽn pẽgd bõn-naandsã b sẽn maan ne raab takɩ wã pa pẽgd Wẽnnaam dẽ yĩng ye.

6. Bõe n kɩt tɩ neb wʋsg pa pẽgd Wẽnnaam sẽn zems ne pẽgr a sẽn yaa Naandã yĩnga?

6 Neb nins sẽn karem n zãag wʋsgã sã n wa yetẽ tɩ vɩɩmã waa a toore, b rat n yeelame tɩ yaa zɩtbã bal n pa rat n tẽ rẽ. Neb wʋsg manesem yaa wãn to gom-kãensã taoore? Yʋʋm a wãn sẽn looge, bãngd a yembr sẽn tẽed tɩ vɩɩmã waa a toor sogsa neb sẽn tagsd wa yẽ n gese. A yeelame: “Mam yãame tɩ neb wʋsg tẽedame tɩ bũmba fãa waa a toore, b sẽn yeel-b tɩ neb nins fãa sẽn tar yamã tẽed-a lame wã yĩnga.” N-ye, sẽn karem-b n zãagã sã n yetẽ tɩ Wẽnd kae, kɩtdame tɩ neb a taabã pa pẽgd Wẽnnaam sẽn yaa Naand sẽn zems ne pẽgrã ye.—Yelbũna 14:15, 18.

7. Sã n yaa ne Rom dãmba 1:20, bõe la d tõe n yã vẽenega, naanegã nebã nin sẽn tõe n yã wã maasem yĩnga, la bõe yĩnga?

7 Rẽ yĩnga bãngdbã sẽn tagsd woto wã tika bũmb zug bɩ? Ayo! La d tara kaset wʋsg sẽn wilgd tɩ Naand n be. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto Naandã wɛɛngẽ: “Woto yĩnga, neb [sẽn pa tẽed-bã] ka tõe n yã bũmb n dõd n yi ye. Tɩ bõe, bũmb nins sẽn naan hal dũniyã [ninsaalbã] naanega wakata pukda Wẽnnaam zemsgo nin sẽn ka tõe n yã ye, la bãmb pãnga sẽn ka sɛta la bãmb wẽnego, hal tɩ b lebg vẽenes wa nin sẽn tõe n yã.” (Rom dãmba 1:20) Naandã nug-tʋʋm yaa vẽeneg ne-do. Woto, a Poll yetame tɩ ninsaalba sɩngr tɛka, b ra tõe n ‘yãa’ kaset sẽn wilgd Wẽnnaam belmã ne naanegã nebã nin sẽn ne wã maasem yĩnga. Kaset kãng bee yɛ?

8. a) Wãn to la saasã kõt kaset ne Wẽnnaam pãngã la a yamã? b) Bõe n wilgd tɩ ned n yɩ sabab tɩ ãndũniyã wa beẽ?

8 Saasã sẽn tar ãdsã kõta tõnd kaset tɩ Wẽnnaam beeme. Yɩɩl Sõamyã 19:2) yetame tɩ “saas wilgda Wẽnnaam ziiri.” ‘Saasã,’ sẽn dat n yeel tɩ wĩntoogã, kiuugã la ãdsã wilgda Wẽnnaam pãngã la a yamã. Ãdsã sõor sẽn yaa wʋsgã sɩd yɛɛsda tõndo. La yĩngr bõn-kãensã fãa pa kẽnd vɩʋʋgã pʋgẽ yaar ye, yaa sẽn zems ne noy takɩ. * (Ezai 40:26) Zemsame tɩ d yeel tɩ tũu ne yaar tɩ bõn-kãensã kẽnd tɩ zũnd-zãnd ka beẽ bɩ? Bãng-y tɩ bãngdb wʋsg yetame tɩ yɩɩ vugr yell la ãndũniyã sɩng-yã. Porfesɛɛr a yembr wilga rẽ sẽn dat n yɛɛlg n gʋlse: “B sã n yeel tɩ ãndũniyã pa tall sɩngre, sakda reegr n yɩɩd ne Wẽnd kae soab bɩ ne neb nins sẽn maand sãmbs ne a belmã. La f sã n yeel tɩ ãndũniyã talla sɩngre, yaa sak n deeg tɩ bũmb n wa ne-a. Bala ãnd n tõe n mams tʋʋmd sẽn tʋm tɩ pa tũ ne neda?”

9. Wãn to la rũmsã sẽn yaa to-to wã wilgd a Zeova yamã?

9 Tẽngã zugu, d leb n nee kaset sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam beeme. Yɩɩl gʋlsdã yeelame: “[Zeova], yãmb tʋʋma yaa wʋsgo. Yãmb maana bãmb fãa ne yam, dũniyã pida ne yãmb paoongo.” (Yɩɩl Sõamyã 104:24) Rũmsã me sẽn be a Zeova sẽn naanã sʋkã wilgda a yamã. Wa tõnd sẽn yã sɩngrẽ wã, Wẽnnaam sẽn naan bõn-vɩɩsã sõma to-to wã kɩtame tɩ bãngdbã nong n get-b n maand b teedã. D ges makr a taaba. Bãngdbã feesda wid-peelg buud yɩɩl neere, n dat n maan kask sẽn fõgend zugã sẽn na n tall pãng n yɩɩda. B geta zõos buud kẽer sẽn wʋmd sõma n dat n maneg tʋbr wʋmbã masĩn dãmb n paase, la b get vĩuug pɩgsã neer n dat n maan nasaar sɩlse, radaar dãmb sẽn pa tõe n yã. La ninsaal yaa a mams bala, a pa na n tõog n maan bũmb tɩ yɩ wa Wẽnnaam bõn-naandsã sẽn yaa to-to wã abada. Ges-y sebr a yembr (Biomimicry—Innovation Inspired by Nature) sẽn yet bũmb ning rẽ zugu: “Bõn-vɩɩsã maanda bũmb nins fãa tõnd sẽn dat n  maana, n pa tũnugd ne esãense, n pa rẽgemd tẽngã, bɩ n pa wat ne yell n kõ-b beoog-daar ye.” Ad sɩd yaa yam tɛkẽ!

10. Bõe yĩng tɩ pa zems tɩ d kɩɩs tɩ Naand kãseng n be? Rɩk-y makr n wilgi.

10 Y sã n ges saasã bɩ tẽng zug ka bõn-naandsã, yaa vẽeneg tɩ Naand n be. (Zeremi 10:12) D segd n sak n deega bũmb ning malɛgsã sẽn togsã ne d sũy fãa: “Tõnd Zusoaba la tõnd Wẽnnaam, yãmb n zems tɩ reeg pẽgre la waoogre la pãnga, tɩ bõe, yãmb n naan bũmb fãa.” (Wilgri 4:11) N-ye, baa ne bãngdb wʋsg sẽn ne vẽeneg tɩ yɛlã pa maan yaarã, b yamã pa ne kaset ning sẽn wilgd tɩ Naand kãseng n be wã ye. (Efɛɛz rãmba 1:18) D tõe n dɩka makr ne rẽ woto: F sã n yetẽ tɩ zĩigã bee rasãnd la t’a tara bõn-datla, la f yaool n kɩɩs tɩ Naand sẽn yaa kãseng n be, yaa bũmb sẽn pa zemse, bala yaa wa f sẽn na n get yimaas neere, la f kɩɩsdẽ tɩ pa ned n gʋl-a n nags-a t’a be rasãnd woto ye. Dẽnd pa lingr la b sẽn yeel tɩ neb nins sẽn pa rat n tẽ tɩ Wẽnnaam beeme wã ‘ka tõe n dõd n yi wã’ ye.

Sor-wilgdb sẽn yaa zoens n belg neb wʋsgo

11, 12. Pʋlemdã tika tags-bʋg zugu, la bõe n wilgd tɩ zãms-kãngã pa pẽgd Wẽnnaam?

11 Tũudum neb wʋsg tẽeda ne b sũy fãa tɩ b sẽn balemd Wẽnnaam to-to wã pẽgd-a lame. (Rom dãmba 10:2, 3) La tũudmã yaa bũmb a yembr sẽn gɩdgd neb milyõ rãmb tɩ b pa pẽgd Wẽnnaam ye. Wãn to? Bɩ d ges rẽ sẽn yɩ to-to ne manesem a yiibu.

12 Pipi, tũudmã ziri zãmsgã kɩtdame tɩ Wẽnnaam pa paamd ziir wa sẽn zems ye. D rɩk makr ne b sẽn zãmsd nebã tɩ ned fãa roga ne a pʋlemdã. Sã n yaa ne zãms-kãngã, Wẽnnaam sẽn tõe n bãng beoog-daarã yĩnga, b tagsdame t’a segd n deng n mii bũmba fãa waoong tiiri. Rẽnd sã n yaa ne pʋlemdã, hal sẽn kaoose, Wẽnnaam deng n yãka ned fãa beoog-daar sã n na n yɩɩ sõma bɩ wẽngã. Sã n yaa ne tags-kãngã, namsgã la wẽnemã fãa sẽn be dũniyã zug rũndã-rũndã wã yaa Wẽnnaam yelle. Woto pa pẽgd Wẽnnaam ye, bala b rɩka taal ning sẽn zao a Bɛ kãseng a Sʋɩtãan zugã, Biiblã sẽn yet t’a yaa “dũniyã naaba,” n dogl Wẽnnaam zugu.—Zã 14:30; 1 Zã 5:19.

13. Bõe yĩng tɩ yaa yalemd tɩ d tags tɩ Wẽnnaam pa tõe n yãk yam n pa bao n bãng yɛl kẽer sẽn wat beoog-daare? Rɩk-y makre.

13 Pʋlemdã yaa zãmsg sẽn pa tik Gʋlsg Sõamyã zugu, sẽn dõt Wẽnnaam. Sã n yaa ne sẽn tẽed-b pʋlemdã, Wẽnnaam sẽn tõe n maan bũmb ninsã, a sɩd maanda rẽ. Biiblã togsa vẽeneg tɩ Wẽnnaam tõe n deng n bãnga yɛl sẽn wate. (Ezai 46:9, 10) La pa zems tɩ d tags t’a pa tõe n yãk yam n pa bao n bãng yɛl kẽer sẽn na n wa, bɩ tɩ bũmb fãa sẽn maand yaa yẽ yell ye. D rɩk makre: Yãmb sã n tar pãng wʋsgo, y na n datame n zẽk te-zɩsg fãa bɩ? Vẽenega yaa ayo. Woto me, Wẽnnaam sẽn tõe n bãng sẽn wat beoog-daarã pa kɩtd t’a bao n bãng bɩ a pʋlem bũmb fãa waoong ye. A tũusda yɛl nins a sẽn dat n bãngã n bãnge. * Vẽenega, ziri zãmsgã, wala makre pʋlemdã, pa pẽgd Wẽnnaam ye.

14. Wãn to tũudum kãsemsã paoog Wẽnnaam?

14 Tũudum kãsemsã bũmb a yiib-n-soab sẽn paoogd Wẽnnaam yaa a nebã yel-manesem. Kiris-nebã segd n tũu a Zezi zãmsgã. A Zezi zãmsa a karen-biisã tɩ b “nong taab” la b ra ‘yɩ dũniyã rẽnd ye.’ (Zã 15:12; 17:14-16) Yaa wãn to ne kiris-neb ne yʋʋrã taoor dãmba? B sɩd tũu zãms-kãens bɩ?

15. a) Tũudmã taoor dãmb manesem yɩɩ wãn to tẽnsã ne taab zab pʋsẽ? b) Tũudmã taoor dãmb manesem talla pãn-tusd-bʋg neb milyõ rãmb zutu?

15 D ges tũudmã taoor dãmb manesem sẽn yɩ to-to zabã wakate. Tẽns wʋsg pʋsẽ, b teela zabã, bɩ b lʋɩ taoor n zab menga. B ninga sodaasã bark n wilg tɩ nebã kʋʋb zemsame. Rẽ kɩtdame tɩ d sok d menga: ‘Zɩ  n wa tũudum taoor dãmb kãens yamẽ tɩ bɛɛbã sʋka, tũudmã taoor dãmb nins sẽn tar tũudum a yembr ne bãmba wã maanda wa bãmb me la?’ (Ges-y zĩ-gũbr ning sẽn yaa “Wẽnnaam bee ãnd poorẽ?” wã.) Tũudmã taoor dãmb pa pẽgd Wẽnnaam, b sã n yetẽ t’a bee b poorẽ zabã sẽn daagd zɩɩmã pʋsẽ ye. B leb n pa pẽgd-a, b sã n lebsd Biiblã noy kɛɛng la b sakd raglem tʋʋmã buud toor-toorã ye. Ad b manesmã sɩd tẽegda tõnd tũudmã taoor dãmb a Zezi sẽn bool tɩ ‘tʋʋm wẽns maandb’ la so-wilgdb sẽn yaa ‘zoensã’! (Matɩe 7:15-23; 15:14) Tũudmã taoor dãmb manesem kɩtame tɩ neb milyõ rãmb nonglmã ne Wẽnnaam maage.—Matɩe 24:12.

Ãnd dãmb n sɩd pẽgd Wẽnnaam?

16. Sẽn na yɩl n leok sokr ning sẽn yaa ãnd rãmb n pẽgd Wẽnnaamã, bõe yĩng tɩ d segd n ges Biiblã sẽn yet bũmb ningã?

16 Dũniyã nin-bɛd sã n pa pẽgd Wẽnnaam, ãnd dãmb n sɩd pẽgd-a? Sẽn na yɩl n leok sok-kãngã, rẽnda d ges Biiblã sẽn yet bũmb ningã. Wẽnnaam pʋd n tara sor n na n togs a sẽn dat tɩ b pẽg-a to-to, la a yãkda noy sẽn wilgd rẽ a Gomdã sẽn yaa Biiblã pʋgẽ. (Ezai 42:8) D ges manesem a tãab d sẽn tõe n tũnug ne n pẽg Wẽnnaam, n bao n bãng neb nins sẽn sɩd pẽgd Wẽnnaam rũndã-rũndã wã.

17. Wãn to la a Zeova mengã wilg t’a yʋʋrã pẽgr tara yõod wʋsg a raabã pʋgẽ, la rũndã-rũndã ãnd dãmb n pẽgd Wẽnnaam yʋʋrã dũniyã gill zugu?

17 Pipi d tõe n waooga Wẽnnaam n pẽg a yʋʋrã. Rẽ sẽn tar yõod wʋsg Wẽnnaam daabã pʋgẽ wã yaa vẽeneg ne a Zeova sẽn yeel a Zezi bũmb ningã. Rasem a wãn sẽn deng a kũumã, a Zezi pʋʋsame: “M Ba, waoog-y y yʋʋrã.” Tɩ koɛɛg leoke: “Mam da waoog-a lame, la m na n le waoog-a lame.” (Zã 12:28) Sãmbg sẽn ka be, ra yaa a Zeova mengã la sẽn da gomdã. D sã n na n ges a leokrã, yaa vẽeneg t’a yʋʋrã waoogr da yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg ne-a. La rũndã-rũndã ãnd dãmb n pẽgd a Zeova n kɩtdẽ tɩ b bãngd a yʋʋrã la b pẽgd-a dũniyã gill zugu? Yaa a Zeova Kaset rãmbã, la b maanda woto tẽns 235 pʋsẽ!—Yɩɩl Sõamyã 86:11, 12.

18. Wãn to la d tõe n bãng neb nins sẽn balemd Wẽnnaam ne sɩdã, la sul-bʋg n zãmsd nebã sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã sẽn yɩɩd yʋʋm koabga?

18 Yiib-n-soaba, d tõe n pẽga Wẽnnaam n zãms nebã bũmb ning sẽn yaa sɩd a zugu. A Zezi yeelame tɩ Wẽnnaam balemdb hakɩkã na n ‘waooga Wẽnnaam . . . ne sɩda.’ (Zã 4:24) Wãn to la d tõe n bãng neb nins sẽn balemd Wẽnnaam ne sɩdã? B segd n zãgsa zãmsg sẽn pa tik Biiblã la sẽn pa togsd sɩd Wẽnnaam la a raabã zugã. B segd n zãmsa nebã sɩd nins sẽn be Wẽnnaam  Gomdã pʋgẽ wã, wa sɩd kãensã: A Zeova yaa Wẽnnaam sẽn ka to, la yaa yẽ bal n zems ne ziir kãngã. (Yɩɩl Sõamyã 83:19) A Zezi yaa Wẽnnaam Biribla, la Wẽnnaam Mesi Rĩungã Rĩma. (1 Korẽnt dãmba 15:27, 28) Wẽnnaam Rĩungã na n sõmsa a Zeova yʋʋrã la a pids a raabã sẽn tɩ loe ne tẽngã la ninsaalb nins sẽn be a zugã. (Matɩe 6:9, 10) Rĩungã koe-noog segd n moona dũniyã gill zugu. (Matɩe 24:14) Sẽn yɩɩd yʋʋm koabga, yaa sull a yembr bal n zãms nebã sɩd kãensã sẽn tar yõod wʋsgã ne kɩs-sɩda. Yaa a Zeova Kaset rãmbã!

19, 20. a) Bõe yĩng tɩ kiris-nebã manesem sõng pẽgd Wẽnnaam? b) Sogs-bʋs n na n sõng tõnd tɩ d bãng neb nins sẽn pẽgd Wẽnnaam ne b manesem sõngã rũndã-rũndã?

19 Tãab-n-soaba, d tõe n pẽga Wẽnnaam, d sẽn na n tũud a noyã. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr gʋlsame: “Bɩ y kɩt tɩ yãmb yel-manesem yɩ sõama neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã sʋka, tɩ baa bãmb sẽn kãnegd yãmb wa nin-wẽnsã, bãmb na waoog Wẽnnaam b waoonga daare bãmb sẽn na n yã yãmb tʋʋm sõama wã yĩnga.” (1 Pɩɛɛr 2:12) Kiris-ned tẽebã pukda a manesmã pʋgẽ. Nebã sã n yã rẽ, sẽn dat n yeel tɩ b sã n yã tɩ yaa kiris-nedã tẽeb yĩng la a sẽn tar manesem sõngã, pẽgda Wẽnnaam.

20 Rũndã-rũndã, ãnd dãmb n pẽgd Wẽnnaam n tar manesem sõngo? Tũudum bʋg n paam tɩ goosneema taoor dãmb wʋsg pẽg-a, a nebã sẽn yaa laafɩ rãmba, n tũud laloa wã la b yaood lampo rãmbã yĩnga? (Rom dãmba 13:1, 3, 6, 7) Dũniyã gill zugu, tũudum bʋg neb la b mi, zems-n-taar ning b sẽn tar ne b tẽed-n-taasã yĩnga, baa ne b sẽn yaa buud la tẽns toor-toor nebã? (Yɩɩl Sõamyã 133:1; Tʋʋma 10:34, 35) Dũniyã gill zugu, tũudum bʋg neb la b mi wa neb sẽn sigl Biibl zãmsg sẽn sõngd neba tɩ b sakd laloa wã, la b tũud zak pʋgẽ vɩɩmã noy la Biiblã noy sẽn tɩ loe ne vɩɩm manesmã? Tũudum a yembr neb bal n tar manesem sõng zĩ-kãensã la zĩis a taab wɛɛngẽ tɩ yaa vẽenega. Yaa a Zeova Kaset rãmbã!

Yãmb pẽgda Wẽnnaam bɩ?

21. Bõe yĩng tɩ d segd n gese, tõnd mengã sã n pẽgda a Zeova?

21 Tõnd fãa segd n soka d mense: ‘Mam pẽgda a Zeova bɩ?’ Sã n yaa ne Yɩɩl Sõamyã 148, bõn-naands wʋsg pẽgda Wẽnnaam. Malɛgsã, saasã, tẽngã la rũmsã fãa pẽgda Wẽnnaam. (Verse a 1-10) Ad sɩd yaa kaeto, ninsaalb wʋsg sẽn pa maand woto rũndã-rũndã wã. Y vɩɩmã manesem sã n pẽgd Wẽnnaam, y pẽgda a Zeova wa bõn-naands a taabã sẽn pẽgd-a wã. (Verse 11-13) D pa tõe n pẽg Wẽnnaam tɩ yɩɩg woto ye.

22. Y sã n pẽgd Wẽnnaam, bark bʋs la y na n paame, la y segd n dɩka sard n maan bõe?

22 Y sã n pẽgd a Zeova, y paamda bark toor-toore. Y sã n wilgdẽ tɩ y tara tẽeb ne Kirist maoongã sẽn yaa rondã, y na n taa Wẽnnaam yam n paam laafɩ la zems-n-taar sẽn tar bark ne yẽ sẽn yaa y saasẽ Ba wã. (Rom dãmba 5:10) Y sã n baood soay n na n pẽg Wẽnnaam, y na n paama yam-sõng n paase, la y tall mi-beoogo. (Zeremi 31:12) Rẽ, y tõe n sõnga neb a taab tɩ b vɩɩmã tall sũ-noog la võore, tɩ woto paasd yãmb mengã sũ-noogo. (Tʋʋma 20:35) Wẽnd na kɩt tɩ y zĩnd neb nins sẽn dɩk sard sẽn pa vigsd n na n pẽg Wẽnnaam masã la wakat sẽn pa satã sʋka!

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 8 Sẽn na yɩl n paam vẽnegr ne saasã sẽn wilgd Wẽnnaam yamã la a pãngã, bɩ y ges Approchez-vous de Jéhovah sebrã, sak a 5 la 17. Yaa a Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

^ sull 13 Ges-y Étude perspicace des Écritures sebrã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã, volum a 2, seb-neng 641.

Yãmb tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ bãngdbã pa sõng nebã tɩ b pẽg Wẽnnaam?

• Yel-bʋs a yiib pʋsẽ la tũudmã gɩdg nebã tɩ b pa pẽg Wẽnnaam?

• Wãn to la d tõe n pẽg Wẽnnaam?

• Bõe yĩng tɩ d segd n ges tõnd mengã sã n pẽgda a Zeova?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri, seb-neng 26]

‘Wẽnnaam bee ãnd dãmb poorẽ?’

Rao a yembr sẽn da be Alemayn sodaas nins sẽn yɩgd ne sɩls n zabdẽ wã sʋk Dũni gill Zabr a yiib n soabã sasa, la sẽn wa n lebg a Zeova Kaset soab yeelame:

“Bũmb ning sẽn sãam mam sũur yʋʋm nins zabrã sẽn zĩndã sasa . . . yaa m sẽn da ne tũudmã fãa la bal taoor dãmba, Katolik rãmba, Luteriẽ rãmba, Episkopall dãmb la tũudum a taab neb sẽn ningd sɩlsã la b sodaasã bark tɩ b yaool n yɩk n tɩ lob bõmb rãmbã yĩnga. M da nong n sokda m meng woto: ‘Wẽnnaam bee ãnd dãmb poorẽ?’

“Alemayn sodaasã ra ningda sẽntiir tɩ b gʋls a zugẽ tɩ Gott mit uns (sẽn dat n yeel tɩ Wẽnnaam bee ne tõndo). La mam da sokdame: ‘Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pa na n zĩnd ne bɛɛb nins sẽn tar tũudum a yembr ne tõndo, n da pʋʋsd Wẽn-yɛngã?’ ”