Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova nee yãmb sẽn maandã bɩ?

A Zeova nee yãmb sẽn maandã bɩ?

 A Zeova nee yãmb sẽn maandã bɩ?

Y NA N leoka sok-kãngã tɩ bõe? Neb wʋsg na n yeela woto: ‘Mam tara hakɩk tɩ Wẽnnaam yãa tʋʋm nins rap wala a Moiiz, a Zedeõ la a Davɩɩd sẽn tʋma, la m yam yood ne bũmb ning mam sẽn maandã sã n pak-a lame. Mam pa tõe n mak m meng ne a Moiiz, a Zedeõ bɩ a Davɩɩd ye.’

Yaa sɩd tɩ Biiblã pʋgẽ, b wilgda tẽn-kʋdem wẽndẽ rap sẽn yɩ tẽedb hakɩk sẽn tʋm tʋʋm-kãsems ne tẽebo. ‘B tõoga soolem wʋsgo, b paga gɩgma noyã, b sãama bugum pãnga, la b põs sʋʋg noore.’ (Hebre dãmba 11:33, 34) Kẽer me wilga b tẽeb ne manesem sẽn pa ta woto, la Biiblã kõt-d-la bas-m-yam tɩ Wẽnnaam yãa bãmb me tʋʋmã b sẽn tʋm ne tẽebã. D rɩk makr ne rũm-kɩɩma, no-rɛɛsa, la pʋg-kõor kɩbay sẽn be Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ.

Rũm-kɩɩm sẽn kõ maoongo

Bõe la y tẽr a Ãdem ne a Hawa biribl a yiib-n-soab a Abɛll wɛɛngẽ? Tõe tɩ y tẽrame tɩ b kʋ-a-la a tẽebã yĩnga, wa sẽn tõe n wa yɩ to-to me ne neb kẽer tõnd sʋkã. La yaa bũmb a to yĩng n kɩt tɩ Wẽnnaam ges a Abɛll sẽn maana.

Daar a yembre, a Abɛll yãka rũms a rũm-tɩrsã sʋk n maan maoong n kõ Wẽnnaam. Sã n da yaa rũndã, b tõe n gesa a kũunã wa bũmb sẽn paoode, la a Zeova yaool n sak-a a kũunã n wilg tɩ ra taa a yam. Pʋd n pa tek woto bal ye. Sẽn zems yʋʋm tus a naas loogr poore, a Zeova vẽnega tʋm-tʋmd a Poll t’a gom bõn-kãngã yell Hebre rãmbã sebrẽ. Yʋʋm wʋsg woto loogr poore, Wẽnnaam pa tol n yĩm maoong kãngã sẽn da yɩ bilfã yell ye.—Hebre dãmba 6:10; 11:4.

A Abɛll maana wãn n bãng maoong ning sẽn zemsã yãkre? Biiblã pa wilgd rẽ ye, la tõe t’a reng n tagsa bõn-kãngã zug neere. A ra yaa rũm-kɩɩmã, rẽnd pa lingr a sẽn yãk a rũmsã n kõ wã ye. La baasgo, ges-y t’a yãka a ‘rũm-dẽemsã kaamã’ n kõ. (Sɩngre 4:4) Leb n tõeeme t’a reng n bʋgsa sõma a Zeova sẽn da gom woto ne waafã Edɛn zẽedẽ wã zugu: “Mam na n ninga beem foo ne paga sʋka, la fo yagenga ne yẽ yageng sʋka. Yẽ yageng na n pogla fo zugu, la fo na n pogla yẽ na-kãsenkãare.” (Sɩngre 3:15; Wilgri 12:9) Ba a Abɛll sã n da pa mi ‘pagã’ ne a ‘yagengã’ sẽn da ya b rãmba, tõe tɩ wa n lebga vẽeneg a yamẽ tɩ ‘pagã yageng na-kãsenkãar poglg’ ra na n tũu ne zɩɩm daagre. Vẽenega, a wa n bãngame tɩ naanegã fãa pʋgẽ, bũmb a to pa leb n be t’a yõodã yɩɩd bõn-vɩɩg ye. Woto yĩnga, maoongã a sẽn kõ wã sɩd ra zemsa kɛpɩ.

Wala a Abɛlle, rũndã-rũndã kiris-nebã me kõta Wẽnnaam maando. B pa yãkd rũm-dẽems b rũmsã sʋk n kõtẽ ye, yaa ‘maand sẽn yaa pẽgre, sẽn dat n yeel tɩ kaset ne noor goam [Wẽnnaam] yʋʋrã yĩnga.’ (Hebre dãmba 13:15) Tõnd kõta kaset zãmã sʋk ne d noor goamã, d sã n sõsd d tẽebã zug ne neb a taabã.

Yãmb datame n paas y maoongã sõmblem bɩ? Sã n yaa woto bɩ y gũus neer n ges nebã ratem sẽn yaa to-to y moonegã zĩigẽ. Yaa bõe n pak-b n yɩɩda? Bõe la b nongã? Biiblã koe-bʋg n tõe n tall yamleoog ne-ba? Y sã n wa  moondẽ, bɩ y maag y yĩng n ges neb nins y sẽn kaagdã ratem neere, sẽn na yɩl tɩ wom biisi. La y sã n wa sõsd ne-b a Zeova wɛɛngẽ bɩ y gom ne-b ne y sũur fãa, la ne bas-yardo. Kɩt-y tɩ y maoongã yɩ ‘pẽgr maoong’ hakɩka.

No-rɛɛs sẽn moon tɩ b pa kelg-a ye

Masã, bɩ d rɩk makr ne no-rɛɛs a Enoke. Tõe tɩ ra yaa yẽ a ye bal n da yaa Wẽnnaam a Zeova Kaset soab yẽ wakatẽ wã. Rẽ yĩnga, wala a Enoke, yaa yãmb y yembr n balemd a Zeova ne kɩs-sɩd y zakã pʋgẽ bɩ? Yãmb karen-doogẽ wã bɩ y tʋʋmã zĩigẽ, yaa yãmb y ye bal n tũud Biiblã no-tɩrsã bɩ? Sã n yaa woto, y sɩd tõe n sega gɩdgre. Y zo-rãmba, y roagdba, y karen-bi-taas wall y tʋmd-n-taasã tõe n tusd-y lame n dat tɩ y kɩɩs Wẽnnaam noyã. B tõe n wa yet-y-la woto: “Ned ba a ye pa tar fo yellã võor ye. Bõe yĩng tɩ fo ya a woto?” B pẽdgrã pʋgẽ menga, b tõe n wa yeel-y lame tɩ yãmb sẽn tũud Biiblã no-tɩrsã yaa zaalem, bala Wẽnnaam toor kae ne y sẽn maandã ye. B sẽn ne tɩ yãmb tagsgã la y manesmã yaa toor ne bãmbã yĩnga, b tõe n maooda ne b sũy fãa n dat n lub-yã.

D sak n deegame tɩ mao ne weoogr a woto buud sɩd pa nana ye, la a pa bũmb sẽn pa tõe ye. Tags-y a Enok sẽn yaa a yopoe soab sẽn sɩng ne a Ãdmã yelle. (Ziid 14) A Enok rogma wakat tɩ wẽngã ra pa leb n sãamd neb wʋsg sũy ye. Bãmb goamã fãa ra yaa pʋto-goamã. B manesmã ra yaa ‘pʋto-tʋʋma.’ (Ziid 15) B manesmã ra yaa wa neb wʋsg manesem sẽn yaa to-to rũndã-rũndã wã bal kɛpɩ.

Wãn-wãn la a Enok mao ne weoogrã? Sok-kãngã leoor paka tõnd rũndã-rũndã. Tõe tɩ baa ne sẽn da ya a Enok bal n da balemd a Zeova tẽng zug wakat kãngã wã, sɩd-sɩda, a ra pa a yembr ye. A Enok ra tũuda Wẽnnaam.—Sɩngre 5:22.

A Enok vɩɩmã fãa pʋgẽ, a ra baood n na n taa Wẽnnaam yam. A ra mii vẽeneg tɩ Wẽnnaam tũub baooda sẽn yɩɩd vɩɩm manesem sẽn yaa yɩlemd bal tallgo. A Zeova ra ratame t’a moone. (Ziid 14, 15) A ra segd n keooga nebã tɩ Wẽnnaam da nee b wẽn-kɩɩsg tʋʋmã. A Enok kell n tũu Wẽnnaam n kaoos sẽn yɩɩd yʋʋm 300 pʋgẽ. Tõnd ned ba a yembr nan pa tall sũ-mar kɩs-sɩd pʋgẽ tɩ kaoos woto ye. La a Enok kell n tũu Wẽnnaam a yõor tɛka.—Sɩngre 5:23, 24.

Wala a Enoke, b tʋma tõnd me tɩ d tɩ moone. (Matɩe 24:14) Kasetã kũun zak-zakã toor sẽn ka be, d maoodame n na n taas koe-noogã d roagdba, d tʋmd-n-taas la d karen-bi-taase. La wakat ninga d pa tõe n gom ne raood ye. Yaa woto me ne yãmb bɩ? Ra sãam-y y sũur ye. Rɩk-y pipi kiris-nebã togs-n-taare, n pʋʋs Wẽnnaam n kos t’a kõ-y raoodo. (Tʋʋma 4:29) Ra tol-y n yĩm tɩ y sã n ket n tũud Wẽnnaam, y sɩd pa y yembr ye.

Pʋg-kõor sẽn segl rɩɩbo

Tags-y n ges pʋg-kõor yʋʋr b sẽn pa togs sẽn paam keoor yɛl a yiib pʋgẽ to-to, rɩɩb a sẽn segl yĩng bala! Ra pa Israɛll pag ye, yaa bu-zẽng ned sẽn vɩɩmd sẽn yɩɩd yʋʋm 2800 sẽn looge, Zarefat tẽngã pʋgẽ. Kom la war sẽn kaoos wʋsgã sẽn da wa n kolg saabo, tɩ pʋg-kõorã  rɩɩb ra rat n saame. Sẽn da ket a nugẽ yaa zom la kaam bilf sẽn da zems rɩɩb seglg vugr yẽ ne a biigã yĩng bala.

Wakat kãng pʋgẽ, sãan n wa n sigi. Ra yaa Wẽnnaam no-rɛɛs a Eli, t’a kos pʋg-kõorã n na n naag n dɩ rɩɩbã sẽn da kell bilfã. Rɩɩbã sẽn da ketã yaool n da zemsa yẽ ne a biigã rɩɩb bala. Hakɩka, sɩd ra pa sekd na yãk n kõ sãanã ye. La a Eli kõo pʋg-kõorã bas-m-yam, n togs-a t’a Zeova yeelame t’a sã n sak n pʋɩ a rɩɩbã ne yẽ, a pa na n bas-a ne a biigã tɩ b ki kom ye. Woto sɩd ra baoodame tɩ pʋg-kõorã tẽ tɩ Israɛll Wẽnnaamã ra na n gesa yẽ sẽn yaa bu-zẽng pʋg-kõorã yelle. La a tẽe a Eli goamã, t’a Zeova keo-a. “Rʋka zoma ne leng-bila kaama ka tol n sɛ ye, a yɩɩ wa [a Zeova] sẽn da kɩt t’a Eli yeelã.” Pagã ne a biigã kell n paama b noor dɩɩb daar fãa hal tɩ komã wa sa.—1 Rĩm dãmba 17:8-16.

La bark a to la pʋg-kõorã ye paam-yã. Yel-solem-kãngã loogr poor bilfu, a bi-yendã yika bãag n maan kaalem. A nimbãaneg yõka a Eli t’a pʋʋs n kos a Zeova t’a vʋʋg biigã. (1 Rĩm dãmba 17:17-24) Woto yɩɩ yel-solemd sẽn pa tall mak-n-taaga. Kɩbar da kae sẽn deng rẽ sẽn wilg tɩ b vʋʋga kũum ye. Rẽ yĩnga, a Zeova ra na n ye talla nimbãan-zoeer ne pʋg-kõ-kãngã sẽn da yaa bu-zẽng nedã bɩ? N-yẽe. A Zeova kõo a Eli pãng t’a tõog n vʋʋg biriblã. Kaoosg zugẽ, a Zezi goma pʋg-kõ-kãngã zu-noogã yell n wilg woto: “Pʋg-kõap wʋsg ra bee Israɛll. . . . La baoosgo yaa pʋg-kõor a ye sẽn be Sarepta Sɩdõ soolem pʋgẽ wã bal nengẽ la yẽ kẽng-yã.”—Luk 4:25, 26.

Rũndã-rũndã, laogã yell yaa toogo, baa ne tẽns nins sẽn tar luzin dãmb sẽn yiisd teedã pʋsẽ. Sẽn na maan yʋʋm pi-gĩnã, sosiete bɛd yiisa neb tʋʋma. Sẽn na yɩl t’a tʋʋmã ra wa sãame, sã n pa gũusi, kiris-ned tõe n wa tagsdame t’a sã n kẽes a sẽkã wʋsg a tʋʋmdẽ b ka na n yiis-a tʋʋm ye. Rẽ tõe n wa kɩtame t’a pa ye tar sẽk n kẽnd tigissã, n yit koe-moonegã walla a get a zak rãmb zu-loees bɩ b tẽebã ratem yell ye. A tagsdame tɩ baa sẽn na n yɩ to-to fãa, a segd n modgame t’a tʋʋmã ra sãam ye.

Laogã zu-loees sã n sɩd wa keng ne kiris-ned woto, a bee bʋʋm n na n maan yɩɩre. Rũndã-rũndã, tʋʋm paoong yaa toogo. Tõnd fãa la bal pa maood n dat n yɩ arzɛgs rãmb ye, la wala Zarefat pʋg-kõorã, d ratame bal n paam bũmb ning sẽn yaa tɩlae ne vɩɩmã. Baasg zãnga, tʋm-tʋmd a Poll tẽegd-d lame tɩ Wẽnnaam yeela woto: “Mam kõn bas yãmb walla m mong yãmb abada.” Dẽnd tõnd tõe n yeela ne daood yaa: “[A Zeova] yaa mam sõangda, mam kõn zoe rabeem ye. Ned tõe n maana maam bõe?” (Hebre dãmba 13:5, 6) A Poll vɩɩmã tõre, a kell n talla bas-yard ne kãab-kãngã, la a Zeova sɩd gesa a yell wakat fãa. Wẽnnaam na n maana woto n kõ tõnd me, d sã n pa yĩm-a.

D tõe n tagsdame tɩ d pa tõe n tʋm tẽeb tʋʋm nins a Moiizi, a Zedeõ la a Davɩɩd sẽn maanã ye. La d tõe n tẽega tẽeb tʋʋm sẽn zems wala a Abɛll, a Enok la Zarefat pʋg-kõorã sẽn maanã yelle. A Zeova nanda tẽeb tʋʋm buudã fãa, baa b sã n paoodame. Karen-biig sẽn yaa wẽn-zoɛt sã n wa tõdg t’a kõn lagem a tũud-n-taag n dɩk dorge, kiris-ned sẽn yaa tʋm-tʋmd sã n wa tõdg rolemd a tʋʋm zĩigẽ, bɩ a Zeova Kaset soab sẽn kʋʋl wʋsg sã n ket n modgd baa ne yaamsã la yĩns ka laafɩ n kẽnd tigingã tigissẽ, a Zeova neeme, la a sũur nooma ne rẽ.—Yelbũna 27:11.

Yãmb nee neb a taabã sẽn maandã bɩ?

N ye, a Zeova nee tõnd sẽn maandã. Bɩ d rɩk Wẽnnaam togs-n-taare, n yɩt tao-tao n wilgdẽ tɩ d nee modgr ning neb a taabã sẽn maandã. (Efɛɛz rãmba 5:1) Bõe yĩng tɩ y pa na n gũus n ges kiris-neb a taabã sẽn modgd to-to n wat tigissã, n yit koe-moonegã, bɩ b sẽn maood to-to ne vɩɩmã zu-loees daar fãa wã?

Woto, bɩ y kɩt tɩ neb nins sẽn lagem ne-y n balemd a Zeova wã bãng tɩ y nanda b modgrã. B sã n mik tɩ y nee b sẽn maandã la y tagsd b yelle, na n nooga b sũuri, la y na n tõogame n kõ-b bas-m-yam t’a Zeova meng nee b sẽn maandã.