Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

 Karemdbã sogsgo

Yaa tɩlae wakat fãa tɩ f pids pʋleng f sẽn maan Wẽnnaam bɩ?

Biiblã pʋgẽ, pʋleng yaa kãabg sẽn pa reem yell f sẽn maan Wẽnnaam n yeel tɩ f na n maana bũmbu, n kõ kũuni, n tʋm tʋʋmd sẽn yaa toor zalle, bɩ n tʋk zu-sobend zɩɩbo, pa rẽ bɩ yaa yɛl sãnda sẽn pa kɩɩsd tõoga la f rat n yõk f meng ne n da maane. Biiblã pʋgẽ, d yãta neb sẽn maan pʋlemse, n wilg tɩ Wẽnnaam sã n deeg kosgã, b na n pidsa b pʋlengã. Wala makre, Norɛɛs a Sãmwɛll ma a Ana “pʋlma Zusoabã n yeele: ‘Saasẽ-pãng-soaba, yãmb sã n ges mam namsgã n tẽeg m yell n ka yĩm, la y sã n kõ maam biribla, mam na n dɩk-a lame n kõ yãmb a yõor tɛka. La barg ka na n tik a zug ye.’ ” (1 Sãmwɛll 1:11) Biiblã leb n bilgame me tɩ pʋleng yaa bũmb f sẽn segd n maan ne yamleoogo. Hal sẽn ta zĩ-bʋg la Biiblã pʋgẽ pʋlemsã pa reem yelle?

Tẽn-kʋdem wẽndẽ Israɛll Rĩm a Salomo yeela woto: “Fo sã n pʋlem Wẽnnaam bũmbu, bɩ f pids-a n da bas tɩ kaoos ye.” A paasa woto: “Fo sã n ka maan pʋlengo, yõ wã n são fo sẽn na n pʋlem n yaool n ka rol ye.” (Koɛɛg Soaba 5:3, 4) Tõogã b sẽn tũnug ne a Moiiz n kõ Israɛllã yeelame: “Fo sã n pʋlem Zusoab a Wẽnnaam, bɩ f ra kaoos n dol f pʋlemdã ye. Tɩ bõe, Wẽnnaam na n ninga foom taal tɩ lebg fo yel-wẽnde.” (Tõodo 23:21) Vẽenega, pʋleng f sẽn maan Wẽnnaam yaa yel-kãsenga. F segd n pids-a-la ne yam sõngo, la f pa segd me n yãg n maan-a, f sã n miẽ tɩ f pa tar tõog n na n pids-a ye. Sã n pa rẽ, f sẽn da pa pʋlem n são. La yaa tɩlae tɩ f pids pʋleng fãa f sẽn yãg n maan bɩ?

Yaa wãn to masã, ned sã n wa bãng kaoosg zugẽ tɩ pʋleng a sẽn da maanã pidsg baoodame t’a maan bũmb sẽn pa zemsd ne Wẽnnaam daabã? D rɩk makre: Wala sã n mik tɩ pʋlengã pidsg tɩ loeya ne yoobo, tɩ na n mad sɩd balengã. (Tõodo 23:19) Vẽenega, pʋleng a woto pidsg pa ye yaa tɩlae ye. Sẽn paas menga a Moiiz tõogã sasa, pag sã n da pʋlem bũmbu a ba wã wall a sɩdã ra tõe n viig-a lame.—Sõdbo 30:3-15.

D leb n dɩk makr me ne ned sẽn na n pʋlem t’a na n paa rakõto, n wa mik masã t’a kẽesa a meng yel-gĩtim pʋga. A pʋlengã ning-a-la zĩigẽ a sẽn tagsd t’a sã n kell n na n pids-a a na n kɩɩsa Wẽnnaam no-tɩrsã vɩɩm manesmã wɛɛngẽ. A segd n ket n maoodame n na n pids a pʋlengã bɩ? Pa yɩtẽ sõma n yɩɩd t’a kos Wẽnnaam sugr n lebs a noor poorẽ n da wa lʋɩ yoob pʋgẽ n beeg-a sɩda? Yẽ a ye bal n tõe n yãk a sẽn na maaneg yel-kãngã pʋgẽ. Nin-zẽng pa tõe n dɩk sard n kõ-a ye.

La ned sã n pʋlem n wa mik t’a maana pʋlengã n pa reng n tags tɩrga? A segd n kell n pidsa pʋlengã bɩ? Ra pa yɩ nana ne a Zɛfte t’a pids pʋleng ning a sẽn da maan Wẽnnaamã ye, la a yaool n pids-a-la ne a sũur fãa. (Bʋkaoodba 11:30-40) Ned sã n pʋlem Wẽnnaam n pa pidsi, rẽ tõe n kɩtame tɩ Wẽnnaam ‘sũurã puug’ t’a wa sãam a soabã sẽn maan bũmb ningã. (Koɛɛg Soaba 5:5, 6) F sã n ges pʋleng pidsg faag-faaga tõe n wa kɩtame tɩ f kong Wẽnnaam lohorem.

 A Zezi Kirist yeelame: “Bɩ yãmb n-yẽe yɩ n-yẽe, tɩ y ayo yɩ ayo. Sã n yɩɩd a woto, sẽn paasã yita wẽng soabã nengẽ.” (Matɩe 5:37, Kãab-paalgã Koe-noogo) Kirist ned pa segd n pids pʋleng bal a sẽn maan Wẽnnaam ye, a togame me n zems ne bas-yard a goama fãa pʋgẽ, yaa ne Wẽnnaam tɩ yaa ne ãdem-biisa me. La na n yɩɩ wãn masã, a sã n maan pʋleng ne ned sẽn da wõnd a yaa sõma tɩ bilf poor bɩ a vaees neer n mik t’a yaa nin-yoog hal tɩ lebg pakre? A pa segd n ges yellã faag-faag ye. La b sã n pelg b pʋs n togs taab vẽenese, ned a to wã tõe n dɩka sard n na n gĩdg-a ne a pʋlengã.—Yɩɩl Sõamyã 15:4; Yelbũna 6:2, 3.

Sẽn tɩ loe ne pʋlems la yɛl a taabã fãa taoore, bõe n segd n pak tõnd n tɩ yɩɩda? D segdame n bao wakat fãa n kogl d zems-n-taarã ne Wẽnnaam a Zeova.

[Foto rãmba, seb-neng 30, 31]

A Ana pa maan sãmbs ne a pʋlengã pidsg ye.

[Foto rãmba, seb-neng 31]

Baa ne sẽn pa yɩ nana ne-a wã, a Zɛfte kell n pidsa a pʋlengã