Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Wẽnde, bõe yĩng tɩ y bas tɩ yel-kãngã paam maam?’

‘Wẽnde, bõe yĩng tɩ y bas tɩ yel-kãngã paam maam?’

 Wẽnde, bõe yĩng tɩ y bas tɩ yel-kãngã paam maam?’

A RICARDO ket n tẽra yẽ ne a pag a Maria sẽn da wa n zĩ logtor yirã. * Bãmb ned ba a ye ra pa tar daood n na n karem logtoɛɛmbã yaoolem vaeesg kɩbay a Maria bãaga wɛɛngẽ ye. Rẽ, a Ricardo paka ãnvelopã tɩ b lob nif yãg-yãg n na n ges b logtor yir sebrã koeese. Bãagã yʋʋr gʋlsa be tɩ “kãnsɛɛre,” tɩ b yiibã fãa tol n sɩng kʋn-kʋma, b sẽn mi tɩ bã-kãngã sɩd yaa yell wʋsgã yĩnga.

A Ricardo yeelame tɩ ‘logtorã sɩd yɩɩ nin-sõng wʋsgo.’ A paasa woto: “La a ra mii yellã keelem sẽn da taẽ zĩig ningã, bala, a ra tara tõnd togsg bal tɩ d ye n ‘teeg Wẽnnaam.’ ”

Nand tɩ b sɩng-a tɩbsg buud b sẽn boond tɩ radioterapɩ wã, a Maria logtorã mikame t’a rɩtg naoorã kiime. Sẽn paase, vaeesg wʋsg wilgame tɩ kãnsɛɛrã tol n dʋʋg n taa a kalkõtẽ wã. Semen a ye tɩbsg poor bala, b basa radioterapɩ wã. A Maria sobgame n kaoose, la kiis a yiib poore, a kiime. Ad a Ricardo sẽn bilg yɛlã sẽn yɩ to-to: “Mam sũur da nooma a namsgã sẽn sa wã, la a kaalmã sɩd namsa maam wʋsg hal tɩ m da rat n tolg n ki tɩ sa. Naoor wʋsgo mam kelmame n yeel Wẽnnaam woto: ‘Bõe yĩng tɩ y bas tɩ yel-kãngã paam maam?’”

Yel-beed wata ne sogsg wʋsgo

Wala a Ricardo, dũniyã pʋgẽ neb sõor ka tɛk n namsde. Naoor wʋsgo yaa ka taal dãmbã n namsde. Tags-y n ges zab-bɛd nins sẽn namsd ãdem-biisã sẽn wat ne sũ-sãoong ningã, walla y ges neb sõor wʋsg nins sẽn namsd yõgbã yĩnga, kambã modg n tʋm tʋʋm yoodã, zak pʋgẽ nen-kɛglmã, la yel-beed a taab ninsaalbã sẽn wat ne wã. Ãdem-biisã sẽn sɩng n beẽ wã tɛka, yaa wa pagbã la rapã sẽn maand taab wẽng la b namsd taabã zɩ n tol n tall tɛk ye. (Koɛɛg Soaba 4:1-3) Sẽn ye paas me, neb la sabaab wẽns paam-yã, t’a taab be sũ-sãams la yɩɩr pʋgẽ, tɩ bãas namsd kẽere. Pa lingr tɩ neb wʋsg sokd woto ye: “Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsg woto beẽ?”

Baa ne neb nins sẽn kɩs sɩd ne b tẽebã, mao ne namsgã zɩ n yɩ yell sẽn yaa nana ye. Yãmb me tõe n datame n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ nonglem Wẽnnaam sẽn so pãng fãa wã tõe n basdẽ tɩ namsgã paamd ninsaalbã. Paam leoor sẽn zems kɛpɩ sok-kãngã sẽn yaa toogã zug yaa tɩlae sẽn na yɩl tɩ d yamã gãand bãane , la sẽn na yɩl n tɩ d tall zems-n-taar ne Wẽnnaam. Biiblã leokda sok-kãngã. Ges-y bũmb ning a sẽn yet rẽnda wɛɛngẽ sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

[Tẽngr note]

^ sull 2 B toeema yʋyã.

[Foto rãmba, seb-neng a 3]

Logtorã ra tara tõnd togsg tɩ d ye n teeg Wẽnnaam