Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Wẽnnaam yaa nonglem”

“Wẽnnaam yaa nonglem”

 “Wẽnnaam yaa nonglem”

“Ned ninga sẽn ka tar nonglem ka mi Wẽnnaam ye, tɩ bõe Wẽnnaam yaa nonglem.”—1 ZÃ 4:8.

1-3. a) Bõe la Biiblã yeel nonglmã sẽn ya a Zeova zʋg-kãseng a ye wã wɛɛngẽ, la zĩ-bʋg wɛɛngẽ la gom-kãngã pa wõnd a taaba? b) Bõe yĩng tɩ Biiblã yetẽ tɩ “Wẽnnaam yaa nonglem?”

A ZEOVA zʋg-kãsemsã fãa pa tar mak-n-taar ye. B fãa zemsa zãng n be yamleoogo. La a Zeova zʋg ning sẽn tar dasãnd n yɩɩd a zʋg-kãsemsã a taabã fãa sʋk yaa nonglmã. Bũmb a to pa ye be sẽn kɩtd tɩ d sɩd tʋll n pẽneg a Zeova wala a nonglmã ye. Zu-noogo, nonglmã n leb n yaa kãseng n yɩɩd a zʋg-kãsemsã fãa sʋka. Wãn-wãn la d mi tɩ sɩd yaa woto?

2 Biiblã yeela bũmb nonglmã zug a sẽn pa yeel a Zeova zʋg-kãsems a taabã wɛɛngẽ ye. Gʋlsg Sõamyã pa yet tɩ Wẽnnaam yaa pãnga, a yaa tɩrlem bɩ t’a yaa yam ye. Yaa sɩd tɩ Wẽnnaam tara zʋg-kãensã, la yẽ n yaa bãmb b tãabã fãa yẽgre. La sã n yaa ne nonglmã, 1 Zã 4:8 pʋgẽ wã b goma gomd sẽn tar pãng hal wʋsgo. Be b yetame tɩ “Wẽnnaam yaa nonglem.” N-ye, a Zeova mengã yaa nonglem. Naoor wʋsgo, d mi n tõe n tagsa rẽ wɛɛngẽ woto: Ya a Zeova pãn-kãsengã n kɩt t’a tõe n maan yɛlã. Ya a tɩrlmã la a yamã n wilgd a sẽn na n tʋm to-to. La ya a Zeova nonglmã n kɩtd t’a tʋlg n tʋme. La a nonglmã me pukda a sẽn tʋmd ne a zʋg-kãsems a taabã fãa to-to wã pʋgẽ.

3 B mi n yetame t’a Zeova yaa nonglem. Woto yĩnga, d sã n dat n zãms nonglem, rẽnda d bãng a Zeova. Bɩ d vaees a Zeova nonglmã sẽn pa tar mak-n-taarã nens kẽer n gese.

Nonglem tʋʋmd ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã

4, 5. a) Ãdem-biis sẽn be tẽng zug tɛka, yaa nonglem tʋʋm-bʋg n sɩd yɩ kãseng n yɩɩge? b) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ nonglem ning buud sẽn be Wẽnnaam ne a Biriblã sʋkã pa tar mak-n-taaga?

4 A Zeova wilga a nonglmã ne manesem toɛy-toɛy wʋsgo, la manesem a ye n yɩ kãseng n yɩɩg a taabã fãa. Manesem kãng la bʋgo? Ya a sẽn tʋm a Biriblã t’a wa nams la a ki tõnd yĩngã.  Sãmbg sẽn kae, d tõe n yeelame n pa tudg tɩ ãdem-biisã sẽn be tɛka, yãoã n yɩ nonglem tʋʋmd ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel woto?

5 Biiblã boola a Zezi tɩ “Bi-kãseng sẽn yɩɩd bõn-naandsa fãa.” (Kolos rãmba 1:15) Tags-y n gese: A Zeova Biriblã ra sɩng n beeme tɩ b nan pa naan ãndũniyã meng ye. La Biriblã ne Ba wã reng n zĩnda ne taab wakat a wãna? Bãngdbã geela ãndũniyã yʋʋm sõor n yeel tɩ zemsa yʋʋm milyaar 13. Baasg zãnga, yʋʋm-kãensã sõor sã n yaa takɩ me, pa wakat sẽn kaoos wʋsg n sek a na zeng a Zeova pipi Biriblã yʋʋm sõor ye. Bõe la a ra maand yʋʋm-kãensã fãa sasa? Biigã ra yaa a Ba wã “tʋʋm-mita,” n da tʋmd ne sũ-noogo. (Yelbũna 8:30; Zã 1:3) A Zeova ne a Biriblã naaga taab n naan bũmb a taabã fãa. Ad wakat ning fãa b sẽn deng n zĩnd ne taabã kõ-b-la sũ-noog tɛkẽ! Ãnd soab tõnd sʋkã n tõe n sɩd bãng loees ning b sẽn tall ne taabã pãng sẽn yɩ to-to wakat wok kãngã fãa sasa? Vẽenega, nonglem ning sẽn be Wẽnnaam a Zeova ne a Biriblã sʋkã pa tar mak-n-taag ye.

6. A Zezi lisgẽ wã, wãn to la a Zeova wilg a tagsg sẽn yaa to-to ne a Biriblã?

6 Baasg zãnga, a Zeova tʋma a Biriblã tẽng zug tɩ b rog-a wala ninsaala. A Zeova sẽn maan woto wã wilgdame t’a ra sakame n na n maan sẽn yɩɩd yʋʋm pis-tã n pa paam a Bi-nongrã zĩid-n-taar saasẽ ye. A Zeova ra bee saasẽ n gũusd sõma n get a Zezi sẽn be tẽngã zug n bɩt n na n yɩ ninsaal sẽn zems zãngã. A Zezi reega koom lisg a yʋʋm 30 sẽnẽ. A lisgẽ wã, a Ba wã meng zĩnda saasẽ n yeele: “Ad-a yaa mam Bi-nongre, mam sẽn nong ne m sũur fãa zãnga.” (Matɩe 3:17) Ba wã sẽn yã a Zezi sẽn pids bãngr-goam nins fãa a sẽn da tog n pidsã ne kɩs-sɩdã, a sũur da segd n sɩd yaa noog ne rẽ hal wʋsgo!—Zã 5:36; 17:4.

7, 8. a) Mak-bʋg la a Zezi seg yʋʋmd 33 Nizã rasem 14 raarã, la wãn to la rẽ nams a saasẽ Ba wã? b) Bõe yĩng t’a Zeova sak n bas t’a Biriblã nams la a ki?

7 La a Zeova tagsg yɩɩ wãn-wãna, yʋʋmd 33 Nizã rasem 14 raar b sẽn wa n zãmb a Zezi tɩ  kʋʋngã yõk-a wã? B sẽn da wa n yaand a Zezi n tʋbsd a kolkood la b pãbd-a nug-gilã? B sẽn wa n pãbd a poorã ne kalwaas tɩ pusdẽ wã? B sẽn wa n ka a nusã ne a naoã ra-lukã zug t’a yagẽ tɩ b tʋʋd-a wã? Ba wã tagsg yɩɩ wãn-wãn a Bi-nongrã sẽn da wa n kelem a toogã pʋgẽ n boond-a wã? A Zeova tagsg yɩɩ wãn-wãna, a Bi-nongr a Zezi sẽn yaa bõn-naandsa fãa sɩngrã sẽn wa n ki wã?—Matɩe 26:14-16, 46, 47, 56, 59, 67; 27:26, 38-44, 46; Zã 19:1.

8 Sẽn mik t’a Zeova sũur tõe n sãamame wã, d pa tõe n bilg a sẽn nams to-to a Biriblã kũumẽ ne d mens goam tɩ sɩd zems ye. D sẽn tõe n bilg yaa bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova bas tɩ bõn-kãng yɩ wã. Bõe yĩng tɩ Ba wã sak namsg woto? A Zeova vẽneg-d-la bõn-kãseng sẽn be Zã 3:16 pʋgẽ, sẽn yaa Biiblã verse sẽn tar pãng hal wʋsgo, tɩ b tolg n boond-a tɩ Evãnzill-bila. Verse kãng yeta woto: “Tɩ bõe, Wẽnnaam nonga dũniyã hal tɩ b kõ b Biiga sẽn ka to, tɩ ned ninga fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.” Dẽnd yaa Wẽnnaam nonglmã yĩng n kɩt t’a sak n maan woto wã. Nonglem ye pa be sẽn yaa kãseng n yɩɩd yãoã ye.

A Zeova sẽn kõ-d bas-m-yam to-to t’a nong-d lame

9. Bõe la a Sʋɩtãan rat tɩ tõnd tags a Zeova sẽn get tõnd to-to wã wɛɛngẽ, la a Zeova kõta tõnd bas-m-yam bʋgo?

9 Baasg zãnga, sok-kãseng n be: Rẽ yĩnga Wẽnnaam sɩd nonga tõnd bɩ? Neb kẽer tõe n sak n deegame tɩ Wẽnnaam sɩd nonga ãdem-biisã fãa wala Zã 3:16 sẽn yetã. La b yaool n tõe n tagsda woto: ‘Wẽnnaam pa tõe n wa nong maam abada.’ Bãng-y t’a Sʋɩtãan tʋlla ne a sũur fãa tɩ tõnd tẽ t’a Zeova sɩd pa nand-do, la tɩ d pa tar yõod a nifẽ ye. Baasg zãnga, tẽeg-y tɩ baa tõnd sã n tagsdẽ t’a Zeova pa nong-d bɩ tɩ d pa tar yõod a nifẽ, a kõta a balemd fãa sẽn sɩd sakd-a bas-m-yam t’a tara yõod a nifẽ.

10, 11. Wãn to la a Zezi sẽn yeel yirsã wɛɛngẽ wã wilgd tɩ tõnd tara yõod a Zeova nifẽ?

10 Wala makre, d ges a Zezi goam nins sẽn be Matɩe 10:29-31 pʋgẽ wã. Sẽn na yɩl n bilg a karen-biisã yõod sẽn zem to-to, a Zezi yeelame: “B ka koosd yirs a yiib sou bɩ? La baasgo, a yembr ka lʋɩt tẽng tɩ yãmb Ba ka yã ye. La baa yãmb zoobda fãa sõdame. Dẽ yĩnga, bɩ y da zoe rabeem ye. Yãmb bee yõod n yɩɩd yirs wʋsgo.” Bɩ d ges a Zezi gom-kãensã sẽn da rat n yɛɛlg ne a pipi yʋʋm kob-gĩndẽ karen-biisã.

11 A Zezi wakatẽ wã, liuuli nins b sẽn da koosdã sʋka, yirs ligd n da yaa nana n yɩɩda. Ne sou a ye [bɩ tãnka], f paamda yirs a yiibu. La kaoosg zugẽ, sã n yaa ne a Zezi sẽn yeel a karen-biisã tɩ be Luk 12:6, 7 wã, ned sã n kɩs tãnka a yiibu, pa yirs a naas la a paamd ye, yaa hal yirs a nu tõre. B ra pa get liuul ning b sẽn yãkd n lob lɛngã wa bũmb sẽn tar yõod ye. Tõe tɩ ninsaalbã sɩd ra pa get tɩ yir-kãens tara yõod ye, la Naandã yẽ ra get-b-la wãn-wãna? A Zezi yeelame: ‘Wẽnnaam ka yĩmd bãmb ba a yembre, [baa lɛngã meng] yell ye.’ Masã, d wʋmda a Zezi gomdã võore. Yirg a ye meng sã n tar yõod woto a Zeova nifẽ, d na n yeelame tɩ bõe masã ne ninsaala? Wala a Zezi sẽn yeelã, a Zeova mii tõnd sõma, hal ne tõnd yel-bõonegã fãa. Baa tõnd zugã zoobd meng fãa sõdame.

12. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zezi sẽn yeel tɩ tõnd zutã zoobd sõdame wã pa bilgr sẽn loog nugu?

12 Kẽer tõe n tagsdame t’a Zezi bilgrã ya n  looga nugu. La baasgo, tags-y vʋʋgrã wɛɛngẽ bal n gese. Ad a Zeova sɩd mii tõnd hal sõma sẽn na yɩl n wa tõog n lebg n naan-do! A nand-d lame hal tɩ kɩt t’a tẽr d halhaalã, d pʋ-tẽerã la yɛl nins fãa d sẽn zoe n vɩɩmdã menga. Naoor wʋsgo, ned zug zoobd sõor zemsa 100 000. La tõnd zugã zoobd sõdb pa baa fʋɩ bõn-kãngã a Zeova sẽn na n maanã taoor ye. Ad a Zezi gom-kãensã sẽn be yamleoog wʋsg woto wã kõt-d-la bas-m-yam t’a Zeova sɩd nanda tõnd ned kam fãa!

13. Wãn-wãn la rĩm a Zozafat kɩbarã wilgd t’a Zeova nee tõnd tʋʋm-sõama wã baa ne d sẽn pa zems zãngã?

13 Biiblã leb n vẽnega bũmb sẽn kõt-d bas-m-yam t’a Zeova nong-d lame. A Zeova neeme la a nand d tʋʋm-sõmsã. Ges-y rĩm-sõng a Zozafat makrã. A sẽn da wa n maan yalemdã, a Zeova no-rɛɛsã yeel-a-la woto: “A [Zeova] sũur yika ne yãmb bõn-kãng yĩnga.” Ad gom-kãensã sɩd kɩtdame tɩ d tagse! La a Zeova koɛɛgã pa tek woto ye. A paasame: “La baasgo, fo maana yel-sõama.” (2 Kɩbaya 19:1-3) Dẽnd baa a Zeova sũurã sẽn yikã, a pa yĩm a Zozafat “yel-sõama” wã ye. Rẽ yĩnga, pa kõt-d bas-m-yam d sẽn mi tɩ tõnd Wẽnnaamã nee d tʋʋm-sõmsã baa ne d sẽn pa zems zãngã sɩda?

Wẽnnaam sẽn ‘kõt sugri’

14. Tõnd sã n wa maan yel-wẽnde, tags-bʋg sẽn kõt yɩɩr la d tõe n wa tarẽ, la wãn-wãn la d tõe n dɩ a Zeova sugrã nafa?

14 Tõnd sã n maan yel-wẽnde, sũ-sãoongã, yãndã ne taalã wat n kɩtame tɩ d tagsdẽ tɩ d ye pa zems ne a Zeova baleng ye. Baasg zãnga, tẽeg-y t’a Zeova “kõta sugri.” (Yɩɩl Sõamyã 86:5) N-ye, tõnd sã n pelg d pʋg n kos sugr d beegrã yĩng la d mao ne d sũur fãa sẽn na yɩl n da le paas a buudu, a Zeova na n kõ-d-la sugri. Bɩ d ges Biiblã sẽn bilgd a Zeova nonglmã nen-kãngã sẽn be yamleoogã to-to.

15. Hal sẽn ta zĩ-bʋg la a Zeova zãagd tõnd yel-wẽna ne-do?

15 Yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd kõo bilgr sẽn tar pãng a Zeova sẽn kõt sugr to-to wã wɛɛngẽ: “Bãmb zãaga tõnd kongra ne tõnd wa yaang sẽn zãr ne taoor to-to wã.” (Yɩɩl Sõamyã 103:12) Wãn to la yaang zãr ne taoore? Wĩndgã sẽn lʋɩtẽ zãrem ne a sẽn yitẽ wã pa tol n tõe n bãng n bilg ye. Yaang ne taoor pa tõe n yek taab abada. Bãngd a ye wilgame tɩ gom-kãngã rat n yeelame bal tɩ “sẽn zãr hal wʋsgo, zãrem sẽn pa tõe n bãng n bilgi.” Gom-kãensã Wẽnnaam sẽn vẽneg a Davɩɩd t’a gʋlsã wilgdame t’a Zeova sã n kõ-d d yel-wẽna sugri, a zãagd-b-la ne tõnd ne zãrem sẽn pa tõe n bãng n bilgi.

16. A Zeova sã n kõ tõnd d yel-wẽna sugri, bõe yĩng tɩ d tõe n tall bas-m-yam tɩ rẽ poore d lebga yɩlemd a nifẽ?

16 Yãmb zoe n mak n na n yẽesa rẽgd sẽn mad fu-pɛɛlg bɩ? Tõe tɩ baa ne y sẽn modg to-to fãa, b baas n ket n nee rẽgdã. Ges-y-yã a Zeova sẽn bilgd yẽ sẽn tõe n kõ tõnd sugr to-to wã: ‘Baa yãmb yel-wẽna sã n yaa miuug wa saag-pag a mina-mina, b na n lebga pɛɛlg wa lam-palga. La baa bãmb sã n yaa miuug wa monem, b na n lebga wa pe-kõbd peelem.’ (Ezai 1:18) Tõnd pa tõe n yiis d yel-wẽna ne d meng pãng abada. La a Zeova tõe n kɩtame tɩ yel-wẽn sẽn yaa miuug wa monem lebg pɛɛlg wa lam-palga. Rẽnd a Zeova sã n kõ tõnd d yel-wẽna sugri, bɩ d ra wa tagsdẽ tɩ yel-wẽn-kãens taal na n ket n bee d zug hal d yõor tɛk ye.

17. B sẽn yet t’a Zeova lobda tõnd yel-wẽnã a poorẽ wã võor yaa bõe?

17 Rĩm a Ezekɩas sẽn wa n paam a meng ne bã-kɛgeng sẽn da na n tũ ne a yõorã poore, a pʋda yɩɩll sẽn tar pãng n pʋʋs a Zeova bark n yeel woto: ‘Yãmb loba mam kongra fãa y poorẽ.(Ezai 38:17) Zĩ-kãngã, b makda a Zeova ne ned sẽn deeg koangd yel-wẽn sẽn namsd-a n lob yẽ meng poorẽ sẽn na yɩl n da le yã-ba, bɩ n tẽeg b yell ye. Sebr a yembr bilgame tɩ b tõe n wilga gomdã võor woto: “Yãmb geelga [mam yel-wẽna] wa bũmb sẽn da zɩ n zĩnd ye.” Rẽ yĩnga, woto pa kõt bas-m-yam sɩda?

18. Wãn-wãn la no-rɛɛs a Miise wilg t’a Zeova sã n kõ sugri, a yẽesa d yel-wẽna wakat fãa yĩnga?

18 B sẽn da wa n kãab lebs-n-luglã wakate, no-rɛɛs a Miise wilga ne bas-m-yam t’a Zeova na n kõo a nin-buiidã sẽn tek yamã sugri, n yeel woto: ‘Wẽnnaam a to ka be n zem yãmb ye. Yãmb kõta sugri, la y basda neb nins sẽn keta taale . . . la y lob d kongra fãa ko-kãsenga zĩ-zulums pʋsẽ.’ (Miise 7:18, 19) Tags-y n ges gom-kãensã sẽn da tõe n tall võor ning ne tẽn-kʋdem wẽndẽ nebã. Rẽ yĩnga, b sɩd ra tõe n saagame tɩ b tõe n ye yãa bũmb b sẽn lob “ko-kãsengã ko-zulums pʋgẽ” bɩ? A Miise goamã wilgda vẽeneg t’a Zeova sã n kõ sugri, a yẽesa d yel-wẽnã wakat fãa yĩnga.

‘Tõnd Wẽnnaamã nimbãan-zoeere’

19, 20. a) Hebre gom-biig ning b sẽn lebg tɩ “tall lohorem ne” wall “kʋm nimbãanegã” võor yaa bõe? b) Wãn to la Biiblã tũnug ne ma sẽn zoet a bi-pɛɛlg nimbãaneg to-to wã n zãmsd tõnd a Zeova nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ?

19 Nimbãan-zoeerã me ya a Zeova nonglmã neng a yembre. Nimbãan-zoeer yaa bõe? Biiblã pʋgẽ, nimbãan-zoeer la lohorem tara loees wʋsg ne taaba. Hebre la Gɛrk goamã pʋgẽ, gom-biis wʋsg võor la b lebgd tɩ nimbãan-zoeere. Wala makre, naoor wʋsgo b lebgda rakam sẽn yaa Hebre gom-biigã tɩ “tall lohorem ne” wall “kʋm nimbãanega.” Hebre gom-bi-kãngã a Zeova sẽn dɩk n bilg a meng manesmã tara loees ne gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “pag pʋgã,” tɩ b tõe n bilg-a tɩ “ma nimbãan-zoeere.”

20 Biiblã tũnuga ne ma sẽn zoet a bi-pɛɛlg nimbãaneg to-to wã n zãmsd tõnd a Zeova nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ. Ezai 49:15 yeta woto: “Pag tõe n yĩma biig ninga yẽ sẽn yẽsemda yell bɩ? A tõeeme n ka zoe biig ninga yẽ sẽn doga nimbãaneg [rakam] bɩ? Baa yẽ sã n yĩm, mam ka na n tol n yĩm fo yell ye.” (Ezai 49:15) Hakɩka, na n yɩɩ toog tɩ ma yĩm n pa yẽsem a biig wall a pa ges a yell ye. Bi-pɛɛlg me sɩd pa tõe n maan bũmbu, sã n pa a teeg a ma wĩndg la yʋng ye. Baasg zãnga, yaa kaeto tɩ d wʋmdẽ tɩ ma-rãmb kẽer n pa get b kamb yelle, sẽn yɩɩd fãa rũndã-rũndã sẽn yaa ‘toog wakatã.’ (2 Tɩmote 3:1, 3) La a Zeova yẽ yeela woto vẽenega: “Mam ka na n tol n yĩm fo yell ye.”  A Zeova sẽn tar nimbãan-zoeer to-to ne neb nins sẽn balemd-a ne sɩdã pa tar mak-n-taar ye. A yɩɩda nimbãan-zoeer ning ma sẽn tõe n tall ne a biigã hal zĩig sẽn zãre.

21, 22. Tẽn-kʋdem wẽndẽ wã, bõe n paam Israɛll buudã sẽn da be Eziptã, la wãn-wãn la a Zeova leok-b kosgã?

21 Wãn to la a Zeova wilg nimbãan-zoeer wala roagd sẽn tar nonglem? D yãa a Zeova nimbãan-zoeerã sẽn puk vẽeneg a sẽn ges Israɛll buudã yell ne manesem ningã pʋgẽ. Tẽeg-y wakat ning Israɛll buudã neb milyõ rãmb sẽn da be yembd Ezipti, tɩ b ra namsd-b wʋsg be wã. (Yikri 1:11, 14) Israɛll nebã kosa a Zeova sõngr b toogã pʋgẽ. Nimbãan-zoeer Wẽnnaamã manesem yɩɩ wãn-wãna?

22 Woto kɩtame t’a Zeova yeele: “Mam yãa m neba sẽn be Ezipt namsgo. La mam wʋma bãmb kelemse . . . mam mii bãmb toogã.” (Yikri 3:7) A Zeova pa tõe n ne a nin-buiidã sẽn namsde, bɩ a wʋmd b kelemsã n pa zoe b nimbãaneg ye. A Zeova yaa Wẽnnaam sẽn mi neb a taabã toogo. Bãng f to toogã me ne nimbãan-zoeer yaool n yaa yembr la bala. Rẽnd a Zeova pa zoet a nin-buiidã nimbãaneg bal ye, woto kɩtdame me t’a maan bũmb n sõng-ba. Ezai 63:9 yetame: “Bãmb meng fãaga bãmba b nonglma la b nimbãan-zoeera yĩnga.” Yaa “ne pãng” la a Zeova yiis a nin-buiidã Ezipti. (Tõodo 4:34) Rẽ loogr poore, a tũnuga ne yel-solemd n kõ-b rɩɩb la a kogl-b n tɩ kẽes-b tẽng sẽn sakd kood wʋsg pʋgẽ tɩ b sooge.

23. a) Wãn-wãn la yɩɩl-gʋlsdã goam kõt-d bas-m-yam t’a Zeova geta tõnd ned kam fãa yelle? b) Wãn-wãn la a Zeova sõngd tõndo?

23 A Zeova pa wilgd nimbãan-zoeer a nin-buiidã sẽn lagem taabã bal ye. Tõnd nonglem Wẽnnaamã geta tõnd ned kam fãa yell me sõma. A mii toog buud fãa d sẽn maood ne. Yɩɩl gʋlsdã ra yeelame t’a Zeova ‘geta nin-tɩrse, la a tʋb wʋmda bãmb kelems b sẽn dat sõngr wakate. Zusoaba pẽnegda neb nins sũy sẽn sãamã, la a fãagda sũ-pa-noom dãmbã.’ (Yɩɩl Sõamyã 34:16, 19, NW ) Wãn-wãn la a Zeova sõngd tõnd ned kam fãa? Pa wakat fãa la a yiisd yɛl nins sẽn wat ne namsgã ye. La baasgo, a maana segls wʋsg neb nins fãa sẽn baood a sõngrã yĩnga. A Gomdã kõta sagls sẽn tõe n naf-d hal wʋsgo. A kõo tigimsã kãsem dãmb sẽn tar zʋg-sõma nins sẽn segdã, tɩ b maand b sẽn tõe fãa n dɩkd Wẽnnaam nimbãan-zoeerã togs-n-taar sẽn na yɩl n sõng b taabã. (Zak 5:14, 15) A Zeova “wʋmda pʋʋsgo,” n kõt ‘neb nins sẽn kot-a wã [vʋʋsem sõngã].’ (Yɩɩl Sõamyã 65:2; Luk 11:13) Woto fãa wilgda ‘tõnd Wẽnnaam nimbãan-zoeerã.’—Luk 1:78

24. Bõe la y na n maan n lebs a Zeova, a sẽn tall nonglem ne-yã yĩnga?

24 Rẽ yĩnga, pa bũmb sẽn kõt sũ-noogo, d sã n tagsd d saasẽ Ba wã sẽn wilgd a nonglmã to-to wã zug sɩda? Sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ, b tẽeg-d lame t’a Zeova tʋmda ne a pãngã, a tɩrlmã, a yamã la a nonglmã tõnd neer yĩnga. La sõs-kãngã pʋgẽ wã, d yãame t’a Zeova wilga a nonglmã ãdem-biisã fãa gill yĩngã, la tõnd yembr-yembrã yĩng me ne manesem sẽn yaa kãsems hal wʋsgo. Masã, tõnd ned kam fãa segd n soka a meng woto: ‘Bõe la m na n maan n lebs a Zeova, a sẽn tall nonglem ne-ma?’ Yaa y sẽn na n nong-a ne y sũur fãa, la ne y sɩɩg fãa, la ne y yam fãa, la ne y pãnga fãa. (Mark 12:29, 30) Bɩ y kɩt tɩ y sẽn vɩ daar fãa to-to wã wilg tɩ y tʋlla ne y sũur fãa n pẽnegd a Zeova n paasdẽ. La bɩ a Zeova sẽn yaa nonglem Wẽnnaamã pẽnegd-y n paasd wakat sẽn-kõn-sa yĩnga!—Zak 4:8.

Yãmb tẽrame bɩ?

• Wãn to la d mi tɩ nonglmã n ya a Zeova zʋg-sõng ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã?

• Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeova sẽn sak n tʋm a Biriblã t’a wa nams la a ki tõnd yĩngã n yaa nonglem tʋʋmd ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã?

• Wãn to la a Zeova kõ tõnd bas-m-yam t’a nonga tõnd ned kam fãa?

• Wãn to la Biiblã bilg a Zeova sẽn kõt sugr to-to wã vẽenega?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 24]

‘Wẽnnaam kõo a biigã sẽn ka to wã’

[Foto, seb-neng 25]

‘Yãmb tara yõod n yɩɩd yirs wʋsgo’

[Fotã soaadã]

© J. Heidecker/VIREO

[Foto, seb-neng 26]

Ma sẽn zoet a biig nimbãaneg to-to wã tõe n zãmsa tõnd a Zeova nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ