Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Bɩ y yɩ neb sẽn mi beoogo”

“Bɩ y yɩ neb sẽn mi beoogo”

 “Bɩ y yɩ neb sẽn mi beoogo”

“Bɩ Kirist laafɩ . . . soog yãmb sũyã. La bɩ y yɩ neb sẽn mi beoogo.”—KOLOS RÃMBA 3:15.

1. Welg-bʋg n be kiris-neb tigingã la a Sʋɩtãan dũniyã sʋka?

A ZEOVA Kaset rãmbã tigims 94 600 sẽn be dũniyã gill zugã pʋsẽ, d neeme tɩ nebã tara mi-beoogo. Tigisg fãa sɩngdame la a baasd ne pʋʋsg sẽn tar mi-beoog goam b sẽn taasd a Zeova. D nong n wʋmda neb sẽn yet tɩ “barka,” “pa sek ye,” bɩ goam sẽn wõnd woto kom-bɩɩs la kãsemb n paas a Zeova Kaset rãmb sẽn sɩng paalem bɩ hal sẽn kaoos sẽn yete, b sã n wa lagem taab n balemd Wẽnnaam la b sã n be ne taab sũ-noog pʋgẽ. (Yɩɩl Sõamyã 133:1) Ad woto sɩd yaa toor fasɩ ne rat-m-yembr ning sẽn be neb wʋsg sẽn ‘ka mi a Zeova la sẽn ka sakd koe-noogã’ nengẽ wã! (2 Tesalonik rãmba 1:8) Tõnd vɩɩ dũni sẽn pid me zɩ-beoog rãmb pʋgẽ. La rẽ pa lingri, d sẽn mi tɩ dũni kãngã wẽnnaamã yaa a Sʋɩtãan munaafɩɩkã. Yaa yẽ n yaa rat-m-yembr soab n tɩ yɩɩda, t’a wuk-m-mengã la a tõdgr yamã piuug ãdem-biisã zãmaan pʋgẽ.—Zã 8:44; 2 Korẽnt dãmba 4:4; 1 Zã 5:19.

2. Keoog-bʋg la d segd n tũ, la sogs-bʋs la d na n leoke?

2 D sẽn vɩ a Sʋɩtãan dũniyã neb sʋkã yĩnga, d segd n gũusame tɩ b manesmã ra wa kʋɩɩb-d ye. Pipi yʋʋm kob-gĩndẽ wã, tʋm-tʋmd a Poll tẽega Efɛɛz kiris-nebã: “Yãmb da kẽnda bãmb pʋgẽ wa dũniyã neba sẽn kẽndã n sakd sẽn tara noor ne yĩngr yellã, la yãmb da sakda sɩɩg ninga sẽn tʋmd zãgsdba fãa pʋsã. Tõnd fãa me ra bee bãmb sʋka, la tõnd da kẽnda wa sẽn zems tõnd yĩnga ratem wẽnga n pidsd tõnd yĩnga ratem la tõnd tagsgo, la tõnd me ra yaa neb sẽn na n paam sɩbgr wa neb a taaba.” (Efɛɛz rãmba 2:2, 3) Yaa woto me ne neb wʋsg rũndã-rũndã. Rẽ, wãn to la d tõe n kell n tall mi-beoogo? Sõng-bʋg la a Zeova kõt-do? Wãn to la d tõe n wilg vẽeneg tɩ d sɩd yaa mi-beoog rãmba?

Bũmb nins sẽn kɩt tɩ d yaa mi-beoog rãmbã

3. Bõe yĩng tɩ d tar mi-beoog ne a Zeova?

3 D segd n talla mi-beoog ne tõnd Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa tõnd Naand la vɩɩmã Kõatã, sẽn yɩɩd fãa d sã n ges kũun kãsems kẽer a sẽn kõ-dã. (Zak 1:17) Daar fãa d pʋʋsda a Zeova barka, d sẽn ket n vʋɩyã yĩnga. (Yɩɩl Sõamyã 36:10) Zĩig fãa d nee kaset sẽn wilgd a Zeova nug tʋʋmã, wala wĩntoogã, kiuugã la ãdsã. Tẽngã tara bõn-yood wʋsg sẽn kɩtd tɩ d tõe n vɩɩmde. Pemsmã sẽn gũbg tẽngã tara bõn-yood buud toor-toor sẽn kalem taaba, n paas yɛl sẽn maand n yɩlemdẽ tɩ rẽ fãa wilgdẽ tɩ d segd n talla mi-beoog ne d saasẽ Ba sẽn tar nonglmã. Rĩm a Davɩɩd yɩɩla woto: “Zusoaba, mam Wẽnnaam, yãmb bõn-bãna yãmb sẽn maanã ne y tagsga tõnd yĩnga yaa wʋsgo. A to kae sẽn zem yãmb ye. Mam nong n wilga bãmba n gom b yelle, la bãmb sõor yaa wʋsg n yɩɩd tɩ ned ka tõe n togs n sɛ ye.”—Yɩɩl Sõamyã 40:6.

4. Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋs a Zeova barka, lagem-n-taar sẽn be sũ-noog ning d sẽn tar d tigimsã pʋsẽ wã yĩnga?

4 Baa ne a Zeova sõgen dãmbã sẽn pa be arzãn sɩd-sɩd pʋgẽ wã, rũndã-rũndã b bee tẽeb arzãn pʋgẽ. Tõnd Rĩungã Rotẽ la d tigis-kãsemsẽ wã, d nee Wẽnnaam vʋʋsem sõngã biis pãn-tusdg tõnd tẽed-n-taasã zutu. Sɩda, b sã n moond neb sẽn pa tar tẽeb wʋsg bɩ sẽn pa tẽed baa bilfu, Kaset rãmb kẽer tikda a Poll sẽn bilg bũmb ning tɩ be  lɛtr ning a sẽn taas Galat kiris-nebã pʋgẽ wã. B rengd n goma “yĩnga ratem biis” yelle, n sok b kɛlgdbã n gese yaa bõe la bãmb mensã yã-yã. (Galat dãmba 5:19-23) Wʋsg sakd n deegame tɩ ãdem-biis wʋsg yaa woto rũndã-rũndã. B sã n wilg-b Wẽnnaam vʋʋsem sõngã biisi, la b bool-b Rĩungã Roogẽ tɩ b wa maan kaset ne rẽ b toore, wʋsg sakd n deega woto tao-tao: “Wẽnnaam sɩd bee yãmb sʋka.” (1 Korẽnt dãmba 14:25) La rẽ pa tek Rĩungã Roogẽ be bal ye. Yãmb sẽn kẽngẽ fãa, y sẽn yã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yɩɩd bãmb milyõ a yoobã ned ning fãa, y na n yãame t’a tara sũ-noog wa a taabã. Sɩd-sɩda, lagem-n-ta-kãngã sẽn kengd tẽebã yaa bũmb a yembr sẽn kɩt tɩ d segd n pʋʋs a Zeova barka, bala yaa yẽ n kõt a vʋʋsem sõngã tɩ rẽ tõe n yɩ.—Sofoni 3:9; Efɛɛz rãmba 3:20, 21.

5, 6. Wãn to la d tõe n wilg d mi-beoog ne rondã sẽn yaa Wẽnnaam kũun sẽn yaa kãseng n yɩɩd a taabã fãa wã?

5 A Zeova sẽn kõ kũun ning sẽn yaa kãseng n tɩ yɩɩdã yaa a Biribl a Zezi a sẽn dɩk n kõ maoong tɩ yɩ rondã. Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsame n yeel tɩ “Wẽnnaam sã n nong tõnd woto, a zemsame tɩ tõnd me nong taaba.” (1 Zã 4:11) N-ye, tõnd wilgdame tɩ d tara mi-beoog rondã b sẽn kõ wã yĩnga, n tall nonglem la mi-beoog ne a Zeova, la d wilg d vɩɩmã pʋgẽ me tɩ d nonga neb a taabã.—Matɩe 22:37-39.

6 D sã n ges a Zeova sẽn tall manesem ning ne pĩnd Israɛllã, d tõe n bãnga d sẽn tõe n maan to-to n tall mi-beoog n paase. Ne Tõogã a sẽn tũnug ne a Moiiz n kõ Israɛll buudã maasem, a Zeova zãmsa a nin-buiidã yɛl wʋsgo. Ne ‘Tõogã sẽn zãmsd [ned] bãngr la sɩdã’ maasem yĩnga, d tõe n zãmsa yɛl wʋsg sẽn na n sõng-d tɩ d tũ a Poll sagl-kãngã: “Bɩ y yɩ neb sẽn mi beoogo.”—Rom dãmba 2:20; Kolos rãmba 3:15.

Bũmb a tãab d sẽn zãmsd a Moiiz Tõogã pʋgẽ

7. Wãn to la piig-pʋɩɩrã kõ Israɛll nebã sor tɩ b wilg tɩ b tara mi-beoog ne a Zeova?

7 A Moiiz Tõogã pʋgẽ, a Zeova wilga manesem a tãab tɩ Israɛll nebã ra tõe n tũnug ne rẽ n wilg tɩ b sɩd nanda a  sõmblmã. Pipi yɩɩ piig-pʋɩɩrã. B koodã biis yembr piig zugu, n paas “dũm-bɛda ne rũm-bõonega sʋka, a yembr piig fãa sʋka” ra “welga toor [a Zeova] yĩnga.” (Maankʋʋre 27:30-32) Israɛll nebã sã n da sak a Zeova, a ra ningd-b-la bark wʋsgo. “ ‘Bɩ y pʋɩ bũmba fãa zĩis piiga n yãk a ye n tall n wa m dooga laog bĩngr zĩigẽ tɩ rɩɩb zĩnd m dooga pʋgẽ. Mak-y maam woto n ges mam sã n ka na n pak saag t’a ni-yã. La m kõ yãmb bark wʋsg tɩ sek-yã. Mam yaa Saasẽ-pãng-soaba, yaa maam n yeele.’ ”—Malaki 3:10.

8. Welg-bʋg n be yamleoog kũunã ne piig-pʋɩɩrã sʋka?

8 Yiib-n-soaba, piig-pʋɩɩrã b sẽn da baood tɩ b kõ wã toor sẽn ka be, a Zeova ra yeela Israɛll nebã tɩ b maan yamleoog kũuni. A yeela a Moiiz t’a togs Israɛll nebã tɩ: “Yãmb sã n tɩ kẽ tẽng ninga mam sẽn kõ yãmb tɩ y zĩndã n ko n dat n wʋk y koodã n dɩ, bɩ y reng n yãk n kõ [a Zeova].” B ra segd n yãka b dẽenem zomã n “maan gato sẽn wõnd maanf n kõ a Zeova,” (NW ) la b ra segd n maana woto zãmaan ne a to fãa. Bãng-y tɩ b pa yãk dẽenem biis kãens kũunã waooglem sẽn segd n ta to-to ye. (Sõdbo 15:18-21) La Israɛll nebã sã n da maan kũun n wilg b mi-beoogo, b sɩd ra paamda a Zeova barka. D nee segls sẽn wõnd woto wẽnd-doog ning Wẽnnaam sẽn vẽneg a Ezekɩɛll t’a yã wã pʋgẽ. D karemda woto: “Kood buud fãa dẽenem biis ne maand nins fãa b sẽn zẽk n yuuma yaa maan-kʋʋdbã n so. Yãk-y y zom-nagdga me n kõ maan-kʋʋdba tɩ m barka zĩnd y yiya.”—Ezekɩɛll 44:30.

9. Bõe la a Zeova zãms a sõgen dãmbã, a sẽn kõ-b noor tɩ b kell bũmb b pʋtẽ wã tɩ neb wa yiisã?

9 Tãab-n-soaba, a Zeova ra kɩtame tɩ b kell bũmb pʋtẽ wã tɩ naong rãmbã tõe n tɩ yiisi. Wẽnnaam kõo noor woto: “Yãmb sã n na n tigs y pʋta bõn-koaadla biisi, bɩ y ra tigs hal tɩ ta pʋta kɩrems ye. Bɩ y ra wʋk bũmb nins sẽn kell tigisga zugẽ wã ye. Bɩ f ra yãgs f viyn tɩɩs biis zãng ye, la f ra rɩgs biis nins sẽn lʋɩ tẽnga me ye. Bɩ f bas bãmb naong rãmba ne sãamba yĩnga. Mam yaa Zusoaba sẽn yaa yãmb Wẽnnaam.” (Maankʋʋre 19:9, 10) Ka me, b pa wilg b sẽn segd n kell pʋtã pʋsẽ tɩ neba wa yiisã waooglem sẽn segd n ta to-to ye. Yaa Israɛll ned fãa n da segd n yãk a sẽn na n kell to-to naong rãmbã yĩnga. Rĩm a Salomo sẽn yɩ yam soabã wilga woto ne bʋʋm: “Ned sã n sõng naong rãmba, a bĩngda Zusoaba nengẽ. Yaa bãmb n na n yao a tʋʋm sõama wã fãa.” (Yelbũna 19:17) Yaa woto la a Zeova zãms a sõgen dãmbã tɩ b zoe naong rãmbã nimbãaneg la b waoog-ba.

10. Israɛll nebã sã n da pa tall mi-beoogo, bõe n da paamd-ba?

10 Israɛll nebã sã n da sak n kõ piig-pʋɩɩrã, n kõ yamleoog kũunã la b sõng naong rãmbã, a Zeova ra ningd-b-la barka. La Israɛll nebã sã n da pa tall mi-beoogo, b ra kongda a Zeova lohormã. Rẽ waa ne yel-beedo, n wa baas ne yembd kẽnde. (2 Kɩbaya 36:17-21) Yaa bõe la rẽ zãmsd tõndo?

Tõnd sẽn wilgd d mi-beoogã to-to

11. So-kãseng bʋg la d tõe n tũnug ne n wilg d mi-beoog ne a Zeova?

11 So-kãseng tõnd me sẽn tõe n tũnug ne n pẽg a Zeova la d wilg tɩ d tara mi-beoogã baoodame tɩ d kõ maoong buudu. Yaa sɩd tɩ tõnd sẽn yaa kiris-nebã yĩnga, d pa tũud a Moiiz Tõogã sẽn da baood tɩlae tɩ b maan rũms maand bɩ b kõ koodã ye. (Kolos rãmba 2:14) Baasg zãnga, tʋm-tʋmd a Poll sagla kiris-neb nins sẽn yaa Hebre dãmbã tɩ: “Bɩ tõnd kõ Wẽnnaam maand daar fãa sẽn yaa pẽgre, sẽn dat n togs tɩ d kɩs kaset ne noor goama bãmb yʋʋra yĩnga.” (Hebre dãmba 13:15) D sã n dɩk d tõodã la d laogã n kõ a Zeova tɩ yɩ pẽgr maoongo, yaa koe-moonegã sasa tɩ yaa “tiging pʋgẽ” d saam-biisã sʋk me, d tõe n wilga d saasẽ Ba sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova wã d mi-beoog ne d sũy fãa. (Yɩɩl Sõamyã 26:12) D sã n maan woto, bõe la manesem nins Israɛll nebã sẽn da  segd n tall n wilg b mi-beoog ne a Zeova wã zãmsd tõndo?

12. Bõe la piig-pʋɩɩrã zãmsd tõnd sẽn yaa kiris-nebã, zɩɩb nins d sẽn segd n tʋkã wɛɛngẽ?

12 Wa d sẽn yã wã, pipi, piig-pʋɩɩrã ra pa be ne f yam-yãkr ye. Israɛll ned fãa ra segd n tũu no-kãngã. Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d segd n moona koe-noogã la d kẽng d tigissẽ wã. Bõn-kãensã maaneg pa be ne tõnd yam-yãkr ye. A bãngr-gom-kãseng ning sẽn tɩ loe ne saabã wakatã pʋgẽ, a Zezi togsame tɩ “Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Matɩe 24:14; 28:19, 20) Kiris-neb tigissã wɛɛngẽ, tʋm-tʋmd a Poll paama vʋʋsem sõng vẽnegr n gʋls woto: “La bɩ tõnd tẽeg taab yelle la d yik taab ratem tɩ maan nonglem la tʋʋm sõama. Bɩ d da bas taab tiging wa neb kẽer sẽn maanda ye. La bɩ d sagl taaba, la bɩ d sagl n yɩɩda tõnd sẽn yã tɩ daar kolgdame wã yĩnga.” (Hebre dãmba 10:24, 25) D wilgda d mi-beoog ne a Zeova, d sã n sak n tʋk zɩɩb nins sẽn zao d zutã ne sũ-noogo, n moond koe-noogã, n zãmsd nebã la d tigimd ne d saam-biisã tigingã tigissẽ wakat fãa, n get rẽ wa zu-noog la waoogr bũmbu.

13. Bõe la yamleoog kũunã la kell bũmb pʋtẽ wã tɩ nebã wa yiisã zãmsd tõndo?

13 Sẽn paase, tõe n yɩɩ nafr n kõ-do, d sã n vaees manesem a yiib a taabã Israɛll nebã sẽn da tũnugd ne n wilgd b mi-beoogã, sẽn yaa yamleoog kũunã la kell bũmb pʋtã pʋsẽ tɩ naong rãmbã wa yiisã. Piig-pʋɩɩrã noor ra wilgda Israɛll nebã sẽn segd n kõ takɩ, la ra pa woto ne yamleoog kũunã la kell bũmb pʋtẽ pʋsẽ tɩ nebã wa yiisã b sẽn da pa yãk b waooglmã sẽn segd n yɩ to-to wã ye. B ra kõta a Zeova sõgen fãa sor t’a mi-beoogã sẽn ta zĩig ninga kɩt t’a maan bũmb n wilg rẽ. Woto me, baa ne d sẽn mi tɩ koe-noogã mooneg la kiris-neb tigissã kẽnd yaa tɩlae ne a Zeova sõgen fãa wã, tõnd kẽesda d mens b pʋsẽ ne d sũy fãa la ne yamleoog bɩ? Tõnd get-b-la wala sor sẽn kõ-d tɩ d na n wilg tɩ d tara mi-beoog sõma ne a Zeova, bũmb nins fãa a sẽn maan n kõ tõndã yĩng bɩ? Tõnd kẽesda d mens wʋsg b pʋsẽ wa d sẽn tõe tɛk bɩ? Bɩ tõnd geta woto fãa wala bũmb sẽn yaa tɩlae d sẽn segd n maan la d paam d mens bala? Yaa tõnd meng n segd n leok sogs-kãensã. Tʋm-tʋmd a Poll wilga rẽ woto: “Bɩ ned kam fãa mak a meng tʋʋma, dẽ, yẽ na yaool n maan sũ-noog a meng yĩng bala, la ka ne ned a to ye.”—Galat dãmba 6:4.

14. Tõnd sẽn tʋmd a Zeova tʋʋmdã, yaa bõe la a gũud tõnd nengẽ?

14 Wẽnnaam a Zeova mii tõnd yɛlã sẽn yaa to-to. A mii tõnd sẽn tõe la d sẽn pa tõe. A nanda modgr ning fãa a sõgen dãmbã sẽn maand ne yamleoogã. A pa gũud tɩ tõnd fãa modgrã ta taab ye. Baa d rat n maan woto me d pa tõe ye. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn da gomd laogã kũun yellã, a yeela Korẽnt kiris-nebã tɩ “ned sã n kõ ne sũ-noogo sẽn zems a sẽn tara, la ka bũmb ning a sẽn ka tara, yẽ tata Wẽnnaam yam.” (2 Korẽnt dãmba 8:12) Yaa woto me ne tõnd sẽn tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã. Pa tõnd tʋʋmdã waooglem sẽn ta to-to wã n noom a Zeova ye, la yaa tõnd sẽn tʋmd-a to-to wã. Sã n yaa ne sũ-noog la ne d sũur fãa la d tʋmda, noom-a lame.—Yɩɩl Sõamyã 100:1-5; Kolos rãmba 3:23.

D bao so-pakrã yam la d kell n tall-a

15, 16. a) Bõe loees n be so-pakrã tʋʋmd la mi-beoogã tallg sʋka? b) Wãn to la neb nins sẽn pa tõe n yɩ so-pakdbã tõe n wilg tɩ b tara so-pakrã yam?

15 Bũmb a yembr sẽn be bark d sẽn na n maan n wilg d mi-beoog ne a Zeova yaa d sẽn na n kẽ Wẽnnaam wakat fãa tʋʋmdã pʋgẽ. A Zeova sõgen dãmb wʋsg sẽn dɩk b mens n kõ-a sẽn nong-a la b tar mi-beoog ne-a, a sõmblem kãsengã yĩngã kɩtame tɩ b maan toeeng wʋsg b vɩɩmã pʋgẽ sẽn na yɩl n paam sẽk n paas a Zeova tʋʋmdã yĩnga. Kẽer yaa wakat fãa so-pakdba, n dɩkd lɛɛr 70 kiuug fãa n moond koe-noogã la b zãmsd  nebã sɩdã. A taab sẽn pa tõe n maan woto yɛl toɛy-toɛy yĩng segenda b mens n dɩkd sõngr so-pakrã wakat-wakate, n moond lɛɛr 50 kiuug pʋgẽ.

16 La yaa wãn to ne a Zeova sõgen dãmb wʋsg nins sẽn pa tõe n yɩ wakat fãa so-pakdb bɩ sõngr so-pakdbã? B tõe n wilga b mi-beoog n bɩɩs so-pakrã yam la b tall-a. Wãn to? Yaa b sẽn na n sagend neb nins sẽn tõe n yɩ so-pakdbã tɩ b yɩ-a, la b sẽn na n zãmsd b kambã tɩ b tʋlg n maan tɩ Wẽnnaam tʋʋmdã wakat fãa yɩ b nug-tʋʋmde, la b sẽn na n kẽesd b mens moonegã tʋʋmdẽ sõma tɩ zems ne b yɛlã sẽn kõt-b sor to-to wã. Tõnd sẽn kõt bũmb ning koe-moonegã pʋgẽ wã bee ne tõnd mi-beoogã ne a Zeova wã sẽn ta zĩig ninga, a sẽn zoe n maane, a sẽn maand rũndã-rũndã la a sẽn na n maan bũmb nins tõnd yĩngã.

D wilg ne d “paoonga” tɩ d tara mi-beoogo

17, 18. a) Wãn to la d tõe n wilg d mi-beoog ne d “paoonga”? b) Wãn to la a Zezi ges pʋg-kõorã kũuni, la bõe yĩnga?

17 Yelbũna 3:9 yetame: “Waoog Zusoaba ne f paoonga la f kooda dẽenem biisi.” B pa leb n baood t’a Zeova sõgen dãmbã kõ piig-pʋɩɩr ye. La a Poll gʋlsa Korẽnt tigingã woto: “Bɩ ned kam fãa kõ wa sẽn zems a sẽn da tags a sũur pʋgẽ, ka ne neng gãnengo walla modgr ye, tɩ bõe, Wẽnnaam nonga ned ninga sẽn kõt ne sũ-noogo.” (2 Korẽnt dãmba 9:7) D wilgdame me tɩ d tara mi-beoogo, d sã n maan yamleoog kũun n teel dũni gill moonegã tʋʋmde. D sã n sɩd tar mi-beoogo, na n kɩtame tɩ d maand woto wakat fãa, tõe tɩ d na n ninga bũmb kɛɛng semen fãa wa pipi kiris-nebã sẽn da maandã.—1 Korẽnt dãmba 16:1, 2.

18 Pa tõnd sẽn kõtã waooglem n wilgd tõnd mi-beoogã ne a Zeova ye. La yaa tõnd sẽn kõt ne yam ningã. Yaa woto la a Zezi wilg-yã, a sẽn da wa n get nebã sẽn da ningd kũun wẽnd-doogã laog kogendẽ wã. A Zezi sẽn yã pʋg-kõor sẽn yaa naong soab sẽn  “ningd ligd bõoneg a yiib” koglg a ye pʋgẽ, a yeelame: “Mam yeta yãmb sɩda tɩ pʋg-kõ-kãngã sẽn yaa naong soaba ningame n yɩɩd neb a taaba fãa. Tɩ bõe, bãmb fãa ligd sẽn yaa wʋsgã, bãmb yãka kũun n ning ligda ningr zĩigẽ, la yẽ sẽn ka tarã, a ninga a sẽn tara tɛka, hal a rɩɩba ligd fãa.”—Luk 21:1-4.

19. Bõe yĩng tɩ yaa sõma tɩ d lebg n vaees d sẽn wilgd d mi-beoogã to-to wã n gese?

19 Bɩ b sẽn tẽeg tõnd d sẽn tõe n wilg d mi-beoog to-to wã kɩt tɩ d lebg n tags n ges tõnd mengã sẽn wilgd d mi-beoogã to-to wã. Rẽ yĩnga d tõe n paasa pẽgr maoongã d sẽn kõt a Zeova wã, la d kõ d paoong n teel dũni gill moonegã tʋʋmd bɩ? Tõnd sã n wilg d mi-beoogã wa d sẽn tõe tɛka, bɩ d kɩs sɩd tɩ tõnd Ba a Zeova sẽn tar nonglmã sũur na n yɩɩ noogo.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ d segd n tall mi-beoog ne a Zeova?

• Bõe la piig-pʋɩɩrã, yamleoog kũunã la kell koodã tɩ neba wa yiisã zãmsd tõndo?

• Wãn to la d tõe n tall so-pakrã yam?

• Wãn to la d tõe n tũnug ne d “paoonga” n pʋʋs a Zeova barka?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 28]

“Bark sõama fãa la kũun sõama fãa yita yĩngri”

[Foto rãmba, seb-neng 31]

Maand bʋs la d tõe n kõ?