Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

B nams-b-la tɩrlem yĩnga

B nams-b-la tɩrlem yĩnga

 B nams-b-la tɩrlem yĩnga

“Bark bee neb nins zut neb sẽn namsd bãmb tɩrlem yĩnga.”—MATƖE 5:10.

1. Bõe yĩng t’a Zezi wa tɩ be a Põns Pɩlat taoore, la bõe la a yeel-yã?

“YAA bõn-kãng yĩng la mam dog-yã, la yaa bõn-kãng yĩng la mam wa dũniyã n na n kɩs sɩd kaseto.” (Zã 18:37) A Zezi sẽn wa n gomd woto wã t’a ra bee a Põns Pɩlat sẽn yaa Rom guvɛrneer ning sẽn da rɩt naam Zida soolmã pʋgẽ wã taoore. A Zezi ra pa kẽng be ne yamleoog ye. Leb n pa a Pɩlat me n da bool-a ye. Yaa Zʋɩf rãmbã tũudum taoor dãmb sẽn dõd-a t’a maana wẽng n segd n ki wã yĩng la b tall-a n kẽng be.—Zã 18:29-31.

2. Bõe la a Zezi maan-yã, la rẽ baasa ne bõe?

2 A Zezi ra miime t’a Pɩlat ra tõe n kõo noor tɩ b bas-a wall b kʋ-a. (Zã 19:10) La rẽ pa kɩt t’a pa gom ne a Pɩlat Rĩungã wɛɛngẽ ne raood ye. Baa ne a Zezi vɩɩmã sẽn da be yell pʋgẽ wã, a tũnuga ne sorã a sẽn paamã n kõ soolmã na-kãsengã kasetã. La baa ne rẽ fãa, b kaoa a Zezi bʋʋd n ka-a kũum da-luk zug t’a nams n ki a tẽebã yĩnga.—Matɩe 27:24-26; Mark 15:15; Luk 23:24, 25; Zã 19:13-16.

Kaset soab bɩ ned sẽn sak n ki a tẽeb yĩnga?

3. Biiblã gʋlsg wakate, Gɛrk gom-bil ning sẽn yaa martis b sẽn lebgd rũndã-rũndã tɩ ned sẽn ki a tẽeb yĩngã ra rat n yeelame tɩ bõe?

3 Rũndã-rũndã, neb wʋsg getame tɩ ned sẽn sak n ki a tẽeb yĩng ne tũudum yel-zẽnd bɩ maan-tɩ-loog soab fãa yaa yembre. B nong n geta neb nins sẽn sakd n ki b sẽn tẽed yɛl ninsã yĩnga, sẽn yɩɩd fãa tũudmã wɛɛngẽ wã, wala bi-bees sẽn sãamd nin-buiidã bãane. La gom-biig ning b sẽn lebg tɩ sak n ki f tẽeb yĩnga yaa Gɛrk gom-bil a ye (martis) sẽn da rat n yeel tɩ ‘kaset soab’ tẽn-kʋdem wẽndẽ wã. Tõe n yɩɩ bʋ-kaoodb taoor la a kõt kaset yɛl a sẽn tẽed tɩ yaa sɩd zugu. Yaa kaoosg poor la gom-bi-kãngã võor yaool n lebg “ned sẽn sak n ki a sẽn kõ kaset yĩnga,” bɩ ned sẽn sak n na n ki n kõ kaseto.

4. Sẽn yɩɩd fãa, b kʋʋ a Zezi bõe yĩnga?

4 Sẽn yɩɩd fãa, wa sẽn zems ne gom-biigã pipi võore, a Zezi kii a sẽn kõ kasetã yĩnga. Wala a sẽn yeel a Pɩlatã, a waame ‘n na n kɩs sɩdã kaseto.’ A kasetã kũun kɩtame tɩ  nin-buiidã tall manesem buud toor-toore. Zãma wã sʋka, neb wʋsg sẽn wʋm a Zezi goamã la b yã a sẽn maan bũmb ninsã, b tẽ-a lame. (Zã 2:23; 8:30) Kʋʋngã, sẽn yɩɩd fãa, tũudmã taoor dãmb pa reeg a kasetã ye. B pʋd n kɩɩs-a-la wʋsg menga. A Zezi yeela a yap nins sẽn da pa tẽed-a wã yaa: “Dũniyã ka tõe n kisg yãmb ye, la a kisgda maam, mam sẽn kɩt kaset t’a tʋʋma yaa wẽnsa yĩnga.” (Zã 7:7) A Zezi sẽn kɩs sɩdã kasetã, yika tẽngã taoor dãmb sũy tɩ wa baas ne a kʋʋbo. Sɩda, a sɩd yɩɩ ‘kaset soab (martis) sẽn yaa tɩrg la sɩda.’—Wilgri 3:14.

“Nebã na n kisga yãmba”

5. A Zezi koe-moonegã sɩngrẽ, bõe la a yeel namsg d tẽebã yĩngã wɛɛngẽ?

5 Nams-toaagã pa tek a Zezi zug bal ye, a keooga a karen-biisã tɩ b na n namsa bãmb me. A Zezi koe-moonegã sɩngrẽ, a yeela a kɛlgdbã a tãng zug zãmsgã pʋgẽ tɩ: “Bark bee neb nins zut neb sẽn namsd bãmb tɩrlem yĩnga, tɩ bõe, [saasẽ] soolem yaa bãmb dẽnda. Bark bee yãmb zutu neb sẽn na n gom yãmb wẽnga, la nams yãmba, la sãbs yãmb mam yĩnga. Bɩ y maan sũ-noogo n kɩdem, yãmb keoor sẽn yaa kãseng [saasẽ] wã yĩnga.”—Matɩe 5:10-12.

6. A Zezi sẽn wa n na n tʋm a tʋm-tʋmdb 12 wã, wãn-wãn la a keoog-ba?

6 Kaoosg zugẽ a Zezi sẽn wa n na n tʋm a tʋm-tʋmdb 12 wã, a yeel-b lame: “Gũus-y yãmb mens ne nebã, tɩ bõe, bãmb na n talla yãmb n kẽng bʋʋd zĩisi, la b na n pãba yãmb ne kal-waas b karen-dotẽ. B na n talla yãmb n kẽng guvɛrneer dãmb ne rĩm dãmb taoore mam yĩnga, tɩ yɩ kaseto bãmb ne neb sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã yĩnga.” La pa tũudmã taoor dãmb bal n da na n nams karen-biisã ye. A Zezi leb n yeelame tɩ “neb kẽer na n kɩtame tɩ b kʋ b ba-biisi, la ba rãmb na n maana b kamb woto, la kamb me na n kɩɩsa b ba rãmb ne b ma rãmb n kɩt tɩ b kʋ-ba. Neba fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga, la ned ninga sẽn na n tall a tẽeb makr pʋgẽ hal tɩ wakat ta, a na paam fãagre.” (Matɩe 10:17, 18, 21, 22) Kɩbay nins sẽn wilgd bũmb nins sẽn paam pipi yʋʋm kob-gĩndẽ kiris-nebã wilgda vẽeneg tɩ sɩd yɩɩ woto.

Neb toɛy-toɛy sẽn tall sũ-mar ne kɩs-sɩd toog taoore

7. B kʋʋ a Etɩɛn bõe poorẽ?

7 A Zezi kũumã poor bilf bala, a Etɩɛn n yɩ pipi kiris-ned b sẽn kʋ kasetã a sẽn kõ sɩdã wɛɛngẽ wã yĩnga. A ra ‘pida ne bark la pãnga, la a maana bõn-yɛɛsds la bõn-bãn kãsems neba sʋka.’ A Etɩɛn “sẽn gom ne yam la [vʋʋsem sõng] pãnga,” a bɛɛbã sẽn yaa tũudmã nebã ‘ka tõog n leok-a’ ye. (Tʋʋma 6:8, 10) B sũ-kiirã sẽn da yaa kãsengã yĩng kɩtame tɩ b veo-a n kẽng Sanedrẽ wã sẽn yaa Zʋɩf rãmbã bʋ-kaoodb sul-kãsengã taoore. Beenẽ, a Etɩɛn kõo a rõtbã kaset sẽn tall pãnga. La bɛɛbã baas n kʋʋ kaset soab kãngã sẽn yaa wẽn-sakdã.—Tʋʋma 7:59, 60.

8. Karen-biisã sẽn da be Zerizalɛmã manesem yɩɩ wãn-wãn namsg ning b sẽn paam a Etɩɛn kʋʋbã poorã taoore?

8 A Etɩɛn kʋʋbã zugẽ, ‘neba namsa a Zezi tẽedba sẽn be Zerizalɛmã wʋsgo, hal tɩ bãmb sãeeg n kẽ Zide ne Samari soolmã fãa, sã n ka tʋm-tʋmdba bala.’ (Tʋʋma 8:1) Rẽ yĩnga, namsgã kɩtame tɩ kiris-nebã bas kasetã kũun bɩ? Ayo, kɩbarã wilgdame tɩ ‘neb nins sẽn sãeega kẽnga zĩig-zĩig n moon koe-noogã.’ (Tʋʋma 8:4) Tõe tɩ b tagsa wa tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn da yeel sẽn deng rẽnda tɩ “zemsame tɩ tõnd sak Wẽnnaam n yɩɩd nebã.” (Tʋʋma 5:29) Ne namsgã fãa, karen-bi-kãensã sẽn yaa wẽn-sakdb sẽn tar daoodã kell n kẽnga taoor n kɩs sɩdã kaseto, baa ne b sẽn da mi tɩ rẽ ra tõe n waa ne namsg wʋsg b zut n paasã.—Tʋʋma 11:19-21.

9. Nams-bʋg la a Zezi karen-biisã ra ket n paamdẽ?

9 Sɩda, namsgã wẽnem pa boog b yĩng ye. Pipi, d karemdame t’a Soll sẽn da maan kaset ne a Etɩɛn kʋʋbã n ges tɩ zemsame wã ra ‘ket n namsda Zusoaba karen-biis n dat n kʋ  bãmba, yẽ kẽnga maan-kʋʋdba kãsem nengẽ n kos-a t’a gʋls [Damas] karen-dot nebã n yeel bãmb tɩ yẽ sã n yã neb beenẽ sẽn tũud kareng paalgã, sã n yaa rap bɩ pagba, yẽ na n sẽba bãmba n tall n wa Zerizalɛm.’ (Tʋʋma 9:1, 2) Rẽ poore, sẽn zems yʋʋmd 44 sẽnesã, “naab a Herood namsa a Zezi tẽedb kẽere. La yẽ kʋʋ a Zak sẽn ya a Zã ba-biiga ne sʋʋga.”—Tʋʋma 12:1, 2.

10. Kɩba-bʋs la d yãt Tʋʋmã la Wilgr sebrã pʋsẽ namsgã wɛɛngẽ?

10 Tʋʋm sebrã babs a taabã goma kɩs-sɩd dãmb sẽn paam makr buud toor-toor la b sẽn kẽes bi-bees rot yelle. A Poll sẽn da namsd kiris-nebã pĩnd n wa lebg tʋm-tʋmd tɩ wõnd a kii a tẽebã yĩng Rom naab a Neerõ nugẽ yʋʋmd 65 wã zĩnda nin-kãens sʋka. (2 Korẽnt dãmba 11:23-27; 2 Tɩmote 4:6-8) Sẽn na n baase, Wilgr sebrã b sẽn gʋls yʋʋmd 96 sẽnesã pʋgẽ, d yãtame tɩ b balga tʋm-tʋmd a Zã sẽn da kʋʋlã ko-sʋk tẽng sẽn boond tɩ Patmos sẽn da yaa sɩbgr zĩigã, “Wẽnnaam goama la a Zezi kaseta yĩnga.” Wilgr sebrã leb n gomda “b sẽn kʋ a Ãntipas sẽn yaa mam kaset soab sɩda” yell Pɛrgam soolmẽ wã.—Wilgri 1:9; 2:13.

11. Namsg tẽebã yĩngã wɛɛngẽ, wãn to la yɛl nins sẽn paam pipi kiris-nebã wilg t’a Zezi sẽn da togs goam ninsã yaa sɩda?

11 Yel-kãensã fãa wilgame tɩ goam nins a Zezi sẽn da togs a karen-biisã yaa sɩda. A ra yeel-b lame tɩ “bãmb sã n nams maam, b na n namsa yãmb me.” (Zã 15:20) Pipi kiris-nebã ra saka kũum meng b tẽeba yĩngã. Rẽ ra tũu ne nams-toose, b lob-b-la we-rũm-toos tɩ b wã-ba, bɩ ne manesem a taaba. B ra saka rẽ sẽn na yɩl n pids tʋʋmd ning Zusoab a Zezi Kirist sẽn da kõ-b n yeel-b woto wã: “Yãmb na n yɩɩ mam kaset dãmb Zerizalɛm, ne Zide la Samari ne dũniyã tɛk fãa.”—Tʋʋma 1:8.

12. Bõe yĩng tɩ kiris-nebã namsg pa pĩnd wẽndẽ yɛl bala?

12 Ned sã n tẽed tɩ nams-toaag ning a Zezi karen-biisã sẽn deegã teka pĩnd wẽndẽ wã bala, a soab tudga wʋsgo. Wa d sẽn zoe n yã wã, tʋm-tʋmd a Poll me b sẽn nams wʋsgã gʋlsame tɩ: “Neb nins fãa sẽn dat n tũ Kirist Zezi ne pʋ-peelmã na n paama namsgo.” (2 Tɩmote 3:12) Namsg tẽebã yĩngã wɛɛngẽ, a Pɩɛɛr yeela woto: “Yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmba, tɩ bõe, Kirist me namsa yãmb yĩnga n bas mamsg ne yãmb tɩ y tũ bãmb naoã.” (1 Pɩɛɛr 2:21) Sẽn sɩng ne rẽ tɛk n tãag zãmaan-kãngã ‘yaoolem wakatã’ pʋgẽ, b ket n namsda a Zeova nin-buiidã la b kis-ba. (2 Tɩmote 3:1) Tẽngã gill zugu, goosneem-toos naamẽ la tẽns sẽn yet tɩ b naamã yaa demokrasɩ naamã pʋsẽ, b mi n namsa a Zeova kaset rãmbã b yembr-yembr la b fãa sẽn lagem taaba.

Bõe yĩng tɩ b kis-b la b namsd-ba?

13. Bõe la a Zeova rũndã-rũndã sõgen dãmbã segd n ning b yamẽ namsgã wɛɛngẽ?

13 Baa rũndã-rũndã, tõnd wʋsg sã n tõe n mooname la d tigim taab ne bãan wakat ning tɩ gɩdgr la yell kaẽ, d segd n ninga d yamẽ tɩ Biiblã tẽegd-d lame tɩ “zamaanã neng ka na n zɛ toeeng ye.” (1 Korẽnt dãmba 7:31, Sebr Sõngo) Yɛlã tõe n wa tiig n toeemame, tɩ sã n mik tɩ d pa segl d yamã, d pɛlgã la d tẽebã bɩ d tõe n lʋɩ nana-nana. Woto yĩnga, bõe la d tõe n maan n kogl d mense? Manesem d sẽn tõe n tall tɩ kogl-d yaa d sẽn na n ning d yamẽ vẽeneg bũmb ning sẽn kɩt tɩ b kis la b namsd kiris-nebã sẽn yaa neb sẽn nong bãan la sẽn tũud laloa wã.

14. A Pɩɛɛr wilgame tɩ yaa bõe yĩng la b sẽn da namsd kiris-nebã?

14 Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr pipi lɛtr ning a sẽn gʋls yʋʋmd 62 ne 64 sʋkã pʋgẽ, a goma yel-kãngã yell wakat ning kiris-nebã sẽn da wa n paamd makr toor-toor la namsg Rom soolmã pʋgẽ wã. A yeelame: “Mam zo-nongdse, bɩ y ra sak tɩ makr sẽn wẽnd bugum sẽn makd yãmba ling yãmb wa bõn-sãang ye.” Sẽn na yɩl n wilg bũmb ning sẽn da be a yamẽ wã, a Pɩɛɛr paasame: “Bɩ yãmb ned ba a  yembr da paam namsgo yẽ sẽn yaa nin-kʋʋda walla wagdre walla nin-wẽnga walla yel-dãmbd yĩng ye. La ned sã n paam namsg a sẽn yaa Kirist neda yĩnga, bɩ a ra zoe yãnd ye, la bɩ a pẽg Wẽnnaam yʋ-kãng yĩnga.” A Pɩɛɛr wilga vẽeneg tɩ ra pa b sẽn beeg yĩng la b sẽn da namsd-bã ye, yaa b sẽn yaa kiris-nebã yĩnga. B sã n da ket n lagemd ne neb a taabã n ‘maand wẽnga,’ b ra na n sak-b lame. Vẽenega, b sẽn da namsdã yaa b sẽn da maood n dat n tall vɩɩm sẽn zems ne neb sẽn tũud Kiristã yĩnga. Yaa woto me ne kiris-neb hakɩkã rũndã-rũndã.—1 Pɩɛɛr 4:4, 12, 15, 16.

15. Bõe n yaa lebend nebã sẽn tar manesem ning ne a Zeova kaset rãmbã rũndã-rũndã wã pʋgẽ?

15 Dũniyã gill zugu, tẽns wʋsg pʋsẽ, b pẽgda a Zeova Kaset rãmbã b lagem-n-taarã la lagem-n-tʋm yam ning b sẽn wilgd b tigis-kãsemsẽ wã la b meebã tʋʋm pʋsẽ wã yĩnga. B pẽgd-b-la b pʋ-peelmã, b sẽn pa maand yɛlã ne laas-laasã, b vɩɩm manesmã la b zagsã pʋsẽ vɩɩm ne b yalẽ wã fãa sẽn yaa sõma wã yĩnga. * La sẽn yaa lebende, d sẽn wa n gʋlsd seb-kãngã wã tɩ sẽn na maan tẽns 28 pʋsẽ, b gɩdga b tʋʋmdã la b nams Kaset rãmb wʋsg n sãam b teed b tẽebã yĩnga. Bõe n kɩt tɩ ne b sẽn mi a Zeova Kaset rãmbã wa neb sẽn tar manesem sõngã, b baas n gɩdgd b tʋʋmdã la b namsd-b woto? La bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ woto maandẽ?

16. Sẽn yɩɩd fãa bõe yĩng la Wẽnnaam sẽn basd t’a nin-buiidã paamd namsg b tẽebã yĩngã?

16 Sẽn tɩ yɩɩd fãa, d segd n ninga Yelbũna 27:11 goamã d yamẽ: “M biiga, maan yam n kõ maam sũ-noogo tɩ m paam n leok sẽn paoogd-a maamã.” N-ye, woto tɩ loee ne gom-kaseng ning b sẽn wa ne hal daar sẽn zãr Wẽnnaam naam sẽn ka to wã wɛɛngẽ wã. Baa  neb kʋʋng sẽn zoe n wilg b burkĩnd a Zeova taoorã, a Sʋɩtãan ket n baooda Wẽnnaam noor wala a sẽn da maan to-to nin-tɩrg a Zoob wakatẽ wã. (Zoob 1:9-11; 2:4, 5) Sãmbg sẽn ka be, Wẽnnaam Rĩungã sẽn zoe n lugl kãn-kãe saasẽ n tar sõgen dãmb sẽn yaa sakdb la neb sẽn tʋmd a yĩng tẽngã gill zugã yĩnga, a Sʋɩtãan maooda ne sũ-puugr sẽn yaa kãseng n yɩɩda, n dat n wilg tɩ yẽ sẽn da yeel bũmb ningã yaa sɩda. Baa ne yel-tood la namsg nins sẽn paamd nin-kãensã wã, b na n ket n sakda Wẽnnaam bɩ? Ya a Zeova sõgen fãa n segd n wilg ne a tʋʋmã, a sã n na n saka Wẽnnaam bɩ a pa na n sak-a.—Wilgri 12:12, 17.

17. Bõe la a Zezi ra rat n wilg a sẽn yeel tɩ “bõn-kãensã na n waa yãmb zut tɩ y yɩ kaset dãmbã”?

17 A Zezi sẽn wa n wilgd a karen-biisã yɛl nins sẽn na n zĩnd ‘dũniyã sɛɛb wakatã,’ a wilga bũmb a to sẽn kɩt t’a Zeova basdẽ tɩ b namsd a sõgen dãmbã. A yeel-b lame: “B na n talla yãmb n kẽng rĩm dãmb ne guvɛrneer dãmba taoor mam yʋʋra yĩnga. Bõn-kãens na n waa yãmb zut tɩ y yɩ kaset dãmba.” (Matɩe 24:3, 9; Luk 21:12, 13) A Zezi meng kõo kaset a Herood la a Põns Pɩlat taoore. B talla tʋm-tʋmd a Poll me n kẽng ‘guvɛrneer dãmb la rĩm dãmb taoore.’ Soaal a Zezi Kirist wilga a Poll sor t’a bao n na n kõ kasetã naab ning sẽn da yaa kãseng n yɩɩd yẽ wakatã, a sẽn wa n yetẽ tɩ “mam data a Sezaar nengẽ” wã. (Tʋʋma 23:11; 25:8-12) Rũndã-rũndã me, yel-tood mi n wa kɩtame tɩ d tõog n paam n kõ pãn-soaadb la zãma wã kasetã hal sõma. *

18, 19. a) Wãn-wãn la d sẽn maood ne makr toor-toorã tar yõod ne-do? b) Sogs-bʋs la d na n leok d sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

18 Sẽn na n baase, d sẽn maood ne makrã la namsgã tõe n talla yõod ne-do. Wãn-wãn to? Karen-biig a Zak ra tẽega a kiris-nin-taasã woto: “M ba-biisi, makr toɛy-toɛy sã n paam yãmba, bɩ y geelg bãmb wa sũ-noog bala, tɩ yãmb miimi tɩ yãmb tẽeb makr wata ne sũ-mare.” N-yẽe, b sẽn namsd tõnd d tẽebã yĩngã paasda d tẽebã sõmblem la kõt-d sũ-mare. Dẽnd d pa na n zoe namsgã tɩ loog noor ye. D pa na n bao me n gil-a bɩ n gɩdg-a ne manesem sẽn pa zems ne Gʋlsg Sõamyã ye. Sẽn yaa lebende, d na n saka a Zak sagl-kãngã: “Yaa tɩlae tɩ sũ-mar maan a tʋʋmd n baase tɩ yãmb bɩ n zems zãnga la tɩ bũmb da paoog yãmb ye.”—Zak 1:2-4.

19 Baa Wẽnnaam Gomdã sẽn sõngd tõnd tɩ d mi bũmb ning sẽn kɩt tɩ b namsd Wẽnnaam sõgen dãmbã la bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova bas tɩ rẽ watẽ wã, woto pa kɩtd tɩ namsgã reegr yaa nana ye. Bõe n tõe n kõ-d pãng tɩ d tõog n yals kãn-kãe namsg taoore? B sã n wa namsd tõndo, bõe la d tõe n maane? Yaa sogs-kãensã sẽn tar yõod wʋsgã la d na n leok d sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 15 Ges-y Gũusg Gasgã, 1995, yʋʋm-sare, 15, seb-neng 27-9; la 1994, tʋʋlgo, 15, seb-neng 16-17. Ne Réveillez-vous ! 1993, yʋʋm-sare, 22, seb-neng a 6-13.

^ sull 17 Ges-y Réveillez-vous !, 2003, yʋʋm-vẽkre, 8, seb-neng a 3-11.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Sẽn tɩ yɩɩd fãa a Zezi kii bõe yĩnga?

• Pãn-tusd-bʋg la namsgã tall pipi yʋʋm kob-gĩndẽ kiris-nebã zutu?

• Wala a Pɩɛɛr sẽn wilgã, bõe yĩng la b sẽn nams pipi kiris-nebã?

• Yel-bʋs yĩng n kɩt t’a Zeova basdẽ tɩ b namsd a sõgen dãmbã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 24, 25]

B pa nams pipi kiris-nebã b sẽn maan wẽng yĩng ye, yaa b sẽn yaa kiris-nebã yĩnga

A POLL

A ZÃ

A ÃNTƖPAS

A ZAK

A ETƖƐN