Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova tara nonglem wʋsg wakat fãa

A Zeova tara nonglem wʋsg wakat fãa

 A Zeova tara nonglem wʋsg wakat fãa

“[A Zeova] tara nonglem wʋsgo.”—YƖƖL SÕAMYÃ 145:8.

1. Wẽnnaam nonglmã taa hal zĩ-bʋgo?

“WẼNNAAM yaa nonglem.” (1 Zã 4:8) Gom-kãngã sẽn noogd sũur wʋsgã wilgdame t’a Zeova rɩta a naamã ne nonglem. Baa ninsaalb nins sẽn pa sakd-a wã rɩta wĩntoogã la saagã a sẽn kõt ne nonglmã nafa! (Matɩe 5:44, 45) Wẽnnaam sẽn tar nonglem ne ãdem-biisã yĩnga, a bɛɛbã meng tõe n teka yam n kos sugr n wa a nengẽ n paam vɩɩm. (Zã 3:16) La ka la bilfu, a Zeova na n sãama nin-wẽns nins sẽn pa sakd remsgã, tɩ ninsaalb nins sẽn nong-a wã tõog n paam vɩɩm sẽn pa sat dũni paalg sẽn yaa tɩrg pʋgẽ.—Yɩɩl Sõamyã 37:9-11, 29; 2 Pɩɛɛr 3:13.

2. A Zeova nonglmã nen-bʋg sẽn yaa kãseng la a wilgd neb nins sẽn dɩk b mens n kõ-a wã?

2 A Zeova nonga a balemdb hakɩkã wakat fãa. B bilga nonglem kãng ne Hebre gom-biig b sẽn lebg tɩ “nonglem sẽn pa vaande.” Pĩnd Israɛll rĩm a Davɩɩd da nanda Wẽnnaam nonglem sẽn pa vaandã hal wʋsgo. Yẽ mengã sẽn vɩɩmd n yã bũmb ningã la a sẽn bʋgs Wẽnnaam manesmã ne  neb a taabã zugã yĩnga, a ra tõe n yɩɩla ne bas-m-yam n yeel t’a Zeova “tara nonglem wʋsgo [bɩ “nonglem sẽn pa vaande”].”—Yɩɩl Sõamyã 145:8.

D bãng wẽn-sakdbã sẽn yaa neb ninsi

3, 4. a) Wãn to la Yɩɩl Sõamyã 145 sõngd tõnd tɩ d bãng sẽn sakd-b a Zeova wakat fãa wã? b) Wãn to la sẽn sakd-b Wẽnnaamã pẽgd-a?

3 No-rɛɛs a Sãmwɛll ma a Ana yeela woto Wẽnnaam a Zeova wɛɛngẽ: “Bãmb gũuda b sẽn nong-b rãmba [“wẽn-sakdbã,” NW ] kẽna.” (1 Sãmwɛll 2:9) “Wẽn-sakdb” kãensã yaa ãnd dãmba? Rĩm a Davɩɩd sẽn pẽg a Zeova zʋg-kãsemsã poore, a yeelame: “Yãmb neba sẽn nong yãmba na n waooga yãmba.” (Yɩɩl Sõamyã 145:10) Ninsaalbã tõe n pẽga Wẽnnaam n gom a yell neere.

4 Sẽn sakd-b a Zeova wakat fãa wã gomda a yell neere, n pẽgd-a. B sã n wa tigim taab n na n kok pemsem bɩ kiris-neb tigissã sasa, yaa bõe yell la b nong n gomda? Ya a Zeova Rĩungã yelle! Wẽnnaam sõgen dãmb nins sẽn sakd-a wakat fãa wã tagsda wa a Davɩɩd sẽn yɩɩl tɩ: “Bãmb na n togsa yãmb [a Zeova] naama ziiri la b wilg yãmb pãngã.”—Yɩɩl Sõamyã 145:11.

5. Wãn to la d mi tɩ sẽn kɩs-b sɩd ne a Zeova wakat fãa wã sã n gomd n pẽgd-a, a kelgdame?

5 Neb nins sẽn sakd a Zeova wakat fãa wã sã n pẽgd-a a kelgdame bɩ? N-ye, a kelgda b sẽn yetã. Bãngr-gomd sẽn tɩ loe ne baleng hakɩkã tõnd wakatã pʋgẽ, a Malaki gʋlsame: “Woto, neb nins sẽn zoet [a Zeova wã] yẽsa ne taaba. La Zusoaba kɩlla b tʋbre n wʋm. La b gʋlsa sebr Zusoaba nengẽ neb nins sẽn zoet bãmb la b waoogd bãmb yʋʋra tẽegr yĩnga.” (Malaki 3:16) Sẽn sakd-b a Zeova wakat fãa wã sã n gomd a yell n pẽgd-a, noom-a-la wʋsgo, la a tẽra b yelle.

6. Tʋʋm-bʋg n sõngd tõnd tɩ d bãng sẽn sakd-b Wẽnd wakat fãa wã?

6 B leb n tõe n bãnga sẽn sakd-b a Zeova wakat wã ne b raoodã la b sẽn tũnugd ne soay nins fãa b sẽn paam n gomd ne neb nins sẽn pa balemd sɩd Wẽnnaamã. Sɩda, sẽn kɩs-b sɩd ne Wẽndã ‘wilgda nebã a pãngã la a naama ziiri.’ (Yɩɩl Sõamyã 145:12) Yãmb baooda soay n tũnugd ne rẽ sõma wa y sẽn tõe tɛk n gomd a Zeova naamã yell ne neb a taabã bɩ? Yẽ naamã bee wakat sẽn pa sate, la pa woto ne ninsaalbã goosneema rãmb ye. (1 Tɩmote 1:17) Yaa yãgb bũmb ne nebã tɩ b bãng a Zeova naamã sẽn be wakat sẽn pa satã la b yãk yam n teel-a. A Davɩɩd yɩɩlame: “Yãmb naama yaa naam wakat fãa, la yãmb soolma paada zamaan fãa.”—Yɩɩl Sõamyã 145:13.

7, 8. Bõe n zĩnd yʋʋmd 1914, la kaset bʋg n wilgd tɩ Wẽnnaam dɩta naam ne a Biriblã Rĩung maasem masã?

7 Yʋʋmd 1914 tɛkã, bũmb a to n kɩt tɩ d rat n gom a Zeova naamã yelle. Yʋʋm-kãngã, Wẽnnaam lugla Mesi Rĩungã sẽn be saasẽ wã t’a Zezi Kirist sẽn ya a Davɩɩd Biriblã ya a Rĩma. Yaa woto la a Zeova pids a sẽn kãab t’a Davɩɩd naamã na n lugla wakat fãa yĩngã.—2 Sãmwɛll 7:12, 13; Luk 1:32, 33.

8 A Zezi belmã bãnd sẽn pidsdã wilgdame t’a Zeova rɩta naam ne a Biribl a Zezi Kirist Rĩungã maasem. Bãnd kãngã bõn-kãseng sẽn tɩ yɩɩd fãa yaa tʋʋmd ning a Zezi sẽn deng n togs tɩ sẽn kɩs-b sɩd ne Wẽndã fãa na n tʋmame wã. A yeelame tɩ “Wẽnnaam  soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Matɩe 24:3-14) Sẽn kɩs-b sɩd ne Wẽndã sẽn pidsd bãngr-gom-kãngã ne yẽesmã kɩtame tɩ sẽn yɩɩd neb milyõ a yoobe, rapa, pagb la kamb kẽesd b mens tʋʋm-kãngã sẽn pa na n ye maan n yɩlma pʋgẽ. Ka la bilfu, b na n sãama a Zeova Rĩungã bɛɛb fãa.—Wilgri 11:15, 18.

D rɩ a Zeova naam sẽn ka to wã nafa

9, 10. Welg-kãseng bʋg n be a Zeova la ninsaalbã nanambs sʋka?

9 Tõnd sã n yaa kiris-neb sẽn dɩk b mens n kõ Wẽnnaam, d zems-n-taarã ne Soaal sẽn ka to a Zeova wã kõta tõnd nafa wʋsgo. (Yɩɩl Sõamyã 71:5; 116:12) Wala makre, tõnd sẽn zoet Wẽnnaam la d tũud tɩrlmã yĩnga, d tata a yam la d pẽ ne-a tẽebã wɛɛngẽ. (Tʋʋma 10:34, 35; Zak 4:8) La sã n yaa ninsaalbã nanambs yẽ, nong n yaa nin-bɛd wala sodaas nanambse, homdafɛɛr dãmb sẽn tar arzɛgs wʋsgo, bɩ ɛspoorã nin-kãsems la reem-dɛɛmdb yʋy sẽn yi n pẽnegd-ba. Sã n yaa ne Afirik kɩbay sebr a yembr b sẽn boond tɩ Sowetan, goosneema wã nin-kãseng a yembr yeela woto a tẽngã babs nins naongã sẽn beẽ wã wɛɛngẽ: “M mii bũmb ning sẽn kɩt tɩ tõnd wʋsg pa rat n kẽng bab-kãens pʋsẽ wã. Nana-nana bala, yaa d sẽn dat n yĩm tɩ yɛl a woto beeme wã. A namsda tõnd sũur-kasetã, la yãnd tar-d lame, d sẽn wẽnd [mobila] ligd sẽn yaa wʋsgã yĩnga.”

10 Yaa sɩd tɩ nanambs kẽer soolmã neb yell sɩd pak-b lame. La nin-kãens sʋka, baa sẽn yaa-b nin-sõma n yɩɩdã pa mi b soolmã neb sõma ye. Sɩda, d tõe n sokame: Naab n be n get a soolmã neb fãa yell sõma hal n wat n sõngd-b tao-tao b sã n wa be zu-loees pʋgẽ bɩ? N-ye, beeme. A Davɩɩd gʋlsame: “Zusoaba kokda neb nins fãa sẽn dat n lʋɩ wã, la bãmb doosda neb nins fãa sẽn kɩllã.”—Yɩɩl Sõamyã 145:14.

11. Mak-bʋs n wat sẽn sakd-b Wẽnd wakat fãa wã zutu, la sõng-bʋg la b paamda?

11 Makr la tood wʋsg n wat sẽn sakd-b Wẽnnaam a Zeova wakat fãa wã zutu, b sẽn pa zems zãngã, la b sẽn vɩ a Sʋɩtãan sẽn yaa “wẽng soaba” dũniyã pʋgẽ wã yĩnga. (1 Zã 5:19; Yɩɩl Sõamyã 34:20) Kiris-nebã segda namsg b tẽebã yĩnga. Kẽer namsda bã-kʋdg sẽn tar-ba, bɩ b ned sẽn maan kaalem yĩnga. Wakat ninga, sẽn sakd-b a Zeova wã kongr tõe n komsa b raoodo. La sẽn yaa yell ning fãa n wa b zutu, a Zeova saka wakat fãa n na n kõ bãmb ned kam fãa belsg la pãng tẽebã wɛɛngẽ. Rĩm a Zezi Kirist tara nonglem kãng buud ne a soolmã neb nins sẽn kɩs sɩd ne-a wã.—Yɩɩl Sõamyã 72:12-14.

Rɩɩb sẽn sekd wakat sẽn zems sasa

12, 13. A Zeova pidsda “bõn-vɩɩs fãa” raab sõma hal tɩ ta zĩ-bʋgo?

12 A Zeova nonglem kãsengã sẽn pa  vaandã yĩnga, a kõta a sõgen dãmbã bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae ne-bã. Rɩɩbã sẽn sekd la sẽn yaa sõma bee rẽ sʋka. Rĩm a Davɩɩd gʋlsame: “Neba fãa geta yãmba [a Zeova], la yãmb kõta bãmb b rɩɩbo sẽn zems a wakate. Yãmb pukda y nugu, la bõn-vɩɩs fãa paamda bark tɩ seke.” (Yɩɩl Sõamyã 145:15, 16) Baa yel-beed wakate, a Zeova tõe n toeema yɛlã tɩ sẽn sakd-b yẽ wakat fãa wã paam “dɩɩb daar fãa.”—Luk 11:3; 12:29, 30.

13 A Davɩɩd wilgame tɩ “bõn-vɩɩsa fãa” paamda b sẽn datã. Rũmsã bee b sʋka. Sã n da paẽ tẽngã sẽn tar mood la tɩɩs wʋsg tɩ mogrã tar tɩɩsã yĩnga, koomẽ bõn-vɩɩlɩ wã, liuuli wã la tẽng zug rũmsã ra pa na n paam pems-sõng n vʋʋs la b paam dɩɩb n dɩ ye. (Yɩɩl Sõamyã 104:14) La a Zeova gesame tɩ bõn-vɩɩs kãensã raabã fãa pidi.

14, 15. Wãn to la b kõt tẽebã rɩɩb rũndã-rũndã?

14 Rũmsã pa tar tẽeb ratem ye, la ninsaalbã tarame. (Matɩe 5:3) A Zeova sɩd pidsda sẽn sakd-b yẽ wakat fãa wã tẽeb ratem hal sõma! A Zezi yeela sẽn deng a kũumã tɩ ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ n na n kõ a karen-biisã tẽeb rɩɩb wakat “sẽn zemse.” (Matɩe 24:45) Neb 144 000 sẽn zae ne vʋʋsem sõngã kell n yaa tʋm-tʋmdã sull rũndã-rũndã. A Zeova kõta nebã tẽeb rɩɩb wʋsg ne bãmb maasem.

15 Wala makre, a Zeova nin-buiidã wʋsg tara Biiblã lebgr sẽn yaa paalg la sẽn zems kɛpɩ b meng buud-gomdã pʋgẽ. Ad Les Saintes Écritures Traduction du monde nouveau wã sɩd yɩɩ bark menga! Sẽn paase, sɛb milyõ rãmb b sẽn tik Biiblã zug n gʋls la b ket n yiisd sẽn yɩɩd buud-goam 300 pʋsẽ. Tẽeb rɩ-kãngã fãa yɩɩ bark n kõ a Zeova balemdb hakɩkã dũniyã gill zugu. Yaa ãnda la b segd n pẽg rẽ fãa yĩnga? Wẽnnaam a Zeova. A nonglmã sẽn pa vaandã yĩnga, a kɩtame t’a tʋm-tʋmdã sull tõe n kõ rɩɩbã wakat “sẽn zemse.” Ne rɩ-kãng maasem yĩnga, “bõn-vɩɩs fãa” raab paamda pidsg masã tẽeb arzãnã pʋgẽ. La ad a Zeova sõgen dãmbã sɩd kɩdemda saagr ning b sẽn tar tɩ ka la bilfu b na n yãa tẽngã sẽn toeem n lebg arzãn sɩd-sɩdã yĩnga.—Luk 23:42, 43.

16, 17. a) Mak-bʋs n wilgd tẽeb rɩɩb sẽn wa wakat sẽn zemse? b) Wãn to la Yɩɩl Sõamyã 145 soabã wilgd sẽn sakd-b Wẽnd wakat fãa wã tagsg ne pipi gomd ning a Sʋɩtãan sẽn wa ne wã?

16 D rɩk mak-kãseng sẽn wilgd tẽeb rɩɩb b sẽn paam wakat sẽn zemse. Yʋʋmd 1939, Dũni gill Zabr a yiib-n-soabã yika Erope. Yʋʋm-kãng pʋgẽ, sɩpaolg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã (ne ãngilindã) ra tara sõsg gom-zug sẽn yaa: “Pa kẽesd m toogã.” Zãmsg ning b sẽn wilgã sẽn yɩ vẽenega yĩnga, a Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã bãngame tɩ b pa segd n kẽes b toog baa bilf tẽns nins sẽn zabd taabã yɛlẽ ye. Rẽ kɩtame tɩ tẽns nins sẽn da zabd ne taab yʋʋm a yoobã pʋgẽ wã fãa goosneema rãmb sũy yik ne-ba. Baa ne b sẽn gɩdg b tʋʋmdã la b nams-bã, sẽn sakd-b Wẽnd wakat fãa wã kell n moona Rĩungã koe-noogo. Sẽn sɩng ne yʋʋmd 1939 n tɩ ta yʋʋmd 1946, b paama fɩɩg-kãseng sẽn yaa neb 157 koabg zugu. Sẽn paase, b sẽn tall burkĩnd Wẽnnaam taoor zabrã wakatã ket n sõngda nebã tɩ b bãngd sɩd tũudmã n welge.—Ezai 2:2-4.

17 Tẽebã rɩɩb a Zeova sẽn kõtã pa zems a wakat bal ye, la yaa rɩɩb sẽn sekd wʋsgo. Baa tẽnsã sẽn da wa n be Dũni gill Zabr a yiib-n-soabã zug tẽn-sʋkã, a Zeova nin-buiidã yẽ ra kell n paama sõngr sẽn na yɩl n tik b yamã bũmb sẽn tar yõod n yɩɩd bãmb mensã fãagrã zĩig sẽn zãre. A Zeova sõng-b lame tɩ b bãng tɩ pipi gomd ning sẽn pak ãndũniyã gill neb fãa wã yaa tɩ b bãng sã n zemsame tɩ yẽ a Zeova yɩ naab sẽn ka to. D sũy noomame, d sẽn mi t’a Zeova Kaset soab fãa wẽn-sakrã sõnga bilf n wilg t’a Zeova naam sẽn ka to wã zemsame la a wilg t’a Sʋɩtãan yaa pʋ-yagd munaafɩɩkã! (Yelbũna 27:11) A Sʋɩtãan rõta a Zeova la a sãbgd-a a sẽn dɩt a naama to-to wã, la sẽn sakd-b a Zeova wakat fãa wã ket n moondame n wilgd neba t’a Zeova “manesem fãa yaa tɩrga.”—Yɩɩl Sõamyã 145:17.

18. Mak-bʋg sẽn pa kaoos n wilgd tɩ tẽebã rɩɩb wata wakat sẽn zemse, la sẽn sekde?

18 Makr a to sẽn wilgd tẽebã rɩɩb sẽn sekd la sẽn wat wakat sẽn zems yaa sebr ning sẽn yaa Approchez-vous de Jéhovah wã, sẽn yi “Rĩungã koe-moondb sẽn tar yẽesem” tigims gĩn sull tigis-kãsems kobsã sẽn zĩnd dũniyã gill zug yʋʋmd 2002 la 2003 pʋgẽ wã. Seb-kãngã ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ sẽn gʋls t’a Zeova Kaset rãmbã yiis-a wã wilgda Wẽnnaam a Zeova zʋg-kãsemsã, n paas b rãmb nins yell b sẽn gom Yɩɩl Sõamyã 145 soabã pʋgẽ wã. Seb-kãngã sẽn yaa sõma wʋsgã na n sɩd talla yõod wʋsgo, sã n yaa ne sõng sẽn sakd-b Wẽnd wakat fãa wã tɩ b pẽneg-a n paasã.

Wakat d sẽn na n pẽneg a Zeova n paase

19. Wakat kãseng bʋg n kolgde, la d manesem segd n yɩɩ wãn to?

19 A Zeova naam sẽn ka to wã yell welgr  sasa kãseng n kolgde. Wala b sẽn deng n togs Ezekɩɛll sak 38 pʋgẽ wã, ka la bilfu, a Sʋɩtãan sẽn yaa ‘Magoog Googã’ na n baasa a tʋʋmdã. Rẽ na n kɩtame tɩ b zab ne a Zeova nin-buiidã dũniyã gill zugu. A Sʋɩtãan na n zaba zab-kẽeng sẽn na yɩl n kɩt tɩ sẽn kɩs-b sɩd ne Wẽndã kɩɩs-a. Na n yɩɩ tɩlae t’a Zeova balemdbã bool-a ne b sũy fãa, n kelem meng n kos a sõngr n yɩɩd b sẽn da maand pĩndã. Bãmb wẽn-zoeerã la b nonglmã ne-a na n yɩɩ zaalem bɩ? Ayo, bala Yɩɩl Sõamyã 145 yetame: “Zusoaba pẽnegda neb nins sẽn boond bãmbã, la neb nins sẽn boond bãmb ne sɩdã. Bãmb kõta b zoɛtba b sẽn dat bũmb ninga. La bãmb wʋmda bãmb kɛlenga n fãagd bãmba. Zusoaba gũuda neb nins sẽn nong bãmbã, la bãmb na n sãama nin-wẽnse.”—Yɩɩl Sõamyã 145:18-20.

20. Wãn to la bũmb ning b sẽn togs Yɩɩl Sõamyã 145:18-20 pʋgẽ wã na n pids ka la bilfu?

20 Ad sɩd na n talla yamleoogo, d sẽn na n yã t’a Zeova pẽe ne tõndo, la d yã a pãngã a sẽn na n wa fãag tõnd la a sãam nin-wẽnsã fãa wã! Yaa sɩd tɩ wakat kãseng kãng sẽn kolg wʋsgã sasa, yaa “neb nins sẽn boond-a ne sɩda” bal la a Zeova na n kelge. Yaa vẽeneg t’a pa na n kelg zãmb dãmbã ye. Wẽnnaam Gomdã wilgda vẽeneg tɩ nin-wẽnsã sã n wa bas tɩ kẽ n bõog tɩ b yaool n na n bool-a, yaa zaalem.—Yelbũna 1:28, 29; Miise 3:4; Luk 13:24, 25.

21. Wãn to la sẽn sakd-b a Zeova wakat fãa wã wilgd tɩ b nong n pʋta Wẽnnaam yʋʋrã?

21 Yaa masã la neb nins sẽn zoet a Zeova wã segd n ‘bool-a ne sɩd’ n yɩɩd pĩndã. Sẽn sakd-b yẽ wakat fãa wã nongame n pʋt a yʋʋrã b pʋʋsgã pʋgẽ la b sã n wa kõt leoor tigissẽ wã. B pʋta Wẽnnaam yʋʋrã, b sã n wa sõsd ne taaba. La b pʋta a Zeova yʋʋrã tɩ neba fãa wʋmdẽ, b koe-moonegã pʋgẽ.—Rom dãmba 10:10, 13-15.

22. Bõe yĩng tɩ tar yõod wʋsg tɩ d kell n lak d mens ne dũniyã manesem la a tʋlsem?

22 Sẽn na yɩl n ket n dɩt d sẽn tar zems-n-taar ning ne Wẽnnaam a Zeova wã nafa, leb n tara yõod wʋsg tɩ d lakd d mens ne yɛl nins sẽn sãamd tẽebã wala laogã nonglem, reem sẽn pa sõma, kõn-bas-taale, bɩ yam-kaalg ne sẽn dat-b sõngrã. (1 Zã 2:15-17; 3:15-17) D sã n pa lak d mens ne yel-kãensã, bõn-kãens pʋgb la manesem kãens tõe n wa kɩtame tɩ d minim yel-wẽn-kãsems maanego, n wa baas n kong a Zeova lohormã. (1 Zã 2:1, 2; 3:6) Yaa sõma tɩ d ning d yamẽ tɩ yaa d sẽn na n ket n sakd a Zeova bal la yẽ me na n ket n nong tõnd wakat fãa.—2 Sãmwɛll 22:26.

23. Beoog-daar bʋg sẽn be yamleoog n gũud b rãmb nins fãa sẽn sak-b Wẽnnaamã?

23 Bɩ d ket n tagsd beoog-daar sẽn na n wa ne bõn-kãsems nins n kõ neb nins fãa sẽn sakd a Zeova wã yelle. D sã n maan woto, d na n saagame n zĩnd neb nins sẽn na n waoog la b pẽg a Zeova ‘daarã fãa’ la “wakat fãa” wã sʋka. (Yɩɩl Sõamyã 145:1, 2) Woto yĩnga, ‘bɩ d tall d mens Wẽnnaam nonglem pʋgẽ, n gũud vɩɩm sẽn ka sɛtã.’ (Ziid 20, 21) D sẽn ket n dɩt d saasẽ Ba wã zʋg-sõma wã nafa wã, n paas nonglem kãseng sẽn pa vaand ning a sẽn tar ne neb nins sẽn nong-a wã nafa wã sasa, bɩ d tags wakat fãa wa a Davɩɩd sẽn yeel bũmb ning Yɩɩl Sõamyã 145 soabã baasg-goamẽ woto wã: “Mam noor na n pẽga Zusoabã. La bɩ ninsaalba buud fãa kõ bãmb yʋ-sõnga waoogr wakat sẽn ka sɛt abada.”

Wãn to la y na n leoke?

• Wãn to la Yɩɩl Sõamyã 145 soabã sõngd tõnd tɩ d bãng wẽn-sakdbã sẽn yaa neb ninsi?

• Wãn to la a Zeova ‘pidsd bõn-vɩɩs fãa raabo’?

• Bõe yĩng tɩ d segd n ket n pẽnegd a Zeova n paasdẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 9]

Sẽn sakd-b Wẽnd wakat fãa wã nong n gomda a tʋʋm-kãsemsã yelle

[Foto, seb-neng 10]

A Zeova sõgen dãmbã sõngda neb a taabã ne raood tɩ b bãng a naamã ziiri

[Foto rãmba, seb-neng 11]

A Zeova kõta “bõn-vɩɩs fãa” rɩɩbo

[Fotã sẽn yitẽ]

Rũmsã: Parque de la Naturaleza de Cabárceno

 [Foto, seb-neng 12]

A Zeova kõta sẽn sakd-b yẽ wakat fãa n baood a sõngr pʋʋsg pʋgẽ wã pãng la sor-wilgri