Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kũun sẽn yɩɩd f pãn-tõogo

Kũun sẽn yɩɩd f pãn-tõogo

 Kũun sẽn yɩɩd f pãn-tõogo

“YÃMB tõe n boola maam tɩ bõosa, yãoã pa zabd maam ye. Yaa a Zezi yĩng la mam bõosda.” Gom-kãensã merka karen-saamb a yen sẽn yeelã wilgda no-keemd ning sẽn be tũudmã ligd wɛɛngẽ wã. Wõnda wa sẽn na n yɩl tɩ tũudum bɛdã ket n beẽ, rẽndame tɩ b paam ligd wʋsgo. Tʋm-tʋmdb rata yaoobo, tɩ wẽn-dotã rat meeb la zãabo, tɩ koe-moonegã tʋʋmd me rat ligdi. La ligd-kãng na n yii yɛ?

Egiliiz rãmb wʋsg na n leokame tɩ tũuda ne piig pʋɩɩrã. * “Yaa ne piig pʋɩɩrã tũnugr la Wẽnnaam yaood a Rĩungã tʋʋmd sẽn maand tẽng zugã depãens rãmba.” Woto la merka karen-saamb a Norman Robertson yeel-yã, la a paase: “Yaa ligd kõom manesem kãngã n kɩtd tɩ b tõe n moon koe-noogã.” A sẽn pa maand sãmb-sãmb la a tẽeg a poorẽ dãmbã tɩ kũunã yaa zɩɩb sẽn zao b zutu, a yeela woto ne yẽesem: ‘Piig pʋɩɩrã ka bũmb y sẽn kõt tɩ bala y tõe n kõome ye, woto yaa sakr tʋʋmd pidsgu. Bas n ka kõ piig pʋɩɩrã yaa Wẽnnaam noyã kɩɩsgo. Yaa wagdem.’—Tithing—God’s Financial Plan

Yaa sɩd tɩ kũunã maaneg naaga kiris-neb balengã pʋgẽ. Baasg zãnga, nooma yãmba, b sã n pẽdgd-y wakat fãa tɩ y kõ ligdi? Berzill ned a Inácio Strieder sẽn yaa teoloziẽ wã yeelame tɩ yaa ne piig pʋɩɩrã la Egiliiz rãmbã “manesd b siglsã yɛlã,” la a yeel tɩ manesem kãngã “ka zemse, la t’a kɩɩsda tũudmã menga.” A wilgame tɩ rẽ kɩtame tɩ “sẽn ka-b tʋʋmã, pʋg-kõapã, tals nins sẽn sab taab zag-wõrd pʋsẽ wã, la neb nins sẽn pa tagsd tɩrgã tẽed tɩ Wẽnnaam basa bãmba, la tɩ yaa tɩlae ne-b yas tɩ b kõ ‘koe-moondã’ wʋsgo, hal tɩ b mens zagsã neb kiid kom masã.”

Yãmb tõe n sokda y mens woto: ‘Egiliiz rãmb nins sẽn pẽdgd tɩ b kõ piig pʋɩɩrã tũuda Gʋlsg Sõamyã sõma bɩ? Bɩ tũudum kẽer n tũnugd ne Wẽnnaam sɩbgrã rabeem n wẽgd b tũudmã neba? Rẽ yĩnga Wẽnnaam sɩd yeta tõnd tɩ d kõ tɩ yɩɩg d pãng sẽn tõe wala neb kẽer sẽn yeta bɩ?’

[Tẽngr note]

^ sull 3 Piig pʋɩɩrã yaa ned paoong tõr b sẽn na n pʋɩ zĩis piig n yãk a ye n kõ.