Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sẽn na n bɩɩs nonglem hakɩk to-to

D sẽn na n bɩɩs nonglem hakɩk to-to

 D sẽn na n bɩɩs nonglem hakɩk to-to

“Nonglem yaa bũmb fãa tɩɩm; vɩɩmã pʋd n yaa nonglem.”—Le meilleur de la vie (ãngil.). A Joseph Johnson sebre, 1871.

WÃN-WÃN la ãdem-biig wat n bãng a sẽn na n nong neb a taabã to-to? Yaa a sẽn na n karem lekollẽ n bãng ninsaalbã yel-manesem bɩ? Ya a sẽn na n karemd romã rãmb bɩ? Bɩ a na n zãmsa woto maaneg ne film dãmb sẽn wilgd pag ne rao nonglem yɛl gesgo? Kõn yɩ woto ye. Pipi, ãdem-biisã wat n tõog n talla nonglem b sẽn paamd b roagdbã wubr la b tũud b mak-sõngã. Kambã wat n bãnga nonglem sẽn dat n yɛɛlga, b sã n neẽ tɩ b zakã pʋgẽ, b roagdbã nong-b-la wʋsgo, n kibind-b la b get b yell ne nonglem, n yẽsd ne-b la b sɩd tʋmd b neer yĩnga. B leb n wat n talla nonglem, b roagdbã sã n zãms noy sẽn yaa sõmã tɩ b tũud rẽ.

Nonglem hakɩkã pa zugẽ-zugẽ nonglem ye. A kɩtdame tɩ f tʋmd wakat fãa neb a taabã neer yĩnga, baa b sã n pa ne a yõodã zĩig pʋgẽ, wa sẽn yaa to-to ne kambã wakat ning sẽn wat n yaa tɩlae tɩ b kibl-bã. Ned sẽn kõ mak-sõng nonglem sẽn pa baood a meng nafrã wɛɛngẽ yaa Naanda meng a toore. Tʋm-tʋmd a Poll da gʋlsa woto: “M biiga, ra tõdg [a Zeova] saglg ye, la ra sak tɩ fo sũur sãam bãmb sẽn leng fooma yĩng ye. Tɩ bõe, Zusoaba sɩbgda bãmb sẽn nong a soaba.”—Hebre dãmba 12:5, 6.

Roagdbã, wãn-wãn la yãmb tõe n dɩk a Zeova togs-n-taar n tall nonglem ne y zakã rãmba? La hal sẽn ta zĩ-bʋg la kẽed-n-taasã sẽn kõt makr ning nonglmã wɛɛngẽ wã tar yõodo?

Zãms-y nebã nonglem ne y makre

Yãmb sã n yaa pʋg-sɩda, y nonga y pagã wʋsgo, n nand-a la y waoogd-a wa sẽn zems bɩ? Yãmb sã n yaa paga, rẽ yĩnga, y nonga y sɩdã la y teend-a sõma bɩ? Biiblã yeelame tɩ sɩd ne a pag segd n nonga taab la b waoogd taaba. (Efɛɛz rãmba 5:28; Tɩt 2:4) B sã n maand woto, b kambã yãta kiris-neb nonglmã sẽn segd n puk to-to. Ad woto sɩd tõe n yɩɩ zãmsg sẽn yaa sõma la sẽn tar pãng hal wʋsgo!

Roagdbã leb n kɩtdame tɩ nonglem zĩnd b zagsã pʋsẽ, b sã n tũud no-tɩrs b reemã, b vɩɩm manesmã, b bõn-datɩ wã la yɛl nins b sẽn ningd pipi zĩigẽ b vɩɩmẽ wã wɛɛngẽ. Dũniyã gill zugu, neb wʋsg yãame tɩ Biiblã kõta zagsã neb sagls sẽn sɩd yaa sõma, n kɩtdẽ tɩ b vɩɩmã meng wilgd vẽeneg tɩ hakɩka, Biiblã sɩd “yaa Wẽnnaam n  kõ tõndo, la a bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga, la tɩ zãms tɩrlem.” (2 Tɩmote 3:16) Sãmbg sẽn ka be, b geta vɩɩm manesem noy la sor-wilgr ning a Zezi sẽn kõ a Tãng zug zãmsgã pʋgẽ wã wa sor-wilgr sõmblem sẽn pa tar mak-n-taare.—Matɩe sak a 5 n tɩ ta sak a 7.

Zakã neb fãa sã n baood Wẽnnaam sor-wilgr la b sakd a noyã, ned kam fãa tara bas-m-yam ne a to, la woto sɩd sõngda kambã tɩ b tõe n tall nonglem la waoogr ne b roagdbã n paase. La sẽn yaa lebend ne rẽ, roagdbã sã n kõt kambã noy bãmb mens sẽn pa tũudi, bɩ sẽn yaa yom-yom tɩ loog noore, wall sẽn pa tɩrs menga, tõe n yika b sũy n wa kɩt tɩ b lebg kom-tõtse.—Rom dãmba 2:21; Kolos rãmba 3:21.

La yaa wãn to yẽ ne roagdb nins sẽn pa tar kẽed-n-taag sẽn na sõng-b n wub kambã? B sẽn pa tar sõngdã yĩng kɩtame tɩ b pa tõe n zãms b kambã tɩ b tall nonglem bɩ? Pa tɩlae tɩ yɩ woto ye. Yaa sɩd tɩ bũmb ka be n tõe n ledg ma ne ba sẽn sõngd taab n pidsd b zu-sobend neer ye, la baasgo, yɛlã wilgdame tɩ wakat ninga, zakã neb ne taab zems-n-taarã sõmblem tõe n kɩtame tɩ roagd a ye wã kaalem pa nams b wʋsg ye. Y sã n yaa y ye n wubd y kambã bɩ y mao n tũ Biiblã sagls y zakã pʋgẽ. Yelbũnd a yembr sɩd yeela woto: “Teeg [a Zeova] ne f sũur fãa la f ra teeg f meng bãngr ye. Fo sẽn maand bũmb ninga fãa, bɩ f tẽeg Zusoaba yelle, la b na n demsa fo sorã,” kamba wubr sẽn naage.—Yelbũna 3:5, 6; Zak 1:5.

Dũniyã ween-vɩɩs a naasã pʋsẽ, kom-bɩɩs wʋsg b sẽn wub zags sẽn tar roagd a ye pʋsẽ balemda Wẽnnaam ne kɩs-sɩda, a Zeova Kaset rãmbã tigims tusa pʋsẽ. Woto wilgda vẽeneg tɩ roagd sẽn ya a ye n wubd a kamb tõe n zãms-b lame tɩ b tall nonglem.

Nebã fãa sẽn tõe n wa tall nonglem n paas to-to

Biiblã ra reng n togsame tɩ “yaoolem wakate” nebã pa na n tall “nimbãan-zoeere,” la tɩ nõnglem ning zagsã neb sẽn tar ne taab raasenkamã me pa na n ye wa zĩnd ye. (2 Tɩmote 3:1, 3) La baa ne rẽ fãa, neb nins b sẽn wub zags sẽn pa tall nimbãan-zoeer pʋsẽ wã tõe wa talla nonglem. Wãn-wãn la rẽ tõe n yɩ? Yaa ne b sẽn na n zãms n bãng a Zeova sẽn yaa nonglmã Yẽgrã, la b bãng nonglem ning a sẽn tall ne neb nins fãa sẽn bao-a ne b sũur fãa wã. (1 Zã 4:7, 8) “Mam ba ne m ma sã n bas maam, [a Zeova] na n reega maam.” Woto la yɩɩl-gʋlsdã yeel-yã.—Yɩɩl Sõamyã 27:10.

A Zeova wilga tõnd a nonglmã ne manesem buud toor-toore. A sẽn tũnugd ne Biiblã n wilgd-d sor wala ba wã, n ye paas vʋʋsem sõngã la kiris-neb saam-biirã sõngr bee manesem kãens sʋka. (Yɩɩl Sõamyã 119:97-105; Luk 11:13; Hebre dãmba 10:24, 25) Ges-y bõn-kãensã a tãabã sẽn tõe n sõng-y to-to tɩ y tall nonglem ne a Zeova la y taabã n paase.

Ba sor-wilgri

Sẽn na yɩl n tall zems-n-taar sõma ne neda, rẽndame tɩ d reng n bãng nin-kãng soab sõma. A Zeova sẽn tũnug ne Biiblã n wilg tõnd a sẽn ya a soabã, a kõ-d-la sor tɩ d tõe n pẽneg-a. La baasgo, Biiblã kareng pa sek ye. D segd n tũu zãmsg ning a sẽn kõt-dã, la d yã zãms-kãng sẽn wat ne nafa ninsã. (Yɩɩl Sõamyã 19:8-11) “Mam ya a [Zeova] yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ninga yãmb sẽn tog n tũ wã zugu.” Woto la Ezai 48:17 yeta. N-yẽe, a Zeova sẽn yaa mak-kãseng nonglmã wɛɛngẽ wã, a zãmsda tõnd d mens sõngr  yĩnga. La a pa kõt-d noy sẽn pa tɩlae sẽn na yɩl n weoog-d ye.

Biiblã bãngr hakɩkã leb n tõe n sõng-d lame tɩ d tall nonglem ne neb a taabã n paase, bala Biiblã wilgd-d-la Wẽnnaam tagsg sẽn yaa to-to ne ninsaalbã, la a wilgd-d noy nins d sẽn segd n tũ d manesmã ne ned kam fãa pʋgẽ. Ne bãng-kãngã, d tara yẽbgr hakɩk d sẽn tõe n tik n tall nonglem ne d taabã n paase. Tʋm-tʋmd a Poll ra yeela woto: ‘La mam sẽn kot bũmb ninga m pʋʋsg pʋgẽ yaa tɩ yãmb nonglem na paam paasg daar fãa ne bãngr [hakɩk] la yam-vẽnegre.’—Filip rãmba 1:9.

Sẽn na yɩl n dɩk makr ne bãngr hakɩkã sẽn tõe n kɩt tɩ d puk nonglmã to-to wala sẽn zemse, bɩ d ges bũmb ning b sẽn yeel Tʋʋma 10:34, 35 pʋgẽ wã: “Wẽnnaam ka tũusd neb ye. La buud fãa sʋka, ned ninga sẽn zoet bãmba la sẽn maand tɩrga, yẽ soab tata bãmb yam.” Sẽn yaa nebã tʋʋm-sõma la b wẽn-zoeerã la Wẽnnaam geta, la pa b sẽn yit tẽng ningã wall b sẽn yaa buud ningã la a getã, tõnd me pa segd n maan woto n da tũus neb sɩda?—Tʋʋma 17:26, 27; 1 Zã 4:7-11, 20, 21.

Nonglem yaa Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bila

Wala saag sẽn ni wakat ning tɩɩs sẽn dat koomã sẽn sɩd sõngd tɩ b wom biis sõma wã, Wẽnnaam vʋʋsmã me tõe n kɩtame tɩ neb nins sẽn sakd-a wã tall zʋg-sõma nins Biiblã sẽn bool tɩ ‘vʋʋsem sõng biisã.’ (Galat dãmba 5:22, 23) Bi-kãens sʋkã, sẽn tɩ yɩɩd-a yaa nonglmã. (1 Korẽnt dãmba 13:13) La wãn to la d paamd Wẽnnaam vʋʋsem sõngã? Sor ning d sẽn tõe n tũnug ne n tɩ yɩɩd yaa pʋʋsgã. D sã n pʋʋs Wẽnnaam n kos a vʋʋsem sõngã, a na n kõ-d lame. (Luk 11:9-13) Rẽ yĩnga, yãmb ket n pʋʋsd n kota vʋʋsem sõngã bɩ? Y sã n maand woto, y vɩɩmã pʋgẽ, y na n wa tõog n woma a biisã fãa sẽn tar yõodã, ne nonglmã.

La yam buud a to n yaool n be n kɩɩsd Wẽnnaam vʋʋsem sõngã. Biiblã bool-a lame tɩ “zãmaanã rãmb yam.” (1 Korẽnt dãmba 2:12, Sebr Sõngo; Efɛɛz rãmba 2:2) Yaa pãn-tusdg sẽn yaa wẽng sẽn yit a Sʋɩtãan munaafɩkã sẽn yaa ‘dũni kãngã naabã’ nengẽ. A Sʋɩtãan yaa dũni-kãngã sẽn pa mi Wẽnnaamã naaba. (Zã 12:31) Wala sebg sẽn yikd wubsg la sagdo, “zãmaanã rãmb yam” nekda tʋlsem wẽns sẽn menemsd nonglmã la a kɩtdẽ tɩ yĩnga ratem paamd pãnga.—Galat dãmba 5:19-21.

Nebã sã n wa bas tɩ laogã, rat-m-yembrã, nen-kɛglmã manesem la tagsg sẽn golem nonglmã wɛɛngẽ wa sẽn wae to-to dũniyã pʋgẽ wã buid-ba, yaa yam-kãngã sẽn yaa wẽngã n kẽed b yamẽ wã. Y sã n dat n tall nonglem hakɩk n paase, y segd n modga ne y pãng fãa n zãgs dũniyã yam. (Zak 4:7) Baasg zãnga, ra teeg-y y meng pãng ye, kos-y a Zeova sõngre. A vʋʋsem sõngã sẽn yaa pãng sẽn ka to wã tõe n sõng-y lame.—Yɩɩl Sõamyã 121:2.

Zãms-y nonglem kiris-neb saam-biirã pʋgẽ

Wala kamb sẽn zãmsd nonglem b sẽn ne nonglem sẽn be b zakã pʋgẽ wã yĩngã, tõnd fãa, kom-bɩɩs la kasemba, d tõe n talla nonglem n  paase, d sã n lagemd ne kiris-neb a tabã. (Zã 13:34, 35) Kiris-neb tigingã bõn-datl a ye sẽn tar yõod wʋsg me yaa tõog n sɩd yɩ zĩig nebã sẽn tõe n “yik taab ratem tɩ maan nonglem la tʋʋm sõama.”—Hebre dãmba 10:24.

Hakɩka, nonglem kãng tara yõod wʋsg ne neb nins ‘sũy sẽn sãam wʋsg tɩ b pãng fãa sɛ’ dũni-kãngã sẽn pa tar nonglmã pʋgẽ wã. (Matɩe 9:36) Yɛl b sẽn vɩɩmd n yã sɩd wilgame tɩ ned sã n wa lebg kãsem n paam zo-rãmb sẽn yaa sõma tɩ nong-a, a tõe n tɩlga ne bi-wẽns nins nonglmã kaalem a yãadmã wakatã sẽn da wa ne wã. Woto yĩnga, ad sɩd tara yõod hal wʋsg tɩ kiris-nebã fãa sẽn dɩk b mens n kõ wã tall nonglem wʋsg ne neb nins sẽn nan wa b sʋk paalmã!

“Nonglem ka sɛt abada”

Biiblã yeelame tɩ “nonglem ka sɛt abada.” (1 Korẽnt dãmba 13:8) Wãn-wãn la sɩd yaa woto? Tʋm-tʋmd a Poll yeela tõnd tɩ: “Nonglem maanda sũ-mare, la a pida ne neerlem. Nonglem ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka pẽgd a meng ye, la a ka wukd a meng ye. Nonglem ka maand sẽn ka zems ye, la a ka baood a meng sõngr bal ye, la a ka maand sũ-yikr ye, la a ka tagsd wẽng ye.” (1 Korẽnt dãmba 13:4, 5) Vẽenega, nonglem kãngã pa bũmb f sẽn magd yĩngr-yĩngr bal ye. Sẽn yaa lebende, neb nins sẽn pukd-a wã me yaa neb sẽn segd vɩɩmã sũ-sãams la a toodo, la baasgo, b pa basd zu-loe-kãens tɩ sãam nonglem ning b sẽn tar ne neb a taabã ye. Hakɩka, nonglem kãngã sɩd “yaa bũmb fãa loɛtg sɩd-sɩdã.”—Kolos rãmba 3:12-14.

Bɩ d ges makr Koore bi-pugl a ye sẽn yaa kiris-ned n tar yʋʋm 17 sẽn kõ. A sẽn wa n na n sɩng Wẽnnaam a Zeova balengã, a zakã neb tõdgame tɩ kɩt t’a ra segd n yi zakẽ wã. Baasgo, wall t’a sãam a sũurã, a pʋʋsa yellã wɛɛngẽ n kos tɩ Wẽnnaam tũnug ne a Gomdã la a vʋʋsem sõngã n sõng-a. Rẽ poore, wakat-wakate a gʋlsda a zakã rãmb lɛta n wilgd-b t’a ket n nong-b-la hal wʋsgo. Woto wa n baas n kɩtame t’a kẽem dãmb a yiib sɩng Biiblã zãmsgo, la rũndã-rũndã b lebga kiris-neb sẽn dɩk b mens n kõ Wẽnnaam n deeg koom lisgu. A ma wã ne a yao a ye me saka sɩdã. Sẽn na n baase, a ba wã meng sẽn da gɩdg-a ne toom pĩndã wa n toeema yam zãng fasɩ. Bi-pugl kãngã sẽn yaa Kaset soabã gʋlsa woto: “Tõnd fãa kẽe kãadem ne kiris-neba, tɩ d zakã neb sẽn naag taab balengã pʋgẽ masã yaa neb 23.” Ad woto sɩd yaa nonglmã tõog-kãseng tɛkẽ!

Yãmb me ratame n tall nonglem hakɩk n wa tõog n sõng neb a taabã tɩ b maan woto me bɩ? Sã n yaa rẽ bɩ y teeg a Zeova sẽn yaa nonglmã yẽgrã. N-ye, kell-y n sak a Gomdã ne y sũurã fãa, pʋʋs-y n kos a vʋʋsem sõngã la y lagemd wakat fãa ne kiris-neb a taabã. (Ezai 11:9; Matɩe 5:5) Ad sɩd kõta sũ-noog hal wʋsgo, d sẽn mi tɩ ka la bilfu nin-wẽnsã fãa na n loogame tɩ kell neb nins sẽn tar kiris-ned nonglem hakɩkã balã! Sɩd-sɩda nonglem wata ne sũ-noog la vɩɩm.—Yɩɩl Sõamyã 37:10, 11; 1 Zã 3:14.

[Foto rãmba, seb-neng a 5]

Pʋʋsgã la Wẽnnaam Gomdã zãmsg na n sɩd sõng-d lame tɩ d tall nonglem hakɩk n paase