Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Belsg toog wakate

Belsg toog wakate

 Belsg toog wakate

RŨNDÃ-RŨNDÃ kɩbayã pa kõt belsg ye. Ned a ye gʋlsa woto: “Kɩbayã sãamda sũur wʋsgo, tɩ kɩt tɩ d pa rat n kelg yibeoog kɩbaya ye.” Dũniyã pida ne zaba, bi-be-tʋʋm sẽn kẽesd rabeem wʋsgo, namsgo, tʋʋm-beed la bãase. Yel-be-kãensã tõe n sãamã d sũur tao-tao, tɩ sã n pa zoe n yaa woto menga.

Biiblã ra reng n togsa bõn-kãensã waoong tɩ zems kɛpɩ. A sẽn wa n bilgd tõnd wakatã sẽn na n yɩ to-to wã, a Zezi yeelame tɩ zab-kãsemse, bã-toose, kom, la tẽn-digimdg na n zĩndame. (Luk 21:10, 11) Tʋm-tʋmd a Poll me goma ‘toog wakat’ yelle. Wakat kãnga, nebã na n yɩɩ nin-toose, neb sẽn nong ligdi, la sẽn pa nong neere. A boola sasa kãnga tɩ “yaoolem wakate.”—2 Tɩmote 3:1-5.

Dẽnd kɩbayã fãa sẽn gomd dũniyã yɛl yellã wõnda Biiblã sẽn da zoe n deng n togsã. La yaa zĩ-kãens bal la b wõnd taaba. Biiblã wilgda bũmb kɩba-kɩtbã sẽn pa kõte. Wẽnnaam Gomdã a sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã pʋgẽ d tõe n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ wẽnga yaa wʋsg woto wã yembo, la beoog daarã sẽn na n wa yɩ to-to wã me.

Wẽnnaam sẽn tagsd to-to ne wẽnemã

Biiblã bilgda Wẽnnaam tagsg sẽn ya a soab ne tõnd rayã toomã. Baa ne a sẽn da reng n  bãng yel-kãensã sẽn be masã wã tiirã, yel-kãensã pa noom-a, a pa na n bas me tɩ yel-kãens ket n yaa woto ye. “Wẽnnaam yaa nonglem,” woto la tʋm-tʋmd a Zã gʋls-yã. (1 Zã 4:8) A Zeova geta nebã yell hal wʋsgo, la a kisa wẽng buud fãa. Sɩd zemsa kɛpɩ tɩ d wẽnemd n tees Wẽnnaam n bao belsgo, tɩ bala a yaa nin-sõngo, a yaa nimbãan-zoeta. A leb n tara pãn-tõog n na n kɩt tɩ wẽnga fãa sa tẽnga zugu, la yaa woto me la a na n maane. Yɩɩl-gʋlsda gʋlsa woto: “[Saasẽ Rĩm ning Wẽnnaam sẽn yãkã] na n fãaga nimbãan ned sẽn kelemda la naong soab sẽn ka tar sõangda. Far soaba ne nimbãan ned nimbãaneg tara yẽnda, la yẽ na n fãaga nimbãan dãmba vɩɩm. Yẽ na n fãaga bãmb ne toolem la pãnga, la bãmb zɩɩm daagr na n yɩɩ bõn-kãseng yẽ nifẽ.”—Yɩɩl Sõamyã 72:12-14.

Neb ninsa sẽn namsdã nimbãaneg tara yãmb bɩ? Yaa sɩd tɩ b nimbãaneg tog n tar-y lame. Nimbãan-zoeerã yaa zʋg a Zeova sẽn kõ tõndo bala a maana tõnd a wõnego. (Sɩngre 1:26, 27) Woto yĩnga d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova pa maand a toog kae ne ãdem-biisã sẽn namsdã ye. A Zezi sẽn mi a Zeova hal wʋsg n yɩɩd nebã fãa wã ra zãmsda nebã n yetẽ t’a Zeova geta tõnd yell ne nonglem hal wʋsgo.—Matɩe 10:29, 31.

Naanegã meng kõta kaset tɩ Wẽnnaam geta ãdem-biisã yelle. A Zezi yeelame tɩ “Wẽnnaam kɩtdame tɩ bãmb wĩntoog zẽk nin-wẽns la nin-tɩrs yĩnga, la bãmb tʋmda saaga nin-tɩrs la nin-wẽns yĩnga.” (Matɩe 5:45) Tʋm-tʋmd a Poll yeela Listr neba woto: “[Wẽnnaam] ka kong kaset dãmb ye. B maana neer n kõ yãmb saag la sẽoogo la bõn-bɩʋʋng tɩ rɩɩb sek yãmba.”—Tʋʋma 14:17.

Wẽnemã sẽn be wã yaa ãnda soab yelle?

Pa zaalem yĩng la a Poll sẽn yeel Listr nebã woto wã me ye: “Yʋʋm wʋsg sẽn looge [Wẽnnaam] ra basa nebã fãa tɩ b maan b yam.” Woto, tẽn-tẽnsã, bɩ nebã meng tara taal ne yel-tood wʋsg nins sẽn wat b zutã. D pa segd n ning Wẽnnaam taal ye.—Tʋʋma 14:16.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam basdẽ tɩ yel-wẽnsã watẽ? A na n tol n maana bũmb rẽnda wɛɛngẽ bɩ? Wẽnnaam Gomdã bal a yen tãa pʋgẽ la d tõe n yã sʋgs-kãensã leoore. Sẽn yaa woto wã yaa leokrã sẽn tɩ loe ne malɛka, la ne gomd ning a sẽn wa ne saasẽ wã yĩnga.

[Foto rãmba, seb-neng a 4]

Ãdem-biisã tara nimbãan-zoeere. Rẽ yĩnga Wẽnnaam me pa kʋmd ãdem-biisã sẽn namsdã nin-bãaneg me sɩda?

[Seb-neng a 3 foto rãmbã sẽn yitẽ]

Goabg yĩngrã, Korwasi: UN PHOTO 159208/S. Whitehouse. Biig kom sẽn namsde: UN PHOTO 146150 MONSEN O.