Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova pukda a ziirã sik-m-mens rãmbã

A Zeova pukda a ziirã sik-m-mens rãmbã

 A Zeova pukda a ziirã sik-m-mens rãmbã

‘Sik-m-meng ne a Zeova zoees biis yaa arzɛk ne waoogr la vɩɩm.’ —YELBŨNA 22:4.

1, 2. a) Wãn to la Tʋʋmã sebr wilgd t’a Etɩɛn da yaa rao ‘sẽn pid ne vʋʋsem sõng la yam’? b) Bõe n wilgd t’a Etɩɛn da yaa sik-m-meng soaba?

A ETƖƐN da yaa ned “sẽn pid ne tẽebo la ne Sɩɩg Sõngo.” A ra leb n yaa ned sẽn “pid ne bark la pãnga.” A sẽn da ya a Zezi karen-biigã, a ra maanda bõn-yɛɛsds la bõn–bãn kãsems nin-buiidã sʋka. Vugri, rap n yik n na n wẽ no-koeemd ne-a, “la a Etɩɛn sẽn gom ne yam la Sɩɩg Sõng pãnga, bãmb ka tõog n leok ye.” (Tʋʋma 6:5, 8-10) Vẽenega, a Etɩɛn da yaa ned sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã neere, la a teela gom-kãng hal sõma yẽ wakatẽ Zʋɩf tũudmã nanambs taoore. A sẽn kõ kaset ning n fasem tɩ be Tʋʋm sak a 7 pʋgẽ wã wilgdame t’a ra tʋlla ne a sũur fãa n bãng Wẽnnaam daabã sẽn na n pidsd to-to.

2 A Etɩɛn sẽn da yaa sik-m-meng soabã yaa toor ne tũudmã nanamb kãensã sẽn da tagsd tɩ b zĩigã la b bãngrã kɩtame tɩ b yɩɩd nin-buiidã. (Matɩe 23:2-7; Zã 7:49) Baa ne a sẽn da mi Gʋlsg Sõamyã neerã, a sũur da nooma b sẽn kõ-a tʋʋmd sẽn yaa ‘pʋɩ neba rɩɩbã,’ sẽn na yɩl tɩ tʋm-tʋmdbã tõog n ges “pʋʋsga ne Wẽnnaam koɛɛga togsg yelle.” A Etɩɛn ra tara yʋ-noog saam-biisã sʋka, tɩ b yãk-a t’a zĩnd rap a yopoe nins sẽn paam kaset sẽn yaa sõma sẽn na yɩl n ges rɩɩbã pʋɩɩb yell daar fãa wã sʋka. A saka tʋʋm-kãng ne sik-m-menga.—Tʋʋma 6:1-6.

3. Wẽnnaam maana a Etɩɛn lohorem n kɩt t’a yã vẽneg-bʋgo?

3 A Etɩɛn sik-m-mengã sẽn naag ne a tẽebã la a burkĩndã pa ling a Zeova ye. A Etɩɛn sẽn da wa n kõt kasetã Zʋɩf rãmbã taoor dãmb wʋsg sẽn yaa kɩɩsdbã taoorã, a kɩɩsdbã “yãa yẽ nenga la a wẽnda wa malɛk nenga.” (Tʋʋma 6:15) A nen-wamdã ra yaa wa malɛk nen-wamde, n pukd bãan ning sẽn yit Wẽnnaam sẽn tar ziir a Zeova nengẽ wã. A Etɩɛn sẽn kõ Zʋɩf rãmbã bʋ-kaoodb sull kasetã ne raoodã poore, Wẽnnaam maan-a-la lohorem wʋsg n kɩt t’a yã vẽnegre. “La a Etɩɛn sẽn pid ne Sɩɩg Sõngo yẽ gesa yĩngr kuii. La yẽ yãa Wẽnnaam ziiri la a Zezi sẽn yɛs Wẽnnaam dɩtgo.” (Tʋʋma 7:55) Vẽneg-kãngã sẽn tar pãngã kõo a Etɩɛn kaset n paas t’a Zezi yaa Wẽnnaam Biribl la Mesi wã. Rẽ kenga sik-m-meng soab a Etɩɛn la kõ-a bas-m-yam t’a taa a Zeova yam.

4. Ãnd la a Zeova pukd a ziirã?

4 Wala a Etɩɛn sẽn paam vẽnegr ningã sẽn wilgdã, a Zeova pukda a ziirã la a wilgd a raabã wẽn-zoɛtb nins sẽn tar sik-m-meng la sẽn nand zems-n-taar ning b sẽn tar ne yẽ wã. Biiblã yetame tɩ ‘sik-m-meng ne a Zeova zoees biis yaa arzɛk ne waoogr la vɩɩm.’ (Yelbũna 22:4) Rẽnd tara yõod wʋsg tɩ d bãng sik-m-meng hakɩkã sẽn dat n yɛɛlga, d sẽn tõe n bao zʋg-kãngã sẽn tar yõodã n paas to-to, la d sẽn paamd nafa ninsi, d sã n pukd-a d vɩɩmã nens fãa pʋsẽ.

Sik-m-mengã yaa bũmb Wẽnnaam sẽn pukdi

5, 6. a) Sik-m-meng yaa bõe? b) Wãn to la a Zeova wilg sik-m-menga? d) A Zeova sik-m-mengã segd n kɩtame tɩ d tall manesem bʋgo?

5 Wẽnnaam a Zeova yaa kãseng la a tar ziir  n yɩɩd neba fãa ãndũniyã pʋgẽ, la a kõta mak-sõng n yɩɩd sik-m-mengã wɛɛngẽ. Woto tõe n linga neb kẽere. Rĩm a Davɩɩd yɩɩl n pẽga a Zeova woto: “Yãmb kõo maam yãmb fãagre tɩ yɩ mam gãongo, la yãmb nug rɩtg tallda maam. Yãmb [sik-m-mengã, NW ] kɩtdame tɩ mam yɩ kãsenga.” (Yɩɩl Sõamyã 18:36) A Davɩɩd sẽn bilgd a Zeova wa sik-m-meng soabã, a tũnuga ne Hebre gom-biig sẽn dat n yeel tɩ “sulg-m-menga.” Gom-biig ning sẽn yaa “sik-m-mengã” toor sẽn ka be, gom-biig a to sẽn tɩ loe ne sik-m-mengã me yaa “sũ-bʋgsem.” Woto, a Zeova sika a meng sẽn na yɩl n tall zems-n-taar ne ninsaal sẽn pa zems zãng a Davɩɩde, la a yãk-a t’a yɩ rĩm sẽn da rɩt naam a yʋʋr yĩnga. Wala Yɩɩl Sõamyã 18 soabã sɩngr goam sẽn wilgdã, a Zeova kogla a Davɩɩd la a teel-a, n fãag-a ‘ne a bɛɛba fãa la ne a Sayulli.’ Yaa rẽ n so t’a Davɩɩd me bãng tɩ yaa a Zeova sẽn sik a meng n tʋmd yẽ nafr yĩngã n kɩt tɩ yẽ sẽn yaa rĩmã tõe n yɩ kãseng bɩ n paam ziiri. Rẽ sõnga a Davɩɩd t’a kell n yɩ sik-m-meng soaba.

6 Yaa wãn to yẽ ne tõndo? A Zeova yãame tɩ yaa sõma t’a zãms-d sɩdã, la tõe t’a kõo tõnd zu-nood tʋʋma, a siglgã maasem yĩnga, bɩ tõe t’a tũnuga ne tõnd ne manesem a to n pids a raabã. D tagsda wãn to ne wã fãa? Rẽ pa segd n kɩt tɩ d tall sik-m-meng sɩda? D pa segd n tall mi-beoog ne a Zeova a sik-m-mengã yĩnga, la d ra bao n zẽk d mens tɩ yel-beed wa paam-d sɩda?—Yelbũna 16:18; 29:23.

7, 8. a) Wãn to la a Zeova sik-m-mengã yɩ vẽenega, a manesmã ne a Manase wã pʋgẽ? b) Wãn to la a Zeova la a Manase kõ tõnd mak-sõng sik-m-mengã tallg wɛɛngẽ?

7 A Zeova talla sik-m-meng wʋsg a manesmã ne ninsaalbã sẽn pa zems zãngã pʋgẽ, la a wilgame me t’a na n zoee ka pãng rãmbã nimbãanega, hali n zẽkdẽ la a waoogd neb nins sẽn sikd b mensã. (Yɩɩl Sõamyã 113:4-7) Ges-y Zida rĩm a Manase makrã. A tʋma ne a naamã tɩ nare, n teel bõn-naands pʋʋsgã n ‘beeg Zusoaba wʋsgo n kɩt t’a sũur yiki.’ (2 Kɩbaya 33:6) A Zeova wa n baas n sɩbga a Manase n bas tɩ Asiri rĩmã sik-a a naamẽ wã. A Manase sẽn da wa n be bãensã roogẽ, “a kosa Zusoaba sõngr n sik a meng wʋsg” t’a Zeova lebs-a a naamẽ wã Zerizalɛm, t’a wa ‘bãng tɩ ya a Zeova bal n yaa Wẽnnaam.’ (2 Kɩbaya 33:11-13) N-ye, a Manase sik-m-mengã baas n taa a Zeova yam, tɩ yẽ me tall sik-m-meng n kõ-a a yel-wẽnã sugri, n lebs-a a naamẽ wã.

8 A Zeova sẽn da sak n kõ sugri, la a Manase sẽn tek yam n kos sugrã zãmsda tõnd bũmb sẽn tar yõod sik-m-mengã wɛɛngẽ. D segd n tẽega wakat fãa tɩ tõnd sẽn tar manesem ning ne neb nins sẽn beegd tõndã, la tõnd sẽn tar manesem ning d sã n wa beegã, tõe n talla pãn-tusdg a Zeova sẽn na n tall manesem ning ne tõndã zugu. Tõnd sã n sakd n kõt neb a taab sugr b beegrã yĩnga, la d sakd n deegd d kongrã ne sik-m-menga, d tõe n paamame t’a Zeova zoe d nimbãanega.—Matɩe 5:23, 24; 6:12.

Wẽnnaam puka a ziirã sik-m-mens rãmbã

9. Sik-m-mengã yaa pãng kaalem bɩ? Wilg-y-yã.

9 La d pa segd n ges sik-m-mengã ne zʋg nins sẽn tɩ loe ne-a wã wa pãng kaalem, bɩ wala bũmb sẽn wilgd tɩ wẽng sakdame ye. Wala Gʋlsg Sõamyã sẽn wilgdã, a Zeova yaa sik-m-meng soaba, la a tara sũ-yikr sẽn zemse, la a pukd pãng sẽn yaa kãsenga, sã n wa yaa tɩlae. A Zeova sik-m-mengã yĩnga, a geta neb nins sẽn tar sik-m-mengã yell neere, n yaool n zãagd a meng ne tɩtaam dãmbã. (Yɩɩl Sõamyã 138:6) Wãn to la a Zeova ges a sõgen dãmbã sẽn yaa sik-m-mens rãmbã yelle?

10. Bõe la a Zeova puk sik-m-mens rãmbã wa b sẽn wilg 1 Korẽnt dãmba 2:6-10 pʋgẽ wã?

10 Wakat ning a Zeova sẽn yãkã sã n ta, a tũnugda ne a siglgã n pukd sik-m-mens rãmbã yɛl sẽn tɩ loe ne a raabã pidsg n fasem. Bõn-kãsems kãens solga ne tɩta-neb nins sẽn teeg ninsaalbã yam bɩ b tagsg n pa rat n tekã. (1 Korẽnt dãmba 2:6-10) La sik-m-mens rãmbã sẽn paamd a Zeova raabã võor wʋmb sẽn zems kɛpɩ wã rat n pẽga a Zeova, b sẽn nand a ziirã sẽn yaa wʋsg n paasdẽ wã yĩnga.

11. Pipi kiris-nebã wakate, wãn to la neb kẽer wilg tɩ b ra pa tar sik-m-menga, la wãn to la rẽ yɩ wẽng ne-ba?

11 Pipi kiris-nebã wakate, neb wʋsgo, n paas neb kẽer sẽn da yet tɩ b yaa kiris-neb wilgame tɩ b ra pa tar sik-m-menga, tɩ tʋm-tʋmd a Poll sẽn vẽneg-b bũmb ning Wẽnnaam daabã wɛɛngẽ wã yɩ kug-lakdg ne-ba. A Poll lebga “bu-zẽms tʋm-tʋmda,” la ra pa tũ ne a sẽn da yit buud ningã, a sẽn karem n ta zĩig ningã, a yʋʋmã, bɩ a tʋʋm sõma sẽn yaa wʋsgã yĩng ye. (Rom dãmba 11:13) Naoor wʋsgo, neb nins toor sẽn kae ne tẽebã yɛlã tẽedame t’a Zeova segd n tika bõn-kãens zut n yãk neda. (1 Korẽnt dãmba 1:26-29; 3:1; Kolos rãmba 2:18) La a Zeova yãka a Poll tɩ zems ne a nonglmã la a raabã sẽn yaa tɩrgã. (1 Korẽnt dãmba 15:8-10) Neb nins a Poll sẽn bilg wa ‘tʋm-tʋmd kãsemsa,’ n paas kɩɩsdb a taabã, zãgsame tɩ b kõn sak a Poll la tagsg ning a sẽn tik Gʋlsg Sõamyã zug n kõ wã ye. B sẽn pa tall sik-m-mengã kɩtame tɩ b pa bãng a Zeova sẽn tʋmd ne manesem kãseng ning n pidsd a raabã ye. Bɩ d ra tol n paoog bɩ n kao neb nins a Zeova sẽn yãk n na n tũnug ne n pids a raabã bʋʋd ye.—2 Korẽnt dãmba 11:4-6.

12. Wãn to la a Moiiz makrã wilgd t’a Zeova ningda neb nins sẽn yaa sik-m-mens rãmbã barka?

12 La makr toɛy-toɛy me n be Biiblã pʋgẽ n wilgd sik-m-mens rãmb sẽn paam tɩ Wẽnnaam vẽneg-b a ziirã bilfu. A Moiiz sẽn da ‘yaa sik-m-meng soab wʋsg’ n yɩɩd neba fãa wã yãa Wẽnnaam ziirã la a paam zood ne-a. (Sõdbo 12:3) Sik-m-meng soab a Moiiz  yɩɩ pe-kɩɩm bal yʋʋm 40 pʋgẽ Laarb rãmbã soolmẽ, la Naandã maan-a-la lohorem wʋsg zĩis wʋsg pʋsẽ. (Yikri 6:12, 30) Ne a Zeova teelgo, a Moiiz lebga Israɛll buudã koe-taasd la a taoor-lʋɩta. A paamame tɩ Wẽnnaam gom ne-a. A paam n ‘yãa Zusoaba wẽneg’ vẽnegr pʋgẽ. (Sõdbo 12:7, 8; Yikri 24:10, 11) Neb nins sẽn sak n deeg t’a yaa Wẽnnaam sõgen sẽn tar sik-m-meng la a nin-tũusdgã me paama barka. Woto, tõnd me na n paama barka, d sã n sak no-rɛɛs a Zezi sẽn yaa kãseng n yɩɩd a Moiizã, la d sak ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ a sẽn yãkã.—Matɩe 24:45, 46; Tʋʋma 3:22.

13. Wãn to la a Zeova puk a ziirã pe-kɩɩmb sẽn yaa sik-m-mens rãmb pipi kiris-nebã wakatẽ wã?

13 Ãnd dãmb la a ‘Zeova ziirã yãg n gũbgi,’ malɛkã sẽn wa n togs ‘Fãagda sẽn yaa Zusoaba sẽn yaa Kirist rogmã’ koe-noogã? Pa tũudmã nanambs sẽn da tar tɩtaam bɩ nin-kãsemsã ye, la yaa pe-kɩɩmb sẽn tar sik-m-meng ‘sẽn da be weoogẽ n gũud b piis ne yʋngã.’ (Luk 2:8-11) Nin-kãensã sẽn da tʋmd tʋʋmd ningã kɩtame tɩ neba ra pa nand-b wʋsg ye. La yaa bãmb la a Zeova togs Mesi wã rogem pipi. N-ye, a Zeova pukda a ziirã sik-m-mens rãmbã la wẽn-zoɛtbã.

14. Bark bʋs sẽn yit Wẽnnaam nengẽ la neb nins sẽn yaa sik-m-mens rãmbã paamda?

14 Bõe la mak-kãensã zãmsd tõndo? B wilgdame t’a Zeova ningd sik-m-mens rãmbã barka la a wilgd-b a raabã la a sõngd-b tɩ b wʋm a võorã. A yãkda neb sẽn tõe n pa pidsd yɛl nins ninsaalbã sẽn baoodã, n tũnugd ne-b n taasd neb a taabã a raabã sẽn be ziirã. Rẽ segd n kɩtame tɩ tõnd tʋll n ket n baood a Zeova, a Gomdã la a siglgã sor-wilgri. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n ket n togsda a sõgen dãmb nins sẽn yaa sik-m-mens rãmbã a raabã sẽn tar ziirã pidsgu. No-rɛɛs a Amos togsame tɩ: “Zusoaba ka maand bũmb n ka wilg b no-rɛɛsdba sẽn yaa b tʋm-tʋmdba ye.”—Amos 3:7.

Bao-y sik-m-meng n paase, n paam Wẽnnaam lohorem

15. Bõe yĩng tɩ d segd n mao n kell n yɩ sik-m-mens rãmba, la wãn to la rẽ yɩ vẽeneg Israɛll rĩm a Sayull vɩɩmã pʋgẽ?

15 Sẽn na yɩl n paam Wẽnnaam lohormã n kaoose, d segd n kell n yɩɩ sik-m-mens rãmba. F sã n yaa sik-m-meng soaba, pa rat n yeel tɩ f na n kell n paa woto ye. Ned tõe n basa sik-m-meng n lebg wuk-m-meng la zẽk-m-meng soaba, tɩ rẽ wat ne tɩtaam manesem la yel-beedo. Yaa woto la a Sayull b sẽn zae t’a yɩ Israɛll pipi rĩmã maan-yã. Sɩngrẽ wã, b sẽn yãk-a wã a ra ‘tagsame t’a yaa bilfu.’ (1 Sãmwɛll 15:17) La a sẽn dɩ naamã n maan yʋʋm a yiib bala, a lebga wuk-m-meng soaba. A pa sak segls nins a Zeova sẽn dɩk tɩ yaa ne no-rɛɛs a Sãmwɛll maasem la b segd n maan maandã ye, la a baoa bʋʋm n na n maan maoongã a toore. (1 Sãmwɛll 13:1, 8-14) Rẽ yɩɩ yɛl sẽn pʋg taab sɩngr sẽn wa n baas n wilg vẽeneg t’a pa tar sik-m-meng ye. Rẽ kɩtame t’a kong Wẽnnaam vʋʋsem sõngã la a lohormã, tɩ wa baas ne kũ-wẽnga. (1 Sãmwɛll 15:3-19, 26; 28:6; 31:4) Tõnd sẽn paamd zãmsg ning yel-kãngã pʋgẽ wã yaa vẽenega: D segd n modgame n kell n yɩ sik-m-mens rãmba, la d yɩ sakdba, la d bas zẽk-m-menga. Rẽ, d na n zãaga d meng ne tɩtaam tʋʋm sẽn tõe n wa kɩt tɩ d kong a Zeova lohormã.

16. Wãn to la tõnd sẽn na n tags zems-n-taar ning d sẽn tar ne a Zeova la ne d taabã zugã sõngd tõnd tɩ d tall sik-m-menga?

16 Baa ne b sẽn pa gom sik-m-mengã yell Wẽnnaam vʋʋsem sõngã biis sʋkã, a yaa Wẽnnaam zʋg-sõng a sẽn dat tɩ d talle. (Galat dãmba 5:22, 23; Kolos rãmba 3:10, 12) A sẽn tɩ loe ne tõnd sẽn tagsd to-to wã yĩnga, sẽn dat n yeel tɩ tõnd sẽn get d mensã la neb a taabã to-to wã yĩnga, sik-m-mengã tallg baoodame tɩ d modg wʋsgo. D sã n tags la d bʋgs d zems-n-taarã  ne a Zeova la ne d taabã zugu, tõe n sõng-d lame tɩ d kell n yɩ sik-m-meng soaba. Wẽnnaam nifẽ, ninsaalb nins fãa sẽn pa zems zãngã yaa wa mo-maas sẽn bɩt n zelg n kʋɩ. Ninsaalbã yaa wa sʋy sẽn be weoogẽ bala. (Ezai 40:6, 7, 22) Mo-beell tara bʋʋm n na n wuk a menga, a sẽn wogem bilf n yɩɩd mood a taabã yĩng bɩ? Sʋʋr tara bʋʋm n na n wuk a menga, a sẽn tõe n yɩk n yɩɩg sʋy a taabã bilfã yĩng bɩ? Tags-kãngã meng pʋd n ka võor ye. Woto, tʋm-tʋmd a Poll tẽega a kiris-nin-taasã tɩ: “Ãnda n maan yãmb tɩ y yɩ toor-toore? La yãmb tara bõe yãmb sẽn ka reege? La a sã n yaa tɩ yãmb deegame, bõe tɩ yãmb wukd yãmb mens wa yãmb sẽn ka reege?” (1 Korẽnt dãmba 4:7) D sã n tags Biiblã verse rãmb wala kada soabã zutu, tõe n sõng-d lame tɩ d tall sik-m-menga.

17. Bõe n sõng no-rɛɛs a Daniɛll t’a tall sik-m-menga, la bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d maan woto?

17 Biiblã togsame tɩ “Wẽnnaam nonga” hebre no-rɛɛs a Daniɛlle, a sẽn ‘sik a menga’ yĩnga. (Daniɛll 10:11, 12) Bõe n sõng a Daniɛll t’a tall sik-m-mengã? Pipi, a wilgame t’a teega a Zeova zãng-zãnga, n pʋʋsd-a wakat fãa. (Daniɛll 6:11, 12) Sẽn paase, a Daniɛll ra zãmsda Wẽnnaam Gomdã neer ne yam-sõngo, tɩ sõng-a t’a kell n tik a yamã Wẽnnaam daabã sẽn tar ziirã zugu. A ra sakdame me n deegd a meng kongrã, la pa a buudã neb rẽnd bal ye. La a sɩd ra ratame n wilg Wẽnnaam tɩrlmã, la pa a meng tɩrlem ye. (Daniɛll 9:2, 5, 7) D tõe n paama zãmsg ne a Daniɛll mak-sõngã, n modg n kell n tall sik-m-meng d vɩɩmã nens fãa pʋgẽ bɩ?

18. Ziir bʋg n gũud neb nins sẽn tar sik-m-meng rũndã-rũndã wã?

18 Yelbũna 22:4 yeta woto: ‘Sik-m-meng ne a Zeova zoees biis yaa arzɛk ne waoogre la vɩɩm.’ N-ye, a Zeova ningda neb nins sẽn yaa sik-m-mens rãmbã barka, la rẽ wata ne ziir la vɩɩm. Yɩɩl-gʋlsd a Azaf sẽn wa n dat n bas Wẽnnaam tʋʋmdã t’a Zeova rems a tagsgã, a  sak n deega woto ne sik-m-menga: “Yãmb na n tɛɛ maam ne y saglgo n yaool n deeg maam ne ziiri.” (Yɩɩl Sõamyã 73:24) Yaa wãn to yẽ rũndã-rũndã? Ziir bʋg n gũud neb nins sẽn tar sik-m-mengã? Zood paoong ne a Zeova toor sẽn ka be, b tõe n gẽegame n yã bũmb ning Wẽnnaam sẽn vẽneg rĩm a Davɩɩd t’a gʋlsã pidsgu: “Sũ-maasem dãmba na n sooga dũniyã n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.” Ad sɩd yaa beoog-daar sẽn be ziir menga!—Yɩɩl Sõamyã 37:11.

Yãmb tẽrame bɩ?

• Wãn to la a Etɩɛn kõ mak-sõng n yɩ ned sẽn tall sik-m-meng t’a Zeova puk-a a ziirã?

• Wãn to la Wẽnnaam a Zeova wilg sik-m-menga?

• Mak-bʋs n wilgd t’a Zeova pukda a ziirã sik-m-mens rãmbã?

• Wãn to la a Daniɛll mak-sõngã sõngd tõnd tɩ d tall sik-m-mengã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri, seb-​neng 22]

A tẽebã yaa kãn-kãe, la a yaool n yaa sik-m-meng soaba

Yʋʋmd 1919, Sedaar Põent Ohio soolmã sẽn be Etazĩni wã pʋgẽ, Biiblã Zãmsdb (b sẽn boond rũndã-rũndã t’a Zeova Kaset rãmbã) tigis-kãsengẽ, a Joseph Rutherford sẽn da tar yʋʋm 50 n get Wẽnnaam tʋʋmdã yellã saka ne yamleoog n na n yãag sãamb nins sẽn wa tigis-kãsengẽ wã, n dɩkd b teedã n kẽngd b ro-gãasẽ wã. Tigis-kãsengã baasg daare, a goma gom-kãensã tɩ kẽ kɛlgdb 7 000 wã sũy wʋsgo: “Yãmb yaa rĩm dãmb Rĩmã la soaadbã Soaalã ãmbasadɛɛr dãmb sẽn moond nebã . . . tõnd Soaalã rĩung sẽn be ziirã.” Baa ne saam-biig a Rutherford sẽn da tar tẽeb sẽn yaa kãn-kãeyã, tɩ b mi-a wa ned sẽn togsd sɩd ning a sẽn tẽedã n pa gindã, a sɩd ra tara sik-m-meng Wẽnnaam taoore, tɩ rẽ ra nong n pukd a pʋʋsgã pʋgẽ yibeoog daar verse wã vaeesg sasa Betɛllẽ wã.

[Foto, seb-​neng 19]

A Etɩɛn sẽn da mi Gʋlsg Sõamyã neerã pʋɩya rɩɩbã ne sik-m-menga

 [Foto, seb-​neng 20]

A Manase sik-m-mengã taa a Zeova yam

[Foto, seb-​neng 22]

Bõe n kɩt tɩ ‘Wẽnnaam da nong a Daniɛlle’?