Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Tall-y raood la y nang pãnga!’

‘Tall-y raood la y nang pãnga!’

 ‘Tall-y raood la y nang pãnga!’

“Da bas-y raood ye! Mam tõoga dũniya.”—ZÃ 16:33, Sebr Sõngo.

1. Yaa raood kengr bʋg la Israɛll nebã paam-yã, bɛɛb sẽn tar pãng sẽn da wa n gũubg bãmba Kana tẽngã?

ISRAƐLL nebã sẽn da wa n na n dʋʋg Zʋrdẽ Kʋɩlgã n kẽ Kãabg Tẽngã, a Moiiz yeel-b lame: “Nang-y pãnga keng-y y sũyã. Ra zoe-y rabeem ye, ra sak-y tɩ y sũyã kiuus bãmb taoor ye. Tɩ bõe, Zusoab a Wẽnnaam yãagda yãmba.” Rẽ poore a Moiiz boola a Zozue b sẽn da yãk t’a tall Israɛll nebã n kẽes Kana tẽngã, n leb n sagl-a t’a tall raoodo. (Tõodo 31:6, 7) Bilf poore, a Zeova mengã kenga a Zozue raood n yeele: “Nang pãnga la f keng f sũuri . . . Fo wee n nang pãng la f keng f sũuri.” (Zozue 1:6, 7, 9) Gom-kãensã sɩd da zemsame. Israɛll nebã ra rata raood sẽn na yɩl n zab ne bɛɛb sẽn tar pãngã sẽn da gũud-b Zʋrdẽ kʋɩlgã rʋʋndã.

2. Zab-bʋg buud pʋgẽ la d be rũndã-rũndã, la bõe la d rata?

2 Rũndã-rũndã kiris-neb hakɩkã na n kẽe dũni paalgã pʋgẽ ka la bilfu, la wala a Zozue b segd n talla raoodo. (2 Pɩɛɛr 3:13; Wilgri 7:14) La tõnd zabrã yaa toor ne a Zozue rẽndã. A Zozue zaba ne sʋʋs la kãna. Tõnd zabda tẽeb zabre, d pa zabd ne zab-teed sɩd-sɩd abada. (Ezai 2:2-4; Efɛɛz rãmba 6:11-17) Sẽn paase, a Zozue ra segd n zaba zab-toos wʋsg a sẽn kẽ Kãabg Tẽngẽ wã poor menga. La yaa masã, nand tɩ d kẽ dũni paalgã pʋgẽ la tõnd zabd d zab-toos nins sẽn yaa kãsems n tɩ yɩɩdã. Bɩ d ges yɛl sẽn kɩt tɩ d segd n tall raoodo.

Bõe yĩng tɩ d segd n mao?

3. Bõe la Biiblã yet tõnd d bɛ-kãsengã wɛɛngẽ?

3 Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsame: “Tõnd miimi tɩ tõnd yaa Wẽnnaam kamba, la dũniyã fãa bee wẽng soaba nugẽ.” (1 Zã 5:19) Gom-kãensã wilgda bõn-kãseng ning sẽn kɩt tɩ kiris-nebã segd n mao n tall b tẽebã. Kiris-ned sã n tall a burkĩndi, rẽ wilgdame t’a Sʋɩtãan kongame. Dẽ kɩtame t’a Sʋɩtãan gõod wa “gɩgemd sẽn kelemda” n baood n na n yɛɛs kiris-neb nins sẽn tar kɩs-sɩdã la a sãam-ba. (1 Pɩɛɛr 5:8) Sɩda, a zabda ne kiris-neb nins sẽn zaeyã ne b tũud-n-taasã. (Wilgri 12:17) Zab-kãngã pʋgẽ, a tũnugda ne ninsaalb sẽn mi bɩ sẽn pa mi tɩ b pidsda a Sʋɩtãan daab ye. Rẽnda f sɩd tall daood n tõog n kɩɩs a Sʋɩtãan ne a poorẽ dãmbã fãa.

4. Keoog-bʋg la a Zezi kõ-yã, la manesem bʋg la kiris-neb hakɩkã tall-yã?

4 A Zezi sẽn da mi t’a Sʋɩtãan ne a poorẽ dãmbã na n maana b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl n gɩdg koe-noogã moonegã, a keooga a karen-biisã woto: “B na n ninga yãmb neb nins sẽn na n nams yãmba nusẽ tɩ b kʋ yãmba. La buud fãa na n kisga yãmb mam yʋʋra yĩnga.”  (Matɩe 24:9) Gom-kãensã paama pidsg pipi yʋʋm kob-gĩndẽ wã la rũndã-rũndã me. Sɩda, namsg ning a Zeova Kaset rãmb kẽer sẽn deeg b tẽebã yĩng rũndã-rũndã wã yɩɩ toaag wʋsg wa pĩnd kaset dãmbã rẽnda. Ne rẽ fãa, kiris-neb hakɩkã tara raood nams-kãngã taoore. B miime tɩ “ninsaal zoees wata ne [bẽdgo],” tɩ b pa rat n lʋɩ bẽdg pʋgẽ ye.—Yelbũna 29:25.

5, 6. a) Yel-bʋs n kɩt tɩ d segd n tall raoodo? b) Wãn to la kiris-neb nins sẽn tar kɩs-sɩda maanda, b raoodã sã n wa be makr pʋgẽ?

5 B sẽn namsd tõnd d tẽebã yĩngã toor sẽn ka be, yel-tood a taab n kɩt tɩ d segd n tall raoodo. Ne neb kẽere, yaa toog tɩ b moon koe-noogã sãamba. Karen-biis kẽer daood paamda makre, b sã n wa rat tɩ b pʋlem tɩ b na n saka b tẽngã bɩ n pʋʋs darpo wã. Sẽn mik tɩ pʋleng kãngã buud sɩd yaa baleng goamã yĩnga, kamb nins sẽn yaa kiris-nebã rɩka sard ne raood n tall manesem sẽn tat Wẽnnaam yam, la b sẽn tall manesem ningã sɩd bee yamleoogo.

6 Tõnd segd n talla raood me, tõnd bɛɛbã sã n kɩt tɩ kɩba-yɛlgdbã yelg kɩba-wẽns Wẽnnaam sõgen dãmbã zutu, bɩ b sã n wa makd n na n gɩdg sɩd balengã n gãand tẽng n kɩt tɩ b yiis noy ‘sẽn wat ne toogo.’ (Yɩɩl Sõamyã 94:20) Wala makre, d segd n tagsa wãn to, zʋrnall bɩ televiziõ sã n togs kɩbay sẽn golem bɩ sẽn yaa ziri meng a Zeova Kaset rãmbã wɛɛngẽ? Segd n ling-d lame bɩ? Ayo. D mii woto tiiri. (Yɩɩl Sõamyã 109:2) La pa ling tõndo, kẽer sã n tẽed ziri wã la yɛlã goleng b sẽn taas zãma wã ye, bala “zɩt deegda a sẽn wʋmd bũmb ninga fãa.” (Yelbũna 14:15) Baasg zãnga, kiris-neb nins sẽn tar kɩs-sɩdã pa sakd n tẽ kɩbar buud fãa nebã sẽn yet b saam-biisã zutã ye, la sɩd-sɩda, b pa basd tɩ kɩba-wẽnsã kɩt tɩ b vaal tigissã, tɩ b maag koe-moonegã pʋgẽ, bɩ tɩ b tẽebã pãng boog ye. B maanda sẽn yaa lebend ne woto. “Ne bũmb fãa [b] maanda sẽn zems Wẽnnaam tʋm-tʋmdba ne sũ-mar wʋsgo namsg pʋgẽ la naong pʋgẽ la tood pʋsẽ waoogr la paoogr pʋgẽ yʋ-beed la yʋ-noog pʋgẽ. [Bɛɛbã] geta [bãmb] wa belgr dãmba, baa [bãmb] sẽn yaa sɩd dãmbã.”—2 Korẽnt dãmba 6:4, 8.

7. Sogs-bʋs sẽn tar pãng la d tõe n sok d mense?

7 A Poll gʋlsa a Tɩmote n yeele: “F mi tɩ ka rabeem la Wẽnd kẽes d sũurẽ ye, b kõo tõnd b Vʋʋsem sẽn yaa pãnga . . . Da zoe yãnde ne kaset ning fo sẽn tog n kõ d Soaala ye.” (2 Tɩmote 1:7, 8, Sebr Sõngo; Mark 8:38) D sẽn karem gom-kãensã wã d tõe n soka d mense: ‘Mam zoeta yãnd ne m tẽebã bɩ, bɩ m tara raoodo? Mam sẽn tʋmd zĩig ningã (bɩ m sẽn be lekoll ningã), mam kɩtdame tɩ nebã bãng tɩ m ya a Zeova Kaset soab bɩ, bɩ m baoodame n na n solg rẽ? Mam zoeta yãnd m sẽn pa maand wa neb a taabã bɩ, bɩ m sũur nooma m sẽn welg toor n tar zems-n-taar ne a Zeova wã yĩnga?’ Ned sã n zoet rabeem ne koe-noogã moonego, bɩ ne wilg a tẽeb neb wʋsg sẽn pa nonge, bɩ a tẽeg a Zeova sẽn sagl  a Zozue sagl-kãngã wã: “Nang pãnga la f keng f sũuri.” D ra tol n yĩm tɩ pa tõnd tʋmd-n-taasã bɩ d karen-bi-taasã tagsg n tar yõod ye, la ya a Zeova la a Zezi Kirist tagsgã.—Galat dãmba 1:10.

D sẽn na n tall daood to-to

8, 9. a) Wãn to la pipi kiris-nebã raood paam makre? b) A Pɩɛɛr ne a Zã manesem yɩɩ wãn to b sẽn zab-bã, la sõng-bʋg la bãmb ne b saam-biisã paam-yã?

8 Wãn to la d tõe n tall raood ning sẽn na n kɩt tɩ d tall d burkĩndã wakat tood kãensã sasa? Be neere, wãn to la pipi kiris-nebã tall raoodo? Ges-y bũmb ning sẽn maane, Zerizalɛm maan-kʋʋd kãsem dãmbã la nin-buiidã kãsem dãmbã sẽn wa n yeel a Pɩɛɛr la a Zã tɩ b ra le moon a Zezi yʋʋr yĩngã. Karen-biisã zãgsame, tɩ b zab-b la b bas-ba. Rẽ poor bilfu, b bʋʋga saam-biisã, tɩ b fãa lagem taab n pʋʋs woto: “[Zeova], kelg-y bãmb zabr goama, la y kõ yãmb tʋm-tʋmdba raood kãsenga tɩ b togs yãmb koɛɛgã.” (Tʋʋma 4:13-29) A Zeova leokame n kõ-b vʋʋsem sõngã tɩ b paam daoodo, la wala Zʋɩf nanambsã sẽn togs rẽ poorã, karen-biisã “pida Zerizalɛm” ne b zãmsgã.—Tʋʋma 5:28.

9 Bɩ d maag d yĩng n ges bũmb ning sẽn zĩnd wakat kãnga wã. Zʋɩf rãmbã taoor dãmbã sẽn wa n zab karen-biisã, b pa bas b moonegã rẽ yĩng ye. La b pʋʋsame n kos raood sẽn na yɩl n ket n moondẽ. Rẽ poore b tʋmame tɩ zems ne b pʋʋsgã, t’a Zeova kõ-b vʋʋsem sõngã tɩ b paam daoodo. B sẽn yã yɛl ninsã wilgdame tɩ bũmb ning a Poll sẽn gʋls yʋʋm a wãn loogr poor yell a to pʋgẽ wã paka kiris-nebã, b sã n wa namsd-b b tẽebã yĩnga. A Poll yeelame: “Mam tõee fãa ne ned ning sẽn kõt-a maam pãnga.”—Filip rãmba 4:13, Sebr Sõngo.

10. Wãn to la a Zeremi sẽn vɩɩmd bũmb ningã sõngd neb nins sẽn tar nin-zoeerã?

10 La ned sã n tar nin-zoeere? Baasg zãnga a tõe n saka a Zeova ne raood kɩɩsg taoor bɩ? N-ye. Tẽeg-y a Zeremi manesem sẽn yɩ a soaba, a Zeova sẽn da wa n yãk-a t’a yɩ no-rɛɛsã. A sẽn da yaa bi-bɩɩgã a yeelame: “Mam nan yaa biig bala.” Vẽenega, a ra tagsdame t’a pa tõe tʋʋmdã ye. Ne rẽ fãa, a Zeova kenga a pɛlg ne gom-kãensã: “Ra yeel tɩ f yaa biig ye. Kẽng mam sẽn tʋm foom neb nins nengẽ wã n tɩ togs bũmb nins fãa mam sẽn yeel foomã. Ra zoe bãmb ye; tɩ bõe, mam bee ne foom n na n fãag foom.” (Zeremi 1:6-10) A Zeremi ra tara bas-yard ne a Zeova, la rẽ kɩtame tɩ ne a Zeova pãngã, a tõog n bas a sãmb-sãmbã n lebg kaset soab sẽn tar daood wʋsg Israɛlle.

11. Bõe n sõngd kiris-nebã rũndã-rũndã tɩ b yɩ wala a Zeremi?

11 Rũndã-rũndã, kiris-neb nins sẽn zae ne vʋʋsem sõngã tara tʋʋmd sẽn wõnd a Zeremi rẽndã, la ne ‘piis a taabã’ ‘kʋʋn-kãsengã’ sõngre, b ket n moonda a Zeova raabã, baa ne yam-kaalgã, yaalgã la b sẽn namsd-b b tẽebã yĩnga. (Wilgri 7:9; Zã 10:16) A Zeova gom-kãensã a sẽn taas a Zeremi wã kengda b raoodo: “Ra zoe bãmb ye.” B zɩ n yĩm tɩ yaa Wẽnnaam n tʋm-ba, la tɩ koɛɛg ning b sẽn moondã yaa Wẽnnaam koɛɛg ye.—2 Korẽnt dãmba 2:17.

Raood mak-sõma d sẽn segd n dɩke

12. Raoodã wɛɛngẽ, mak-sõng bʋg la a Zezi kõ-yã, la wãn to la rẽ keng a karen-biisã me raoodo?

12 D sã n tags neb a taab mak-sõma wala a Zeremi sẽn tʋm ne raoodã yelle, tõe n sõnga tõnd n paas tɩ d modg n tall daoodo. (Yɩɩl Sõamyã 77:13) Wala makre, d sã n vaees a Zezi sẽn tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã to-to wã, sɩd bee yamleoogo, d sã n ges raood ning a sẽn talle, Sʋɩtãanã sẽn da wa n mak-a, la a sẽn yals kãn-kãe to-to Zʋɩf nanambsã kɩɩs-toaagã taoorã. (Luk 4:1-13; 20:19-47) Ne a Zeova pãngã, bũmb da pa tõe n kɩt t’a Zezi tẽebã vigs ye, la bilf sẽn deng a kũumã, a yeela a karen-biisã: “Yãmb na n paama namsg dũniyã pʋgẽ, la bɩ y maan sũ-noog tɩ mam tõoga dũniyã.” (Zã 16:33; 17:16) Ya a Zezi karen-biisã sẽn da na n tũ a makrã la bãmb me ra na n tõoge. (1 Zã 2:6; Wilgri 2:7, 11, 17, 26) La b ra segd n ‘talla raoodo.’

13. Sagl-bʋg la a Poll kõ Filip kiris-nebã?

13 A Zezi kũumã poore, b ra suiya a Poll ne a Sɩlas bi-bees roogẽ Filipi. Kaoosg poore, a Poll sagla Filip tigingã neb tɩ b kell n ‘yals kãn-kãe ne yam a yembre n lagemd taab n maood ne tagsg a yembr koe-nooga tẽeb yĩnga, la b ra sak tɩ b bɛɛba kẽes-b rabeem ne bũmb ba a yembr ye.’ Sẽn na yɩl n sõng-b tɩ b paam daoodo, a Poll yeelame: “Bõn-kãng yaa kaset [kiris-neb nins sẽn paam namsgã] yĩng tɩ [namsdbã] na n sãamame la yãmb na n paama fãagre, la fãagr kãng yita Wẽnnaam nengẽ. Tɩ bõe, pʋɩɩr Kirist yĩnga ka tɩ yãmb tẽ bal ye, la a yaa tɩ yãmb na nams bãmb yĩng me.”—Filip rãmba 1:27-29.

14. A Poll sẽn tall raood ning Romã waa ne bõe?

14 A Poll sẽn da wa n gʋls tigingã sẽn be Filipã t’a ra bee bãens roogẽ yɛsa, la so-kãngã yaa Rom. Ne rẽ fãa a kell n moona neb a taabã ne raoodo. Rẽ waa ne bõe? A gʋlsame: “Naaba zaka fãa ne zĩiga fãa neba bãngame tɩ yaa Kirist yĩng la b balg maam. La sẽn kolg ba-biisa fãa sẽn tũud Zusoaba paama raood mam balgra yĩng n togsd Wẽnnaam koɛɛga ne daood n yɩɩd pĩnda tɩ rabeem kaẽ ye.”—Filip rãmba 1:13, 14.

15. Yɛ la d tõe n yã tẽeb mak-sõma sẽn na n sõng-d tɩ d tall raood n paase?

15 A Poll makrã kengda tõnd raoodo. Yaa woto me ne rũndã-rũndã kiris-nebã sẽn kõ mak-sõng n deeg namsg b tẽebã yĩng ne sũ-mar tẽns sẽn da tar na-toos bɩ tũudma taoor dãmb naam pʋsẽ wã. Nin-kãens wʋsg vɩɩmã kɩbay bee Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous ! wã, n paas Annuaires des Témoins de Jéhovah wã pʋsẽ. Y sã n wa karemd kɩba-kãense, tẽeg-y tɩ neb nins kɩbay b sẽn togsã ra yaa wa tõndo. La b ra bee yel-tood pʋsẽ, t’a Zeova kõ-b pãng sẽn yɩɩd bãmb meng pãngã tɩ b tõog n tall sũ-mar namsgã pʋgẽ. D tõe n  kɩsa sɩd t’a na n maana woto n kõ tõnd me, sã n yaa tɩlae.

D sã n yals kãn-kãe ne raoodo noogda a Zeova sũur la waoogd-a

16, 17. Wãn to la d tõe n tall raood rũndã-rũndã?

16 Kiris-ned sã n yas kãn-kãe sɩdã la tɩrlmã yĩnga, a tara raoodo. A sã n maan woto ba a sã n yɛɛsd a sũurẽ wã, raood pa yɩɩd woto ye. Sɩd me, kiris-ned fãa tõe n talla raoodo, a sã n sɩd rat n maan a Zeova raabã, la a sã n sɩd rat ne a sũur fãa n tall kɩs-sɩda, a sã n dell Wẽnnaam wakat fãa, la a sã n tẽeg wakat fãa t’a Zeova kõo neb ka tɛk wa yẽ pãng wʋsgo. Sẽn paase, tõnd sã n yã tɩ d raoodã noogda a Zeova sũur la waoogd-a, kɩtdame tɩ d rat ne d sũyã fãa n kell n tall raood woto. D sakame n na n deeg yaalg la sẽn yɩɩd woto menga, d sẽn nong-a wʋsgã yĩnga.—1 Zã 2:5; 4:18.

17 D ra tol n yĩm tɩ tõnd sã n namsd d tẽebã yĩnga, pa rat n yeel tɩ d maana wẽng ye. (1 Pɩɛɛr 3:17) Tõnd namsdame, d sẽn teend a Zeova naam sẽn ka to wã, n maand neerã, la d sẽn pa dũniyã rẽndã yĩnga. Rẽ wɛɛngẽ tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeelame: “Yãmb sã n maan tʋʋm sõama n nams yõ wã yĩnga la y reeg ne sũ-mare, ada bee bark Wẽnnaam taoore.” A Pɩɛɛr paasame me: “Bɩ neb nins sẽn paamd namsgo wa sẽn zems Wẽnnaam yama kell n maan neere n ning bãmb sɩɩs Wẽnnaam sẽn yaa Naanda la sɩd soaba nugẽ.” (1 Pɩɛɛr 2:20; 4:19) N-ye, tõnd tẽebã nooma d Wẽnnaam a Zeova sẽn tar nonglmã, la waoogd-a. Ad sɩd yaa bʋʋm sẽn tar pãng la d tar n na n tall daoodo!

D sã n wa segd n gom ne pãn-soaadbã

18, 19. Tõnd sã n tall raood bʋ-kaood taoore, yaa koe-bʋg la d taasda?

18 A Zezi sẽn wa n yeel a karen-biisã tɩ b na n paama namsg b tẽebã yĩngã, a paasame: “Nebã . . . na n talla yãmb n kẽng bʋʋd zĩisi, la b na n pãba yãmb ne kal-waas b karen-dotẽ. B na n talla yãmb n kẽng guverneer dãmb ne rĩm dãmb taoore mam yĩnga, tɩ yɩ kaseto bãmb ne neb sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaama yĩnga.” (Matɩe 10:17, 18) Rẽndame tɩ f tall raood n kẽng bʋ-kaood bɩ naab nengẽ, b sẽn dõd-f yĩnga. La d sã n tall raood n kõ nin-kãensã kasetã sasa kãensã, d tũnugda ne yel-kãng n maan bũmb sẽn tar yõodo. Sɩda d taasda sẽn bʋʋd-b tõndã a Zeova goam nins sẽn be Yɩɩll a yiib-n-soabẽ wã: “La masã, rĩm dãmba, bɩ y bãnge! Dũniyã bʋ-kaoodba, rɩk-y yam! Bɩ y sak Zusoaba ne rabeem . . . ne rigbu.” (Yɩɩl Sõamyã 2:10, 11) Naoor wʋsgo, b sã n dõd a Zeova Kaset rãmbã bʋ-kaoodbã taoore, bʋ-kaoodbã yetame tɩ ned fãa tara sor n na n tũ Wẽnd wa a sẽn dat to-to, tɩ d tar mi-beoog ne rẽ. La bʋ-kaoodb kẽer yẽ saka tõnd bɛɛbã tagsgo. Gʋlsg Sõamyã yeta nin-kãens tɩ: “Rɩk-y yam!”

19 Bʋ-kaoodbã segd n bãngame tɩ noor  ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã yaa Wẽnnaam a Zeova rẽndã. B segd n tẽegame tɩ ãdem-biisã fãa, bʋ-kaoodbã sẽn naage, segd n kolg n togsa Wẽnnaam a Zeova la a Zezi Kirist taoore. (Rom dãmba 14:10) Sã n yaa ne tõndo, bʋ-kaood sã n kao tõnd bʋʋdo, a kõ-d bʋʋm t’a pa kõ-d bʋʋm me, d segd n talla raoodo, bala a Zeova bee ne tõndo. Biiblã yetame: ‘Neb nins sẽn baood zĩ-lilldg yẽ nengẽ wã na n paama sũ-noogo.’—Yɩɩl Sõamyã 2:12.

20. Bõe yĩng tɩ d tõe n paam sũ-noogo, b sã n namsd tõnd bɩ n kãnegd tõndo?

20 A Zezi Tãng zug zãmsgẽ wã a yeelame: ‘Bark bee yãmb zutu neb sẽn na n gom yãmb wẽnga, la b nams yãmba, la b sãbs yãmb mam yĩnga. Bɩ y maan sũ-noogo n kɩdem, yãmb keoor sẽn yaa kãseng [saasẽ] wã yĩnga; tɩ bõe, b ra namsa Wẽnnaam no-rɛɛsdba me woto sẽn deng yãmba.’ (Matɩe 5:11, 12) Yaa sɩd tɩ nams-kãngã pa be yamleoog ye, la d sã n yals kãn-kãe baa ne namsgã la kɩba-kɩtbã tẽn-kãnebã, d paamda sũ-noogo. Rẽ wilgdame tɩ d tata a Zeova yam la tɩ d na n paama keoore. Tõnd sẽn tar daoodã wilgdame tɩ d tara tẽeb hakɩka, la rẽ na n kõ-d-la bas-m-yam tɩ d tata Wẽnnaam yam. Sɩda, rẽ wilgdame tɩ d tara bas-yard zãng-zãng ne a Zeova. Bas-yard kãng buud yaa tɩlae ne kiris-neda, wala sõsg ning sẽn pʋgdã sẽn na n wilgã.

Bõe la y zãms-yã?

• Yel-bʋs pʋsẽ la d segd n tall raood rũndã-rũndã?

• Wãn to la d tõe n tall raoodo?

• Raoodã wɛɛngẽ ãnd dãmb n yaa mak-sõma?

• Bõe yĩng tɩ d rat n tʋm ne raoodo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 22]

A Simone Arnold (masã ya a Liebster paga) sẽn yit Alemayn, a Widdas Madona sẽn yit Malawi, la a Lydia ne a Oleksii Kurdas sẽn yit Ukrɛnnã talla raood n yals kãn-kãe wẽng soabã taoore

[Foto rãmba, seb-neng 23]

Tõnd pa zoet yãnd ne koe-noogã ye

 [Foto, seb-neng 24]

A Poll sẽn tall raood ning bãens roogẽ wã sõng n yelga koe-noogã

[Foto, seb-neng 25]

Tõnd sã n wilg bʋ-kaood d tagsgã sẽn tik Biiblã zugã ne raoodo, yaa koɛɛg sẽn tar yõod wʋsg la d taasda