Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D tõe n talla bas-yard ne ned fãa bɩ?

D tõe n talla bas-yard ne ned fãa bɩ?

 D tõe n talla bas-yard ne ned fãa bɩ?

YƲƲMD 1989, Bɛrlẽ lalgã lʋɩɩs poore, kɩbay wʋsg b sẽn da solg sõma kẽer n pugsi. Wala makre, a Lydia * bãngame tɩ Sosialist rãmbã sẽn da wa n dɩt naam Alemayn Delɛstã, Stasi wã sẽn yaa sull ning sẽn da geta nin-buiidã bãan kogl yellã ra tigma kɩbay ka-tɛk sẽn vẽneg tʋʋm nins fãa yẽ sẽn da solg n tʋm a vɩɩmã pʋgẽ wã. A Lydia sẽn wa n bãng bõn-kãngã wã ling-a-la hal wʋsgo. La bũmb ning sẽn zab-a n yɩɩgã yaa a sẽn bãng tɩ ra wẽneg n yaa yẽ meng sɩdã n da wilgd yẽ yɛlã tɩ b gʋlsdẽ wã. Yaa a sẽn da tõe n sɩd tallẽ bas-yard zãng-zãng ne ned ningã la sẽn wẽneg n zãmb yẽ wã.

A Robert da yaa rao sẽn kʋʋl sẽn da nand logtor ning sẽn da get a laafɩ wã yellã “hal wʋsg n waoogd-a la a ra tar bas-yard zãng-zãng ne-a.” Woto la Lõndr zʋrnall a yembr (The Times) yeel-yã. B bilgame tɩ logtorã ra yaa “nin-sõng sẽn da nong neba.” La a Robert wa n kiime tɩ ling nebã. Tũu ne sũur bãag bɩ, bɩ yaa zɩ-wĩir n pusg a zugẽ wã? Ayo. Pãn-soaadbã wilgame tɩ yaa a Robert logtorã n wa n ges-a a zakẽ wã n vʋdg-a tɩɩm sẽn kʋʋd tɩ yẽ ne a zakã rãmb pa tol n bãng ye. Yaa ned a Robert sẽn tall bas-yard zãng-zãng ne la sẽn wẽneg n kʋ-a wã.

A Lydia ne a Robert fãa ra talla bas-yard ne neb tɩ b wẽneg n zãmb-b tɩ yɩ wẽng wʋsg b yĩnga. Yɛl kẽer pʋsẽ, pa yɩ wẽng wʋsg woto ye. La baasg zãnga, d sã n da tar bas-yard ne ned t’a wa wẽneg n zãmb-do, pa lingr ye. Alemayn siglg a yembr (Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1998-2002) sẽn maand vaeesg yiisa sebr n wilg b sẽn yã wã, n wilg tɩ neb nins sẽn leok sogsg nins b sẽn maan-bã sʋka, 86 koabg zug yaa neb sẽn zoe n tall bas-yard ne ned t’a zãmb-ba. Tõe tɩ yel-kãngã buud zoe n paama yãmb me. Woto yĩnga, Sʋwɩs zʋrnall a ye (Neue Zürcher Zeitung) n taas kɩbay yʋʋmd 2002 pʋgẽ wã n wilgdẽ tɩ “nasaar tẽns nins sẽn yidg wʋsgã pʋsẽ, ãdem-biisã ne taab zems-n-taarã sẽn sɩng boogr sẽn na maan yʋʋmã” pa lingr ye.

Bas-yard ne ned paamda bilf-bilfu, la a sãamda zĩig pʋgẽ.

Bas-yard yaa bõe? Sã n yaa ne gom-biis võor wʋmb sebr a yembre, “tall bas-yard ne neb a taabã rat n yeelame tɩ f tẽ tɩ b yaa pʋ-peelem dãmba, tɩ b pa na n maan-f wẽng ye.” bas-yard ne ned paamda bilf-bilfu, la bas-yard yaool n tõe n sãama zĩig pʋgẽ. Sẽn mik tɩ neb wʋsg talla bas-yard ne b taab tɩ b wa zãmb-bã, rẽ yĩnga, yaa lingr tɩ neb wʋsg pa ye rat n tall bas-yard ne b taabã bɩ? Sẽn zems ne vaeesg b sẽn maan yʋʋmd 1998 ne yʋʋmd 2002 sʋkã Alemayn, Allensbacher soolmẽ wã sẽn wilgi, “kom-bɩɩs a 3 sʋka, ned a 1 n tar bas-yard ne neb a taabã.”

D tõe n sokda d mens woto: ‘Rẽ yĩnga, d tõe n sɩd talla bas-yard ne ned bɩ? Zemsame tɩ f tall bas-yard ne ned la f miẽ t’a tõe n wa zãmb-f lame bɩ?’

[Tẽngr note]

^ sull 2 B toeema yʋyã.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 3]

Vaeesg b sẽn maan n yã wilgame tɩ neb 86 koabg zug sẽn leok sogsgã yɩɩ neb sẽn tall bas-yard ne b taab tɩ b wa zãmb-ba