Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Gese! yaa tõnd Wẽnnaam” la woto

“Gese! yaa tõnd Wẽnnaam” la woto

 Gese! yaa tõnd Wẽnnaam” la woto

Zãmsg sõs-kãensã b yiibã fãa tika Approchez-vous de Jéhovah (Pẽneg-y-yã a Zeova) sebrã, b sẽn yiis yʋʋmd 2002 n tɩ ta 2003 tigs-kãsemsẽ wã dũniyã gill zugã.—Ges-y sõsg ning gom-zug sẽn yaa ‘A pidsa mam sũurã raabo’ seb-neng 29 wã pʋgẽ.

“Gese! Yaa tõnd Wẽnnaam, yaa bãmb la tõnd sẽn da tẽed n baood fãagrã, bãmb yaa [a Zeova].”—EZAI 25:9.

1, 2. a) A Zeova boola bu-yaleng ba a Abrahaam tɩ bõe, la woto tõe n kɩtame tɩ tõnd wa sokd d mens sok-bʋgo? b) Wãn to la Biiblã kõt tõnd bas-m-yam tɩ zood ne Wẽnnaam yaa bũmb sẽn sɩd tõe?

“MAM zoa.” Woto la a Zeova sẽn yaa saasã la tẽngã Naandã bool bu-yaleng ba a Abrahaam. (Ezai 41:8) Tags-y n ges ninsaal bal sẽn wa n paam n lebg yĩngr la tẽng Naabã zoa! Yãmb tõe n sokda y meng woto: ‘Rẽ yĩnga, mam sɩd tõe n paam n pẽnega Wẽnnaam woto bɩ?’

2 Biiblã kõt-d-la bas-m-yam tɩ zems-n-taar sẽn tar pãng tallg ne Wẽnnaam yaa bũmb d sẽn tõe n paame. A Abrahaam ra tõog n paama zood kãngã, bala a “tẽe Wẽnnaam.” (Zak 2:23) Rũndã-rũndã me, a Zeova “nonga nin-tɩrse.” (Yelbũna 3:32) Zak 4:8 pʋgẽ, Biiblã sagenda tõnd woto: “Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.” Hakɩka, tõnd sã n dat n pẽneg a Zeova, a sɩd na n sakame tɩ d pẽneg-a. La gom-kãngã Wẽnnaam sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã rat n yeelame tɩ yaa tõnd ninsaalbã sẽn yaa yel-wẽn maandb la pa-zems-zãng rãmbã n yɩ pipi n bao n na n pẽneg Wẽnnaam bɩ? Vẽenega, yaa ayo. D tõe n paama zood ne a Zeova, bala tõnd nonglem Wẽnnaamã reng n maana segls a yiib sẽn tar yõod wʋsg rẽ yĩnga.—Yɩɩl Sõamyã 25:14.

3. Segls a yiib bʋs sẽn tar yõod wʋsg la a Zeova maan sẽn na yɩl n sõng-d tɩ d tõog n paam a zoodo?

3 Pipi, a Zeova kɩtame t’a Zezi wa ‘kõ a vɩɩmã tɩ yao neb wʋsg yĩnga.’ (Matɩe 20:28) Maoong kãngã sẽn yɩ rondã kɩtame tɩ d tõe n sɩd pẽneg Wẽnnaam. Biiblã yeta woto: “Tõnd nonga bãmba, bãmb sẽn deng n nong tõndã yĩnga.” (1 Zã 4:19) N-ye, sẽn yaa Wẽnnaam “n  deng n nong tõndã” yĩnga, a kõ-d-la yẽbgr d sẽn tõe n tik n paam zood ne yẽ. Yiib-n-soaba, a Zeova wiliga tõnd a sẽn ya a soaba. Zood buud fãa pʋgẽ, loees ning d sẽn tar ne d zoa wã tika d sẽn mi-a sõma la d nong a zʋgã zugu. Bɩ d ges woto sẽn dat n yɛɛlga. A Zeova sã n da yaa Wẽnnaam sẽn solg la b sẽn pa tol n tõe n bãnge, tõnd ra pa na n tõog n pẽneg-a abada. La a Zeova pa solg a meng ye, a ratame tɩ d bao n bãng-a. (Ezai 45:19) A sẽn wilig a mengã sẽn ya a soab Biiblã sẽn ya a Gomdã pʋgẽ ne goam võor tõnd sẽn tõe n wʋmã, wilgdame t’a nong-d lame, la leb n wilgdẽ me t’a baoodame tɩ d bãng-a la d nong-a wala d saasẽ Ba.

4. Tõnd sã n bãngd a Zeova zʋg-kãsemsã sõma-sõma n paasdẽ, rẽ na n kɩtame tɩ d tall tags-bʋg a Zeova zugu?

4 Rẽ yĩnga, y zoe n yãa bi-bilf sẽn teesd a ba n wilgd a zo-rãmb ne sũ-noog la zu-zẽkr n yetẽ tɩ: “Mam baaba la woto” bɩ? Wẽnnaam balemdbã me tara bʋʋm n na n tall manesem sẽn wõnd woto a Zeova wɛɛngẽ. Biiblã reng n togsame tɩ wakat n wat tɩ neb nins sẽn tar tẽebã na n zẽk b koees n yeel woto: ‘Gese, yaa tõnd Wẽnnaamã la woto.’ (Ezai 25:8, 9) D sã n bãngd a Zeova zʋg-kãsemsã sõma-sõma n paasdẽ, d wat n yãame tɩ yẽ n sɩd yaa d Ba la d zoa ning sẽn yaa sõma la kãseng n yɩɩdã. N-ye, a Zeova zʋg-kãsemsã bãngr sõma-sõma kɩtame tɩ d sɩd tar bʋʋm n na n pẽneg-a n paase. Woto yĩnga, bɩ d ges Biiblã sẽn wilg a Zeova zʋg-kãsemsã sẽn yaa pãnga, tɩrlem, yam la nonglmã to-to. Sõs-kãngã pʋgẽ yaa pipi zʋg-kãsems a tãabã zut la d na n sõse.

A ‘pãngã yaa wʋsgo’

5. Bõe yĩng tɩ b sẽn boond a Zeova a yen tãa tɩ “Sẽn-tõeyã-fãa” wã sɩd zemse, la wãn to la a tʋmd ne a pãngã sẽn yaa kãsengã?

5 A Zeova ‘pãngã yaa wʋsgo.’ (Zoob 37:23) Zeremi 10:6 yeta woto: “Zusoaba, a to ka be sẽn wẽnd yãmb ye. Yãmb yaa kãsenga, la y yʋʋrã yaa kãseng n tar pãnga.” Sẽn yaa lebend ne a bõn-naandsã, a Zeova mengã pãng ka tar tɛk ye. Yaa woto yĩng n kɩt tɩ b boond yẽ a yen tãa tɩ “Sẽn-tõeyã-fãa.” (Wilgri 15:3) A Zeova tũnugda ne a pãn-kãsengã sẽn kõt rabeemã n naandẽ, n sãamdẽ, n kogendẽ la a lebsd n lugendẽ. Bɩ d ges makr a yiib bala: A Zeova sẽn talld a pãngã n naandẽ la a kogendẽ wã.

6, 7. Wĩntoogã pãng zema wãn to, la sɩd bʋg sẽn yaa kãseng la rẽnda wilgda?

6 Sõorã sã n wa pukdẽ tɩ y yas yɩnga, wĩntoogã walem wẽed-y lame. Vẽenega, ya a Zeova pãngã n maan woto. La wĩntoogã pãng zema wãn to? Wĩntoogã tẽn-sʋk tʋʋlem zemsa degre milyõ 15. Y sã n da tõe n ta wĩntoogã tẽn-sʋk n yãk a pɛdg sẽn zem wa epẽngl zug bal n dɩgl tẽngã zugu, y pa tõogd n pẽneg-a sẽn zems kilometr 150 zĩigẽ tɩ bũmb pa maan-y ye! Segõnd fãa pʋgẽ, wĩntoogã yiisda tʋʋlem sẽn zem bõmb nikleyɛɛr dãmb milyõ tusa pusgri. La baasgo, tẽngã zĩig zãrem ne wĩntoogã sẽn kõt rabeem woto wã zemsame. Wĩntoogã sã n da pẽ tẽngã wʋsgo, a ra na n kʋɩɩsa tẽngã koom fãa, la a zãrmã sã n da yɩɩdẽ woto me, tẽnga koom fãa gill ra na n lebga galaase. Yaadem ning sẽn be wĩntoogã ne tẽngã sʋkã sã n da pa woto fãa, vɩɩm buud ba a ye da pa na n tõog n zĩnd tẽng zug ye.

7 La baa nebã sẽn teeg wĩntoogã n vɩ wã, neb wʋsg get-a-la wa bõn-zaalga. Woto kɩtame tɩ b pa mi a sẽn tõe n zãms tõnd bũmb ning ye. Yɩɩl Sõamyã 74:16 yeela woto a Zeova wɛɛngẽ: “Yãmb naana kiuug la wĩndga.” N-yẽe, wĩntoogã pẽgda a Zeova sẽn ‘naan yĩngr la tẽngã.’ (Yɩɩl Sõamyã 146:6) La woto yaool n yaa bõn-yɛng bal bõn-naands ka tɛkã sʋk sẽn zãmsd tõnd a Zeova pãn-kãsenga wɛɛngẽ. D sã n zãmsd a Zeova sẽn tũnugd ne a pãngã n naandẽ wã wɛɛngẽ n paasdẽ, d na n tõog n waoog-a-la sõma n paase.

8, 9. a) Gom-bʋg sẽn be yamleoog n bilgd a Zeova sẽn dat n na n kogl a sõgen dãmbã la a ges b yell to-to wã? b) Tẽn-kʋdem wẽndẽ, wãn-wãn la rũm-kɩɩmbã ra get b rũmsã yelle, la bõe la woto zãmsd tõnd d Pekɩɩm Kãsengã wɛɛngẽ?

8 A Zeova leb n tũnugda ne a pãn-kãsengã n kogend a sõgen dãmbã la a get b yelle. Biiblã tũnuga ne makr goam sẽn tar pãng la sẽn be yamleoog n bilg koglg ning a Zeova sẽn kãab a sõgen dãmbã. Wala makre, ges-y Ezai 40:11 wã sẽn yetã. Zĩ-kãnga, a Zeova makda a meng ne  rũm-kɩɩma, la a makd a nin-buiidã ne piisi. D karemda woto: “Bãmb dɩlgda b neba wa rũm-kɩɩm sẽn wãbend a rũmsi. Yẽ zãada a pe-bi wã ne a nusi n mobg bãmb a yãoogẽ, la a tɛt b ma rãmbã.” Rẽ yĩnga, yãmb tõe n mamsa bũmb ning b sẽn bilg verse kãngã pʋgẽ wã y yamẽ bɩ?

9 Yir dũmsã sʋka, piis n sɩd rat koglg n yɩɩda. Tẽn-kʋdem wẽndẽ wã, rũm-kɩɩm ra segd n talla raood wʋsg n tõog n kogl a rũmsã ne we-baase, gɩgmã la ne we-rũms a taab sẽn yõgd rũmsi. (1 Sãmwɛll 17:34-36; Zã 10:10-13) La wakat ninga rũmsã koglg la b yell gesg me baoodame tɩ f tall bʋgsem. Wala makre, pesg sã n dog zĩig sẽn zãr ne yãgrã, wãn-wãn la rũm-kɩɩmã get pe-bilã sẽn nan ka pãngã yell tɩ bũmb da wa maan-a? Tõe t’a na n dɩk-a lame n ‘mobg a yãoogẽ,’ n kolemd-a ne a fuugã. La yɩta wãn to tɩ pe-bil wa paam n be a gũudã fuugẽ? Tõe tɩ pe-bilã na n kolga rũm-kɩɩmã n sɩɩs a kargã menga. Baasg zãnga, yaa rũm-kɩɩmã n na n tẽeg a nus n sulg n dɩk pe-bilã n põben a yãoogẽ sẽn na yɩl n kogl-a. Ad woto sɩd bilgda tõnd Pekɩɩm Kãsengã sẽn sak n na n kogl a sõgen dãmbã la a ges b yell ne bʋgsem to-to wã!

10. Zĩ-bʋg wɛɛngẽ la a Zeova kogend tõnd rũndã-rũndã, la bõe yĩng tɩ kogl-kãng sɩd tar yõod wʋsgo?

10 A Zeova pa kãab tõnd koglg bal ye. Tẽn-kʋdem wẽndẽ wã, a tũnuga ne yel-soalem n wilg t’a mii a sẽn na n “fãag nin-sõamyã makr pʋgẽ” to-to. (2 Pɩɛɛr 2:9) La yaa wãn to rũndã-rũndã? D miime t’a pa le tũnugd ne a pãngã n kogend-d yel-beed buud fãa taoor ye. La baasgo, a kõt-d-la bũmb sẽn tar yõod hal wʋsgo: A kogend-d-la tẽebã wɛɛngẽ. Tõnd nonglem Wẽnnaamã kogend-d-la ne wẽng ning fãa sẽn tõe n paam tõnd tẽebã wɛɛngẽ, n segend-d sõma ne bũmb nins fãa d sẽn dat sẽn na yɩl n mao ne makr buud fãa d tẽebã pʋgẽ, la sẽn na yɩl n kell n tall zems-n-taar ning d sẽn tar ne yẽ wã me. Wala makre, Luk 11:13 yetame: “Yãmb a nin-wẽnsa [sã n mi] kõ yãmb kamba kũun sẽn yaa sõama; dẽ, sẽn yɩɩda yãmb [saasẽ Ba] kõn kõ neb nins sẽn kot bãmba [vʋʋsem sõng] bɩ?” Pãng-kãngã sẽn yaa kãsengã na n sõng-d lame tɩ d sɩd tõog n mao ne makr bɩ zu-loɛɛg ning fãa. (2 Korẽnt dãmba 4:7) Woto, pa wakat bilf pʋgẽ bal la a Zeova kogend tõnd vɩɩmã ye, la yaa wakat fãa yĩnga. D sã n tar saag-kãngã d yamẽ, d na n gesa namsg fãa d sẽn na n seg dũni kãngã pʋgẽ wala “namsg sẽn yaa bilf la sẽn ka kaoosda.” (2 Korẽnt dãmba 4:17) Rẽ yĩnga, tõnd ka rat n pẽneg Wẽnnaam sẽn tʋmd ne a pãngã ne nonglem woto tɩ nafd-dã sɩda?

‘A Zeova nonga tɩrlem’

11, 12. a) Bõe yĩng t’a Zeova tɩrlmã kɩt tɩ d tʋll n pẽg-a? b) Bõe la a Davɩɩd yeel a Zeova tɩrlmã wɛɛngẽ, la wãn to la gom-kãens vʋʋsem sõng sẽn vẽneg-a t’a togsã tõe n bels tõndo?

11 A Zeova maanda sẽn yaa tɩrg la sẽn segde, la a maanda woto me wakat fãa n pa bakd neb n  sõngdẽ ye. Wẽnnaam tɩrlmã pa bũmb sẽn pa naag ne nimbãan-zoeer bɩ sẽn yaa dem-dem n zãagd tõnd ne-a ye. A yaa zʋg-sõng sẽn tar yõod hal wʋsg n kɩtdẽ tɩ d tʋll n pẽneg a Zeova. Biiblã bilgda tɩrlmã sẽn yaa bũmb sẽn be yamleoogã sẽn ya a soab vẽenega. Bɩ d ges zĩis a tãab wɛɛngẽ a Zeova sẽn wilg a tɩrlmã.

12 Pipi, a Zeova tɩrlmã kɩtame t’a sõngd a sõgen dãmbã wakat fãa. Yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd meng bãnga a Zeova tɩrlmã nen-kãngã sẽn ya a soabã. Bõe la a Davɩɩd sẽn vɩɩmd yɛl ninsã la a sẽn zãms Wẽnnaam yel-manesmã wa n baas n kɩt t’a yeele? A yeela woto: “[A Zeova] nonga tɩrlem, la bãmb ka basd neb nins sẽn nong bãmba ye. Bãmb gũuda bãmb wakat sẽn ka sɛta.” (Yɩɩl Sõamyã 37:28) Ad woto sɩd kõt bas-m-yam! Baa wakat bilf pʋgẽ, tõnd Wẽnnaamã pa na n tol n bas neb nins sẽn pelg b pʋs n sakd-a wã ye. Woto yĩnga d tõe n teega a zoodã la a sẽn get tõnd yell ne nonglmã. Ya a tɩrlmã yĩng n kɩt tɩ woto tõe n sɩd yɩ.—Yelbuna 2:7, 8.

13. A Zeova sẽn da kõ Israɛll Tõog ningã pʋgẽ, wãn-wãn la a wilg tɩ ka-pãng rãmbã namsg yell sɩd pak-a lame?

13 Yiib n soaba, Wẽnnaam tɩrlmã kɩtame t’a get naong rãmbã yelle. Tõog ning a Zeova sẽn da kõ Israɛllã pʋgẽ, d yãta vẽeneg tɩ sẽn namsd-bã yell sɩd pak-a lame. Wala makre, Tõogã ra tara segls sẽn kogend kɩɩbsã la pʋg-kõapã. (Tõodo 24:17-21) A Zeova sẽn mi tɩ vɩɩmã ra tõe n yɩɩ toog n kõ zag-kãensã buudã nebã, yẽ mengã n da lebg b Bʋkaood la b Koagenda. (Tõodo 10:17, 18) A keooga Israɛll nebã tɩ b ra nams pʋg-kõor ne kɩɩb ye, tɩ b sã n nams-ba yẽ na n wʋma b kɛlengã. Yikri 22:21-23 pʋgẽ, a yeela woto: “Mam sũur na n yika hal wʋsg” rẽ yĩnga. Baa ne sũ-yikr sẽn ka be a Zeova zʋg-kãsemsã sʋkã, tʋʋm-kɛgã yikda a sũuri, sẽn yɩɩd fãa, b sã n namsd ka-pãng rãmba.—Yɩɩl Sõamyã 103:6.

14. Bõe n wilgd vẽeneg t’a Zeova sɩd pa bak-n-sõng soaba?

14 Tãab-n-soaba, Biiblã kõt-d-la bas-m-yam Tõodo 10:17 pʋgẽ t’a Zeova ‘ka tũusd neb ye, la a ka reegd kũun n maan wẽng ye.’ A Zeova pa wala ninsaalbã sẽn tõe n tar tõog la naam, tɩ arzɛgs bɩ ned yalẽ yaool n tõe n tall pãn-tusdg b zutã ye. A leb n pa yãgd n sãbs neda, walla a bak ned n sõng me ye. Ad bũmb sẽn pʋd n wilgd vẽeneg t’a Zeova sɩd pa bak-n-sõng soaba: Pa neb a wãn bal la a kɩt tɩ b tõe n paam n lebg a balemdb hakɩk n wa paam vɩɩm sẽn-kõn-sa wã ye. Tʋʋma 10:34, 35 yeta woto: “Wẽnnaam ka tũusd neb ye. La buud fãa sʋka, ned ninga sẽn zoet bãmba la sẽn maand tɩrga, yẽ soab tata bãmb yam.” Ned buud fãa tõe n paama saag-kãngã tɩ pa tũ ne a tarem, a yĩngã kõbg bɩ tẽng ning a sẽn beẽ wã ye. Rẽ yĩnga, tɩrlem hakɩk le beeme n yɩɩd woto sɩda? Vẽenega, d sã n wʋm a Zeova tɩrlmã võor sõma, na n pẽnega tõnd ne-a n paase.

“Ges Wẽnnaam yam . . . sẽn ka tɛka”

15. Yam yaa bõe, la a Zeova tʋmda ne–a wãn-wãna?

15 Tʋm-tʋmd a Poll tagsa Wẽnnaam yamã yell tɩ tus-a t’a gom goam nins sẽn be Rom dãmb 11:33 pʋgẽ wã. A yeelame: “Ges Wẽnnaam yam . . . sẽn ka tɛka.” N-ye, d sã n tags a Zeova yamã sẽn yaa kãsengã nens ka-tɛkã zug neere, na n kɩtame tɩ d zoe-a la d waoog-a. La wãn-wãn la d tõe n wilg yam sẽn yaa bũmb ningã? Yam yaa tõog n dɩk bãngrã, yɛlã võor wʋmb ne tags-tɩ-bɩ wã n maan bɩ n paam bũmb ning f sẽn tʋllã. A Zeova yamã la a bãngrã sẽn yaa kãseng wʋsgã yĩng kɩtame tɩ wakat fãa, sard nins a sẽn dɩkdã la a sẽn pids-b to-to wã yaa sõma zãngã.

16, 17. Wãn to la a Zeova sẽn naan bũmb ninsã wilgd t’a yamã yaa kãsenga? Kõ-y makre.

16 Yel-bʋs takɩ n wilgd t’a Zeova yamã yaa kãsenga? Yɩɩl-Sõamyã 104:24 yetame: “[Zeova,] yãmb tʋʋma yaa wʋsgo. Yãmb maana bãmb fãa ne yam, dũniyã pida ne yãmb paoongo.” Sɩda, d sã n bãngd a Zeova sẽn naan bũmb ninsã sõma-sõma n paasdẽ, d na n talla naneb wʋsg ne a yamã la d zoe-a n paase. Bãngdbã sẽn vaees a Zeova sẽn naan bũmb ninsã, b sɩd bãnga yɛl wʋsgo. Bãngdb kẽer togsda Wẽnnaam sẽn naan bũmb ninsã n maand bõn-yood kẽere.

17 Wala makre, tõe tɩ y zoe n yãa sʋlg roog sẽn tar dasãnd to-to wã. A sɩd yaa neere. Baa ne sʋlg roog gĩs sẽn ne wa b ka pãngã, b sã n tigim-b wʋsg tɩ b bedrmã zem kut bedrem, b pãng yɩɩda  kutã, la b taglmã sã n zem gĩs nins b sẽn maan ne fuug sẽn tõe n kok vẽenã, sʋlgã gĩs pãng n yɩɩd fuugã gĩsi. Bõe la woto rat n yeel vẽenega? Mams-y n ges b sẽn na n yalg sʋlg roog t’a bedrmã t’a zĩm gãmbre. Sʋlg roog sẽn zem woto tara pãng n tõe n kok nasaar-sɩlg sẽn dɩk neb n zoet tʋʋll-tʋʋle. N-yẽe, a Zeova sɩd maana bõn-kãensã fãa ‘ne yam.’

18. Wãn to la a Zeova yamã pukd a sẽn tũnug ne ninsaalb n gʋls Biiblã sẽn ya a Gomdã pʋgẽ?

18 Zĩig ning a Zeova yamã sẽn tɩ pukd n yɩɩd yaa Biiblã sẽn ya a Gomdã pʋgẽ. Sagl-sõma nins d sẽn yãt a pʋgẽ wã sɩd wilgd-d-la sor ning sẽn yaa sõma n tɩ yɩɩdã. (Ezai 48:17) La a Zeova yamã sẽn pa tar mak-n-taagã me leb n yaa vẽeneg soay nins b sẽn tũnug ne n gʋls Biiblã pʋgẽ. Wãn-wãn to? A Zeova yamã yĩng kɩtame t’a yãk ninsaalb tɩ b gʋls a Gomdã. A sã n da kɩt tɩ malɛgs gʋls Biiblã, rẽ yĩnga a ra na n talla yamleoog woto sɩda? Hakɩka, sã n da yaa malɛgsã n da na n bilg a Zeova sẽn ya a soaba, b ra na n bilgame tɩ zems ne bãmb sẽn wʋmd yɛlã võor to-to tɩ yɩɩd ninsaalbã, la b wilg bãmb wẽn-zoeerã sẽn yaa to-to. La rẽ yĩnga tõnd ra na n tõog n wʋma malɛgsã sẽn zems zãngã tagsgo, b bãngrã, b minim la b pãng sẽn yɩɩd tõnd hal zĩig sẽn zãrã võor sɩda?—Hebre dãmba 2:6, 7.

19. Mak-bʋg n wilgd tɩ b sẽn tũnug ne ninsaalb n gʋls Biiblã kɩtame t’a sɩd be yamleoog la a tar pãnga?

19 B sẽn tũnug ne ninsaalb n gʋls Biiblã yĩng kɩtame t’a be yamleoog la a tar pãn-kãsenga. A gʋlsdbã yɩɩ ninsaalb wa tõndo. B sẽn da yɩ neb sẽn pa zems zãng wa tõndã yĩnga, bãmb me ra segda makr la zu-loees nins tõnd fãa me sẽn segdã. Wakat ninga, b gʋls n wilga bãmb mensã tagsg sẽn yɩ to-to, la makr nins b sẽn da maood ne wã. (2 Korẽnt dãmba 12:7-10) Rẽnd b gʋlsa ne gom-biis malɛk ba a ye sẽn da pa na n tõog n tũnug ne ye. Wala makre, d ges a Davɩɩd goam nins sẽn be Yɩɩl Sõamyã 51 soab pʋgẽ wã. Vẽnegrã b sẽn gʋls yɩɩllã zugẽ wã wilgame t’a Davɩɩd gʋlsa gom-kãensã a sẽn da wa n maan yel-wẽn-kãseng poore. A pelga a pʋg n wilgd a sũ-sãoong ne a kongrã la a kot Wẽnnaam sugr ne a sũur fãa. Verse a 4 ne a 5 pʋgẽ, a yetame: “Pek-y maam n yiis m yel-wẽnda zãnga. Yiis-y mam kongra tɩ m yɩ yɩlemde. Tɩ bõe, mam mii m kɩɩsgã, la mam kongra bee m taoor wakat fãa.” Ges-y verse a 7 wã sẽn yet bũmb ninga: “Gese, mam doga ne yel-wẽna m ma rɩka mam pʋg yel-wẽna pʋgẽ.” Verse 19 wã paasa woto:  “Maoong sẽn noom Wẽnnaam yaa sik-m-meng yam. Mam Wẽnnaam, yãmb ka paoogd sik-m-meng yam ne sũ-sãoong ye.” Rẽ yĩnga, y pa tõe n mak n bãng sũ-sãoong ning sẽn sɩd ra tar gʋlsdã sɩda? Sã n pa ninsaala, malɛk na tõog n togs sũ-sãang goam tɩ zems woto sɩda?

20, 21. a) Bõe yĩng tɩ baa sẽn yaa ninsaalb n gʋls Biiblã, d tõe n yeel tɩ ya a Zeova yam la sẽn be a pʋgẽ wã? b) Bõe la d na n yã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

20 A Zeova sẽn tũnug ne ninsaalb sẽn pa zems zãng woto wã yĩnga, a kõ-d-la d sẽn sɩd da rat bũmb ningã: Sebr sẽn “yaa Wẽnnaam n kõ,” a vʋʋsem sõngã sẽn kɩt tɩ b gʋls tɩ ãdem-biisã tõe n wʋm a võor faag-faaga. (2 Tɩmote 3:16) N-yẽe, vʋʋsem sõngã zĩnda ne gʋlsdbã b tʋʋmdã pʋgẽ. Rẽnd ya a Zeova yam la b sẽn gʋlsã, pa bãmb mensã yam ye. Yam kãngã zemsa ne bas-yard zãnga. A yɩɩda tõnd mensã yam hal zĩig sẽn zãre, rẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam sagend-d woto: “Teeg a [Zeova] ne f sũur fãa la f ra teeg f meng bãngr ye. Fo sẽn maand bũmb ninga fãa, bɩ f tẽeg a [Zeova] yelle, la b na n demsa fo sorã.” (Yelbũna 3:5, 6) D sã n tũ sagl-kãngã, d pẽnegda tõnd Wẽnnaamã sẽn mi bũmb fãa wã.

21 A Zeova zʋg-kãsemsã fãa sʋka, sẽn yɩɩd-a soab la sẽn tar-a rasãnd hal wʋsg n tɩ yɩɩd yaa nonglmã. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãa a Zeova sẽn wilg a nonglmã to-to.

Y tẽrame bɩ?

• Segl-bʋs la a Zeova maan sẽn na yɩl n kɩt tɩ tõnd tõog n paam zems-n-taar sẽn tar pãng ne-a?

• Mak-bʋs pʋsẽ la b wilg a Zeova sẽn tall a pãngã n naan la a kogle?

• Wãn-wãn la a Zeova puk a tɩrlmã?

• Wãn-wãn la a Zeova yamã pukd bũmb nins a sẽn naana la Biiblã pʋgẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 20]

Wala pe-kɩɩm sẽn pẽgen pe-bil n kolemd-a ne a fuug to-to wã, yaa woto me la a Zeova get tõnd yelle

[Foto, seb-neng 22]

D yãta a Zeova yamã soay nins a sẽn tũnug ne n gʋls Biiblã pʋgẽ