Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Naanegã wilgda Wẽnnaam ziiri!

Naanegã wilgda Wẽnnaam ziiri!

 Naanegã wilgda Wẽnnaam ziiri!

“Saas wilgda Wẽnnaam ziiri, la sa-gãong togsda bãmb nus tʋʋma.” —YƖƖL SÕAMYÃ 19:2

1, 2. a) Bõe yĩng tɩ ninsaalbã pa tõe n yã Wẽnnaam mengã ziiri? b) Wãn to la kãsem dãmb 24 pẽgd Wẽnnaam?

“FO KA tõe n yã mam neng ye. Tɩ bõe, ninsaal ka tõe n yã maam n ket n vɩ ye.” (Yikri 33:20) Yaa woto la a Zeova keoog a Moiizi. Ninsaalbã sẽn ka pãngã yĩnga, b pa tõe n yã Wẽnnaam meng ziirã n vɩɩmd ye. La Wẽnd vẽnegr pʋgẽ, tʋm-tʋmd a Zã yãa a Zeova sẽn zao a geerã sẽn tar ziirã.—Wilgri 4:1-3.

2 Ninsaalbã pa tõe n yã a Zeova mengã ye, la malɛg-sakdbã yẽ tõeeme. “Kãsem dãmb pisi la a naas” nins a Zã sẽn yã vẽnegrã pʋgẽ tɩ b be saasẽ wã sẽn makd neb 144 000 bee bãmb sʋka. (Wilgri 4:4; 14:1-3) B manesem yaa wãn to Wẽnnaam ziirã taoore? Sã n yaa ne Wilgri 4:11, b yetame: “Tõnd Zusoaba la tõnd Wẽnnaam, yãmb n zems tɩ reeg pẽgre la waoogre la pãnga, tɩ bõe, yãmb n naan bũmb fãa, la yaa yãmb daaba yĩng la yãmb naan bãmb tɩ b beẽ.”

Sẽn pa pẽgd-b Wẽnnaamã ka bʋʋm ye

3, 4. a) Bõe yĩng tɩ f sã n tẽed Wẽnnaam, pa bũmb sẽn kɩɩsd bãngrã? b) Wakat ninga, yaa bõe n kɩtd tɩ nebã pa rat n tẽ Wẽnnaam?

3 Yãmb rat n pẽga Wẽnnaam bɩ? Ãdem-biis wʋsg pa maand woto ye, kẽer meng yetame tɩ Wẽnnaam kae ye. Wala makre, ned sẽn vaeesd yĩngr yɛlã gʋlsame: “Yaa Wẽnnaam n naan ãndũniyã tõnd nafr yĩng bɩ? . . . Yɩtẽ-la bũmb sẽn be yamleoogo. Zu-bʋko, mam geta rẽ wa belgre. . . . Pa Wẽnnaam n naan ãndũniyã ye.”

4 Ninsaalbã bãngr tara koaka. A teka ninsaalbã sẽn sɩd tõe n yã bɩ b zãmsã bala. Sã n dok rẽ, yaa bilgr bɩ mamsg bala. ‘Wẽnnaam sẽn yaa sɩɩg’ bɩ vʋʋsmã yĩnga, ninsaal pa tõe n yã-a n fees n bãng a võor ye. (Zã 4:24) Rẽnd yaa tɩtaam, d sã n yeel tɩ tẽ Wẽnnaam yaa bũmb sẽn kɩɩsd bãngrã. Bãngd a Vincent Wigglesworth sẽn be Kãmbiridz Inivɛrsite wã wilgame tɩ ninsaalbã bãngr baoob me “tũuda ne tẽebã.” Wãn to? “A tika tẽeb sẽn vigl kãn-kãe sẽn yet tɩ bõn-yood nins sẽn be naanegã pʋgẽ wala saagã la sebgã tũuda ‘noy nins sẽn so ãndũniyã.’ ” Rẽ yĩnga ned sã n zãgs t’a kõn tẽ Wẽnnaam, a pa bas tẽeb a yembr n sak a to sɩda? Zĩis kẽer pʋsẽ, tõdg tɩ f kõn tẽ Wẽnnaamã yaa f sẽn pa rat n sak sɩdã. Yɩɩl gʋlsdã gʋlsame: ‘La nin-wẽng wuk-m-menga pʋgẽ, a ka baood bãngr ye. Ne yẽ  tagsg fãa, yaa tɩ Wẽnnaam ka be ye.’—Yɩɩl Sõamyã 10:4.

5. Bõe yĩng tɩ ned sẽn pa tẽed Wẽnnaam ka bʋʋm?

5 La d pa tẽed Wẽnnaam zaalem yĩng bal ye, bala kaset wʋsg n wilgd tɩ Wẽnnaam beeme. (Hebre dãmba 11:1) Yĩngr yel-vaeesd a Allan Sandage yeelame: “Mam pa tẽed tɩ [ãndũniyã] sẽn sigl sõma wã waa yaar woto ye. Segd n yaa ned n sigl-a sɩngrẽ wã. Wẽnnaam yaa yel-solemd ne maam, la yaool n yaa yẽ la bũmba fãa sẽn yaa yel-solemdã yẽgre.” Tʋm-tʋmd a Poll yeela kiris-neb nins sẽn be Romã tɩ “bũmb ning sẽn be Wẽnd nengẽ n solgd hal dũni sɩngrẽ, ninsaal tõe n yãend-a-la ne a yam tɩ Wẽnd tʋʋma n pukd b pãnga la b wẽndlem, hal tɩ f sã n yeel marsã tɩ f ka ne, [tɩ f pa tẽede] yaa fo yelle.” (Rom dãmba 1:20, Sebr Sõngo) ‘Hal dũniyã naaneg wakate,’ sẽn yɩɩd fãa ninsaalbã Wẽnnaam sẽn kõ yamã tɩ b tõe n bãng tɩ yẽ beemẽ wã naaneg tɛka, yaa vẽeneg tɩ Naand sẽn tar pãn-kẽeng n be n yaa Wẽnnaam tɩ b segd n balm-a. Rẽ n so tɩ neb nins sẽn pa sakd n deeg tɩ Wẽnnaam zemsa ne ziirã ka bʋʋmã. La kaset bʋg la naanegã kõta?

Ãndũniyã wilgda Wẽnnaam ziiri

6, 7. Wãn to la saasã wilgd Wẽnnaam ziiri?

6 Yɩɩl Sõamyã 19:2 leokda woto: “Saas wilgda Wẽnnaam ziiri, la sa-gãong togsda bãmb nus tʋʋma.” A Davɩɩd bãngame tɩ ãdsã la bũmb nins sẽn gilgd-bã sẽn pɩnd ‘sa-gãongã’ bɩ pemsmã pʋgẽ wã kõta kaset b sẽn pa tõe n kɩɩs tɩ Wẽnnaam sẽn tar ziir n be. A paasame: “Daar a yembr kɩta bãmb kaset ne daar a to, la yʋng a yembr kõta yʋng a to bãngre.” (Yɩɩl Sõamyã 19:3) Daar ne a to fãa, la yʋng ne a to fãa, saasã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara yam la t’a tõe n naaname. Yaa wala goam n yit saasẽ wã n ‘kɩt kaset’ Wẽnnaam zugu.

7 La rẽnda f tall yam n tõog n wʋm kaset kãngã võore. “Noor togsg kae ye, la goam kae ye, la ned ka tõe n wʋm bãmb koɛɛg me ye.” Baasg zãnga, saasã sẽn kõt kaset tɩ pa tũ ne goamã tara pãnga. “La Wẽnnaam nus tʋʋma rãamd yii tẽnga fãa pʋgẽ, la bãmb goama taa dũniyã tɛk fãa.” (Yɩɩl Sõamyã 19:4, 5)

8, 9. Yɛl kẽer bʋs n yaa kãsems wʋsg wĩntoogã wɛɛngẽ?

8 Sẽn pʋgde, a Davɩɩd bilgda a Zeova naanegã bõn-kãseng a to: “Yaa beenẽ [yĩngrã] la bãmb tilg zãnd wĩndga yĩnga. Wĩndga yaa wa pʋg-paal sɩd sẽn yit a roogẽ. Yẽ maanda sũ-noog wa gãndaoog sẽn zoet zoeese. Wĩndga pukda yaang saasẽ n dabd taoore hal tɩ ta a lʋɩɩs tɛka, la bũmb ka be sẽn solg ne a tʋʋlem ye.”—Yɩɩl Sõamyã 19:5-7.

9 B sã n dɩk wĩndgã n mak ne ãds a taabã, a bedrmã zemsame bala. Ne rẽ fãa, wĩntoogã yaa ãdg sẽn pa wõnd a taaba, n kɩtdẽ tɩ bũmb nins sẽn zoet n gilgd-a wã wõnd b yaa kɩdse. Sebr a yembr yetame tɩ wĩntoogã zɩslem taa “tẽngã zɩslem naoor 330 000,” sẽn dat n yeel tɩ yaa wĩndgã ne a soolmã fãa zɩslmã fãa la bala. Wĩntoogã sẽn yilemdã tara pãng sẽn takde, tɩ rẽ kɩt tɩ tẽngã yilimd n gilgd-a, t’a zãrmã ne-a ta kɩlometr milyõ 150, n pa zãagd ne-a n yɩɩg rẽ, la a pa pẽnegd-a n yɩɩd me ye. Yaa wĩntoogã tʋʋlem fĩ-fĩi bal n tat tẽngã, la rẽ seka na zã vɩɩmã.

10. a) Wãn to la wĩndgã kẽed a ‘zãndẽ’ la a yita? b) Wãn to la a kẽnd wa ‘gãndaoogo’?

10 Yɩɩl gʋlsdã gomda wĩndgã yell n bilgd-a wa “gãndaoog” sẽn yit yaang n kẽngd nen-taoor daarã pʋgẽ, la sẽn gãanded yʋng ‘zãndẽ.’ Wĩntoogã sã n wa kẽedẽ, f sã n be tẽngã zug n getẽ, yaa wa a kẽeda “zãnd” tẽngr n na n vʋʋse. Yibeoogo, yaa wala a pukda zĩig pʋgẽ n yãgda, “wa pʋg-paal sɩd sẽn yit a roogẽ.” A Davɩɩd sẽn da yaa pe-kɩɩma, a ra mii yʋng waood sẽn zabd to-to. (Sɩngre 31:40) A tẽega wĩntoogã sẽn da wɩngd yẽ yĩnsã ne zĩigã tao-tao wã yelle. Vẽenega, wĩntoogã pa yaad ne a “so-toakã,” a sẽn yit yaang n kẽngd nen-taoorã ye, la wa ‘gãndaoogo,’ a seglame n na n ye tog so-kãngã.

Ãdsã la ãd-tikmã sẽn yaa yel-yɛɛsdsã

11, 12. a) Biiblã sẽn mak ãdsã ne bĩisrã wilgda tõnd bõn-kãseng bʋgo? b) Ãndũniyã yalem tõe n taa wãn to?

11 A Davɩɩd ra tõe n yãa ãds tusa bala. La sã n yaa ne vaeesg a yembr b sẽn maan sẽn pa kaoos pʋgẽ, ãdsã sõor b sẽn tõe n tũnug ne rũndã-rũndã masĩn dãmb n yã yaa milyaar dãmb milyaar tus 70. A Zeova wilgame tɩ ãdsã sõor yaa kãseng wʋsgo, a sẽn wa n dɩk ãdsã sõor n mak ne ‘bĩisr sẽn be ko-kãsengã noorã.’—Sɩngre 22:17.

12 Hal sẽn kaoose, yĩngr yel-vaeesdbã gesa bũmb ning b sẽn bilg wa “bõn-kɩds sẽn tar vẽenem ne zĩ-libsg b sẽn pa ne sõma.” Bãngdbã ra yetame tɩ ‘bõn-libsa kãensã sẽn wẽna’ ra yaa bõn-yood sẽn yit ãd-tikimd ning pʋgẽ tõnd sẽn be, b sẽn boond ne farend tɩ voalakte wã pʋgẽ. Yʋʋmd 1924, b yãame tɩ bõn-libs kãensã sʋka, sẽn pẽ-a tõnd n yɩɩdã yaa b sẽn boond a soab tɩ Ãndromeedã. A yaa ãd-tikimdi, t’a zãrma ne tõnd zem fo sẽn na n dɩk yʋʋm milyõ a yiib n tog sor ne zoees tʋʋlem sẽn ta kɩlometr 300 000 la bal segõnd fãa pʋgẽ. Masã, bãngdbã tagsdame tɩ yaa ãd-tikim milyaar dãmb n be, tɩ ãd-tikimd a ye fãa tar ãds ka tɛka. La a Zeova “geelgda ãdsa sõore n pʋt bãmb fãa b yʋya.”—Yɩɩl Sõamyã 147:4.

13. a) Bõe n yaa kãseng susã wɛɛngẽ? b) Wãn to la yaa vẽeneg tɩ bãngdbã pa mi “yĩngr teedã sẽn tũud noy ninsã”?

13 A Zeova soka a Zoobe: “Fo tõe n paam n loe Susã ne taaba? La f lodg yĩngr tãb-biiga sɛɛg sẽbdga?” (Zoob 38:31, Sebr Sõngo) Susr yaa ãds sẽn pukd tɩ b ne-b n bake. Baa ne ãdsã sẽn zãr taab wʋsg-wʋsgã, f sã n be tẽngã zug n getẽ, b sẽn be zĩis ninsã pa toeemd ye. Ãdsã sẽn be zĩis ninsã sẽn yaa takɩ wã yĩnga, b “sõngdame tɩ nebã tõe n tog sor koomẽ wã la vɩʋʋgẽ wã, la b bãng ãdsã n welge.” (The Encyclopedia Americana) Ne rẽ fãa, ned ba a yembr pa wʋmd “loets nins” sẽn tigim susã ne taabã võor zãng ye. N-ye, bãngdbã ket n pa mi sokr ning b sẽn sok Zoob 38:33 (Sebr Sõngo) pʋgẽ wã leokr ye. B soka be yaa: “La fo mi yĩngr teedã sẽn tũud noy ninsã?”

14. Wãn to la vẽenemã sẽn tũud sor ning n yãgdã yaa yel-solemde?

14 Sokr a to la b sok a Zoob tɩ bãngdbã pa tõe n leok-a ye: “Vẽenem tũuda so-bʋg n yãgda?” (Zoob 38:24) Gʋlsd a yembr yeelame tɩ sok-kãngã sẽn tɩ loe ne vẽenemã “yaa sokr sẽn zulum wʋsg ne rũndã-rũndã bãngdbã.” Gɛrk tags-bɛd rãmb kẽer yẽ ra tẽedame tɩ vẽenemã ra yita ninsaalbã ninẽ. Bãngdbã ra tagsame tɩ vẽenemã yaa bõn-kɩds fĩ-fĩi. Neb a taab tagsame t’a kẽnda wa ko-pɛm buudu.  Rũndã-rũndã, bãngdbã tẽedame tɩ vẽenemã kẽnda wa ko-pɛm la wa bõn-kɩds sẽn yaa fĩ-fĩi me. La nebã ket n zãr ne b wʋm vẽenemã halhaal la a sẽn ‘tũud sor ning n yãgd’ to-to wã võor sõma.

15. Wa a Davɩɩde, d sã n wa get saasã, d tagsg segd n yɩɩ bõe?

15 F sã n get woto fãa, f pa tõe n pa tags wa yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd ye. A yeelame tɩ: “Mam sẽn get saasã sẽn yaa yãmb nus tʋʋmda ne kiuuga la ãdsa yãmb sẽn ning b zĩigẽ wã, ninsaal yaa bõe tɩ yãmb tẽr a yelle? La ninsaalb kamb yaa bõe tɩ yãmb gũud-ba?”—Yɩɩl Sõamyã 8:4, 5.

Tẽngã ne a bõn-naandsã wilgda a Zeova ziiri

16, 17. Wãn to la bõn-naands nins sẽn be ‘ko-zulumsã’ pʋsẽ wã wilgd a Zeova ziiri?

16 Yɩɩl Sõamyã 148 wã togsda naanegã sẽn wilgd Wẽnnaam ziir ne manesem a taab me. Verse a 7 wã pʋgẽ d karemda woto: “Bõn-vɩɩs wogd bed-kẽema, ne zĩ-zulums fãa, pẽg-y Zusoaba hal dũniyã tẽngre.” N-ye, ‘zĩ-zulumsã’ pida ne yel-yɛɛsds sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam yaa yam la pãng soaba. Zĩm-parwẽnd a ye n be t’a zɩslem ta ton 120, sẽn dat n yeel t’a zema wobd 30. A sũurã zɩslem yɩɩda kɩlogram 450, n tõe n põmp zɩɩm zɩslem sẽn ta kɩlogram 6 400 a yĩngã pʋgẽ. Mogr pʋgẽ bõn-vɩɩs sẽn yaa parwẽn a woto kẽn yaa maasg-maasg bɩ toog kooma pʋgẽ bɩ? Ayo. Siglg a ye (European Cetacean Bycatch Campaign) yeelame tɩ b “kẽngda mogrã zĩis toɛy-toɛy pʋsẽ” ne tʋʋlem sẽn yɛɛsde. Satelit vaeesg wilgame tɩ “zĩm-parwẽnd a yembr ruga sẽn yɩɩd kɩlometr 16 000 kiis 10 pʋgẽ.”

17 Zĩunf buud a to tõe n lisame n sig sẽn na ta metr 45 mogrã pʋgẽ, la a buudã sẽn tõog n lis tɩ tʋg n yɩɩd fãa yaa metr 547. Wãn to la zĩm-kãngã tõe n lis woto n pa ki? A sũurã kiuusg boogda a lisgã wakate, tɩ zɩɩmã zoe n kẽngã sũurã, a fulfuudã la a kalkõtã pʋgẽ. Sẽn paase, a nemsã tara bũmb sẽn fõogd pemsmã n bĩngdẽ. Mogr pʋgẽ bõn-vɩɩlɩ la zĩm bɛd buud a taab n be n tõe n lis zulung n yɩɩd woto menga. Zʋrnall a yembr (Discover) yetame: “B pa baood n na n gɩdg koomã zɩslem b zut ye, la b basd-a lame t’a sik b fulfuudã pemsem zãng fasɩ.” B bĩngda pemsem ning b sẽn na n wa rat n vʋʋsã wʋsg b nemsẽ wã. Vẽenega, bõn-naands kãensã sɩd wilgdame tɩ Wẽnnaam tara yam la a yaa pãng sẽn tõe fãa soaba!

18. Wãn to la mogrã koom wilgd a Zeova yamã?

18 Mogrã koom meng wilgda a Zeova yamã sẽn yaa to-to. Sebr a yembr (Scientific American) yetame: “Sẽn sɩng ne mogrã koom zug n tɩ sig metr 100 pʋgẽ wã sʋkã, ko-tosr fãa tara bõn-vɩɩlɩ tusa sẽn yaa fĩ-fĩi.” Bõn-kãensã “sẽn yaa fĩ-fĩi n maand wa tɩɩsã” yɩlgda pemsmã n yiisd pems-rẽgd ton milyaar dãmba. B leb n yiisda sẽn yɩɩd pemsem ning tõnd sẽn vʋʋsdã pʋɩ-sʋka.

19. Wãn to la bugum la neez bɩ sa-lamd pidsd a Zeova raabã?

19 Yɩɩl Sõamyã 148:8 yetame: “Bugum ne sapɩlem la neez ne wulg la sob-kãsenga sẽn sakd bãmb noora.” N-ye, a Zeova tũnugda ne bõn-kãens me n pidsd a raabã. D rɩk makr ne bugum. Yʋʋm pi-gĩn nins sẽn loogã, b ra geta kãgã yõob wa bũmb sẽn sãamd bala. Masã bãngdbã tẽedame tɩ bugum tʋʋmd tara yõod  tẽngã zugu, a yiisda tɩ-kʋdã bɩ tɩ-kɩɩmsã, n kɩtdẽ tɩ bõn-yood wʋsg bul n yi, n dɩlgd tẽngã, la a boogd bugmã me yelgre. Neezã bɩ sa-lamdã me tara yõod wʋsgo, bala a madgda tẽngã t’a sak koodo, n pidsd kʋɩlsã la a kogend tɩɩsã la rũmsã tɩ maasmã ra kʋɩɩs-b ye.

20. Wãn to la tãensã la tɩɩsã nafd ãdem-biisã?

20 “Tãense la kunkuba fãa ne tɩɩs sẽn womda la sɛdr tɩɩse,” woto la Yɩɩl Sõamyã 148:9 yeta. Tãn-bɛdã wilgdame t’a Zeova pãngã yaa kãsenga. (Yɩɩl Sõamyã 65:7) La b leb n pidsda raab sẽn tar yõodo. Siglg a ye (Institute of Geography) sẽn be Bɛrn, Sʋɩs tẽngẽ wã yetame: “Dũniyã kʋɩl-kãsems fãa ko-bundsã yita tãensẽ wã. Sẽn yɩɩd ãdem-biisã pʋɩ-sʋk teega ko-maasg ning sẽn be tãensẽ wã . . . ‘Ko-bunds kãensã’ tara yõod wʋsg ne ãdem-biisã.” Tɩ-zaalg meng yaa ziir n kõ a Naandã. ONU siglg a yembr sẽn get tẽngã koglg yell (Programme des Nations unies pour l’environnement) yetame tɩ tɩɩsã “tara yõod ne nebã tẽnsã fãa pʋsẽ . . . Tɩɩs wʋsg tara yõod wʋsg la b paasd laogã, wala raadã, tɩɩsã biisi, la sũudã. Dũniyã gill zugu, yaa neb milyaar a 2 n teeg raadã, rɩɩbã seglg la woodgã yĩnga.”

21. Wãn to la vãoog wilgd t’a tara Naanda?

21 Naandã yam pukda vẽenega, d sã n ges a sẽn naan tɩɩg meng to-to wã. Ges-y tɩɩgã vãad bala. A poorã tara bũmb sẽn kɩtd tɩ vãoogã pa kʋɩtẽ ye. Bõn-kãng tẽngre, bõn-kɩds fĩ-fĩi n be be, n fõogd vẽenemã pãngã. Rẽ fãa kɩtame tɩ vãadã lebg wa “luzin dãmb sẽn maand rɩɩbo.” Tɩɩgã fõogda koomã sõma ne a yẽgã n tall n kẽng a vãadẽ wã. Võy sẽn yaa fĩ-fĩi tusa n be vãoogã poor n pakdẽ la b pagdẽ, n fõogd pems-rẽgdã be. Vẽenemã kõta pãng tɩ koomã ne pems-rẽgdã naag taab n maan rɩɩb buudu, tɩɩgã sẽn na n dɩk masã n dɩlg a menga. La ‘luzin kãng buudã’ pa maand bʋrgo, la a leb n bee rasãnde. Tɩɩg pa yiisd rẽgd ye, la yaa pems sõngo.

22, 23. a) Tõod bʋs sẽn lingd la liuuli la rũms nins sẽn kẽnd tẽngã zugã kẽer tara? b) Sogsg a taab bʋs la d segd n leoke?

22 Yɩɩl Sõamyã 148:10 gomda ‘we-rũms ne yir dũms fãa, bõn-vuudsi ne bõn-yɩgds’ yelle. Rũms wʋsg sẽn saagd tẽngã zug la bõn-yɩgdɩ wilgdame tɩ b tara tõod sẽn lingdi. Liuul buud a yembr b sẽn boond tɩ albatros de Laysan tõe n yɩk n zãaga zĩig wʋsgo, (vugri, a yembr n yɩk n maan kɩlometr 40 000 rasem 90 pʋgẽ bala). Liuul buud a to n yit Amerikdinoor n kẽng Amerikdisiidi, n maand sẽn yɩɩd lɛɛr 80 n pa yaas ye. Yʋgemd pa bĩngd koomã a kũndẽ wã wa neb wʋsg sẽn tagsdã ye, la ya a pʋ-roogẽ wã, tɩ rẽ kɩt t’a tõe n kaoos wʋsg n pa yũ koom tɩ koomã yaool n pa sa a yĩngẽ wã ye. Rẽnd pa lingri, te-maandbã sẽn maagd b yĩng n ges rũmsã, b sã n wa rat n maan masĩn dãmb la te-paalã ye. Gʋlsd a Gail Cleere yeelame: “F sã n dat n maan bũmb sẽn marsd sõma . . . t’a ra sãam zĩigã, sẽn são n yɩɩd yaa f sẽn na n ges bõn-naandsã sʋk n dɩk makre.”

23 N-ye, naanegã sɩd wilgda Wẽnnaam ziiri! Sẽn sɩng ne ãdsã n tɩ ta tɩɩsã la rũmsã, b fãa pẽgda b Naandã. La yaa wãn to ne tõnd sẽn yaa ninsaalbã? Wãn to la d tõe n lagem bõn-mugsã n pẽg Wẽnnaam?

Yãmb tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ neb nins sẽn kɩɩsd Wẽnnaam belmã ka bʋʋm?

• Wãn to la ãdsã ne bũmb nins sẽn gilgd wĩntoogã wilgd Wẽnnaam ziiri?

• Wãn to la mogr la tẽng zug rũmsã kõt kaset tɩ Naand sẽn tar nonglem n be?

• Wãn to la tẽngã pãens wa saagã ne sebgã pidsd a Zeova raabã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 24]

Bãngdbã geelame tɩ ãds nins b sẽn tõe n yã wã sõor yaa milyaar dãmb milyaar tus 70

[Fotã soaada]

A Frank Zullo

[Foto, seb-neng 27]

Neez bɩ sa-lamdo

[Fotã sẽn yitẽ]

snowcrystals.net

[Foto, seb-neng 27]

Albatros bila