Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Ket-y n womd biis wʋsgo’

‘Ket-y n womd biis wʋsgo’

 ‘Ket-y n womd biis wʋsgo’

“Yãmb sã n [ket n womd] biis wʋsgo, . . . woto yãmb na n yɩɩ mam karen-biisi.”—ZÃ 15:8.

1. a) Bõe la a Zezi yeel a tʋm-tʋmdbã tɩ karen-biig segd n maana tɩlae? b) Sok-bʋg la d segd n sok d mense?

RA YAA yʋng ning sẽn deng a Zezi kũumã. A Zezi ra rɩka sẽk sẽn sek n sõs ne a karen-biisã ne pʋ-peelem n keng-b raoodo. Masã, yʋʋn-sʋk ra loogame, la nonglem ning a Zezi sẽn tar ne a karen-biisã kɩtame t’a ra ket n gomd ne-ba. A sõsgã tẽn-sʋka, a tẽeg-b-la bũmb a ye b sẽn segd n maan tɩlae sẽn na yɩl n ket n ya a karen-biisi. A yeelame: “Yãmb sã n wom biis wʋsgo, m Ba na n paama waoogre, la woto yãmb na n yɩɩ mam karen-biisi.” (Zã 15:8) Rũndã-rũndã tõnd maanda bõn-kãng karen-biig sẽn segd n maan tɩlaeyã bɩ? ‘Wom biis wʋsg’ rat n yeelame tɩ bõe? Sẽn na yɩl n bãng bɩ d lebg n ges sõsg ning sẽn zĩnd baraar yʋngã.

2. Mak-bʋg biisã womb wɛɛngẽ la a Zezi rɩk yʋng ning sẽn deng a kũumã?

2 A Zezi sẽn sagl tɩ b wom biisã bee makr ning a sẽn dɩk n togs a tʋm-tʋmdbã pʋgẽ. A yeelame: “Mam yaa viyn tɩɩg menga, la m Ba yaa viyn wã gũuda. Mam will ninga fãa sẽn ka womd biisi, b na n kɛ-a lame n lobe. La will ninga fãa sẽn womd biisi, b na n yos-a lame n maneg-a t’a wom biis n paase. Masã yãmb yaa yɩlma goam ninga mam sẽn da gom ne yãmba yĩnga. Bɩ y pa ne maam tɩ mam me pa ne yãmba. A wa will sẽn ka tõe n wom biis a  toore t’a ka be ne viyn tɩɩga, woto me yãmb ka tõe n wom biis tɩ y ka be ne maam ye. Mam yaa viyn tɩɩga. Yãmb yaa wila. . . . Yãmb sã n wom biis wʋsgo, m Ba na n paama waoogre, la woto yãmb na n yɩɩ mam karen-biisi. A wa m Ba sẽn nong maama, mam me nonga yãmb woto. Bɩ y pa mam nonglem pʋgẽ. Yãmb sã n sak mam tõodã yãmb na n paa mam nonglem pʋgẽ.”—Zã 15:1-10.

3. Yaa bõe la a Zezi karen-biisã segd n maan sẽn na yɩl n wom biisi?

3 Mak-kãngã pʋgẽ, ya a Zeova la Koaadã, t’a Zezi yaa viyn tɩɩgã, tɩ tʋm-tʋmdbã a Zezi sẽn da gomd ne wã yaa wilã. Yaa tʋm-tʋmdbã sẽn da na n modg n ket n ‘be ne’ a Zezi la b ra tõe n wom biisi. Rẽ, a Zezi wilga tʋm-tʋmdbã sẽn da na n maan to-to n tõog n kell n tall zems-n-taar kãngã sẽn tar yõod wʋsgã: “Yãmb sã n sak mam tõodã yãmb na n paa mam nonglem pʋgẽ.” Kaoosg poore, tʋm-tʋmd a Zã gʋlsa a kiris-nin-taasã goam sẽn wõnd rẽnda. * n yeel woto: “Ned ninga sẽn sakd [Kirist] tõogo, . . . [a] bee ne yẽnda.” (1 Zã 2:24; 3:24) Rẽ, Kirist karen-biisã sã n tũud a noyã, b paada zems-n-taar pʋgẽ ne-a, tɩ zems-n-taar kãng me kɩtdẽ tɩ b womd biisi. Bi-bʋs buud la d segd n wom?

D tõe n woma biis n paase

4. A Zeova sẽn ‘keed’ will ning fãa sẽn pa womd biis n basã tõe n zãmsa tõnd bõe?

4 Makr ning sẽn gomd viyn tɩɩg yellã pʋgẽ, a Zeova ‘keeda’ will ning sẽn pa womd biisã n base. Bõe la rẽ wilgd tõndo? Rẽ pa wilgd bal tɩ karen-biisã fãa segd n woma biis ye, la a wilgdame me tɩ b tõe n maana woto, baa b yɛlã la b pãn-tõogã sẽn yaa to-to fãa. Na n yɩɩ lebend ne a Zeova nonglmã t’a yãk ned n bas bɩ a yeel t’a pa zemse, nin-kãng sã n pa tõog n tʋm tʋʋmd sẽn yɩɩd a pãn-tõogo.—Yɩɩl Sõamyã 103:14; Kolos rãmba 3:23; 1 Zã 5:3.

5. a) Wãn to la makr ning a Zezi sẽn dɩkã wilgd tɩ d tõe n woma biis n paase? b) Biis buud a yiib bʋs yell la d na n gome?

5 A Zezi sẽn dɩk makr n gom viyn tɩɩgã yellã me wilgdame tɩ tõnd sẽn yaa karen-biigã, tõnd me segd n woma biis n paas tɩ zems ne d pãn-tõog la d yɛlã sẽn yaa to-to wã. Ges-y a Zezi sẽn wilgd rẽ to-to: ‘Mam will ninga fãa sẽn ka womd biisi, b na n kɛ-a lame n lobe. La will ninga fãa sẽn womd biisi, b na n yos-a lame n maneg-a t’a wom biis n paase.’ (Zã 15:2) A Zezi sẽn dɩk makr ningã baasgẽ, a sagla a karen-biisã tɩ b wom ‘biis wʋsgo.’ (Verse a 8) Woto rat n yeelame tɩ bõe? D sẽn yaa karen-biisã, d pa segd n lebg yam-kaalg rãmb abada. (Wilgri 3:14, 15, 19) D segdame n bao soay n wom biis n paase. Bi-bʋs buud la d segd n modg n wom n paas wʋsgo? B yaa b yiibu: 1) ‘vʋʋsem sõngã biisi,’ la 2) Rĩungã biisi.—Galat dãmba 5:22, 23; Matɩe 24:14.

Kiris-neb zʋg-sõma wã

6. Wãn to la a Zezi Kirist wilg tɩ vʋʋsem sõngã bil ning yell b sẽn gom pipi wã tara yõod wʋsgo?

6 ‘Vʋʋsem sõngã bil’ ning b sẽn sõdg pipi yaa nonglmã. Wẽnnaam vʋʋsem sõngã kɩtdame tɩ kiris-nebã tar nonglem, tɩ bõe, b sakda noor ning a Zezi sẽn kõ, rẽ poor bilf t’a yaool n dɩk makr ning sẽn gomd viyn tɩɩgã yellã. A yeela a tʋm-tʋmdbã woto: “Mam kõta yãmb tõog paalga. Bɩ yãmb nong taaba.” (Zã 13:34) Sɩda, a Zezi tẽng zug yaoolem yʋʋn-kãnga, a sõsga fãa pʋgẽ, a tẽega a tʋm-tʋmdbã n yɩlem tɩ b segd n wilgame tɩ b tara nonglem.—Zã 14:15, 21, 23, 24; 15:12, 13, 17.

7. Wãn to la tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr wilg tɩ biis wombã tɩ loee ne f sẽn na n tall Kirist zʋgã buudu?

7 A Pɩɛɛr sẽn zĩnd be baraar yʋngã bãngame tɩ Kirist karen-biis hakɩkã segd n puka Kirist nonglmã buud la zʋg nins sẽn tɩ loe ne rẽ wã. Yʋʋm wʋsg loogr poore, a Pɩɛɛr sagla kiris-nebã tɩ b modg n tall yõk-m-menga, nonglem, la b nong saam-biisã wʋsgo. A paasame tɩ d sã n maan woto, na n kɩtame tɩ d ra yɩ “kʋɩɩmba walla neb sẽn ka womd biis ye.” (2 Pɩɛɛr 1:5-8) Baa tõnd yɛlã sẽn yaa to-to fãa, d tõe n puka vʋʋsem sõngã biisi. Bɩ d modg n puk nonglem, sõmblem, sũ-bʋgsem la Kirist zʋg a taab n paas wʋsgo, bala, “tõog ka be sẽn kɩɩsd bõn-kãensa,” bɩ sẽn yãkd  koak ne b pukr ye. (Galat dãmba 5:23) Sɩda, d wom ‘biis n paase.’

D wom Rĩungã biisi

8. a) Bõe loees n be vʋʋsem sõngã biis ne Rĩungã biis sʋka? b) Sok-bʋg n zems tɩ d bao a leokre?

8 Tɩɩg biis sẽn bɩ sõma la sẽn noom paasda tɩɩgã rasãnde. La tɩɩgã biis yõod pa b sẽn paasd tɩɩgã rasãndã yĩng bal ye. Yaa ne a biisã maasem yĩng me la tɩɩgã buud sõor fɩɩgda. Woto me, vʋʋsem sõngã biis pa sẽn na yɩl n nags kiris-ned zʋgã bal ye. Wala makre, nonglmã la tẽebã leb n kɩtdame tɩ d yelg Rĩungã koɛɛg sẽn wõnd bõn-buudu, sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã. Ges-y tʋm-tʋmd a Poll sẽn wilg loees kãng sẽn tar yõod wʋsg to-to. A yeelame: “Tõnd me wilgdame tɩ d tara tẽebo [sẽn yaa vʋʋsem sõngã bil a ye wã] la yaa woto yĩng la d gomda.” (2 Korẽnt dãmba 4:13, NW ) Woto, a Poll wilgame n paas tɩ, d “kõta Wẽnnaam pẽgr maoongo, sẽn yaa tõnd no-bɩmsã biisi,” sẽn yaa biis buud a yiib-n-soab d sẽn segd n pukã. (Hebre dãmba 13:15, NW ) Tõnd vɩɩmã pʋgẽ, soay bee tõnd sẽn yaa Wẽnnaam Rĩungã koe-moondbã sẽn tõe n tũnug ne n sɩd wom “biis wʋsg” n paas bɩ?

9. Biisã womb yaa karen-biis maaneg bɩ? Wilg-y y leokrã võore.

9 Sẽn na yɩl n leok tɩ zemse, d segda pipi n bãng Riũngã biis sẽn yaa bũmb ninga. Zemsame tɩ d tags tɩ bi-kãens yaa karen-biis maaneg bɩ? (Matɩe 28:19) Biis nins tõnd sẽn segd n woma reng n yaa neb nins d sẽn sõngd tɩ b wa lebg a Zeova balemdb sẽn deeg lisgã bɩ? Ayo. Sã n da yaa woto, ra na n komsa Kaset rãmb nins d sẽn nandã raood wʋsgo, sẽn yaa neb sẽn moond Rĩungã koɛɛg wakat fãa sẽn na maan yʋʋma, zĩis nebã sẽn pa sakdẽ koɛɛgã. Sɩda, Rĩungã biis tõnd sẽn womdã sã n da tɩ loee ne karen-bi-paals maaneg bala, Kaset rãmb kãensã sẽn tʋmd wʋsg koe-moonegã pʋgẽ wã ra na n wõnega wil sẽn pa womd biis nins yell a Zezi sẽn gom a makrã pʋgẽ wã. Yaa vẽeneg tɩ pa woto ye. Sã n yaa woto, tõnd koe-moonegã pʋgẽ, Rĩungã biis reng n yaa bõe?

Rĩungã bõn-buud yelgr yaa biis wombo

10. Wãn to la a Zezi sẽn dɩk makr sẽn gomd bʋt la zĩig buud sẽn yaa toor-toor yellã wilgd Rĩungã biis sẽn yaa bũmb ninga, la a sẽn pa bũmb ninga?

10 A Zezi sẽn dɩk makr ning sẽn gomd bʋtã la zĩig buud toor-toor yellã n leokd sok-kãngã. Leok-kãng kengda neb nins sẽn kõt kasetã mooneg zĩis sẽn pa womd biis wʋsg pʋsẽ wã raoodo. A Zezi yeelame tɩ bõn-buudã yaa Rĩungã koɛɛg sẽn be Wẽnnaam Gomdẽ wã, la tɩ zĩigã makda ninsaal sũurã. Bõn-buud kẽer “lʋɩta zĩ-sõngẽ n yi n wom biisi.” (Luk 8:8) Bi-bʋse? Kaaf sã n yi n bɩ, a pa womd kãnkã-kɩds a taab ye, a ningda biisi, sẽn yaa ki sẽn tõe n ye yɩ ka-buudu. Woto me, kiris-ned womda biisi, la pa tɩlae tɩ yɩ karen-bi-paals ye, la yaa Rĩungã bõn-buud paalga.

11. D tõe n yeelame tɩ Rĩungã biisã yaa bõe?

11 Woto yĩnga, ka wã biisã pa karen-bi-paalse, leb n pa kiris-ned zʋg-sõma wã me ye. Bõn-buudã b sẽn bʋdã sẽn yaa Rĩungã gomdã yĩnga, biisã segd n yaa bõn-buud kãng fɩɩgr wʋsgo. Ka wã, biisã womb tɩ loee ne Rĩungã yell goama. (Matɩe 24:14) Rĩungã bi-kãens wombo, sẽn dat n yeel tɩ Rĩungã koe-noog moonegã, yaa bũmb d sẽn tõe n maan baa tõnd yɛlã sẽn yaa to-to bɩ? N-ye, d tõeeme! Mak-kãng pʋgẽ me, a Zezi wilga bũmb ning sẽn kɩt tɩ tõeyã.

D maan d sẽn tõe tɛk Wẽnnaam waoogr yĩnga

12. Kiris-nebã fãa tõe n woma Rĩungã biis bɩ? Wilg-y-yã.

12 A Zezi yeelame tɩ “ned ninga sẽn deegd bõn-buud zĩ-sõng pʋgẽ wã . . . womda biisi. Kẽer womdame tɩ ta koabga, kẽer pis-yoobe, kẽer pis-tã.” (Matɩe 13:23) Bõn-buudã b sẽn bʋd pʋʋgẽ wã biis womb bee ne yɛlã sẽn yaa to-to wã. Woto me, tõnd sẽn tõe n moon koe-noogã tɩ ta zĩig ningã bee ne tõnd mengã yɛl  sẽn yaa to-to, la a Zezi wilgame t’a sak n deega rẽ. Kẽer tõe n tara soay n yɩɩd neb a taaba, tɩ neb a taab tar yĩns laafɩ la pãng n yɩɩda. Rẽnd tõnd sẽn tõe n maana tõe n yɩɩgame wall pa ta neb a taabã rẽnd ye, la tõnd sã n maanda d sẽn tõe fãa, tata a Zeova yam. (Galat dãmba 6:4) Baa yaa kʋʋlem tɩ yaa bãag sẽn komsd tõnd n kɩt tɩ d pa tõe n moon wʋsgo, sãmbg sẽn ka be, tõnd Ba a Zeova sẽn yaa nimbãan-zoetã geta tõnd wa ned sẽn ket n ‘womd biis wʋsgo.’ Bõe yĩnga? Yaa d sẽn kõt-a ‘d sẽn tar tɛkã,’ d sẽn maand a raabã ne d sũurã fãa wã yĩnga. *Mark 12:43, 44; Luk 10:27.

13. a) Pipi bũmb ning sẽn kɩt tɩ d ket n ‘womd’ Rĩungã biisã yaa bõe? b) Bõe n na n sõng tõnd tɩ d ket n womd biis zĩis nins b sẽn pa kelgdẽ koɛɛgã wʋsgã? (Ges-y zĩ-gũbgr ning sẽn be seb-neng 29 pʋgẽ wã.)

13 Tõnd sẽn tõe n wom Rĩungã biis tɩ ta to-to ning fãa, d na n dat n ket n ‘womda biisi,’ d sã n ket n ningd bũmb ning sẽn kɩt tɩ d maand woto wã d yamẽ. (Zã 15:16) A Zezi goma pipi bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n maan woto wã yelle: “Yãmb sã n wom biis wʋsgo, m Ba na n paama waoogre.” (Zã 15:8) N-ye, tõnd moonegã kɩtdame t’a Zeova yʋʋrã paamd waoogr ãdem-biisã fãa taoore. (Yɩɩl Sõamyã 109:30, NW ) Saam-bi-poak a Honor sẽn ya a Zeova Kaset soab sẽn tar kɩs-sɩda, n ta yʋʋm 75 wã yeelame: “Baa mooneg zĩis nins nebã sẽn pa kelgd wʋsgã pʋsẽ, yaa zu-noog tɩ d gom zãntlem sẽn ka to Soabã yʋʋr yĩnga.” B soka a Claudio sẽn tar yẽesem hal yʋʋmd 1974 tɛkã t’a togs bũmb ning sẽn kɩt t’a ket n moondẽ, baa neb wʋsg sẽn pa kelgdã, t’a lebs n dɩk Zã 4:34 goama, zĩig ning d sẽn karemdẽ a Zezi gom-kãensã wã: ‘Mam dɩɩb yaa m maan sẽn tʋma maama ratem, la m maan bãmb tʋʋma n sɛ.’ A Claudio paasame: “Wa a Zezi, m sẽn yaa Rĩungã koe-moondã, m pa rat n sɩng moonegã tʋʋmd bal ye, m dat n baas-a lame me.” (Zã 17:4) Dũniyã gill zugu, a Zeova Kaset rãmbã tagsda woto.—Ges-y zĩ-gũbr ning sẽn yaa: “D sẽn na n maan to-to n ‘wom biis ne sũ-mare,’ ” sẽn be seb-neng 29 pʋgẽ wã.

Yaa sẽn na yɩl n moon la zãms nebã

14. a) Tʋʋmd sẽn tar bõn-datɩ a yiib bʋs la Lisd a Zã la a Zezi ra tara? b) Wãn to la y na n bilg kiris-nebã tʋʋmd rũndã-rũndã?

14 Rĩungã pipi koe-moond yell b sẽn gom Evãnzill dãmbã pʋgẽ yaa Lisd a Zã. (Matɩe 3:1, 2; Luk 3:18) A pipi bõn-datl da yaa “yɩ kaset soaba,” la a maana woto ne tẽeb sẽn yaa kãseng la ne saagr tɩ ‘neba fãa tõe n tẽeme.’ (Zã 1:6, 7) Sɩda, a Zã sẽn moon b rãmbã kẽer lebga Kirist karen-biisi. (Zã 1:35-37) Rẽ, a Zã ra yaa koe-moond la karen-biis maanda. A Zezi me ra yaa koe-moond la karen-saamba.  (Matɩe 4:23; 11:1) Rẽnd pa lingr t’a Zezi kõ a karen-biisã noor tɩ b moon Rĩungã koɛɛgã, la b leb n sõng neb nins sẽn sak koɛɛgã tɩ b lebg a karen-biis ye. (Matɩe 28:19, 20) Rẽnd rũndã-rũndã, tõnd tʋʋmdã tara nens a yiibu. Yaa nebã mooneg la b zãmsgo.

15. Bõe wõneg n be neba manesem koe-moonegã taoor pipi yʋʋm kob-gĩndẽ wã, la rũndã-rũndã wã sʋka?

15 Pipi yʋʋm kob-gĩndẽ wã, neb nins sẽn wʋm a Poll moonegã la a zãmsgã sʋka, “kẽer deega bũmb nins yẽ sẽn togsã, la kẽer ka reeg ye.” (Tʋʋma 28:24) Rũndã-rũndã, nebã manesem wõnda woto. Zu-bʋko, Rĩungã bõn-buud wʋsg rʋʋgda zĩig sẽn pa zĩ-sõng zugu. Baa ne rẽ fãa, bõn-buud n dʋʋgd zĩ-sõngẽ, n kɩɩd yẽg n bɩt wa a Zezi sẽn deng n togsã. Sɩda, dũniyã gill zugu, b sã n geele, yaa sẽn yɩɩd neb 5 000 n lebgd Kirist karen-biis hakɩk semen fãa. Karen-bi-paals kãens tẽeda ‘bũmb nins b sẽn togsã,’ baa neb wʋsg sã n pa tẽeda. Yaa bõe n sõng tɩ b sũyã reeg Rĩungã koɛɛga? Naoor wʋsgo, yaa Kaset rãmbã sẽn wilgd tɩ neba yell pak-b lame wã yĩnga. Ne makr wɛɛngẽ, b zagsda bõn-buud paala koom, tɩ b bɩtẽ. (1 Korẽnt dãmba 3:6) Ges-y makr a yiib bala.

Nebã yell sã n pak-do, a womda biisi

16, 17. Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ neb nins d sẽn segd koe-moonegẽ wã yell pak-do?

16 A Karolien yaa bi-bɩɩg n ya a Zeova Kaset soab n be Bɛlziki. A moona pʋg-yãang Rĩungã koɛɛg t’a ra pa rat n kelg ye. Pagã nug sẽn da vilã yĩnga, a Karolien ne a tũud-n-taagã kãab-a-la b sõngre, la pagã pa sak sõngrã ye. Rasem a yiib poore, b lebg n waa pagã yir n na n ges a keelem. A Karolien yeelame tɩ “rẽ woma biis sõma,” la a paase: “Ling-a-la wʋsgo, a sẽn yã t’a yell sɩd paka tõndã, t’a bool-d tɩ d wa kẽ a roogẽ wã, tɩ Biibl zãmsg sɩnge.”

17 A Sandi sẽn ya a Zeova Kaset soab n be Etazĩni wã me talla manesem sẽn wilg tɩ neb nins a sẽn moondã yell pak-a lame. A geta sakã zʋrnallẽ n bãng roagdb nins sẽn paam biig paalma, n yaool n tɩ ges-b n wilg Mam Biibl kɩbay sebra. * Ma wã sẽn nong n be yir la a rat n wilg sãambã a bi-pɛɛlgã yĩnga, naoor wʋsgo sõsg n pʋgende. “Mam gomda ne roagdbã n wilg-b tɩ tara yõod tɩ b tall loees ne b bi-pɛɛlgã karengã maasem yĩnga.” Woto la a Sandi wilg-yã, la a paase: “Rẽ poore, m gomda zu-loees nins nebã sẽn segd b kambã wubr wɛɛngẽ zãmaan kãngã pʋgẽ wã.” Sẽn pa kaoos pʋgẽ, a sẽn tɩ ges nebã woto wã kɩtame tɩ pag sẽn tar kamb a yoob sɩng a Zeova balengo. D sã n sɩd maan woto la d wilg tɩ neba yell pak-d lame, tõnd me tõe n woma biis woto d koe-moonegẽ wã tɩ kõ-d sũ-noogo.

18. a) Bõe yĩng tɩ b sẽn baood tɩ d ‘wom biis wʋsgã’ yaa bũmb tõnd fãa sẽn tõe n maane? b) Noy a tãab bʋs sẽn be a Zã Evãnzillẽ wã b sẽn baood tɩ karen-biig maan la yãmb sɩd rat n tũ ne y sũur fãa?

18 Kengda pɛlg hal sõma tɩ d bãng tɩ b sẽn baood tɩ d ket n ‘womd biis wʋsgã’ yaa bũmb d sẽn tõe n maane. Tõnd yaa bi-bɩɩg tɩ d kʋʋlame me, d tara laafɩ tɩ d pa tar laafɩ me, d moonda zĩig ning nebã sẽn nong n kelgdẽ tɩ pa woto me, d fãa tõe n woma biis wʋsgo. Wãn to? Yaa d sẽn na n pukd vʋʋsem sõngã biis wʋsg n paasdẽ, la d sẽn na n yelgd Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg wa d sẽn tõe tɛka. Wakat kãng pʋgẽ me, d maoodame n na n ‘kell n tall a Zezi goama,’ la d ‘nong taaba.’ N-ye, d sã n tũ no-kãsems a tãab kãensã sẽn yaa tɩlae tɩ karen-biig maan tɩ be a Zã Evãnzillẽ wã, d wilgdame tɩ d yaa Kirist “karen-biis hakɩka.”—Zã 8:31; 13:35.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 3 Baa ne makrã pʋgẽ viyn tɩɩgã wil sẽn makd a Zezi tʋm-tʋmdbã la kiris-neb a taabã sẽn na n paam Wẽnnaam saasẽ Rĩungã, makrã tara sagl-sõma sẽn tõe n naf Kirist karen-biisã fãa rũndã-rũndã.—Zã 3:16; 10:16.

^ sull 12 Neb nins sẽn be b yiy n pa tõe n yi kʋʋlem bɩ bãag yĩngã tõe n gʋlsa neb lɛta n kõ-b kasetã, bɩ zĩig ning b sẽn kõ sorã, b tõe n kõo kasetã telefõnnẽ, wall b taas koe-noogã neb nins sẽn wat n get-bã.

^ sull 17 A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

Lebg-n-ges sogsgo

• Yaa bi-bʋs buud la d segd n wom wʋsg n paase?

• Bõe yĩng tɩ ‘biis womb wʋsg’ yaa bũmb tõnd fãa sẽn tõe n maane?

• Tõnd yãa no-kãsems a tãab bʋs a Zã Evãnzillẽ wã sẽn yaa tɩlae tɩ karen-biig maane?

[Zãmsgã sogsgã]

 [Zĩ-gũbri/Foto, seb-neng 29]

D SẼN NA N ‘WOM BIIS NE SŨ-MAR’ TO-TO

YAA bõe n sõng yãmb tɩ y ket n moond Rĩungã koɛɛg zĩis nins nebã sẽn pa reegd-a wã wakat fãa? Ad sok kãngã leoor kẽer sẽn tõe n yɩ sõngr ne-yã.

“M sẽn mi tɩ d tara a Zezi teelg zãng-zãngã kõt-m-la saagr la sõngd-m tɩ m nangd pãnga, baa nebã manesem sẽn yaa to-to moonegã zĩigẽ.”—A Harry, sẽn tar yʋʋm 72, n deeg lisg yʋʋmd 1946.

“Wakat fãa, 2 Korẽnt dãmba 2:17 verse wã kengda mam daoodo. A yetame tɩ tõnd sẽn moond koe-noogã yaa ‘ne Wẽnnaam noor la tõnd gomd Kirist tũudma pʋgẽ.’ Mam sã n be koe-moonegẽ wã, m maanda tũud-n-taar ne m zo-rãmb hakɩkã.”—A Claudio, sẽn tar yʋʋm 43, n deeg lisg yʋʋmd 1974.

“Sɩd n são, koe-moonegã tʋʋmd yaa maoor ne maam. Ne rẽ fãa, m yãta goam nins sẽn be Yɩɩl Sõamyã 18:30 pʋgẽ wã pidsgu: ‘La ne mam Wẽnnaam mam gãndgda lalga.’ ”—A Gerard sẽn tar yʋʋm 79, n deeg lisg yʋʋmd 1955.

“Mam sã n tõog n karem baa yaa verse a yembr koe-moonegã pʋgẽ, kõta maam sũ-noogo, Biiblã sẽn kɩt tɩ ned vaees a sũurã yĩnga.”—A Eleanor, sẽn tar yʋʋm 26, n deeg lisg yʋʋmd 1989.

“Mam ket n makda sɩngr-goam toor-toore. B yaa wʋsgo, n kɩt tɩ m pa tõe n tũnug ne b fãa m yõorã tɛk ye.”—A Paul sẽn tar yʋʋm 79, n deeg lisg yʋʋmd 1940.

“Nebã sã n pa sak me m pa sãamd m sũur ye. M modgdame n na n tall zood manesem, n sõsd ne nebã la m kelgd bãmb me tagsgo.”—A Daniel, sẽn tar yʋʋm 75, n deeg lisg yʋʋmd 1946.

“Mam sega neb sẽn deeg lisg paalem sẽn yeel maam tɩ m moonegã sõng-b lame tɩ b lebg a Zeova Kaset rãmba. Rẽ poore, ned a to n zãms Biiblã ne-b n sõng-b tɩ b bɩ tẽebã wɛɛngẽ tɩ mam pa bãng ye. M sũur nooma m sẽn mi tɩ tõnd koe-moonegã yaa neb wʋsg sẽn lagem taab tʋʋmdã yĩnga.”—A Joan, sẽn tar yʋʋm 66, n deeg lisg yʋʋmd 1954.

Yaa bõe n sõngd yãmb tɩ y ‘wom biis ne sũ-mare’?—Luk 8:15.

[Foto rãmba, seb-neng 28]

D sã n pukd vʋʋsem sõngã biis la d moond Rĩungã koɛɛga, d womda biis wʋsgo

[Foto, seb-​neng 31]

A Zezi ra rat n yeelame tɩ bõe a sẽn yeel a tʋm-tʋmdbã tɩ b ‘ket n womd biis wʋsgã’?