Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ned pa tõe n fees n bãng a Zeova kãsengã ye

Ned pa tõe n fees n bãng a Zeova kãsengã ye

 Ned pa tõe n fees n bãng a Zeova kãsengã ye

“[A Zeova] yaa kãsenga, b zemsa pẽgr wʋsgo. Ned ka tõe n fees n bãng bãmb kãsenga ye.”—YƖƖL SÕAMYÃ 145:3.

1, 2. A Davɩɩd ra yaa nin-bʋg buudu, la wãn to la a ra get a mengã Wẽnnaam taoore?

SẼN gʋls-a Yɩɩl Sõamyã 145 soabã yaa pĩnd ned neb wʋsg sẽn mi. A sẽn da wa n yaa bi-bɩɩg bala, a zaba ne nin-wobg n kʋ-a. La a sẽn da yaa rĩm sẽn yaa zabr gãndaoogã, yɩɩl gʋlsd kãngã zabame n tõog bɛɛb wʋsgo. A yʋʋr da ya a Davɩɩde, la a ra yaa pĩnd wẽndẽ Israɛllã rĩm a yiib-n-soaba. A Davɩɩd kũumã poor menga a yʋʋrã kell n yiime, hal tɩ rũndã-rũndã menga neb milyõ rãmb mi a Davɩɩd kɩbare.

2 Baa ne bõn-kãsems nins a Davɩɩd sẽn tõog n maana, a ra tara sik-m-menga. A yɩɩla woto a Zeova wɛɛngẽ: “Mam sẽn get saasẽ sẽn yaa yãmb nus tʋʋmda ne kiuuga la ãdsa yãmb sẽn ning b zĩigẽ wã, ninsaal yaa bõe tɩ yãmb tẽr a yelle? La ninsaalb kamb yaa bõe tɩ yãmb gũud-ba?” (Yɩɩl Sõamyã 8:4, 5) A Davɩɩd pa tags tɩ yaa yẽ mengã n yaa kãseng ye, a wilgame tɩ ya a Zeova n fãag yẽ a bɛɛbã nusẽ, n yeel Wẽnnaam wɛɛngẽ woto: “Yãmb kõo maam fãagre. . . . Yãmb sũ-marã bɩ y sik-m-menga kɩtame tɩ mam yɩ kãsenga.” (2 Sãmwɛll 22:1, 2, 36) A Zeova wilgda sik-m-menga, a sẽn zoet yel-wẽn-maandbã nimbãanegã yĩnga, la a Davɩɩd ra tara mi-beoog ne Wẽnnaam sõmblmã d sẽn pa segd ne wã yĩnga.

‘Mam na n pẽga Wẽnnaam sẽn yaa rĩma’

3. a) A Davɩɩd tagsg ra yaa bõe ne Israɛll naamã? b) Hal sẽn ta zĩ-bʋg la a Davɩɩd ra tʋll n pẽg a Zeova?

3 Baa ne a Davɩɩd sẽn da yaa rĩm Wẽnnaam sẽn yãkã, a ra getame t’a Zeova la Israɛll Rĩm meng-mengã. A Davɩɩd yeelame: “Yaa yãmb n yaa rĩm n so fãa.” (1 Kɩbaya 29:11) Ad a Davɩɩd sɩd ra nanda Wẽnnaam sẽn ya a naabã! A yɩɩla woto: “Mam Wẽnnaam sẽn yaa mam dĩma, mam pẽgda yãmba. Mam waoogda yãmb yʋʋr wakat fãa. Mam na n waooga yãmb daar fãa la m pẽg yãmb yʋʋra wakat fãa.” (Yɩɩl Sõamyã 145:1, 2) A Davɩɩd ra tʋll n pẽga Wẽnnaam a Zeova daarã tõre, la wakat fãa yĩnga.

4. Yɩɩl Sõamyã 145 soabã wilgda ziri tags-bʋse?

4 Yɩɩll Sõamyã 145 wã yaa leokr sẽn tar pãnga, sẽn leokd a Sʋɩtãan sẽn yet tɩ Wẽnnaam yaa naab sẽn yaa rat-m-yembr soab sẽn pa kõt a bõn-naandsã paam-m-mengã. (Sɩngre 3:1-5) Yɩɩn-kãngã leb n pukda a Sʋɩtãan ziri  wã, a sẽn yet tɩ neb nins sẽn sakd Wẽnnaamã maanda woto b mens nafr yĩng balã, la pa b sẽn nong Wẽnnaamã yĩngã. (Zoob 1:9-11; 2:4, 5) Wala a Davɩɩde, kiris-neb hakɩkã leokda Sʋɩtãanã sẽn dõd-bã. B geta b vɩɩm sẽn kõn sa wã saagr Rĩungã naam dɩɩb sasa wã wa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, bala b rat n pẽga a Zeova wakat sẽn pa sat yĩnga. Neb milyõ rãmb n zoe n sɩng rẽ maaneg n tar tẽeb ne a Zezi maoongã sẽn yaa rondã, la b rɩk b mens n kõ a Zeova n deeg lisgu, n sakd n tũud-a la b balemd-a nonglem yĩnga.—Rom dãmba 5:8; 1 Zã 5:3.

5, 6. So-bʋs la d tar n na n pẽg a Zeova?

5 Tags-y soay ka tɛk nins tõnd sẽn ya a Zeova sõgen dãmbã sẽn tar n na n pẽg-a wã yelle. D tõe n maana woto pʋʋsg pʋgẽ, d sã n karemd bũmb a Gomdã sẽn yaa Biiblã pʋgẽ tɩ kẽ d sũurã sõma. D tõe n pẽga Wẽnnaam ne mi-beoog la d pʋʋs-a barka, Wẽnnaam yel-manesmã ne a nin-buiidã sẽn yɩ-d noog yĩnga, bɩ a naanegã bõn-kãseng a yembr sã n talla yamleoog wʋsg ne-do. D leb n pẽgda Wẽnnaam a Zeova, d sã n gomd a raabã yell ne d tẽed-n-taasã tigissẽ wã bɩ d sã n wa sõsd ne neba. Sɩda, “tʋʋm sõama” nins fãa b sẽn maan Wẽnnaam Rĩungã teelg yĩnga pẽgda a Zeova.—Matɩe 5:16.

6 Makr sẽn pa kaoos sẽn wilgd tʋʋm-sõma kãens ya a Zeova nin-buiidã sẽn me baleng zĩis wʋsg tẽns nins sẽn pa tar ligda pʋsẽ wã. Tʋʋm-kãensã wʋsg sẽn tõog n yɩ wã yaa tõnd tẽed-n-taas nins sẽn be tẽns a taabã sẽn kõ ligd ne yamleoogã maasem. Kiris-neb kẽer kõo b mens ne yamleoog n kẽng tẽn-kãens sẽn na yɩl n me Rĩung Roto. La tʋʋm-sõma wã sʋka, sẽn tar yõod n yɩɩdã yaa d sẽn na n pẽg a Zeova n moon a Rĩungã koe-noogo. (Matɩe 24:14) Wala Yɩɩll Sõamyã 145 wã pʋgẽ taoor verse rãmb a taab sẽn wilgdã, a Davɩɩd talla mi-beoog la a sak n deeg Wẽnnaam naamã la a pẽg a naamã ziiri. (Yɩɩl Sõamyã 145:11, 12) Yãmb me tara mi-beoog woto Wẽnnaam sẽn dɩt a naamã ne nonglmã yĩng bɩ? La yãmb moonda a Rĩungã neb a taabã wakat fãa bɩ?

Makr sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam yaa kãsenga

7. Togs-y bõn-kãseng a ye sẽn kɩt tɩ d segd n pẽg a Zeova.

7 Yɩɩl Sõamyã 145:3 wilgda bõn-kãseng a ye sẽn kɩt tɩ d segd n pẽg a Zeova. A Davɩɩd yɩɩla woto: “Zusoaba yaa kãsenga, b zemsa pẽgr wʋsgo. Ned ka tõe n fees n bãng bãmb kãsenga ye.” A Zeova kãsengã pa tar tɛk ye. Ninsaal pa tõe n bãng a sẽn yaa kãseng to-to wã tɛka, n wʋm a võorã zãnga, bɩ n mak-a ye. La sɩd-sɩda, d sã n bao masã n ges makr sẽn wilgd a Zeova sẽn yaa kãseng to-to n yɩɩd tõnd sẽn tõe n fees n bãngã, na n naf-d lame.

8. Bõe la ãndũniyã wilgd a Zeova kãsengã la a pãngã wɛɛngẽ?

8 Tẽeg-y y sẽn yi yʋng lik sasa, n nak n ges yĩngr sawat sẽn ka be wakate. Rẽ yĩnga, yãmb sẽn ges ãds wʋsgã sẽn be vɩ-raoogã sẽn yaa likã pʋgẽ wã, ra pa be rasãnd wʋsg sɩda? Rẽ pa kɩt tɩ y rat n pẽg a Zeova, a sẽn wilg t’a yaa kãseng n naan ãd-kãensã fãa wã sɩda? La yãmb sẽn yã wã yaa ãds sõor bilf bal sẽn be ãds sull ning tõnd tẽngã sẽn naag n be a pʋgẽ wã sʋka. Sẽn paase, b magame n yã tɩ yaa ãds sul sẽn yɩɩd bãmb milyaar koabg n be, la yaa bãmb b tãab bal la tõnd tõe n yã tɩ pa tũ ne b wõon ne longɛɛr buud b sẽn boond tɩ teleskopã n ges ye. Sɩda, ãdsã la ãds sulã sõor ka tɛkã sẽn be ãndũniyã pʋgẽ wã yaa kaset sẽn wilgd t’a Zeova tara pãng n tõe n naane, la tɩ ned pa tõe n fees n bãng a sẽn yaa kãseng to-to wã ye.—Ezai 40:26.

9, 10. a) A Zeova kãsengã nen-bʋs n puk a Zezi Kirist wɛɛngẽ? b) Wãn to la a Zezi vʋʋgrã segd n tall pãn-tusdg tõnd tẽebã zugu?

9 Ges-y a Zeova kãsengã nens a taab sẽn tɩ loe ne a Zezi Kirist. Wẽnnaam kãsengã yɩɩ vẽeneg ne a sẽn naan a Biriblã la a kɩt t’a yɩ a “tʋʋm mit” n tʋm wakat wok sẽn kõn bãng n bilg pʋgẽ wã. (Yelbũna 8:22-31) A Zeova nonglmã sẽn yaa kãsengã yɩɩ vẽenega, a  sẽn wa n kõ a Biribl yendã a sẽn naanã tɩ yɩ maoong sẽn yaa rond ãdem-biisã yĩngã. (Matɩe 20:28; Zã 3:16; 1 Zã 2:1, 2) Bũmb ninsaalbã sẽn pa tõe n wʋm a võor ya a Zeova sẽn vʋʋg a Zezi n kõ-a malɛk yĩng sẽn tar ziir la sẽn pa kiidã.—1 Pɩɛɛr 3:18, NW.

10 A Zezi vʋʋgrã wilga a Zeova kãsengã tõnd sẽn pa tõe n fees n bãngã nens wʋsgo. Sãmbg sẽn ka be, Wẽnnaam lebs n kõo a Zezi a pʋ-tẽerã, t’a ye mi yɛl sẽn tɩ loe ne bũmb nins fãa b sẽn naane, ninsaal nif sẽn ne la a sẽn pa ne wã. (Kolos rãmba 1:15, 16) Bõn-kãens yɩɩ malɛgs a taabã, ãndũniyã, tẽn-gãongã, la bõn-vɩɩs buud fãa sẽn be tõnd tẽngã zugã. A Zeova sẽn lebs n kõ a Biriblã bãngr ning sẽn tɩ loe ne saasẽ la tẽngã zug vɩɩmã sẽn deng t’a yɩ ninsaalã toor sẽn ka be, a kɩtame t’a Zezi ye tẽeg bũmb ning a sẽn vɩɩmde, a sẽn da wa n yaa ninsaal sẽn zems zãngã. N-ye, a Zeova kãsengã b sẽn pa tõe n fees n bãngã yaa vẽeneg ne a Zezi vʋʋgrã. Sẽn paase, a Zezi vʋʋgrã sẽn yaa tʋʋm-kãsengã kõta bas-m-yam tɩ neb a taabã vʋʋgr yaa bũmb sẽn tõe. Rẽ segd n kenga tõnd tẽebã tɩ Wẽnnaam tõe n vʋʋga neb milyõ rãmb sẽn ki wã sẽn be a pʋ-tẽerã sẽn zems zãngã pʋgẽ wã.—Zã 5:28, 29; Tʋʋma 17:31.

Tʋʋm-kãsems la pãng tʋʋma

11. A Zeova tʋʋm-kãseng bʋg n sɩng pidsg yʋʋmd 33 Pãntekotã?

11 A Zezi vʋʋgrã tɛka, a Zeova maana tʋʋm-kãsems a taaba. (Yɩɩl Sõamyã 40:6) Yʋʋmd 33 Pãntekotã, a Zeova maana bu-paalga. Yaa “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda,” sẽn yaa Kirist karen-biis nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã. (Galat dãmba 6:16) Tẽeb bu-kãng yalg n taa dũniyã babs nins b sẽn da mi rẽ wẽndã fãa. Baa ne sɩdã kɩɩsg sẽn yɩ sabab tɩ kiris-neb ne yʋʋr siglgã puk a Zezi tʋm-tʋmdbã kũum poorã, a Zeova kell n maana tʋʋm-kãsems sẽn na yɩl t’a raabã sɩd pidsi.

12. Biiblã sẽn be buud-goam b sẽn gomd n tɩ yɩɩdã fãa pʋsẽ tẽngã zugã yaa kaset ne bõe?

12 Wala makre, b kogla Biiblã tõre, tɩ b wa baas n lebg-a rũndã-rũndã buud-goam nins b sẽn gomd n yɩɩdã pʋsẽ. Naoor wʋsgo, neb nins sẽn lebg Biiblã sega zu-loees la b gẽneg b yõyã, a Sʋɩtãan poorẽ dãmbã beem yĩnga. Yaa vẽeneg tɩ Biiblã lebgr buud-goam toor-toor sẽn yɩɩd bãmb 2 000 wã ra pa tõe n sɩd zĩndẽ, tɩ sã n da pa ne Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa kãseng tɩ yɩɩd tõnd sẽn tõe n fees n bãngã raab yĩng ye.

13. Yʋʋmd 1914 tɛka, wãn to la a Zeova kãsengã yɩ vẽeneg a Rĩungã bõn-datɩ wɛɛngẽ?

13 A Zeova kãsengã yɩɩ vẽeneg a Rĩungã bõn-datɩ wã pʋsẽ. Wala makre, yʋʋmd 1914, a kõo a Biribl a Zezi Kirist naam saasẽ. Rẽ poor bilfu, a Zezi tik n yikame n zab ne a Sʋɩtãan la a zĩn dãmbã. B rig-b lame n yiis saasẽ tɩ b wa tẽngã zugu, n gũud masã tɩ b wa lob-b bog-zulungẽ wã. (Wilgri 12:9-12; 20:1-3) Rẽ tɛka, a Zezi karen-biis nins sẽn paam zaeeb ne vʋʋsem sõngã paama namsg sẽn tall paasg b tẽebã yĩnga. La wakat kãngã sẽn yaa Kirist belmã a naamã pʋgẽ tɩ ninsaal pa ne-a wã sasa, a Zeova kell n teel-b lame.—Matɩe 24:3; Wilgri 12:17.

14. Tʋʋm-kãseng bʋg la a Zeova maan yʋʋmd 1919, la bõe la rẽ pids-yã?

14 Yʋʋmd 1919, a Zeova maana tʋʋm-kãseng a to sẽn wilg t’a yaa kãsengã. A Zezi  karen-biis nins sẽn zae ne vʋʋsem sõngã b sẽn da gɩdg tɩ b ra pa tõe n maan fʋɩ tẽebã wɛɛngẽ wã ye paama pãng n na n tʋme. (Wilgri 11:3-11) Rẽ tɛk n zẽk n watẽ wã, sẽn zae-bã moona saasẽ Rĩungã sẽn luglã koe-noog ne yẽesem. Neb a taab sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb la b tigim sẽn na yɩl tɩ neb 144 000 sõor pid zãnga. (Wilgri 14:1-3) La ne Kirist karen-biis nins sẽn zae ne vʋʋsem sõngã maasem, a Zeova yẽbga “dũni-paalga, bɩ tẽn-paalga,” sẽn yaa ãdem-biis nins sẽn yaa tɩrs zãmaana. (Wilgri 21:1) La bõe n na n paam “tẽn-paalgã,” sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã fãa sã n wa kẽng saasẽ?

15. Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã lʋɩɩ tʋʋm-bʋg taoore, la rẽ woma bi-bʋse?

15 Yʋʋmd 1935 sa-sik kiuug pipi daar la a rasem 15 Gũusg Gasgã da tara zãms-kãsems sẽn tɩ loe ne ‘kʋʋn-kãseng’ ning yell b sẽn gom Wilgr sak a 7 pʋgẽ wã. Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã sɩnga ne yẽesem n baood b balemdb a taab kãens sẽn yit tẽns la buud fãa pʋsẽ, la sẽn yaa neb sẽn gomd goam toɛy-toɛy fãa wã tɩ b wa lagem-ba. ‘Kʋʋn-kãseng’ kãngã na n põsa ‘to-kãsengã’ sẽn kolg wʋsgã, n tar saagr sẽn yaa vɩɩmd wakat sẽn pa sat Arzãn pʋgẽ, n yɩ ‘tẽn-paalgã’ neb wakat fãa. (Wilgri 7:9-14) Kiris-neb nins sẽn zaeyã sẽn lʋɩ Rĩungã moonegã la karen-biisã maaneg tʋʋmd taoorã yĩnga, masã, sẽn yɩɩd neb milyõ a yoob n saagd n na n vɩɩmd wakat sẽn pa sat tẽng zug arzãn pʋgẽ. Yaa ãnda n kɩt tɩ fɩɩg-kãngã fãa zĩndi, baa ne a Sʋɩtãan la a dũni wẽngã kɩɩsgã? (1 Zã 5:19) Ya a Zeova bal n da tõe n maan woto fãa, ne a vʋʋsem sõngã tũnugri.—Ezai 60:22; Zakari 4:6.

A Zeova naamã ziir la a waoogre

16. Bõe yĩng tɩ ninsaalb pa tõe n yã ‘a Zeova naamã ziir la a waoogr’ ne b nini?

16 B pa na n tol n yĩm a Zeova “pãnga tʋʋma” la a “tʋʋm-kãsemsa” buud ba a yembr ye. A Davɩɩd gʋlsame: “Zamaan a yembr na n pẽga yãmb tʋʋma ne zamaan a to n wilg yãmb pãnga tʋʋma. Mam na n goma yãmb naama ziir ne y waoogra la y bõn-bãna. Neb na n goma yãmb tʋʋm kãsemsa pãnga, la mam na n togsa yãmb kãsengã.” (Yɩɩl Sõamyã 145:4-6) La hal sẽn ta zĩ-bʋg la a Davɩɩd ra mi a Zeova naamã ziiri, sẽn mik tɩ ‘Wẽnnaam yaa vʋʋsem’ tɩ rẽ kɩt tɩ ninsaal nif pa ne-a wã?—Zã 1:18; 4:24, NW.

17, 18. Wãn to la a Davɩɩd ra tõe n tall naneb ne ‘a Zeova naamã ziir la a sẽn tog ne waoogrã’?

17 Baa ne a Davɩɩd sẽn da pa tõe n yã Wẽnnaamã, soay n be a sẽn da tõe n tũnug ne n tall naneb n paas ne a Zeova sẽn tog ne waoogrã. Wala makre, a ra tõe n karma Gʋlsg Sõamyã babs nins sẽn gomd Wẽnnaam tʋʋm-kãsemsã yell wala sãoong sa-kãsengã sẽn sãam dũni wẽngã. A Davɩɩd bãnga Wẽnnaam sẽn ning Ezipt wẽnnaam dãmbã yãnd to-to, n fãag Israɛll nebã ne Ezipt yembdã. Yel-kãensã kõta kaset t’a Zeova zemsa ne waoogre, la t’a yaa kãsenga.

18 Sãmbg sẽn ka be, a Davɩɩd talla naneb n paas ne Wẽnnaam sẽn tog ne waoogrã, pa ne Gʋlsg Sõamyã kareng maasem bal ye, la ya a sẽn bʋgs b zutã yĩng me. Wala makre, tõe t’a bʋgsa bũmb ning sẽn maane, a Zeova sẽn wa n kõ Israɛll Tõogã. Sa-tãse, sa-yãgbo, sawad-tagd la baorg peebg sẽn da tar pãng wʋsg n zĩndi. Sinayi tãngã rigimdame la a wus bug-zõose. Israɛll nebã sẽn da tigim tãngã sɛɛgã, b pʋd n wʋma ‘tõod piigã’ sẽn yit bugmã la sawadgã pʋgẽ mengã, a Zeova sẽn da wa n tũnug ne malɛkã n gomd ne-bã. (Tõodo 4:32-36; 5:22-24; 10:4; Yikri 19:16-20; Tʋʋma 7:38, 53) Ad woto sɩd ya a Zeova kãsengã pukr mengã! ‘A Zeova naamã ziir la a sẽn tog ne waoogrã’ segd n talla pãn-tusdg neb nins sẽn nong Wẽnnaam Gomdã la sẽn bʋgsd kɩba-kãensã zutã. Sɩda, rũndã-rũndã, d tara Biiblã tõre, sẽn tar vẽnegr toor-toor Wẽnd sẽn kõ tɩ tar ziiri, sẽn kɩtd t’a Zeova kãsengã be yamleoog wʋsg ne tõndo.—Ezekɩɛll 1:26-28; Daniɛll 7:9, 10, Wilgri, sak a 4.

19. Bõe n na n kɩt tɩ d tall naneb n paas ne a Zeova sẽn tog ne waoogrã?

19 Bũmb a to sẽn da tõe n tall yamleoog wʋsg ne a Davɩɩd Wẽnnaam waoogrã wɛɛngẽ ya a sẽn zãms tõodã Wẽnnaam sẽn kõ Israɛll nebã. (Tõodo 17:18-20; Yɩɩl Sõamyã 19:8-12) Israɛll buudã neb sẽn da sakd a Zeova tõodã yĩnga, woto kɩtame tɩ b ra yaa burkĩmba, la kɩt tɩ b ra welg toor ne buud a taabã. (Tõodo 4:6-8) Wala sẽn da yɩ to-to ne a Davɩɩdã, Gʋlsg Sõamyã kareng wakat fãa, a zug bʋgsg neere, la a zãmsg sõma na n kɩtame tɩ d tall naneb n paas ne a Zeova ziirã.

Wẽnnaam zʋg-sõma wã sɩd yaa kãsemse!

20, 21. a) Zʋg-sõma bʋs yĩng la Yɩɩl Sõamyã 145:7-9 kilsda a Zeova kãsengã? b) Pãn-tusd-bʋg la Wẽnnaam zʋg-sõma wã yell b sẽn gom ka wã tar neb nins sẽn nong-a wã zutu?

20 Wa d sẽn yã wã, Yɩɩl Sõamyã 145 pipi verse rãmb a yoobã kõta tõnd bʋʋm sẽn sek tɩ d na n pẽg a Zeova, yɛl nins sẽn tɩ loe ne a sẽn yaa kãseng n yɩɩd tõnd sẽn tõe n fees n bãngã yĩnga. Verse a 7 n tɩ ta a 9 wã pẽgda Wẽnnaam a sẽn yaa kãsengã yĩnga, n gomd a zʋg-sõma wã yelle. A Davɩɩd yɩɩlame: “Neb na n tẽega yãmb sõmblma yell wʋsgo la b gom yãmb tɩrlma yelle. [A Zeova] yaa nimbãan-zoɛta la sũ-bʋgsem soaba. Bãmb sũur ka puugd tao-tao ye la b tara nonglem wʋsgo. Zusoaba maanda fãa neere la bãmb nimbãan-zoeera tata bãmb tʋʋma fãa.”

21 Ka wã, a Davɩɩd reng n gomda a Zeova sõmblmã la a tɩrlmã a Sʋɩtãan sẽn kɩɩsã yelle. Pãn-tusdg bʋg la zʋg-sõma kãensã tar neb nins fãa sẽn nong Wẽnnaam la b sakd a naamã zutu? Bãng-y t’a Zeova sẽn dɩt a naamã ne nonglem la tɩrlmã kõta a balemdbã sũ-noog wʋsg hali tɩ kɩt tɩ b pa tõe n pa pẽg-a ye. Sẽn paase, a Zeova sõmblmã tata neba “fãa.” D saagdame tɩ rẽ na n sõnga neb wʋsg n paas tɩ b tek yam n kos sugr n lebg  sɩd Wẽnnaamã balemdb tɩ nan pa kẽ n bõog ye.—Tʋʋma 14:15-17.

22. Manesem bʋg la a Zeova tar ne a sõgen dãmbã?

22 A Davɩɩd ra leb n nanda zʋg-sõma nins Wẽnnaam meng sẽn gom b yell a sẽn da wa n “loog [a Moiiz] taoore n moon n yeele: ‘Mam yʋʋr yaa [a Zeova] sẽn yaa Wẽnnaam sẽn yaa nimbãan-zoeta la bark kõata. Mam sũur ka yikd tao-tao ye, la mam nonglem yaa wʋsgo.’ ” (Yikri 34:6) Woto, a Davɩɩd da tõe n togsame ‘t’a Zeova yaa nimbãan-zoeta la bark kõta, la t’a sũur ka yikd tao-tao ye, la a nonglem yaa wʋsgo.’ Baa ne a Zeova sẽn yaa kãseng tɩ yɩɩd tõnd sẽn tõe n fees n bãngã, a waoogda a tẽng zug sõgen dãmbã n zoet b nimbãanega. A pida ne nimbãan-zoeere, n sak n na n kõ yel-wẽn-maandb nins sẽn tekd yamã sugri, a Zezi maoongã sẽn yaa rondã maasem yĩnga. A Zeova sũur leb n pa yikd tao-tao ye, bala a kõta a sõgen dãmbã sor tɩ b mao n tõog pãn-komsem sẽn da tõe n gɩdg-b tɩ b pa kẽ a dũni paalgã sẽn yaa tɩrgã pʋgẽ wã.—2 Pɩɛɛr 3:9, 13, 14.

23. Zʋg-sõng bʋg sẽn tar yõod wʋsg yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

23 A Davɩɩd pẽga Wẽnnaam nonglmã sẽn pa vaandã. Sɩda, Yɩɩl Sõamyã 145 wã sẽn ketã wilgda a Zeova sẽn wilgd zʋg-sõng kãngã to-to, la a wilgd a sõgen dãmb nins sẽn kɩs sɩd ne-a wã sẽn tar manesem ning a nonglmã sẽn pa vaandã taoore. D na n goma rẽ yell sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

Wãn to la y na n leoke?

• So-bʋs la d tar n na n pẽg a Zeova ‘daarã fãa pʋgẽ’?

• Mak-bʋs n wilgd t’a Zeova yaa kãseng n yɩɩd tõnd sẽn tõe n fees n bãngã?

• Wãn to la d tõe n tall naneb n paas ne a Zeova naamã ziiri?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 3]

Ãndũniyã ãds sul kõta kaset t’a Zeova yaa kãsenga

[Fotã soaadbã]

Courtesy of Anglo-Australian Observatory, photograph by David Malin

[Foto, seb-neng a 5]

Wãn to la a Zeova kãsengã yɩ vẽeneg a Zezi Kirist wɛɛngẽ?

[Foto, seb-neng a 6]

Israɛll nebã sẽn da wa n paam Tõogã Sinayi tãngã sɛɛgã, b ra paama kaset ne a Zeova naamã ziiri