Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Dũni kãngã yɛlã tara toeengo”

“Dũni kãngã yɛlã tara toeengo”

 “Dũni kãngã yɛlã tara toeengo”

“M ba-biisi, mam yeta yãmb woto tɩ wakat lebga bilfu.”—1 KORẼNT DÃMBA 7:29.

1, 2. Tõnd dũni wã toeen-bʋs la yãmb yã ya?

YÃMB vɩɩmã pʋgẽ, zĩ-bʋs wɛɛngẽ la y yã-y tɩ dũni kãngã toeemame? Yãmb tõe n togsa bãmb kẽer bɩ? Wala makre, tɩbsgã wɛɛngẽ, bãngrã kẽnga taoore. Bãngrã sẽn paas zĩ-kãng wɛɛngẽ wã yĩnga, tẽns sãnda pʋsẽ, neb wʋsg yõy woglem sẽn da pa ta yʋʋm 50 yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã sɩngrẽ wã yɩɩda yʋʋm 70 wʋsg rũndã-rũndã. Leb-y n tags-y n ges radio wã, televiziõ wã, telefõn selilɛɛr dãmbã la fags rãmbã rɩk n tʋm sõma sẽn naf-d to-to wã. Sẽn paas me, karengã, tãrspoorã lebga sõma n paas tɩ ninsaal dʋrwa rãmbã me paase, tɩ rẽ fãa maneg neb milyõ rãmb vɩɩm.

2 Yaa sɩd tɩ pa toeengã fãa n yɩ sõma ye. D pa tõe n yĩm bi-beerã paasgo, nebã sẽn pa le tũud vɩɩm manesmã noyã, dorgã rɩkr la kãadmã kaoob paasgo, teedã ligd zẽneb la teerorismã paasg ye. Sẽn yaa to-to fãa, y na n sak n deega tʋm-tʋmd a Poll sẽn gʋls woto hal sẽn kaoosã: “Dũni kãngã yɛlã tara toeengo.”—1 Korẽnt dãmba 7:31, NW.

3. Bõe la a Poll da rat n yeele, a sẽn gʋls tɩ ‘dũni kãngã yɛlã tara toeengã’?

3 A Poll sẽn da togs woto wã, a ra makda dũniyã ne teatr zĩiga, tɩ reem dɛɛmdbã yaa politikã, tũudmã la bãngrã nin-bɛdã. B ned kam fãa wat n maan a tʋʋmde, n loog tɩ ned a to wa ledg-a. Yɩɩ woto n kaoos yʋʋm kobse. Pĩnd wẽndẽ wã, naam dot n dɩ naam n maan yʋʋm pi-gĩna, t’a taab rɩ naam n maan yʋʋm kobs menga, tɩ toeengã ra pa maand tʋʋll-tʋʋl ye. La pa woto rũndã- rũndã ye, bala b sã n kʋ na-kãseng a yembr bala, dũniyã yɛl tõe n toeema zĩig pʋgẽ. Sɩda, wakat tood kãensã sasa, d pa mi bũmb nins sẽn na n maan beoog-daar ye.

4. a) Tags-bʋg sẽn zems la kiris-nebã segd n tall dũniyã yɛl wɛɛngẽ? b) Yɛl a yiib bʋs la d na n vaees masã?

4 Dũniyã sã n yaa teatr zĩig t’a nanambsã yaa reem dɛɛmdba, rẽnd kiris-nebã yaa gɛtb bala. * La b sẽn ‘ka dũniyã rẽndã’ yĩnga, kɩtame tɩ reem dɛɛmdb kãens sẽn tõog n maan yel-kãsems ninsã bɩ b sẽn yaa neb ninsã meng pa pak-b wʋsg ye. (Zã 17:16) La b maoodame n baood bũmb sẽn wilgd tɩ yɛlã tata b yidgr zĩigẽ, sẽn yaa baas-wẽngã, bala b miime tɩ zãmaan-kãngã segd n saame t’a Zeova yaool n wa ne dũni paalgã sẽn yaa tɩrgã b sẽn gũud hal sẽn kaoosã. * Woto yĩnga, bɩ d vaees yɛl a yiib sẽn wilgd tɩ d vɩɩ saabã wakate, la tɩ dũni paalgã kolgame. B yaa: 1) Biiblã sẽn wilgd yɛlã maaneg wakatã la 2) dũniyã yɛl sẽn tar zẽneb n paasdẽ wã.—Matɩe 24:21; 2 Pɩɛɛr 3:13.

D yaa n paama vẽnegr yel-soalgdga zugu!

5. ‘Bu-zẽmsã wakat’ yaa bõe, la bõe yĩng tɩ rẽ pak tõndo?

5 Biiblã gomda wakat ning yɛlã sẽn na n maane. A Zezi goma wakat ning dũniyã nanambs sẽn na n maan b sẽn date, tɩ Wẽnnaam Rĩungã pa kẽes a toogã yelle. A Zezi boola sasa kãng tɩ ‘bu-zẽmsa wakate.’ (Luk 21:24) ‘Wakat’ kãngã saabẽ, Wẽnnaam saasẽ Rĩungã na n deega naam, t’a Zezi yɩ a Naab wa sẽn segde. Pipi wã, a Zezi na n dɩɩ naamã a “bɛɛba sʋka.” (Yɩɩl Sõamyã 110:2) Sã n yaa ne Daniɛll 2:44, Rĩungã na n ‘sãama’ ninsaalba goosneema rãmb fãa, la yẽ meng pa wakat sẽn pa sate.

6. Wakat bʋg la ‘bu-zẽmsã wakat’ sɩng-yã, la wakat a wãn la b kaoos-yã, la b saa wakat bʋgo?

6 Wakat bʋg la ‘bu-zẽmsã wakat’ na n sa, tɩ Wẽnnaam Rĩungã naam dɩɩb sɩnge? Leokrã sẽn da ‘solg n pag n gũud sɛɛba wakatã’ tɩ loee ne Biiblã sẽn sõt wakat rãmbã to-to wã. (Daniɛll 12:9) A Zeova seglame n wilg Biibl zãmsdb sull sẽn tar sik-m-mengã sok-kãngã leokre. Ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõngre, b wa n bãngame tɩ ‘bu-zẽmsã wakat’ sɩnga ne Zerizalɛm sãoongã yʋʋmd 607 sẽn deng Kirist zãmaanã, la tɩ ‘wakat’ kãens ra kaoosa yʋʋm 2 520. B tika rẽ zug n mag n bãng tɩ yʋʋmd 1914 yɩɩ ‘bu-zẽmsã wakat’ saabo. B leb n wa n bãngame tɩ yʋʋmd 1914 yɩɩ zãmaanã saab wakat sɩngre. Yãmb sẽn zãms Biiblã, y tõe n tika Gʋlsg Sõamyã zug n wilg b sẽn mag to-to n bãng tɩ ‘bu-zẽmsã wakat’ saa yʋʋmd 1914 bɩ? *

7. Verse bʋs n sõngd tõnd tɩ d bãng ‘wakat a yopoe’ nins yell b sẽn gom a Daniɛll sebrẽ wã sɩngre, b kaoosg la b saabo?

7 Bũmb a ye n bee a Daniɛll sebrã pʋgẽ n tõe n sõng tõnd tɩ d leok sok kãngã. A Zeova sẽn tũnug ne Babilon rĩm a Nebukadnezaar t’a sãam Zerizalɛm ‘bu-zẽmsã wakat’ sɩngrẽ wã yʋʋmd 607 sẽn deng Kirist zãmaanã yĩnga, a tũnuga ne na-kãng n wilg tɩ tẽnsã na n kell n dɩɩ naam n kaoos wakat a yopoe tɩ Wẽnnaam pa kẽes a toog ye. (Ezekɩɛll 21:31, 32; Daniɛll 4:16, 23-25) Wakat a yopoe kãens kaoosgã yɩɩ wãn to? Sã n yaa ne Wilgri 11:2, 3, la  12:6, 14, wakat a tãab la pʋɩ-sʋk yaa rasem 1 260. Dẽnd wakat a yopoe na n kaoosa rasem 1 260 naoor a yiibu, sẽn dat n yeel tɩ rasem 2 520. Ya a tɛk la woto bɩ? Ayo, bala a Zeova wilga no-rɛɛs a Ezekɩɛll sẽn zĩnd a Daniɛll wakatẽ wã makrã võor n tik no-kãngã zugu: “Daar a yembr sɩbgr yaa bãmb yʋʋmd a ye sɩbgr yĩng la m na n kõ foom.” (Ezekɩɛll 4:6) Woto yĩnga, sɩd-sɩda wakat a yopoe wã ra yaa yʋʋm 2 520. D sã n dɩk yʋʋmd 607 sẽn deng Kirist zãmaanã tɩ yɩ bu-zẽmsã wakat sɩngre, la d sõd yʋʋm 2 520 rẽ tɛka, d tõe n yeelame tɩ bʋ-zẽmsa wakat saa yʋʋmd 1914.

Sɩd yaa ‘saabã wakat’ la woto

8. Bõe la y tõe n tik n wilg tɩ dũniyã yɛl talla zẽneb yʋʋmd 1914 tɛka?

8 Dũniyã yɛl sẽn sɩng ne yʋʋmd 1914 tɛk wilgdame tɩ d sẽn tik Biiblã sẽn wilgd yɛlã maaneg wakatã n bãng tɩ yaa saabã wakat la woto wã zemsa kɛpɩ. A Zezi mengã yeelame tɩ “dũniyã sɛɛb” na n talla zaba, kom la bã-longdse. (Matɩe 24:3-8; Wilgri 6:2-8) Sɩd yɩɩ woto yʋʋmd 1914 tɛkã. Tʋm-tʋmd a Poll kõo kɩbay n paase, n yeel tɩ toeeng n na n zĩnd nebã manesem ne taabã pʋgẽ. A sẽn wilg toeeng nins tõnd fãa sẽn ne wã ra zemsa kɛpɩ.—2 Tɩmote 3:1-5.

9. Bõe la sẽn get-b yɛlã yet dũniyã yɛl wɛɛngẽ yʋʋmd 1914 tɛkã?

9 ‘Dũni kãngã yɛlã’ sɩd toeema wʋsg yʋʋmd 1914 tɛk bɩ? Sebr a yembr (La génération de 1914 [ãngil.]) pʋgẽ, porfesɛɛr a Robert Wohl yetame: “Neb nins sẽn vɩɩmd zabrã pʋgẽ wã ra tagsda wakat fãa tɩ yaa zãmaan a yembr n sa t’a to sɩng yʋʋmd 1914 sa-sik kiuugã.” Dogtɛɛr a Jorge Costa e Silva sẽn yaa dũni gill yĩns laafɩ siglgã (Organisation mondiale de la santé) yel-gɛtã wilgame tɩ rẽ yaa sɩd n gʋls woto: “Tõnd vɩɩ wakat toeengã sẽn wat wʋsg tao-tao tɩ loog noore, tɩ wat n baasd ne yɩɩr la sũ-sãams d sẽn zɩ n yã ãdem-biisã sẽn be dũni zug tɛk ye.” Yãmb me neeme tɩ sɩd yaa woto bɩ?

10. Wãn to la Biiblã vẽnegd tõnd tɩ d bãng ned ning sẽn kɩt tɩ dũniyã yɛl tar zẽneb yʋʋmd 1914 tɛkã?

10 Yaa nin-wẽn-bʋg la sẽn kɩt tɩ dũniyã yɛl tar zẽnebã? Wilgr 12:7-9 wilgda nin-wẽn-kãng sẽn ya a soabã n yetẽ: “La zabr zĩnda [saasẽ]. A Misɛll [a Zezi Kirist] ne bãmb malɛk rãmba zaba ne dragõ wã [a Sʋɩtãana] la dragõ wã ne yẽ malɛk rãmba me zaba ne bãmba. La dragõ wã ne a poorẽ dãmba ka tõog ye, la b ka le yã bãmb zĩig [saasẽ] ye. La b riga dragõ kãsenga . . . sẽn belgd dũniyã fãa wã. B riga yẽnda t’a kẽng dũniyã zugu.” Dẽnd ya a Sʋɩtãan la sẽn wat ne gudgrã, la yʋʋmd 1914 b sẽn dig-a n yiis saasẽ wã, rẽ waa ne ‘toog dũniyã zug la ko-kãsenga pʋgẽ. Tɩ bõe Sʋɩtãana sigame n wa yãmb nengẽ, la a sũ-puugra yaa kãsenga a sẽn bãng t’a wakata yaa bilfa yĩnga.’—Wilgri 12:10, 12.

Yɛlã sẽn na n baas to-to

11. a) Wãn to la a Sʋɩtãan “belgd dũniyã fãa”? b) Tʋm-tʋmd a Poll goma a Sʋɩtãan modg-kãseng bʋg yelle?

11 A Sʋɩtãan sẽn mi t’a saabã kolgdame wã yĩnga, yʋʋmd 1914 tɛkã, a modgdame n na n belg ‘dũniyã fãa’ n paase. Wakat fãa, a Sʋɩtãan sẽn yaa belgr soabã solgd n tʋmdame, n kɩtdẽ tɩ dũniyã soaadb la neb sẽn wat ne yel-paals yɩ wa reem dɛɛmdb dũniyã zugu. (2 Tɩmote 3:13; 1 Zã 5:19) A bõn-datl a yembr ya a belg ãdem-biisã tɩ b tags tɩ yẽ sẽn dɩt naama to-to wã tõe n waa ne laafɩ hakɩk n kõ-ba. D tõe n yeelame t’a ziri wã yelgr tõogame, bala nebã ket n tẽedame tɩ yɛlã na n manegame, baa ne bũmb wʋsg sẽn wilgd tɩ yɛlã tara zẽnebã. Tʋm-tʋmd a Poll reng n togsame tɩ sẽn deng tɩ b sãam zãmaan-kãngã, a Sʋɩtãan na n kɩtame tɩ b moon bũmb sẽn pa sɩda. A gʋlsame: “Wakat ninga neba sẽn na n yeel tɩ laafɩ la yĩn-maasma, wakat kãng bala, toog na n paama bãmb wa toog sẽn yõkd pag sẽn tʋta.”—1 Tesalonik rãmba 5:3; Wilgri 16:13.

12. Modg-bʋs la neba kell n maan sẽn na yɩl n wa ne laafɩ tõnd wakatã?

12 Yʋʋm sẽn pa kaoosã pʋgẽ, politikã neb nong n dɩkda gomd ning sẽn yaa ‘laafɩ la yĩn-maasma’ n bilgd ãdem-biisã bõn-datɩ toor-toorã. B ra yeelame meng tɩ yʋʋmd 1986 yaa tẽnsa fãa laafɩ yʋʋmde, baa ne yʋʋm kãng sẽn pa wa ne laafɩ wã. Modg-kãens dũniyã nanambsã sẽn maandã yaa 1 Tesalonik rãmb 5:3 pidsg zãng-zãng bɩ, bɩ a Poll ra gomda yel-kãseng takɩ sẽn sek dũniyã gill na bãng-a?

13. A Poll sẽn deng n togs kaasg ning sẽn yaa ‘laafɩ la yĩn-maasma,’ a maka sãoong ning sẽn na n pʋglã ne bõe, la woto tõe n zãmsa tõnd bõe?

13 Sẽn mik tɩ naoor wʋsgo yaa Biiblã bãngr-goam pidsg poor bal bɩ b pidsgã wakat la d wʋmd b võor zãngã, rẽnda d gũ n gese. Pa zaalem yĩng la a Poll sẽn mak zĩig pʋgẽ sãoongã sẽn pʋgl ne ‘laafɩ la yĩn-maasem’ kaasgã ne pag rogem toodã ye. Sẽn zems kiis a wɛ, pag sẽn tʋt bãngd n paasdame tɩ bi-pɛɛlg n bɩt a pʋgẽ wã. A tõe n wʋma a bi-pɛɛlgã sũur sẽn kiuusd bɩ a mengã sẽn leebd a pʋgẽ wã. Bi-pɛɛlgã tõeeme meng n tão-a. Bõn-kãens tõe n maandame n paasdẽ hal tɩ daar wa ta t’a wʋm toog sẽn yaa wʋsgo, sẽn wilgd t’a bi-pɛɛlgã rogem a sẽn da gũudã taame. Woto yĩnga, kaasg ning b sẽn deng n togs sẽn yaa ‘laafɩ la yĩn-maasmã’ sẽn tõe n pids to-to ning fãa, a na n waa ne toog zĩig pʋgẽ, la a baas n wa ne sũ-noogo, sẽn yaa wẽnemã sãoong la dũni paalgã sɩngre.

14. Yɛlã na n wa pʋga taab wãn to, tɩ wa baas ne bõe?

14 Sãoong ning sẽn watã na n kẽesa kiris-neb hakɩkã sẽn yaa gɛtbã rabeem. Pipi, tẽngã rĩm dãmba (politikã sẽn yaa a Sʋɩtãan siglgã babg a ye wã) na n zaba ne Babilon Kãsengã poorẽ dãmba (babg ning sẽn yaa tũudma) la b na n sãam-b lame. (Wilgri 17:1, 15-18) Woto, ne ling-kãsenga, a Sʋɩtãan rĩungã na n welgame t’a babg a yembr fãa zabd ne a to, t’a Sʋɩtãan pa na n tõog n gɩdg rẽ ye. (Matɩe 12:25, 26) A Zeova na n ninga tẽngã rĩm dãmb sũyẽ ‘tɩ b maan yẽ yam,’ sẽn dat n yeel tɩ b menems a bɛɛbã sẽn yaa tũudmã siglsã tẽngã zugu. Ziri tũudmã sãoong poore, a Zezi Kirist na n lʋɩɩ saasẽ tãb-biisã taoor n sãam a Sʋɩtãan siglgã babs nins sẽn ketã, sẽn yaa leebgã la politik siglsã zãnga. Sẽn na n baase, b na n wa yõka a Sʋɩtãan mengã t’a ye pa tõe n maan bũmb ye. Rẽ yaa dũniyã yɛl sẽn maan n kaoosã saabo.—Wilgri 16:14-16; 19:11-21; 20:1-3.

15, 16. B sẽn tẽeg tõnd tɩ ‘wakatã lebga bilfã,’ d segd n maana bõe?

15 Wakat bʋg la bõn-kãensã fãa na n zĩndi? D pa mi a daarã bɩ a wakatã ye. (Matɩe 24:36) La tõnd miime tɩ “wakat lebga bilfu.” (1 Korẽnt dãmba 7:29) Rẽnd tara yõod wʋsg tɩ d rɩk sẽk ning sẽn ketã n tʋm ne yam. Wãn to? Wala tʋm-tʋmd a Poll sẽn wilgdã, d segd  n baoa sẽk yɛl nins sẽn tar yõod n yɩɩdã yĩnga, n lebs bũmb nins yõod sẽn paoodã poorẽ, la d maan woto daar fãa. Bõe yĩnga? “Tɩ bõe, masã yaa wẽng wakate.” La d ‘sẽn bãng a Zeova yam sẽn yaa bũmb ning’ ne tõndã, d pa na n sãam sẽk bilf ning sẽn ketã ye.—Efɛɛz rãmba 5:15-17; 1 Pɩɛɛr 4:1-4.

16 D sẽn mi tɩ sãoong n gũud dũni wẽngã gillã yĩnga, tõnd ned kam fãa segd n yɩɩ nin-bʋg buudu? Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr gʋlsa woto tõnd nafr yĩnga: “Dẽ yĩnga, bõn-kãens fãa sẽn na n yẽnegã, yãmb ka rat n yɩ neba b yel-manesem sẽn yaa sõama la sẽn sakd Wẽnnaam”? (2 Pɩɛɛr 3:11) D sɩd segd n yɩɩ woto. Wa sẽn zems ne a Pɩɛɛr saglgã, d segd 1) n gũusa wʋsg ne d manesmã sẽn na yɩl n modg t’a yɩ sõma, la 2) d kɩt tɩ tʋʋm nins d sẽn maand ne yẽesem a Zeova yĩngã wilgd tɩ d tara nonglem wʋsg ne-a wakat fãa.

17. Kiris-nebã segd n ket n maanda gũusg ne a Sʋɩtãan bẽd-bʋse?

17 D sã n nong Wẽnnaam, na n gɩdga tõnd tɩ d ra loe d meng ne dũni kãngã, a sẽn tar yamleoogã yĩng ye. Bũmb ning sẽn gũud zãmaan-kãngã wã yĩnga, yaa yell tɩ d bas tɩ dũniyã yõ-noogr vɩɩmã yamleoog kẽ-d wʋsgo. Baa ne d sẽn vɩ la d tʋmd dũniyã pʋgẽ wã, d segd n tũu saglg ning b sẽn kõ-d tɩ d ra rɩ dũniyã nafa tɩ pidã. (1 Korẽnt dãmba 7:31) Sɩda, d segd n maana d sẽn tõe fãa n da bas tɩ dũniyã ziri sẽn yelgdã belg-d ye. Dũni kãngã pa na n tõog n welg a zu-loeesã ye. A pa na n tõog n ket n sekd a meng wakat fãa ye. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd ne rẽ? Bala Wẽnnaam Gomdã vʋʋsem sõngã sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã yeta woto: “Dũniyã ne a ratem wẽnga me loogdame, la ned ninga sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn ka sɛta.”—1 Zã 2:17.

Sẽn yaa sõma n yɩɩdã nan watame

18, 19. Toeen-bʋs la y gẽegd dũni paalgã pʋgẽ, la bõe yĩng tɩ y gũubã pa na n yɩ zaalem?

18 A Zeova na n sãama a Sʋɩtãan ne a poorẽ dãmbã ka la bilfu. Rẽ poore, ne Wẽnnaam barka, wẽn-sakdbã sẽn na n põs zãmaan kãngã sãoong sasa wã na n tʋmame n wa ne toeeng sẽn na n kaoos wakat fãa yĩngã. Zabr pa na n leb n wa sãam dũniyã ye. Wẽnnaam na n kɩtame tɩ “zabr sɛ hal dũniyã tɛk fãa.” (Yɩɩl Sõamyã 46:10) Kom pa na n ye zĩnd ye, la “ki wʋsg na n zĩnda soolem pʋgẽ. A na n miima tãens zutu.” (Yɩɩl Sõamyã 72:16) Bãens rotã, polɩɩs rãmba, taoor bãase, dorgã koosg bi-be-bɛda, kãadem kaoob bʋ-kaoodba, ãnterpiriiz rãmb lʋɩɩs la teerorism pa na n leb n zĩnd ye.—Yɩɩl Sõamyã 37:29; Ezai 33:24; Wilgri 21:3-5.

19 Neb milyaar dãmb nins sẽn ki, tɩ Wẽnnaam tẽr b yellã fãa na n vʋʋgame n vɩɩmd tẽngã zugu. Ad sɩd na n yɩɩ sũ-noog tɛkẽ, zãmaan a yembr neb sã n wa lagem taaba, tɩ neb sẽn da nong taab tɩ kũumã wa welg-b hal sẽn kaoos lebg n wa seg taaba! Sẽn na n baase, ned ning fãa sẽn vɩ na n balma a Zeova. (Wilgri 5:13) Toeengã sã n wa sa la y na n yã tɩ tẽngã lebga arzãnã. Yãmb sã n wa get yel-kãense, bõe la y na n tagse? Sãmbg sẽn ka be, y na n yeelame tɩ: ‘M gũu woto hal sẽn kaoose, la gũubã pa yɩ zaalem ye!’

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 4 Zĩig a to, a Poll goma kiris-neb nins sẽn zaeyã yell n yeel tɩ b yaa “bõn-gets ne dũniyã la ne malɛk rãmba la ne ninsaalba me.”—1 Korẽnt dãmba 4:9.

^ sull 4 Wala makre, “nug rɩtg dĩma” sẽn ya a soabã yell b sẽn gom Daniɛll 11:40, 44, 45 (Sebr Sõngo) pʋgẽ wã wɛɛngẽ, bɩ y ges sebr ning sẽn yaa Prêtez attention à la prophétie de Daniel !, seb-neng 280-1.

^ sull 6 Biiblã meng wilgdame tɩ Zerizalɛm lʋɩɩ yʋʋm 70 sẽn deng tɩ Zʋɩf rãmbã yi yembdã weoog n wa yʋʋmd 537 sẽn deng Kirist zãmaanã. (Zeremi 25:11, 12; Daniɛll 9:1-3) Sẽn na yɩl n yã yɛl b sẽn togs n welg ‘bu-zẽmsã wakat’ zugu, bɩ y ges Comment raisonner à partir des Écritures seb-neng 86-8 a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã.

Wãn to la y na n leoke?

• Wãn to la tʋm-tʋmd a Poll sẽn togs tɩ ‘dũni kãngã yɛlã tara toeengã’ yɩ sɩd tõnd wakatã?

• Wãn to la Biiblã sẽn wilg yɛlã maaneg wakatã wilgd ‘bu-zẽmsa wakat’ saabo?

• Wãn to la dũniyã yɛl toeeng sɩd wilgd tɩ yʋʋmd 1914 yɩɩ ‘saabã wakat’ sɩngre?

• ‘Wakatã sẽn lebg bilfã’ segd n kɩtame tɩ d maan bõe?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 30]

D yaa n paam vẽnegr yel-soalgdgã zugu!