Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Teeg-y a Zeova ne y sũur fãa

Teeg-y a Zeova ne y sũur fãa

 Teeg-y a Zeova ne y sũur fãa

“Neb nins sẽn mi yãmb yʋʋra dellda yãmba.”—YƖƖL SÕAMYÃ 9:11.

1, 2. Bõn-yood kẽer bʋs la nebã teegd n baood koglg tɩ yaool n yaa zaalem?

RŨNDÃ-RŨNDÃ yɛl wʋsg sẽn dat n sãam tõnd neerã yĩnga, zemsame tɩ d bao ned bɩ bũmb sẽn tõe n kogl-do. Kẽer tagsdame tɩ b sã n paam ligd n paase, na n kogl-b-la beoog-daare, la sɩd-sɩda, ligd pa kõt koglg hakɩk ye. Biiblã yetame: “Ned sã n teegd a arzɛka, a na n lʋɩɩme.” (Yelbũna 11:28) Neb a taab teegda nanambsã. La baa nanambs nins sẽn são-bã tudgdame. La b fãa wat n baas n kiime. Biiblã sẽn yet woto wã kõta yam: “Da rell nin-kãsems sẽn yaa ninsaalba sẽn ka tõe n fãag fooma ye.” (Yɩɩl Sõamyã 146:3) Gom-kãensã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã keoogda tõnd me tɩ d ra wa teeg d mens modgr bal ye, tɩ bala tõnd me ‘yaa ninsaalba.’

2 No-rɛɛs a Ezai wakatẽ wã, a ninga Israɛll buudã nanambs taale, b sẽn da teeg ‘ziri tɩ yɩ b zĩ-lilldgã’ yĩnga. (Ezai 28:15-17) B maana kaool ne tẽn-yagse, sẽn na yɩl n paam bãane. Kaool kãensã ra pa sẽn na teeg ye, ra yaa ziri. Woto me, rũndã-rũndã, tũudum taoor dãmb wʋsg baooda zems-n-taar ne politikã taoor dãmba. La kaool kãens me na n wa yɩɩ “ziri.”  (Wilgri 17:16, 17) Rẽ pa na n kõ-b bãan sẽn kaoosd ye.

A Zozue ne a Kalɛɛb mak-sõngã

3, 4. Kɩba-bʋg la a Zozue ne a Kalɛɛb kõ Kãabg Tẽngã wɛɛngẽ tɩ yaa toor ne kɩbar ning tẽn-gũusdb piigã sẽn kõ wã?

3 La yɛ masã la d na n bao koglgo? Yaa zĩig ning a Zozue ne a Kalɛɛb sẽn baoẽ koglg a Moiiz wakatã. Wẽnnaam sẽn fãag Israɛll n yiis Eziptã poor bilfu, buudã ra seglame n na n kẽ Kana sẽn yaa Kãabg Tẽngã. Rap 12 la b tʋm tɩ b tɩ gũus tẽngã n gese, la rasem 40 poore, b lebg n wa wilga b sẽn tɩ yã bũmb ninga. Yaa neb a yiib bala, a Zozue ne a Kalɛɛb n wilg tɩ Israɛll tõe n deega Kana n sooge. Neb a taabã yeelame tɩ tẽngã ra yaa sõma wʋsgo, la b yeela woto: “La baoosgo, tẽnga neba tara pãnga. A tẽnsa tara lal-bɛd wʋsgo. . . . Tõnd ka tõe n zab ne tẽng kãng neba ye. Tɩ bõe, bãmb pãng yɩɩda tõndo.”—Sõdbo 13:27, 28, 31.

4 Israɛll nebã kelga tẽn-gũusdb piigã tɩ kẽes-b rabeem, hal tɩ b yẽgem ne a Moiizi. La a Zozue ne a Kalɛɛb wa n yeela woto ne b sũy fãa: “Tẽng ninga tõnd sẽn tɩ gesa yaa sõama wʋsgo. Zusoaba sã n nong tõndo, b na n talla tõnd tɩ d kẽng tẽng ninga sẽn tara bĩisim ne sɩɩd wʋsga pʋgẽ. Bɩ y ra zãgs Zusoaba ye, la y ra zoe neb nins sẽn be tẽng kãng pʋgẽ wã me ye.” (Sõdbo 14:6-9) Ne rẽ fãa, Israɛll nebã tõdga kelgre, tɩ rẽ kɩt tɩ b pa kõ-b sor tɩ b kẽ Kãabg Tẽngẽ wã rẽ wẽnd ye.

5. Bõe yĩng t’a Zozue ne a Kalɛɛb kõ kɩba-noogo?

5 Bõe yĩng t’a Zozue ne a Kalɛɛb kõ kɩba-noog tɩ tẽn-gũusdb piigã kõ kɩba-yooko? Tẽn-gũusdb 12 wã fãa yãa galʋ-tẽnsã sẽn tar pãngã la buud nins sẽn da vɩ be wã. La tẽn-gũusdb piigã sẽn yeel tɩ Israɛll pãng ra pa sek a na tõog tẽngã, b ra pa yagd ziri ye. A Zozue ne a Kalɛɛb me ra mii rẽ. Baasg zãnga, tẽn-gũusdb piigã gesa yɛla tɩ zems ne ninsaal tagsgo. A Zozue ne a Kalɛɛb yẽ ra teega a Zeova. B ra yãa a pãn-kãsengã tʋʋm Ezipti, Mog-miuugẽ wã, la Sinayi tãngã sɛɛga. Wala sẽn zems ne rẽ, yʋʋm loogr poore, tʋʋm-kãens kɩbay ra seka b na kɩt t’a Rahaab sẽn da be Zeriko wã gẽneg a yõor a Zeova nin-buiidã yĩnga. (Zozue 2:1-24; 6:22-25) A Zozue ne a Kalɛɛb sẽn yã a Zeova tʋʋma b ra tara bas-yard zãng-zãng tɩ Wẽnnaam da na n ket n zabd n sõngda a nin-buiidã. Yʋʋm pis-naas poore, a Zozue sẽn wa n lʋɩ Israɛll zãmaan paalg taoor n kẽes-b Kana n tõog tẽngã wilgame tɩ b bas-yardã pa yɩ zaalem ye.

Bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n teeg a Zeova zãng-zãngã

6. Bõe yĩng tɩ kiris-nebã segd makr rũndã-rũndã, la yaa ãnd la b segd n teege?

6 ‘Toog wakat’ kãensã pʋsẽ, wala Israɛll nebã, tõnd me segda bɛɛb sẽn tar pãng n yɩɩd tõndo. (2 Tɩmote 3:1) D segda makre, vɩɩm manesem noeyã tũub la tẽebã wɛɛngẽ, la wakat kẽer menga yaa d yĩngã pʋgẽ. Ne tõnd meng pãng bala, d pa tõe n yals kãn-kãe mak-kãensã taoor ye, tɩ bõe, b pa yit ninsaal nengẽ ye, la ya a Sʋɩtãan sẽn yaa munaafɩɩkã nengẽ. (Efɛɛz rãmba 6:12; 1 Zã 5:19) La yɛ la d tõe n paam sõngre? Pĩnd wẽndẽ rao sẽn tall kɩs-sɩd pʋʋsa a Zeova n yeele: “Neb nins sẽn mi yãmb yʋʋra dellda yãmba.” (Yɩɩl Sõamyã 9:11) Tõnd sã n sɩd mi a Zeova la d wʋmd a yʋʋrã võore, tõnd me na n teeg-a-la wala a Zozue ne a Kalɛɛb.—Zã 17:3.

7, 8. a) Wãn to la naanegã la Biiblã kõt tõnd bʋʋm tɩ d rell a Zeova? b) Bʋʋm bʋs la Biiblã kõt-d tɩ d na n teeg a Zeova?

7 Bõe yĩng tɩ d segd n teeg a Zeova? Bũmb a ye me sẽn kɩt t’a Zozue ne a Kalɛɛb teeg a Zeova wã yaa b sẽn yã a pãngã pukrã. Tõnd me yãa a pãngã pukri. Wala makre, ges-y a Zeova sẽn naan bũmb ninsã la ãndũniyã ne a ãds sul-bɛd milyaar dãmbã. A Zeova sẽn tar tõog ning ãndũniyã pãn-kãsems zutã wilgdame t’a sɩd yaa pãng sẽn tõe fãa Soaba. D sã n maag d yĩng n ges naanegã yel-soalma, d sakd n deega a Zoob sẽn yeel a Zeova wɛɛngẽ woto wã: “Bãmb sã n yõk bũmbu, ãnd n tõe n deege? Ãnd n tõe n sok  bãmb tɩ b maanda bõe?” (Zoob 9:12) Sɩda, a Zeova sã n be ne-do, d pa segd n zoe ned ba a yembr ãndũniyã gill pʋgẽ ye.—Rom dãmba 8:31.

8 Ges-y Biiblã me sẽn ya a Zeova Gomdã. Seb-kãngã sẽn tar Wẽnnaam yam sẽn ka koakã tara pãng n tõe n sõng tõnd tɩ d bas minim-wẽns la d rems d vɩɩmã tɩ zems ne a Zeova raabã. (Hebre dãmba 4:12) Yaa ne Biiblã maasem la d wat n bãng a Zeova yʋʋrã, la yʋ-kãng võor sẽn dat n yɛɛlga. (Yikri 3:14, NW ) D yãtame t’a Zeova tõe n lebga a sẽn dat n yɩ a soab fãa: Ba sẽn tar nonglem, Bʋ-kaood sẽn yaa tɩrga, zabr Gãndaoogo, sẽn na yɩl n pids a raabã. La d yãtame t’a goamã pidsda wakat fãa. D sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã d wat n yeela wa yɩɩl gʋlsdã: “Mam della yãmb goamã.”—Yɩɩl Sõamyã 119:42; Ezai 40:8.

9. Wãn to la rondã ne a Zezi vʋʋgrã paasd bas-yard ning d sẽn tar ne a Zeova wã pãnga?

9 Rondã yaa bũmb a to me sẽn kɩt tɩ d segd n tall bas-yard ne a Zeova. (Matɩe 20:28) Ad sɩd yaa bõn-kãseng menga, Wẽnnaam sẽn tʋm a meng Biriblã t’a wa ki n yɩ rond tõnd yĩngã! La rondã sɩd tara nafa. A yẽesda ãdem-biis nins fãa sẽn tekd yam n kos sugr n bao a Zeova ne pʋ-peelmã yel-wẽna. (Zã 3:16; Hebre dãmba 6:10; 1 Zã 4:16, 19) Ra yaa tɩlae t’a Zezi vʋʋg sẽn na yɩl n yao rondã. Yel-solem kãngã neb kobs sẽn maan kaset ne wã yaa bũmb a to sẽn kɩt tɩ d segd n dell a Zeova. Rẽ yaa kaset sẽn kõt bas-m-yam tɩ tõnd saagrã na n pidame.—Tʋʋma 17:31; Rom dãmba 5:5; 1 Korẽnt dãmba 15:3-8.

10. Bõe n kɩt tɩ tõnd mengã tar bas-yard ne a Zeova?

10 Woto yaa bʋʋm a wãn bal sẽn wilgd bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe la d segd n tall bas-yard zãng-zãng ne a Zeova wã. Bʋʋm kãens sõorã yaa wʋsgo, tɩ sãnda tɩ loe ne d menga vɩɩm. Wala makre, wakat-wakate, d segda zu-loees d vɩɩmã pʋgẽ. D sã n bao a Zeova sor-wilgr yel-kãensa welgr pʋgẽ, d mikdame tɩ sor-wilgr kãng sɩd zemsa wʋsgo. (Zak 1:5-8) Tõnd sã n teegd a Zeova daar fãa d vɩɩmã pʋgẽ, n yãt nafa nins rẽ sẽn wat ne wã, d bas-yardã ne-a wã paasdame.

A Davɩɩd ra teega a Zeova

11. Baa ne yel-bʋs la a Davɩɩd tall bas-yard ne a Zeova?

11 Ned sẽn da teeg a Zeova yaa pĩnd wẽndẽ Israɛll ned a Davɩɩde. A Davɩɩd paama makre, rĩm a Saull sẽn da rat n kʋ-a wã, la Filisti tãb-biis sẽn tar pãngã sẽn da baood n na n deeg Israɛllã. Ne rẽ fãa, a põsame la a tõog menga. Bõe yĩnga? A Davɩɩd meng wilgame: “[A Zeova] yaa mam vẽenem la mam fãagda. Ãnda la mam na n zoe? Zusoaba yaa mam vɩɩm tebendeda. Yaa ãnda  la mam na n zoe?” (Yɩɩl Sõamyã 27:1) Tõnd me na n tõogame, d sã n tall bas-yard woto ne a Zeova.

12, 13. Wãn to la a Davɩɩd wilg tɩ d segd n talla bas-yard ne a Zeova, baa bɛɛbã zabd ne tõnd ne no-goama?

12 Vugri a Davɩɩd pʋʋsa woto: “Wẽnnaam, bɩ y kelg mam koɛɛga mam sẽn togsd m yella. Bɩ y gũ mam vɩɩma ne mam bɛ wã rabeem. Solg-y maam ne nin-wẽnsa sẽn sɩfd ne mam yelle la ne wẽng maandba sẽn yaa kʋʋngã. Bãmb saasda b zɛlma wa sʋʋga. Bãmb manegda b gom toosa wa pɛɛma n na n soond n tão pʋ-peelem soaba.” (Yɩɩl Sõamyã 64:2-5) Tõnd sɩd pa mi bũmb ning sẽn kɩt t’a Davɩɩd gʋls gom-kãensa wã ye. La tõnd miime tɩ rũndã-rũndã, bɛɛbã “saasda b zɛlma” n zabd ne tõnd ne b no-goam woto me. B ‘tãooda’ kiris-neb nins sẽn yaa ka yell dãmbã, n tũnugd ne goam la sɛb wa ‘pɛɛm’ sẽn wilgd tõnd wa nin-wẽnse. Tõnd sã n teeg a Zeova ne d sũur fãa, na n waa ne bõe?

13 A Davɩɩd paasa woto: “Wẽnnaam tãoo bãmb ne pɛɛma. Bãmb paama poglg tao-tao. La bãmb zɛlma wã na n kɩtame tɩ bãmb lake. . . . Nin-tɩrg na n paama sũ-noog Zusoaba nengẽ la b paam zĩ-lilldg bãmb nengẽ.” (Yɩɩl Sõamyã 64:8-11) N-ye, baa ne bɛɛbã sẽn saas b zɛlma n zabd ne tõndã, baasgẽ wã “bãmb zɛlma wã na n kɩtame tɩ bãmb lake.” A Zeova wat n kɩtame tɩ yɛla wa baas neere, tɩ neb nins sẽn tar bas-yard ne-a wã tõog n maan sũ-noog wʋsg a yĩnga.

A Ezekɩas sẽn teeg a Zeova wã pa yɩ zaalem ye

14. a) Yel-pakr bʋg taoor la a Ezekɩas teeg a Zeova? b) Wãn to la a Ezekɩas wilg t’a ra pa tẽed Asiiri nedã zɩlem-beedo?

14 Rĩm a Ezekɩas ra yɩɩ ned sẽn teeg a Zeova tɩ pa yɩ zaalem ye. A Ezekɩas naama wakate, Asiiri tãb-biisã sẽn da tar pãngã da rat n zaba ne Zerizalɛm. Tãb-bi-kãens ra tõoga tẽns wʋsgo. A ra tõog n deega Zida galʋ-tẽns menga, tɩ wa kell Zerizalɛm bala, t’a Senakerib wuk a meng t’a na n zab n deega galʋ-tẽn-kãng me. A Senakerib tũnuga ne a Rabsake n wilg wa sẽn zems tɩ ra na n yɩɩ faoor tɩ b teeg Ezipt sõngre. La a yeelame: “Ra sak-y tɩ yãmb Wẽnnaama yãmb sẽn teegda belg yãmb n yeel tɩ mam ka na n tõog n deeg Zerizalɛm ye.” (Ezai 37:10) La a Ezekɩas ra miime t’a Zeova pa na n belg-a ye. Rẽ n so t’a pʋʋs n yeele: ‘La masã, [Zeova], tõnd Wẽnnaam, bɩ y fãag tõnd [Asiiri nedã] nugẽ tɩ dũniyã rãmb fãa bãng tɩ yaa yãmb [a Zeova bal n yaa Wẽnnaam.]’ (Ezai 37:20) A Zeova kelga a Ezekɩas pʋʋsgã. Yʋʋn-yɛng pʋgẽ, malɛk n kʋ Asiiri sodaas 185 000. Bũmb pa maan Zerizalɛm ye, la a Senakerib yẽ yi n basa Zida. Neb nins fãa sẽn wʋm yel-kãngã wã bãngame t’a Zeova yaa kãsenga.

15. Yaa bõe bal n na n sõng tõnd tɩ d mao ne yel-toog buud fãa d sẽn tõe n wa seg dũni kãngã sẽn miimdã pʋgẽ?

15 Rũndã-rũndã, wala a Ezekɩase, tõnd me zabda zabre. La tõnd zabrã yaa tẽeb zabre. La tẽebã zabr pʋgẽ, d segd n baoa zʋg sẽn na n sõng-d tɩ d ket n vɩ tẽebã wɛɛngẽ. D segd n beoola zabã sẽn na n yɩ to-to n segl d mens n tõog n zabe. (Efɛɛz rãmba 6:11, 12, 17) Dũni kãngã sẽn miimdã pʋgẽ, yɛlã tõe n toeema vugr yelle. Tẽng-n-biilim zabr tõe n tiig n yikame. Tẽns nins pʋsẽ b sẽn da kõ ned fãa sor t’a tõe tũ a yam tũudmã, b tõe n wa gɩdga rẽ. Yaa tõnd sẽn na n maan wa a Ezekɩas bal n segl d mens n bao n teeg a Zeova zãng-zãng la d na n tõog n mao ne yell ning fãa sẽn na n wa.

Teeg a Zeova rat n yeelame tɩ bõe?

16, 17. Wãn to la d wilgd tɩ d tara bas-yard ne a Zeova?

16 A Zeova teegr pa ne goam bal ye. Rẽ yaa bũmb sẽn yit d sũurẽ wã n pukd ne tʋʋma. Tõnd sã n teeg a Zeova, d na n talla bas-yard zãng-zãng ne a Gomdã sẽn yaa Biiblã. D na n karm-a-la daar fãa, n tags a zug neere, la d bas-a t’a wilg d sor d vɩɩmã pʋgẽ. (Yɩɩl Sõamyã 119:105) A Zeova teegr baoodame me tɩ d tall bas-yard ne a vʋʋsem sõngã pãnga. Ne vʋʋsem sõngã sõngre, d tõe n baoa zʋg sẽn tat a Zeova yam, la d tõe n basa minim wẽns sẽn kɩ yẽg wʋsgo. (1 Korẽnt dãmba 6:11; Galat dãmba 5:22-24) Woto, ne vʋʋsem sõngã sõngre, neb wʋsg tõog n basa sɩgaar yũub bɩ dorg rɩkre. Sãnda me tõog n basa yoobo. N-ye, d sã n teeg a Zeova, yaa ne a pãngã la d tʋmda, pa ne tõnd meng pãng ye.—Efɛɛz rãmba 3:14-18.

17 Sẽn paase, a Zeova teegr dat n yeelame tɩ d tall bas-yard ne neb nins yẽ meng sẽn tar bas-yard ne wã. Wala makre, a Zeova kɩtame tɩ ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ ges a Rĩungã tẽng zug yɛlã fãa yelle. (Matɩe 24:45-47) D pa baood n na n soog d menga, la d pa yĩmd tɩ yaa tʋm-tʋmd kãng la b yãkẽ ye, bala d tara bas-yard ne a Zeova seglsã. Sẽn paase, sã n yaa ne tʋm-tʋmd a Polle, yaa vʋʋsem sõngã n yãkd rapã tɩ b yɩt kãsem dãmbã kiris-neb tigimsẽ wã. (Tʋʋma 20:28) D sã n lagem n tʋm ne tigingã kãsem dãmba, d wilgdame me tɩ d tara bas-yard ne a Zeova.—Hebre dãmba 13:17.

Rɩk-y a Poll makrã

18. Rũndã-rũndã, wãn to la kiris-nebã tũud a Poll makrã, la yaa bõe la b pa teege?

18 Tʋm-tʋmd a Poll sega zu-loees wʋsg a koe-moonegã pʋgẽ wa tõnd me. Yẽ wakatã, b ra wilgda kiris-nebã wa nin-wẽns pãn-soaadbã taoore, la wakat ninga a modgame n dems ziri tags-kãens la a kɩt tɩ b sak koe-noogã tẽngã laloa taoore. (Tʋʋma 28:19-22; Filip rãmba 1:7) Rũndã-rũndã, kiris-nebã tũuda a makre. Zĩig ning rẽ sẽn tõe, d sõngda neb a taabã tɩ b bãng tõnd tʋʋmdã sẽn ya a soaba, n tũnugd ne soay nins sẽn be wã. La d tʋmdame n na n teel la d kɩt tɩ b sak koe-noogã laloa wã taoore. Baasg zãnga, d pa teegd modg-kãens bal ye, bala tõnd pa get tɩ tõogr bɩ kongr bee ne bʋʋm paoong bʋ-kaoodb taoore, bɩ d sẽn na n paam zãma wã pẽgr ye. Ya a Zeova la tõnd teeg-yã. D tẽra a sẽn keng pĩnd wẽndẽ Israɛll nebã pɛlg woto wã: “Yaa ne sũ-maasem la ne tẽeb la yãmb na n paam pãnga.”—Ezai 30:15.

19. B sã n namsd-b b tẽebã yĩnga, wãn to la tõnd saam-biisã wilg t’a Zeova teegr pa zaalem?

19 Tõnd wakatã, b mi n yiisa noor n gɩdg tõnd tʋʋmdã bɩ n yãk koak ne a sẽn segd n yɩ to-to wã Erop yaang la a nen-taoor babsã, la zĩis kẽer Aazi la Afiriki, n paas Amerikdisiid la Amerikdinoor tẽns kẽer pʋsẽ. Woto rat n yeelame tɩ tõnd sẽn teeg a Zeova wã yaa zaalem bɩ? Ayo. Baa a Zeova mengã raab sẽn zemsã pidsg sẽn mi n kɩt t’a bas tɩ nams-toaag tẽebã yĩng wa wã, ne nonglem a kenga neb nins b sẽn nams woto wã raoodo. Namsgã pʋgẽ, kiris-neb wʋsg sɩd wilga vẽeneg tɩ b yaa neb sẽn tar tẽeb la sẽn teeg Wẽnnaam.

20. Baa ne d sẽn tõe n paam lohorem tẽngã laloa taoorã, yel-bʋs pʋsẽ la d pa na n tol n kɩɩse?

20 La tẽns wʋsg pʋsẽ b saka tõnd tũudmã laloa wã taoore, tɩ wakat ninga kɩba-kɩtba pẽgd tõnd sõma. D tara mi-beoog ne woto, la d sak n deegame tɩ rẽ me pidsda a Zeova raabo. Ne a barkã, d pa rɩkd d lohorem kãseng ning d sẽn tarã n tʋmd n baood d meng raab pidsg ye, la yaa sẽn na yɩl n maan a Zeova raabã wa d sẽn tõe tɛk tɩ solgr kaẽ ye. La d pa na n tol n kɩɩs d wẽn-sakrã n kẽes d toog politikã bɩ zabã pʋsẽ, n boog d moonegã bɩ yɛl a taab a Zeova sẽn baood tɩ d maane, sẽn na yɩl n noog pãn-soaadbã sũur ye. Tõnd yaa Mesi Rĩungã soolem neba, la d teenda a Zeova naam sẽn ka to wã ne d sũy fãa. Tõnd saagrã pa tik zãmaan kãngã yɛlã zug ye, la yaa dũni paalgã, zĩig ning Mesi Rĩungã sẽn be saasẽ wã bal sẽn na n yɩ goosneem ning sẽn na n dɩ naam tẽn-kãngã zugã. Zab sẽn tũnugd ne bõmb rãmba, misill dãmb bɩ nikleɛɛr zab-teed meng pa tõe n dĩms goosneem kãnga, bɩ n lub-a ye. Ned pa tõe n tõog-a ye, la a na n pidsa a Zeova raabã.—Daniɛll 2:44; Hebre dãmba 12:28; Wilgri 6:2.

21. D rɩka sard ne d sũy fãa n na n tall manesem bʋgo?

21 A Poll yeelame: “Tõnd ka neb nins sẽn na n targ n sãama ye, tõnd yaa neb nins sẽn tẽed n paamd sɩɩg fãagrã.” (Hebre dãmba 10:39) Rẽ, bɩ tõnd fãa maan a Zeova raabã ne kɩs-sɩd hal tɩ saabã ta. Tõnd tara bʋʋm wʋsg n na n dell a Zeova zãng-zãng masã la wakat fãa yĩnga.—Yɩɩl Sõamyã 37:3; 125:1.

Bõe la y zãms-yã?

• Bõe yĩng t’a Zozue ne a Kalɛɛb taas kɩba-noogo?

• Bõe n kɩt tɩ d segd n teeg a Zeova zãng-zãnga?

• A Zeova teegr dat n yeelame tɩ bõe?

• D sẽn teeg a Zeova wã, d rɩka sard ne d sũy fãa n na n maan bõe?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 28]

Bõe yĩng t’a Zozue ne a Kalɛɛb taas kɩba-noogo?

[Foto rãmba, seb-neng 29]

A Zeova sẽn naan bũmb ninsã kõta tõnd kaset sẽn tar pãng tɩ d teeg-a

[Foto rãmba soaadbã, seb-neng 29]

Fot rãmb a tãaba fãa: Courtesy of Anglo-Australian Observatory, photograph by David Malin

 [Foto, seb-neng 31]

Teeg a Zeova yaa tall bas-yard me ne neb nins a sẽn yarã