Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘A na kolg yãmba’

‘A na kolg yãmba’

 ‘A na kolg yãmba’

“[Wẽnnaam] ka zãr ne tõnd fãa ye.”—TƲƲMA 17:27.

1, 2. a) D sã n get ãdsã sẽn be yĩngrã, sok-bʋg la d tõe n sok d meng Naandã wɛɛngẽ? b) Wãn to la Biiblã kõt tõnd bas-m-yam tɩ ninsaalb pa zaalem a Zeova nifẽ?

YÃMB zoe n gesa ãdsã sẽn be yĩngrã yʋng tɩ tall yamleoog wʋsg ne-y bɩ? Ãdsã sõor sẽn yaa wʋsg la yĩngr vɩʋʋgã sẽn yalem wʋsgã wata ne yɛɛsg sẽn naag ne waoogre. Ãndũni yaleng kãngã pʋgẽ, tẽngã yaa fĩ-fĩi bala. Rẽ rat n yeelame tɩ Naand “Sẽn-ka-to dũniyã tɛk fãa” wã yaa kãseng wʋsg hal tɩ kɩt t’a toor kae ne ninsaalbã bɩ t’a zãrame tɩ loog t’a bãngr yaa bũmb sẽn pa tõe bɩ?—Yɩɩl Sõamyã 83:19.

2 Biiblã kõta tõnd bas-m-yam t’a Zeova pa get ninsaalbã wa zaalem ye. Sɩda, Wẽnnaam Gomdã sagenda tõnd tɩ d bao-a n yetẽ: “Bãmb ka zãr ne tõnd fãa ye.” (Tʋʋma 17:27; 1 Kɩbaya 28:9) Sɩda, d sã n maan d sẽn na maaneg n kolg Wẽnnaam, yẽ me na n kolga tõndo. Wãn to? Tõnd yʋʋmd 2003 verse wã kõta leok-kãngã sẽn kengd raoodã: ‘A na kolg yãmba.’ (Zak 4:8) Bɩ d gom bark kãsems kẽer a Zeova sẽn kõt neb nins sẽn pẽ-a wʋsgã yelle.

Kũun sẽn yit a Zeova nengẽ

3. Kũun bʋg la a Zeova kõt neb nins sẽn kolgd-a wã?

3 Pipi, a Zeova bĩnga kũun sẽn yaa kãseng a nin-buiidã yĩnga. Naam, arzɛk la zãmsg ning fãa zãmaan kãngã sẽn kõtã pa tõe n kõ kũun kãngã ye. Yaa kũuni, a Zeova sẽn kõt neb nins sẽn pẽ-a wã bala. Yaa bõe? Wẽnnaam Gomdã leokdame: “Fo sã n bao bãngr ne yam wa ned sẽn baood wanzũri ne arzɛgse, fo na n bãnga Zusoaba zoees sẽn yaa bũmb ninga, la f na n yãa b bãngra sẽn yaa to-to. Tɩ bõe, Zusoaba kõta yam.” (Yelbũna 2:3-6) Mams-y n ges ninsaalb sẽn pa zems zãng sẽn tõe n paam ‘Wẽnnaam bãngrã’! Kũun kãngã, sẽn yaa bãngr ning sẽn be Wẽnnaam Gomdẽ wã b mak-a-la ne ‘arzɛgs sẽn solge.’ (NW ) Bõe yĩnga?

4, 5. Bõe yĩng tɩ b tõe n dɩk ‘Wẽnnaam bãngrã’ n mak ne ‘arzɛgs sẽn solge’? Rɩk-y makre.

4 Wẽnnaam bãngrã tara yõod wʋsgo. Rẽ  bark kãsems nins sẽn yɩɩd-bã a yembr yaa vɩɩm sẽn pa satã saagre. (Zã 17:3) La bãngr kãng manegda tõnd vɩɩmã baa masã menga. Wala makre, d sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã neerã yĩnga, d wa n bãnga sogs-kãsems wala bãmbã leoore: Wẽnnaam yʋʋrã yaa bõe? (Yɩɩl Sõamyã 83:18, NW ) Sẽn ki-bã halhaal meng-meng yaa bõe? (Koɛɛg Soaba 9:5, 10) Wẽnnaam daabã ne tẽngã la ne ãdem-biisã yaa bõe? (Ezai 45:18) Tõnd leb n wa bãngame tɩ vɩɩm manesem ning sẽn yaa sõma n yɩɩdã yaa Biiblã saglsã sẽn yaa sõma wã tũubu. (Ezai 30:20, 21; 48:17, 18) Woto, d tara sagls sẽn yaa sõma sẽn sõngd tõnd tɩ d mao ne vɩɩmã yɩɩre la d tall vɩɩm manesem sẽn wat ne sũ-noog hakɩka. Sẽn tɩ yɩɩd fãa, tõnd sẽn zãmsd Wẽnnaam Gomdã kɩtame tɩ d wa tõog n bãng a Zeova zʋg-kãsemsã la d pẽneg-a. Bõe n ye tõe n tall yõod n yɩɩg zood sõma ne a Zeova sẽn tik ‘Wẽnnaam bãngrã’ zugu?

5 Bʋʋm a to n kɩt tɩ d tõe n dɩk Wẽnnaam bãngrã n mak ne ‘arzɛgs sẽn solge.’ Wala arzɛgs wʋsgo, a yaa bũmb sẽn pa wɛ dũni kãngã pʋgẽ. Tẽngã neb milyaar a yoobã sʋka, ya a Zeova balemdbã sẽn ta milyõ a yoobã, bɩ ned a 1 neb 1 000 zug n yã ‘Wẽnnaam bãngrã.’ Sẽn na yɩl n dɩk makr n wilg tɩ sɩd ning sẽn be Wẽnnaam Gomdẽ wã bãngr yaa zu-noog sẽn pa wɛ, bɩ d ges sok-kãngã sẽn tɩ loe ne Biiblã: Bõe n paamd ninsaalbã b kũum poore? Gʋlsg Sõamyã zãmsg kɩtame tɩ d bãng tɩ sɩɩg kiidame la tɩ sẽn ki-bã pa mi bũmb ye. (Ezai 38:18) Ne rẽ fãa, dũni kãngã tũudum fãa la bal gãda tẽeb ziri ning sẽn yet tɩ ninsaal tara bũmb sẽn ket n vɩ a kũumã poorã. Rẽ yaa dũni kiris-neb tũudum dãmbã zãms-yẽgre. Zãms-kãng leb n bee tũudum dãmb a taab pʋsẽ, wala Budism, Ẽnduism, Lislaamdã, Zainism, Zidaism, Sẽnto, Sikism la Taoismã pʋgẽ. Tags-y n gese: neb milyaar dãmb la ziri zãms-kãngã tudg-yã!

6, 7. a) Ãnd dãmb bal n tõe n yã ‘Wẽnnaam bãngrã’? b) Mak-bʋg n wilgd t’a Zeova ninga tõnd bark n kõ-d vẽnegr ‘yẽesem dãmba la yam dãmba’ sẽn pa tare?

6 Bõe yĩng tɩ yaa neb sõor bilf woto n yã ‘Wẽnnaam bãngrã’? Yaa ned sẽn pa tõe n wʋm Wẽnnaam Gomdã võor sõma tɩ pa tũ ne yẽ sõngrã yĩnga. Tẽeg-y tɩ Wẽnnaam bãngrã yaa kũuni. A Zeova kõt-a-la neb nins sẽn dat n vaees a Gomdã ne pʋ-peelem la ne sik-m-mengã bala. Nin-kãens tõeeme n pa ‘yam dãmb ne dũniyã yɛl ye.’ (1 Korẽnt dãmba 1:26) Sã n yaa ne sẽn zems ne dũniyã tagsgo, b tõe n gesa bãmb wʋsg meng wala neb sẽn yaa ‘nintals sẽn ka paam zãmsgo.’ (Tʋʋma 4:13) La pa rẽ n tar yõod ye. A Zeova sẽn ne zʋg-sõma tõnd sũurẽ wã yĩnga, a keooda tõnd n kõ-d ‘a bãngrã.’

7 Ges-y makr a yembre. Dũni kiris-nebã mitb wʋsg gʋlsa sɛb wʋsg sẽn tar zãmsg Biiblã zugu. Seb-kãens tõe n wilga Hebre la Gɛrk gom-biis sẽn sɩng to-to la b võore, n paas yɛl a taaba. Baa ne bãngdb kãens sẽn zãms bũmb ninsã fãa, rẽ yĩnga b sɩd yãa ‘Wẽnnaam bãngrã’ bɩ? B sɩd wʋmda Biiblã gom-zu-kãsengã võor vẽeneg bɩ? Ada: B na n tũnuga ne saasẽ Rĩungã n wilg t’a Zeova naam sẽn ka to wã zemsame. B miime tɩ Wẽnnaam a Zeova pa be Tãablem pʋgẽ bɩ? La tõnd yẽ wʋmda yel-kãensã võor tɩ zems kɛpɩ. Bõe yĩnga? A Zeova kõ-d-la vẽenem tẽebã sɩd wɛɛngẽ, la rẽ yaa bũmb ‘yẽesem dãmba ne yam dãmba’ sẽn pa tare. (Matɩe 11:25) Ad a Zeova sɩd ningd neb nins sẽn pẽ-a wã barka!

‘A Zeova gũuda neb nins fãa sẽn nong-a wã’

8, 9. a) Wãn to la a Davɩɩd bilg bark a to neb nins sẽn pẽ a Zeova wã sẽn paamdã? b) Bõe yĩng tɩ kiris-neb hakɩkã rat Wẽnnaam koglgo?

8 Neb nins sẽn pẽ a Zeova wã paamda bark a to. Yaa Wẽnnaam koglgã. Yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd sẽn da paam zu-loees wʋsgã gʋlsame: “Zusoaba pẽnegda neb nins sẽn boond bãmbã, la neb nins sẽn boond bãmb ne sɩdã. Bãmb kõta b zoɛtba b sẽn dat bũmb ninga. La bãmb wʋmda bãmb kɛlenga n fãagd bãmba. Zusoaba gũuda neb nins sẽn nong bãmbã.” (Yɩɩl Sõamyã 145:18-20) N-ye, a Zeova pẽe neb nins sẽn nong-a wã, tɩ b sã n wa kelemd n kot sõngr bɩ a tõe n yɩ tao-tao n wa sõng-ba.

9 Bõe yĩng tɩ d rat Wẽnnaam koglgã? D sẽn vɩ ‘yaoolem wakat toodã’ tɩ namsd tõndã toor sẽn ka be, a Zeova Bɛ kãseng a Sʋɩtãan munaanfɩɩk nong n zabda ne kiris-neb hakɩkã wʋsgo. (2 Tɩmote 3:1) Bɛ kãngã sẽn tar sɩlem wʋsgã baooda ne a sũur fãa n na n “sãam” tõndo. (1 Pɩɛɛr 5:8) A Sʋɩtãan namsda tõnd d tẽebã yĩnga, n wat ne weoogr d zut la a makd tõndo. A leb n baood n na n tũnuga ne d tagsa wã la d sũyã sẽn yaa to-to wã n zab ne-do. A sẽn data fãa ya a boog d tẽebã pãng n wa sãam-a fasɩ. (Wilgri 12:12, 17) D sẽn zabd ne bɛ sẽn tar pãng wʋsg woto wã yĩnga, pa bũmb sẽn kengd d pɛlga, d sẽn mi ‘t’a Zeova gũuda neb nins fãa sẽn nong-a wã’ sɩda?

10. a) Wãn to la a Zeova gũud a nin-buiidã? b) Kogl-bʋg n tar yõod n yɩɩda, la bõe yĩnga?

10 La wãn to la a Zeova gũud a nin-buiidã? A sẽn kãab t’a na n kogla tõndã pa wilgd tɩ d vɩɩmã pa na n tall zu-loees zãmaan kãngã pʋgẽ ye. Leb n pa rat n yeel tɩ yaa tɩlae ne-a t’a maan yel-soalem n sõng tõnd ye. Baasg zãnga, a Zeova sɩd kogenda a nin-buiidã siglga. Sẽn sõs n yɩl fãa, a pa na n tol n bas t’a Sʋɩtãan sãam balemdb hakɩkã tẽngã zug ye! (2 Pɩɛɛr 2:9) Sẽn tɩ yɩɩd fãa, a Zeova kogenda tõnd tẽebã wɛɛngẽ. A segenda tõnd n kõt-d bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-dã sẽn na yɩl tɩ d tall sũ-mar makrã pʋsẽ, la d kogl d zems-n-taarã ne yẽ. La tẽebã koglg n tar yõod n yɩɩd koglg buud a tãabã fãa. Bõe yĩnga? Tõnd sã n ket n tar zems-n-taar ne a Zeova fãa, baa fʋɩ pa tõe n maan tõnd wẽng n kaoos ye, kũum meng pa tõe ye.—Matɩe 10:28.

11. Bõe la a Zeova segl a nin-buiidã tẽeb koglg yĩnga?

11 A Zeova segla bũmb wʋsg n na n kogl neb nins sẽn pẽ-a wã tẽebo. A Gomdã sẽn yaa Biiblã pʋgẽ, a kõta tõnd yam tɩ d mao ne makr toɛy-toɛya. (Zak 1:2-5) Sagl-sõma nins sẽn be Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ wã tũub meng yaa koglg n kõ-do. Sẽn paase, a Zeova kõta vʋʋsem sõngã ‘neb nins sẽn kot-a’ wã. (Luk 11:13) Vʋʋsem kãng n yaa pãn-kãseng ning sẽn ka to ãndũniyã fãa pʋgẽ, rẽ n so t’a sɩd tõe n segl tõnd tɩ d tõog n mao ne makr bɩ kʋɩɩbg buud fãa sẽn tõe n wa d zugu. A Zeova tũnugda ne Kirist n kõt ‘kũun sẽn yaa neba.’ (Efɛɛz rãmba 4:8) Nin-kãensã sẽn yaa rap sẽn tar tõog tẽebã wɛɛngẽ wã modgdame n dɩkd makr ne a Zeova mengã nimbãan-zoeerã b tẽed-n-taasã sõngr pʋgẽ.—Zak 5:14, 15.

12, 13. a) Ne bõe maasem la a Zeova kõt tõnd tẽebã rɩɩb wakat sẽn zems sasa? b) Yãmb tagsg yaa wãn to a Zeova seglsã tõnd tẽebã neer yĩngã wɛɛngẽ?

12 A Zeova kõta bũmb a to sẽn na yɩl n kogl tõndo: yaa tẽebã rɩɩb wakat sẽn zemse. (Matɩe 24:45) A Zeova tũnugda ne sɛba, Gũusg Gasgã ne Réveillez-vous ! wã sẽn naage, n paas tigis-kãsemsã, n kõt tõnd bũmb ning sẽn segd ne-dã wakat ning sẽn segdã sasa. Y tẽra bũmb y sẽn wʋm a Zeova Kaset rãmbã tigisgẽ bɩ tigis-kãsengẽ sẽn sɩd kẽ-y sũur n kõ-y pãng bɩ keng y raood bɩ? Yãmb zɩ n karem bũmb zʋrno kãensã a yembr pʋgẽ n tags tɩ b gʋls-a-la yãmb yĩng sɩda?

13 A Sʋɩtãan zab-teed nins sẽn tʋmd sõma n yɩɩdã a yembr yaa raood komsgã, la tõnd pa põsd raood komsgã ye. A mii sõma tɩ d raoodã sã n koms wʋsg n kaoose, d pãngã tõe n saame, hali tɩ wẽng tõe n maan-d nana-nana menga. (Yelbũna 24:10) A Sʋɩtãan sẽn dat n tũnug ne tags-wẽns n koms tõnd raoodã yĩnga, d rata sõngre. Wakat-wakate b yiisda sõss Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã pʋgẽ tɩ sõngd tõnd tɩ d zab ne raood komsgã. Kiris-nin-poak sẽn karem sõs-kãngã buud poore, a gʋlsame: “Mam karmda sõs-kãngã daar fãa la bala, la m ket n daagda sũ-noog nintãm. M dɩgend-a-la gãagã zug n tõe n paam-a wakat ning fãa m sẽn koms raoodo. Ne sõss wala kada soabã maasem, m bãngame t’a Zeova belsda maam la a kogend-ma.” * Tõnd pa tar mi-beoog ne a Zeova a sẽn kõt-d tẽebã rɩɩb wakat sẽn zemsã sɩda? Ra yĩm-y t’a sẽn segl bũmb nins tõnd tẽebã neer yĩngã wilgdame t’a pẽe tõnd la t’a kogenda tõnd ye.

‘Sẽn wʋmd-a pʋʋsgã’ pẽnegre

14, 15. a) Bark bʋs la a Zeova kõt neb nins sẽn pẽ-a wã? b) Bõe yĩng tɩ d sẽn tõe n pẽneg a Zeova nana-nana pʋʋsg pʋgẽ wã yaa zu-no-kãsenga?

14 Yãmb zɩ n yã tɩ ninsaalbã sã n wa paam naam la zu-sobend bala, naoor wʋsgo kɩtdame tɩ neb nins sẽn segd n sak b zu-sobendã ye pa tõe n pẽneg-b nana-nana sɩda? La yaa wãn to ne Wẽnnaam a Zeova? A zãra ne ninsaalbã wʋsg hali t’a toog kae ne b pʋʋsgã bɩ? Pa woto abada! Pʋʋsgã sẽn yaa kũunã yaa bark a to a Zeova sẽn kõt neb nins sẽn pẽ-a wã. D sẽn tõe n pẽneg ‘sẽn wʋmd-a pʋʋsgã’ nana-nana wã sɩd yaa zu-no-kãsenga. (Yɩɩl Sõamyã 65:3) Bõe yĩnga?

15 D rɩk makre: Ãnterpiriiz kẽeng taoor soab tara zɩɩb wʋsgo. A yãkda bũmb nins yẽ mengã sẽn na n maana, la b rãmb nins a sẽn na n dɩk n bobl neb a taaba. Woto me, ãndũniyã Naab sẽn-ka-to wã tõe n yãka yɛl nins yell yẽ mengã sẽn na n gesã, la b rãmb nins a sẽn na n boblã. Ges-y bũmb nins fãa a Zeova sẽn bobl a Biribl nongr a Zezi wã. A kõo Biriblã “noor t’a kao bʋʋdo.” (Zã 5:27) Malɛk rãmbã “sakda bãmba.” (1 Pɩɛɛr 3:22) A Zezi tõe n paama a Zeova  vʋʋsem sõngã sẽn tar pãng wʋsgã tɩ sõng-a t’a wilg a karen-biisã sor tẽng zugu. (Zã 15:26; 16:7) Woto yĩnga a Zezi ra tõe n yeelame: “B kõo maam pãng fãa sẽn be arzãna la sẽn be dũniyã.” (Matɩe 28:18) La sã n yaa ne pʋʋsgã, a Zeova yãkame n na n ges bõn-kãng yell a toore. Yaa woto yĩng n kɩt tɩ Biiblã yet tõnd tɩ ya a Zeova bal la d segd n pʋʋse, n maand woto ne a Zezi yʋʋre.—Yɩɩl Sõamyã 69:14; Zã 14:6, 13.

16. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova sɩd kelgda tõnd pʋʋsgã?

16 A Zeova sɩd kelgda tõnd pʋʋsgã bɩ? A toog sã n da kae ne tõndo, a kõn tol n saglẽ tõnd tɩ d “pʋʋs n da bas ye,” wall a sagl-d tɩ d bas d zɩɩbã la d yɩɩrã ne yẽ ye. (Rom dãmba 12:12; Yɩɩl Sõamyã 55:23; 1 Pɩɛɛr 5:7) Wẽn-tũudb hakɩkã yell b sẽn gom Biiblã pʋgẽ wã ra kɩsa sɩd zãng t’a Zeova kelgda pʋʋsgo. (1 Zã 5:14) Woto, yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd yeelame: “[A Zeova] na n wʋma mam koɛɛga.” (Yɩɩl Sõamyã 55:18) Tõnd me tara bʋʋm n tõe n kɩs sɩd t’a Zeova pẽe tõndo, n na n sak n kelg d yɩɩrã fãa.

A Zeova keooda a sõgen dãmbã

17, 18. a) A Zeova tagsg yaa wãn to ne tʋʋmd ning a nebã sẽn maand ne kɩs-sɩdã wɛɛngẽ? b) Wilg-y Yelbũna 19:17 sẽn wilgd to-to tɩ tõnd nimbãan-zoeer tʋʋmã pa ling a Zeova ye.

17 A Zeova sẽn yaa ãndũniyã Naab sẽn-ka-to wã, ninsaalbã sẽn maand bũmb ning bɩ b sẽn zãgsd bũmb ning maanegã pa boogd-a, pa paasd-a. Baasg zãnga, a Zeova yaa Wẽnnaam sẽn nand neba. A geta nebã sẽn balemd-a ne kɩs-sɩdã wa bũmb sẽn tar yõodo, n nong rẽ. (Yɩɩl Sõamyã 147:11) Rẽ, ad nafr a to neb nins sẽn pẽ a Zeova wã sẽn paamde: A keooda a sõgen dãmbã.—Hebre dãmba 11:6.

18 Biiblã wilgda vẽeneg t’a Zeova getame t’a balemdbã sẽn maand bũmb ningã tara yõod wʋsgo. Wala makre d karemda woto: “Ned sã n sõng naong rãmba, a bĩngda Zusoaba nengẽ. Yaa bãmb n na n yao a tʋʋm sõama wã fãa.” (Yelbũna 19:17) A Zeova sẽn get naong rãmbã  n zoet b nimbãanegã yaa bũmb sẽn da pukd a Moiiz Tõogã pʋgẽ. (Maankʋʋre 14:21; 19:15) A Zeova tagsg yaa wãn to, d sã n dɩk togs-n-taar ne a nimbãan-zoeerã d manesmã ne naong rãmbã wɛɛngẽ? Tõnd sã n naong rãmbã Wẽnd yĩnga, a Zeova geta woto wa bũmb d sẽn peng-a. A Zeova kãabame t’a na n yaoa sam-kãnga, n maan-d lohorem la a ning-d barka. (Yelbũna 10:22; Matɩe 6:3, 4; Luk 14:12-14) N-ye, d sã n tall nimbãan-zoeer ne d balem-taag sẽn be raab pʋgẽ, yaa bũmb sẽn noogd a Zeova sũuri. Ad d sɩd tara mi-beoog d sẽn mi tɩ tõnd nimbãan-zoeer tʋʋmã pa ling d saasẽ Ba wã!—Matɩe 5:7.

19. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova nanda bũmb ning d sẽn maand moonegã la karen-biisã maaneg tʋʋmdẽ wã? b) Wãn to la a Zeova keood tʋʋm nins d sẽn maand n teend a Rĩungã?

19 Sẽn tɩ yɩɩd fãa, a Zeova nanda tõnd sẽn maand bũmb ning a Rĩungã yĩngã. Tõnd sã n wa pẽneg a Zeova, nana-nana bala d na n dat n dɩka d sẽkã, d pãngã la d laogã n kẽes Rĩungã mooneg la karen-biisã maaneg tʋʋmdẽ wa d sẽn tõe tɛka. (Matɩe 28:19, 20) Wakat kẽere, d tõe n tagsame tɩ d pa tʋmd Rĩungã tʋʋm wʋsg ye. Tõnd sũurã sẽn pa zems zãngã tõeeme meng n kɩt tɩ tõnd sãmbdẽ a Zeova sũur sã n nooma ne tõnd modgrã. (1 Zã 3:19, 20) La a Zeova nanda kũun buud fãa d sẽn kõte, ba a sẽn paood to-to, d sã n maan-a-la ne nonglem. (Mark 12:41-44) Biiblã kõta tõnd bas-m-yam woto: “Wẽnnaam yaa tɩrga, la bãmb kõn yĩm yãmb tʋʋmda ne y nonglma yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋra yĩnga . . . ye.” (Hebre dãmba 6:10) Sɩda, a Zeova tẽrame la a keooda tʋʋm nins sẽn yaa-b kɩds n yɩɩdã meng d sẽn maand n teend a Rĩungã. Tẽebã bark wʋsgã toor sẽn ka be, d tõe n gẽega vɩɩmã sũ-nood nins sẽn wat dũni paalgã pʋgẽ wã, zĩig ning a Zeova sẽn na n tẽeg a nug n pids neb nins fãa sẽn pẽ-a wã tʋlsem sẽn zemsã.—Yɩɩl Sõamyã 145:16; 2 Pɩɛɛr 3:13.

20. Yʋʋmd 2003 fãa sasa, wãn to la d tõe n ning d yʋʋmdã verse goam d yamẽ, la wata ne nafa bʋse?

20 Yʋʋmd 2003 fãa sasa, bɩ d sok d mens n gese d sã n ket n maanda modgr n na n kolg d saasẽ Ba wã. D sã n maand woto, d tõe n kɩsa sɩd t’a na n maana wa a sẽn kãabã. Sẽn ya a soab fãa, ‘Wẽnnaam ka tõe n yag ziri ye.’ (Tɩt 1:2) Yãmb sã n kolg-a, a na n kolga yãmba. (Zak 4:8) La rẽ nafr yaa bõe? Yaa bark wʋsg masã tɛk la saagr sẽn yaa ket n kolgd a Zeova wakat sẽn pa sat yĩnga!

[Tẽngr note]

^ sull 13 Woto yaa ned manesem a sẽn karem sõsg gom-zug sẽn yaa: “A Zeova yaa kãseng n yɩɩd tõnd sũyã,” yʋʋmd 2000, sig-noy kiuug pipi daar Gũusg Gasgã (ne farende) pʋgẽ, seb-neng 28-31.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe la a Zeova kõt neb nins sẽn kolgd-a wã?

• Segl-bʋs la a Zeova rɩk n na n kogl a nin-buiidã tẽebã wɛɛngẽ?

• Bõe yĩng tɩ sẽn yaa nana tɩ d tõe n kolg a Zeova pʋʋsg pʋgẽ wã yaa zu-no-kãsenga?

• Wãn to la Biiblã wilgd t’a Zeova nanda tʋʋmd ning ninsaalbã ne malɛgsã sẽn maand ne kɩs-sɩdã?

[Zãmsgã sogsgã]

 [Foto, seb-neng 15]

A Zeova ning-d-la bark n kõ-d vẽnegr tẽebã sɩd wɛɛngẽ

[Foto rãmba, seb-neng 16, 17]

A Zeova kogenda tõnd tẽebã wɛɛngẽ

[Foto, seb-neng 18]

A Zeova pẽe tõndo, n sak n na n kelg d pʋʋsg fãa