Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ b namsd neb b tũudum poorẽ?

Bõe yĩng tɩ b namsd neb b tũudum poorẽ?

 Bõe yĩng tɩ b namsd neb b tũudum poorẽ?

YÃMB tẽedame tɩ b segd n namsa neb b tũudum yĩng bɩ? Tõe tɩ y tagsdame tɩ ayo, sã n mikame tɩ tũudumã pa tiisd neb a taabã dʋrwa rãmba. Baasgo, neb namsg b tũudum yĩngã yaa bũmb sẽn sɩng hal pĩnd wẽndẽ, la sẽn ket n be masã me. Wala makre, yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã sasa, Erop tẽns wʋsg la dũniyã weem-vɩɩs a taab pʋsẽ, b monga a Zeova Kaset rãmb wʋsg b dʋrwa rãmb la b nams-b tɩ loog noore.

Sasa kãng goosneem toos a yiibã sẽn dɩ naam Eropã, tẽn-soaadbã sakame tɩ b nams a Zeova Kaset rãmbã n kaoose. Yel-kãensã b sẽn seg b tũudmã yĩngã, la manesem ning b sẽn tall namsgã taoorã tõe n zãmsa tõnd bõe, neb namsg b tũudum yĩngã wɛɛngẽ?

B “pa dũniyã rẽnd ye”

A Zeova Kaset rãmbã maoodame n na n yɩ neb sẽn tũud laloa wã, neb sẽn baood bãan la b yaa burkĩmb vɩɩmã pʋgẽ. B pa kɩɩsd goosneemã rãmbã bɩ n baood zabr ne-ba, b leb n pa baood ne yamleoog n na n ki b tũudmã yĩng ye. B pa kẽesd b toog politikã yɛlẽ me ye. Woto zemsa ne a Zezi goama a sẽn yeel tɩ: “[Mam karen-biisã] ka dũniyã rẽnd wa mam sẽn ka dũniyã rẽndã.” (Zã 17:16) Goosneema rãmb wʋsg mii Kaset rãmbã pa-kẽesd-m-toogã tiiri. La goosneema nins sẽn da rɩt naam ne toomã pa tall naneb ne Biiblã noor ning sẽn yet tɩ kiris-nebã pa segd n yɩ dũniyã rẽndã ye.

 B bilga rẽ võor sõsg b sẽn kõ yʋʋmd 2000 sɩpaolg kiuugã pʋgẽ, Alemayn inivɛrsite a ye sẽn be Heidelberg soolmẽ wã. Sõsgã gom-zug yɩɩ woto: “Weoogrã, la ned fãa dʋrwa rãmb kosgo: A Zeova Kaset rãmbã vɩɩm, Nasional sosialiismã ne Kominiismã na-toom wakate.” Doktɛɛr a Clemens Vollnhals sẽn yaa politik yel-mit n be Hannah–Arendt Institute sẽn vaeesd goosneem-toosã yɛlã yeelame: “Pa politikã yell bal n da pak b ye, b ra baoodame me tɩ nin-buiidã sak-b zãng-zãnga.”

Sẽn mik tɩ kiris-neb hakɩkã yaa neb sẽn dɩk b mens zãng n kõ Wẽnnaam a Zeova a ye tãa wã, b pa ye tõe n dɩk b “mengã zãng-zãng” n kõ ninsaalb goosneem ye. Kaset rãmbã sẽn da vɩ goosneem-toosã naam wakatã yãame tɩ goosneem kãensã sẽn da kot tɩ b maan bũmb ningã ra kɩɩsda yɛl nins bãmb tũudmã sẽn baood tɩ b maana. La Kasɛt rãmbã manesem yɩɩ wãn to, goosneema noy sẽn wa n kɩɩsd b tẽebã? Naoor wʋsgo, a Zeova Kaset rãmbã tũu a Zezi karen-biisã sẽn da yeel bũmb ningã b vɩɩmã pʋgẽ: “A zemsame tɩ tõnd sak Wẽnnaam n yɩɩd nebã.”—Tʋʋma 5:29.

Baa ne b sẽn nams-b nams-bɛɛgã, a Zeova Kaset rãmb tus ka-tɛk gãda b tẽebã kãn-kãe n kell n yɩ pa-kẽesd-m-toog rãmb politikã yɛlẽ. B maana wãn n tõog toogã? Yɛ la b paam pãng n tõog n maan woto? Bɩ d bas tɩ bãmb mens leoke. La d ges b makrã sẽn tõe n zãms a Zeova Kaset rãmb a taabã, la sẽn pa-b a Zeova Kaset rãmbã me bũmb ninga.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 4]

Goosneem-toos a yiibã fãa sẽn dɩ naam yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã pʋgẽ Alemayn tẽngã, b namsa a Zeova Kaset rãmbã ne nams-toaag buud sẽn pa tõe n bãng n bilg hali n kaoose

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 4]

“Pa politikã yell bal n da pak goosneem toosã ye. B ra baoodame me tɩ nin-buiidã sak-b zãng-zãnga.”

Dr. Clemens Vollnhals

[Foto, seb-neng a 4]

B monga a Kusserow ne a zakã rãmb b soog-m-mengã, b sẽn pa sak n kɩɩs b tẽebã yĩnga

[Foto, seb-neng a 4]

B kʋʋ a Johannes Harms Nazi rãmbã bãens roogẽ a tẽebã yĩnga