Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

We-rũngã la a nimero wã võore

We-rũngã la a nimero wã võore

 We-rũngã la a nimero wã võore

Y NONG n bãnga yel-solemd võor bɩ? Sẽn na yɩl n maan woto y baooda bũmb sẽn na n sõng-y tɩ y bãng a võore. Wẽnnaam Gomdã vʋʋsem sõngã sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã pʋgẽ, a wilgda bũmb nins sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl n bãng Wilgr sak 13 we-rũngã sõor ning sẽn yaa 666, bɩ a yʋʋrã võore.

Sõs-kãngã pʋgẽ, yɛl a naas zut la d na n tik n tagse, sẽn na n sõng-d tɩ d bãng rũngã sõor võore. D na n gesa 1) b sẽn da yãkd yʋyã to-to wakat ning Biiblã pʋgẽ, 2) we-rũngã sẽn ya a soaba, 3) sõor sẽn yaa 666 sẽn yaa ‘ninsaal sõorã’ sẽn dat n yɛɛlga, la 4) sõor sẽn ya a 6 võore, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ b gʋls-a n pʋgl naoor a tãabã, sẽn dat n yeel tɩ 6 ne 60 ne 600, bɩ 666.—Wilgri 13:18.

Biiblã yʋy pa yʋ-zaal ye

Biiblã yʋy nong n tara võor sẽn pa wõnd b taaba, sẽn tɩ yɩɩd fãa sã n yaa Wẽnnaam n kõ-ba. Wala makre, a Abram sẽn da segd n wa yɩ buud wʋsg ba wã yĩnga, Wẽnnaam toeema a yʋʋrã tɩ lebg Abrahaam, sẽn dat n yeel tɩ “buud wʋsg ba.” (Sɩngre 17:5) Wẽnnaam yeela a Zozɛf la a Maari tɩ b bool biig ning a Maari sẽn da na n dogã t’a Zezi, sẽn dat n yeel tɩ “a Zeova yaa Fãagre.” (Matɩe 1:21 Luk 1:31) Wa sẽn zems ne yʋ-kãngã võor sẽn pa wõnd a taaba, a Zeova kɩtame tɩ tõnd tõe n paam fãagr ne a Zezi koe-moonegã la a kũumã sẽn yɩ maoongã maasem.—Zã 3:16.

Wala sẽn zems ne rẽ, yʋʋrã Wẽnnaam sẽn kõ sẽn yaa 666 segd n makda bũmb ning Wẽnnaam sẽn get tɩ zemsa ne rũngã zʋgo. Sẽn na yɩl n wʋm zʋg-kãens võore, d segd n bãnga rũngã meng sẽn ya a soaba, la d bao n bãng a tʋʋmã.

B wilga rũngã sẽn ya a soaba

A Daniɛll sebrã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã pukda rũmsã sẽn makd bũmb ningã võor wʋsgo. Sak a 7 wã tara bilgr sẽn tar pãng sẽn tɩ loe ne ‘rũm-bɛd a naase,’ sẽn dat n yeel tɩ gɩgemde, we-rũng b sẽn boond tɩ urs, a to sẽn wõnd ãbga, la rũng sẽn kõt rabeem wʋsgo, sẽn tar kut yẽn-bɛda. (Daniɛll 7:2-7) A Daniɛll yeta tõnd tɩ rũm-kãensã makda ‘rĩm dãmba,’ bɩ politik soolem dãmba, sẽn dɩt naamã n pʋgd taab soolem yalems zutu.—Daniɛll 7:17, 23.

Wilgri 13:1, 2 sẽn gom rũng ning yellã wɛɛngẽ, sebr a yembr (The Interpreter’s Dictionary of the Bible) wilgdame t’a “tara a Daniɛll yãabã we-rũms a naasã manesem fãa . . . Wa sẽn zems ne rẽ, [Wilgr sebrã] pipi rũm-kãngã makda politik naama fãa sẽn kɩɩsd Wẽnnaam dũniyã zugã.” Yaa woto la Wilgri 13:7 sɩd yeta: ‘B kõo yẽ noor ne buud fãa la ninsaalba fãa la ne goama fãa la ne soolma fãa.’ *

Bõe yĩng tɩ Biiblã tũnug ne rũms n mak ninsaalbã naam? Yaa bʋʋm sẽn na ta a yiib yĩnga. Pipi, yaa ninsaalbã goosneema rãmb sẽn daag neba zɩɩm wʋsg wa rũms yʋʋm kobsã pʋgẽ wã yĩnga. Kʋdemd yel-mitb a  Will Durant ne a Ariel Durant gʋlsa woto: “Ninsaalbã zãmaan fãa talla zaba, la baa nebã yam sẽn wek bɩ b sẽn be demokarasi wã sasa wã pa kɩt tɩ rẽ boog ye.” Ad Biiblã sẽn yet tɩ “ninsaal tõe a to n maand-a wẽngã” sɩd yaa sɩda! (Koɛɛg Soaba 8:9) Bʋʋm a yiib soabã yaa tɩ “dragõ wã [a Sʋɩtãan] kõo yẽ a pãnga la a naama la a noor kãsengã.” (Wilgri 12:9; 13:2) Woto wã wilgdame tɩ ninsaalbã naam yita a Sʋɩtãan nengẽ, tɩ rẽ pukd a sẽn tar nen-kɛglem manesem wa we-rũngã.—Zã 8:44; Efɛɛz rãmba 6:12.

La rẽ pa rat n yeel tɩ ya a Sʋɩtãan n so ninsaalba nanambs fãa n maand a sẽn dat ye. Sɩda, d tõe n yeelame tɩ ninsaalbã goosneema rãmb yaa “Wẽnnaam tʋm-tʋmda,” sẽn kɩtd tɩ ãdem-biisã sigl tɩ zũnd-zãnd kaẽ ye. Sẽn paase, nanambs kẽer kogla ninsaal dʋrwa kãsemsã, n paas dʋrwa ning d sẽn tar n na n balem sɩd Wẽnnaamã, tɩ rẽ yaa bũmb a Sʋɩtãan sẽn pa nonge. (Rom dãmba 13:3, 4; Ɛsdras 7:11-27; Tʋʋma 13:7) Baa ne rẽ, a Sʋɩtãan pãn-tusdgã yĩnga, ninsaal bɩ ninsaalba siglg ba a yembr zɩ n tõog n wa ne laafɩ la bãan sẽn kaoosd n kõ nebã ye. *Zã 12:31.

“Ninsaal yʋʋr sõore”

Bũmb a tãab soab sẽn kɩtd tɩ d bãng sõor ning sẽn yaa 666 võor ya a sẽn yaa ‘ned nimero wã’ yĩnga, bɩ sã n yaa ne Kãab-paalgã Koe-noogo, ‘ninsaal yʋʋr sõorã.’ Gom-kãngã pa tõe n tɩ loe ne ninsaal a yembr ye, bala ya a Sʋɩtãan n tar noor rũngã zugu, la pa ninsaal ye. (Luk 4:5, 6; 1 Zã 5:19; Wilgri 13:2, 18) Rũngã sẽn tar ‘ninsaal yʋʋr sõor’ bɩ a bãndã wilgdame t’a tɩ loee ne ninsaala, la a pa tɩ loe ne malɛk bɩ zĩn ye. Rẽ n kɩt t’a tar ninsaal manesem. Manesem kãens tõe n yɩɩ bõe? Biiblã leokdame n yetẽ: “[Ninsaalbã] fãa maana yel-wẽna n kong Wẽnnaam waoogre.” (Rom dãmba 3:23) Woto yĩnga, rũngã sẽn tar ‘ninsaal yʋʋr sõorã’ wilgdame tɩ goosneema rãmbã tara ninsaal sẽn yaa yel-wẽn-maandã, la a pa zems zãngã manesem.

Bũmb nins fãa sẽn zĩndã wilgdame tɩ yaa woto. Etazĩni pĩnd sekertɛɛrdeta a Henry Kissinger yeela woto: “Buud sẽn zoe n zĩnd fãa, b naam la b vɩɩm manesem fãa baas n menemame. Ãdem-biisã sẽn maan modgr ninsã fãa yɩɩ zaalem, ne bõn-datɩ sẽn pa pids ye . . . F sã n yaa pĩnd yɛl-mita, yaa f sak yel-beedã wa bũmb sẽn yaa waazib bala.” A Kissinger sẽn pelg a pʋg n gom woto wã wilgda Biiblã sɩd-kãngã sẽn yaa kãsengã: “Ninsaal ka tar noor ne a vɩɩm sẽn na n yɩ bũmb ninga ye. Ninsaal ka so a meng vɩɩm yell ye.”—Zeremi 10:23.

D sẽn bãng rũngã sẽn ya a soab la Wẽnnaam sẽn get-a to-to wã, d tõeeme masã n bao n bãng yel-solemdã võor n baase, sẽn dat n yeel tɩ sõor sẽn yaa yoobã, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ b gʋls-a naoor a tãab n pʋgl taabã sẽn yaa 6, ne 60 la 600.

Bõe yĩng tɩ b sõd yoob n tong naoor a tãabo?

Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ, sõor kẽer tara võor a taaba. Wala makre, sõor sẽn yaa yopoe wã nong n makda bũmb sẽn pidi, bɩ sẽn zems zãng Wẽnnaam nifẽ. Wala makre, Wẽnnaam naanegã kaoosa ‘rasem’ a yopoe, bɩ wakat woko. Yaa sasa kãng la Wẽnnaam tʋm a naanegã tʋʋm zãnga sẽn tɩ loe ne tẽngã n baase. (Sɩngre 1:3–2:3) Wẽnnaam “goama” yaa wala wanzurf b sẽn “yẽneg boaag pʋg naoor a yopoe,” n yɩlg-a t’a zems zãnga. (Yɩɩl Sõamyã 12:7; Yelbũna 30:5, 6) B yeela wãoor a Naaman t’a tɩ so Zʋrdẽ kʋɩlgẽ wã naoor a yopoe, rẽ poore a paama maagr zãng-zãnga.2 Rĩm dãmba 5:10, 14.

Yoob yaa yopoe tɩ b yãk a yembre. Rẽ yĩnga, pa zems tɩ rẽ mak bũmb sẽn pa zems zãng bɩ sẽn pa sõma Wẽnnaam nifẽ sɩda? N-ye! (1 Kɩbaya 20:6, 7) Sẽn paase, gʋls yoob n pʋgl naoor a tãabo, wala 666 wilgdame tɩ yaa bũmb sẽn pa zems zãng baa bilf ye. Bũmb ning sẽn wilgd tɩ tags-kãngã zemsame wã yaa 666 sẽn yaa ‘ninsaal yʋʋr sõorã’ wa d sẽn yã wã. Woto, we-rũngã sẽn zoe n tʋm tʋʋm ninsã, a ‘ninsaal yʋʋrã sõorã,’ la sõor sẽn yaa 666 mengã wilgda bũmb sẽn pa be sãmbg ye: a wilgda kongr sẽn yaa kãseng a Zeova nifẽ.

We-rũngã zʋg-wẽns bilgr tẽegda tõnd bũmb ning b sẽn togs pĩnd wẽndẽ Babilon rĩm a Bɛlsazaarã. A Zeova tʋma a Daniɛll t’a tɩ yeel pĩnd rĩm-kãngã tɩ: “B maka yãmb ne kɩlo n mik tɩ y yaa faasga.” Baraar yʋng bala, b kʋʋ a Bɛlsazaar tɩ Babilon soolmã sẽn tar pãngã lʋɩ. (Daniɛll 5:27, 30) Woto me, Wẽnnaam bʋ-kaoorã sẽn na n pids we-rũngã sẽn yaa politik siglsã n paas neb nins sẽn tar a nimero wã la sẽn tẽed-a wã zutã na n kɩtame tɩ b sãame. La rẽ wɛɛngẽ, Wẽnnaam pa na n sãam politik siglg a ye bal ye, la yaa ninsaalba naamã fãa me. (Daniɛll 2:44; Wilgri 19:19, 20) Rẽnd sɩd tara yõod wʋsg tɩ d ra tall we-rũngã nimero sẽn wat ne kũumã ye!

Nimero wã võore

Wilgr sebrã sẽn wilg sõor ning sẽn yaa 666 poor bala, a goma Pebil a Zezi Kirist karen-biis 144 000, sẽn tar yẽ ne a Ba a Zeova yʋy sẽn gʋls b rĩyẽ yelle. Yʋ-kãensã wilgdame tɩ ya a Zeova ne a Biriblã n so-ba, tɩ nin-kãens tar zu-noog n kõt kaset b wɛɛngẽ. Woto, neb nins sẽn tar dũngã nimero wã me wilgda vẽeneg tɩ b sakda rũngã. Woto, nimero wã gʋlsa nug-rɩtgẽ tɩ yaa rĩirẽ wã me,  makr wɛɛngẽ a wilgdame tɩ ned ning sẽn tar-a wã balemda dũniyã politikã sigls sẽn tar nen-kɛglem wa we-rũmsã. Neb nins sẽn tar nimero kãngã wã kõta a “Sezaar” bũmb ning sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã. (Luk 20:25; Wilgri 13:4, 8; 14:1) Wãn to? Yaa b sẽn balemd tẽngã politik siglgã, a tãb-kaoã la a sodaarã pãngã, la b teeg-b n baood fãagrã. Baleng buud fãa b sẽn taasd sɩd Wẽnnaamã yaa ne no-bɩms bala.

Sẽn yaa lebende, Biiblã sagenda tõndo: “Da rell nin-kãsems sẽn yaa ninsaalba sẽn ka tõe n fãag fooma ye. Bãmb na n maana yõore n leb n leb tẽnga tomẽ. Baraar bala bãmb tagsg na n sɛɛme.” (Yɩɩl Sõamyã 146:3, 4) Neb nins sẽn tũud sagl-kãngã wã pa basd tɩ goosneema rãmbã sẽn pa pidsd b pʋlems bɩ taoor dãmb sẽn wat n kong b ziirã sãam b sũy ye.—Yelbũna 1:33.

Woto pa rat n yeel tɩ kiris-neb hakɩkã geta ãdem-biisã tɩ b namsdẽ n pa maand bũmb ye. B moonda goosneema yɛng ning sẽn na n welg ãdem-biisã zu-loeesã, sẽn dat n yeel tɩ Wẽnnaam Rĩungã, b sẽn gomd a yʋʋr yĩngã.—Matɩe 24:14.

Wẽnd Rĩungã bal la ãdem-biisã saagre

A Zezi sẽn da wa n be tẽng zugu, yaa Wẽnnaam Rĩungã n yɩ a moonegã gom-zu-kãsengã. (Luk 4:43) Tõnd Ba sẽn be saasẽ wã pʋʋsg pʋgẽ, a Zezi zãmsa a karen-biisã tɩ b pʋʋs tɩ Rĩungã wa, la tɩ Wẽnnaam daabã maan tẽng zug ka. (Matɩe 6:9, 10) Rĩungã yaa goosneema sẽn na n dɩ naam tẽngã gill zugu, la a pa na n zĩnd tẽngã zug na-tẽngẽ n dɩ naamã ye, la yaa saasẽ la a na n zĩnd n dɩ naamã. Yaa woto n kɩt t’a Zezi bool-a tɩ “saasẽ rĩungã.”—Matɩe 11:12, NW.

Ãnd soab n zems n yɩɩd ne yɩ Rĩung-kãng Rĩmã n zʋʋg a Zezi Kirist, a soab ning sẽn ki a beoog-daar soolmã neb yĩngã? (Ezai 9:5, 6; Zã 3:16) Ka la bilfu, Na-kãngã sẽn zems zãng sẽn yaa malɛk sẽn tar pãng masã wã na n loba rũngã ne a nanambsã n paas a tãb-biisã “bugum mogr pʋgẽ sẽn dɩt kidbri,” tɩ woto makd sãoong zãng-zãnga. La pa sa ye. A Zezi na n menemsa a Sʋɩtãana, tɩ woto yaa bũmb ninsaal ba a yembr sẽn pa tol n tõe n maan ye.—Wilgri 11:15; 19:16, 19-21; 20:2, 10.

Wẽnnaam Rĩungã na n waa ne laafɩ n kõ a soolmã neb nins fãa sẽn yaa sakdbã. (Yɩɩl Sõamyã 37:11, 29; 46:9, 10) Sũ-sãamse, toog la kũum meng pa na n le zĩnd ye. Ad sɩd yaa saagr sẽn be rasãnd n kõ neb nins sẽn pa na n sak n deeg rũngã nimero abada wã!—Wilgri 21:3, 4.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 9 Sẽn na yɩl n paam verse kãensã wɛgsg sõma, bɩ y ges La Révélation : le grand dénouement est proche ! sebrã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã, sak 28.

^ sull 11 Kiris-neb hakɩkã sak n deegame tɩ naoor wʋsgo ninsaalbã naam tara nen-kɛglem manesem wa we-rũmsi, la b sakda goosneema “nanambsa” noy wa Biiblã sẽn yet-b to-to wã. (Rom dãmba 13:1) La nanambs kãensã sã n wa baood tɩ b maan bũmb sẽn kɩɩsd Wẽnnaam noorã, b ‘sakda Wẽnnaam n yɩɩd nebã.’—Tʋʋma 5:29.

[Zĩ-gũbri, seb-​neng a 5]

Bũmb sẽn sõngd tɩ d bãng 666 võore

1. Biiblã yʋy nong n wilgda neb wala a Abrahaam, a Zezi la neb a taab wʋsg zʋg bɩ vɩɩm manesem sẽn yɩ to-to. Woto me, rũngã nimero wilgda a zʋgo.

2. A Daniɛll sebrã pʋgẽ, rũms toɛy-toɛyã makda ninsaalb soolem sẽn pʋg taaba. We-rũng sẽn pa wõnd a taab yell b sẽn gom Wilgri 13:1, 2 pʋgẽ wã makda dũni gill politik siglgã, a Sʋɩtãan sẽn kõ pãng la a so-a wã.

3. Rũngã sẽn tar ‘ned nimero’ bɩ ‘ninsaal yʋʋr sõorã’ wilgdame t’a tɩ loee ne ninsaala la pa ne zĩn ye. Woto, a pukda ninsaal pãn-komsmã, a yel-wẽnã la a pa-zems-zãngã sẽn wa ne wã.

4. Wẽnnaam nifẽ, yoob yaa sõor sẽn pa pidi, sã n yaa ne Biiblã sẽn get sõor sẽn pidi, bɩ sẽn zems zãng sẽn yaa yopoe wã. Woto wilgdame tɩ sõor sẽn yaa 666 makda bũmb sẽn pa zems zãng baa bilfu.

 [Foto rãmba, seb-neng a 6]

Ninsaalba naam yɩɩ faoore, tɩ b mak-a sõma ne sõor sẽn yaa 666

[Fotã soaadbã]

Biig kom sẽn namsde: UNITED NATIONS/Photo by F. GRIFFING

[Foto rãmba, seb-neng a 7]

A Zezi Kirist na n dɩɩ naam sẽn zems zãng tẽngã zugu