Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sak-y Wẽnnaam zu-sobendã wakat fãa

Sak-y Wẽnnaam zu-sobendã wakat fãa

 Sak-y Wẽnnaam zu-sobendã wakat fãa

“A Zeova yaa tõnd Bʋ-kaooda, a Zeova yaa tõnd noy Lugenda, a Zeova yaa tõnd Rĩma.”—EZAI 33:22, NW.

1. Bõe n da welg pĩnd Israɛllã ne tẽns a taabã?

YƲƲMD 1513 sẽn deng Kirist zãmaanã, Israɛll soolmã sɩnga belem. Wakat kãng ta ra pa tar na-tẽnga, a ra pa tar a toorẽ tẽng ne naab ninsaalb nif sẽn ne ye. A nebã yɩɩ yembs pĩndã. Baasgo, bu-paalg kãngã ra welga toor zall yɛl kẽer wɛɛngẽ. Wẽnnaam a Zeova n da ya a Bʋkaooda, a noy Lugend la a Rĩma. (Yikri 19:5, 6; Ezai 33:22, NW ) Buud a to neb ra pa tõe n yeel tɩ yaa woto ne bãmb ye.

2. Israɛll sẽn da siglg to-to wã wata ne sʋk-bʋgo, la sʋk-kãng leokrã yõod yaa bõe ne tõndo?

2 Sẽn mik t’a Zeova pa zũnd-zãnd Wẽnnaam la a yaa laafɩ Wẽnnaamã yĩnga, d tõe n gũume t’a sẽn zãad tẽng ning fãa sigl sõma. (1 Korẽnt dãmba 14:33, Sebr sõngo) Ne Israɛlle sɩd yɩɩ woto me. La wãn to la Wẽnnaam ninsaalb nif sẽn pa ne tõe n wilg tẽng zug siglg ninsaalb nif sẽn ne sore? Yɩtẽ-la sõma tɩ d ges a Zeova sẽn wilg Israɛll sor to-to pĩnd wẽndẽ wã, la sẽn yɩɩd fãa d ges a sẽn tall manesem ning ne Israɛllã sẽn wilgd Wẽnnaam zu-sobendã sakr wakat fãa yõod sẽn ya a soaba.

B sẽn da sigl pĩnd Israɛllã to-to

3. Segl-bʋs sẽn zems la a Zeova maan sẽn na yɩl n wilg a nin-buiidã sore?

3 Baa ne sẽn da yaa a Zeova la Israɛll Rĩm tɩ ninsaalbã pa ne-a wã, a ra yãka rap sẽn yaa sɩd dãmb tɩ b yɩ neb sẽn tʋmd a yʋʋr yĩng tẽng zugu. Nanambse, zak soben dãmb la kãsem dãmb n da yaa sagendb la bʋ-kaoodb nin-buiida yĩnga. (Yikri 18:25, 26; Tõodo 1:15) La baasg zãnga, d pa segd n tags tɩ ra-kãensã sẽn tar taoor-sobendã ra tara yam welgr la yɛlã võor wʋmb sẽn zems kɛpɩ n tõe n kao nebã bʋʋd tɩrg tɩ Wẽnnaam pa kẽes a toog ye. B ra pa zems zãng ye, sẽn paase b ra pa tõe n bãng sẽn be b tẽed-n-taasã sũyẽ ye. Baasg zãnga, bʋ-kaoodb nins sẽn da yaa wẽn-zoɛtbã ra tõe n kõo b tẽed-n-taasã sagls sẽn yaa sõma, bala rẽnda ra tika a Zeova Tõogã zugu.—Tõodo 19:15; Psalm 119:97-100.

4. Manesem bʋs la Israɛll bʋ-kaoodb nins sẽn da yaa sɩd dãmbã ra segd n lak b mens ne, la bõe yĩnga?

4 La pa f sẽn na n tar tõogã minim bal la f tõe n yɩ bʋ-kaood ye. Kãsem dãmbã sẽn pa zems zãngã yĩnga, b segd n gũusame n da bas tɩ bãmb mensã manesem sẽn pa zems wala rat-m-yembre, bak-n-sõng la rat-tɩ-loog wa kɩt tɩ b kao bʋʋdã kɛgr ye. A Moiiz yeel-b lame: ‘Mam yeela bãmb tɩ b sã n kaood bʋʋdo, bɩ b ra tũus neb ye. Bɩ y kelg nin-bõoneg wa nin-bɛda. Tɩ bõe, yaa Wẽnnaam n so bʋʋdo.’ N-ye, Israɛll bʋ-kaoodbã ra kaooda bʋʋdã Wẽnnaam yĩnga. Ad woto sɩd ra yaa zu-noog sẽn pa reem yelle!—Tõodo 1:16, 17.

5. Bʋ-kaoodbã yãkr toor sẽn ka be, segl-bʋs me la a Zeova maan sẽn na yɩl n ges a nin-buiidã yelle?

5 A Zeova maana segls a taab sẽn na yɩl n ges a nin-buiidã tẽeb ratem yelle. Nand tɩ b kẽ Kãabg Tẽngẽ wã menga, a kõ-b-la noor tɩ b me sɛk roogo, t’a yɩ sɩd balengã yel-maandɩ zĩiga. A leb n yãka maan-kʋʋdb sẽn na yɩl n zãms nebã Tõogã, n maan dũms maando, la b yõog yibeoog la zaabr wisdã. Wẽnnaam yãka a Moiiz kẽem a Aarõ t’a yɩ Israɛll maan-kʋʋd kãsma, la a yãk a Aarõ komdibli wã tɩ b sõng b ba wã a tʋʋmẽ wã.—Yikri 28:1; Sõdbo 3:10; 2 Kɩbaya 13:10, 11.

6, 7. a) Bõe loees n da be maan-kʋʋdbã ne Levi neb nins sẽn pa maan-kʋʋdbã sʋka? b) Levi nebã sẽn da maand tʋʋm toɛy-toɛyã zãmsda tõnd bõe? (Kolos rãmba 3:23)

6 Neb milyõ rãmb tẽeb ratem yell gesg ra yaa tʋʋm-kãseng menga, tɩ maan-kʋʋdbã sõor da yaool n paoodẽ. Woto n kɩt tɩ b maan segls b yĩng sẽn na yɩl tɩ Levi buudã neb a taab sõng-ba. A Zeova yeela a Moiiz yaa: “Bɩ f rɩk Levi neba fãa n kõ a Aarõ ne a kamba Israɛll neba yĩnga.”—Sõdbo 3:9, 39.

7 Levi nebã ra sigla sõma. B pʋɩ-b lame tɩ zems ne zags a tãabo: ya a Gɛrsõn roogã neba, a Kohat roogã neb la a Merari roogã neba. Roog fãa neb ra tara a tʋʋmd n na n tʋme. (Sõdbo 3:14-17, 23-37) Tʋʋm kẽer da tõe n wõnda b tara yõod n yɩɩd b taaba, la b fãa ra yaa tɩlae. A Kohat roogã neb sẽn yaa Levit rãmbã tʋʋmd kɩtame tɩ b ra pẽ wʋsg ne kaoolã koglg sẽn yaa sõngã, la sɛk roogã teedo. Baasg zãnga, Levi ned fãa, a yaa Kohat roogã ned tɩ pa woto me, ra tara zu-no-kãsemse. (Sõdbo 1:51, 53) La zu-bʋko, kẽer pa tall naneb ne b zu-noodã ye. Wall tɩ b sak zu-sobend ning Wẽnnaam sẽn luglã ne kɩs-sɩda, b sũy ra wa n ye pa noom ne yɛlã ye, tɩ b kẽ wuk-m-menga, taoor sobend baoob la sũ-kiir pʋgẽ. Levi ned b sẽn boond t’a Koore ra bee nin-kãens sʋkã.

“La masã, yãmb data maan-kʋʋra tʋʋmd me n paas la?”

8. a) A Koore ra yaa ãnda? b) Tõe tɩ yaa bõe n kɩt t’a Koore sɩng n get maan-kʋʋdbã tɩ zems ne ninsaal tagsg bala?

8 A Koore ra pa Levi buudã zag kãseng kãsem ye, a ra leb n pa a Kohat roogã neb kãsem me ye. (Sõdbo 3:30, 32) Baasgo, a ra yaa naab a yembr b sẽn waoogd Israɛlle. Tõe t’a Koore tʋʋmã ra pẽneg-a-la wʋsg ne a Aarõ la a komdibli wã. (Sõdbo 4:18, 19) A Koore sẽn maan kaset ne ra-kãensã kongrã, tõe t’a tagsa woto: ‘Maan-kʋʋdb kãensã pa zems zãng ye, tɩ m yaool n segd n sak-ba! Pa kaoos la a Aarõ maan sãnem nag-bilã ye. Nag-kãngã baleng kɩtame tɩ tõnd buudã pʋʋs bõn-naandse. Masã, a Moiiz kẽema Aarõ la maan-kʋʋdba kãsmã! Ad sɩd yaa bãk-n-sõng menga! La yaa wãn to yẽ ne a Aarõ komdibli a Nadaab la a Abihu? B pa tall naneb baa bilf ne b zu-noog tʋʋma ye, hal tɩ yɩ tɩlae t’a Zeova kʋ-ba!’ * (Yikri 32:1-5; Maankʋʋre 10:1, 2) Ba a Koore tagsg sẽn da yɩ a soab fãa, yaa vẽeneg t’a sɩngame n get maan-kʋʋrã tʋʋmd tɩ zems ne ninsaal tagsg bala. Rẽ kɩtame t’a kɩɩs a Moiiz ne a Aarõ, hal t’a wa baas n kɩɩs a Zeova.—1 Sãmwɛll 15:23; Zak 1:14, 15.

9, 10. Taal bʋg la a Koore ne a poorẽ dãmbã sẽn yaa tõtb wa yẽ wã ning a Moiizi, la yaa bõe yĩng tɩ b ra segd n bãngẽ yam n da maan woto?

9 A Koore sẽn da yaa nin-kãsengã yĩnga, ra pa toog ne-a t’a paam tɩ neb a taab sẽn tagsd wa yẽ zĩnd a poorẽ ye. Yẽ ne a Datã la a Abiram paama neb 250 tɩ zĩnd b poorẽ, tɩ nin-kãens fãa yaa tiging nanambse. Bãmb naaga taab n kolg a Moiiz ne a Aarõ n yeele: “Israɛll neba fãa gill  yaa yɩlma, tɩ Zusoaba be bãmb sʋka. Bõe tɩ y zẽkd y mens n yetẽ tɩ y yɩɩda Zusoaba nebã?”—Sõdbo 16:1-3.

10 Tõtbã ra segd n bãnga yam n da kɩɩs a Moiiz zu-sobendã ye. Sẽn da pa kaoos pʋgẽ, a Aarõ ne a Miriyam ra kɩɩsa a Moiiz zu-sobendã. Bãmb me tagsa wa a Koore! Sã n yaa ne Sõdbo 12:1, 2 b sʋkame: “Yaa ne a Moiiz bal la Zusoaba gomd la? Bãmb ka gomd ne tõnd me sɩda?” A Zeova ra kelgdame. A kõo noor t’a Moiizi, a Aarõ la a Miryam wa sɛk roogã noorẽ t’A wilg nebã taoor soab ning a sẽn yãkã. Rẽ, a Zeova yeela woto vẽenega: “Bãngd sã n be yãmb sʋka, mam pukda m meng ne-a bõn-makr pʋgẽ. Mam gomda ne-a zãmsd pʋgẽ. La a ka woto ne m tʋm-tʋmd a Moiiz ye. [“Yaa yẽ la m gũnug m zakã fãa, NW”].” Rẽ poore, a Zeova loba a Miryam wãood wakat bilf pʋgẽ.—Sõdbo 12:4-7, 10.

11. Wãn to la a Moiiz welg zu-loɛɛg ning sẽn tɩ loe ne a Koore wã?

11 A Koore ne a poorẽ dãmbã ra tog n tẽra yel-kãngã sẽn zĩndã. B ra pa tar bʋʋm n na n tõdg ye. Ne rẽ fãa, a Moiiz maaga a yĩng n na n kɩt tɩ b tags yellã zugu. A sagl-b lame, sẽn na yɩl tɩ b tall mi-beoog n paas b zu-noodã yĩnga, n yeel-ba: “Israɛll neba Wẽnnaama yãka yãmb Israɛll neba sʋka tɩ y kolg bãmb n maan sɛk-rooga tʋʋmde la y yals Israɛll neba taoore n sõng-ba.” Sɩda, woto me pa paood ye! Levit rãmbã ra zoe n tara zu-nood wʋsgo. B ra baooda bõe yɛsa? A Moiiz togsa goam n paas tɩ puk bãmb sẽn da tagsd b sũyẽ wã: “La masã, yãmb data maan-kʋʋra tʋʋmd me n paas la?” * (Sõdbo 12:3; 16:9, 10) Rẽ, bõe la a Zeova maan-yã, b sẽn kɩɩs a zu-sobendã woto wã?

Israɛll Bʋkaoodã kẽesda a toogo

12. Israɛll nebã sã n da rat n ket n tar zems-n-taar ne Wẽnnaam, bõe la b segd n maane?

12 A Zeova sẽn da wa n kõ Israɛll Tõogã, a yeela nin-buiidã tɩ b sã n yɩ sakdba, b ra na n lebga yẽ “neb buuda fãa sʋka,” la a yeel tɩ buudã ra na n paa n welga toor woto, b sã n da kellẽ lame n sak a Zeova seglsã. (Yikri 19:5, 6) Tõdgrã sẽn wa n lebg vẽenegã masã, wakat da taame tɩ Israɛll Bʋkaoodã la a tõod Lugendã segd n kẽes a toogo! A Moiiz yeela a Koore: “Bɩ foo ne f neba fãa la a Aarõ me wa Zusoaba taoor beoogo. La bɩ yãmb ned kam fãa rɩk a wisd yõogr laag n ning wisd a pʋgẽ n tall n wa Zusoaba taoore. Na n yɩɩ wisd yõogr laas kobs-yi la pis-nu. Bɩ foo ne a Aarõ me wa ne y laasã.”—Sõdbo 16:16, 17.

13. a) Bõe yĩng tɩ tõtbã sẽn da yõog wisd n kõ a Zeova wã ra yaa tɩtaam? b) A Zeova manesem yɩɩ wãn to ne tõtbã?

13 Sã n yaa ne Wẽnnaam Tõogã, yaa maan-kʋʋdbã bal n da tõe n kõ wisdu. Tags meng tɩ Levi ned sẽn pa maan-kʋʋd na yõog wisd n kõ a Zeova yaa bũmb sẽn da pa segd n wa tõatb kãensã yamẽ ye. (Yikri 30:7; Sõdbo 4:16) La pa yɩ woto ne a Koore la a poorẽ dãmbã ye. Vẽk-n-beoogã, a “tigma  Israɛll neba fãa tɩ b wa kɩɩs a Moiiz ne a Aarõ sɛk rooga noore.” Biiblã yeta tõnd woto: “Zusoaba yeela a Moiiz ne a Aarõ tɩ b welg b mens ne nin-kãense tɩ b rat n sãama bãmb wakat a ye pʋgẽ.” La a Moiiz ne a Aarõ bõosa Wẽnnaam t’a kogl nin-buiidã vɩɩm. A Zeova saka b kosgã. La sã n ya a Koore ne a kʋʋngã yẽ, “Zusoaba tʋma bugum t’a rɩ neb kobs-yi la pis-nu wã sẽn kolg ne wisdã.”—Sõdbo 16:19-22, 35. *

14. Bõe yĩng t’a Zeova sɩbg Israɛll nin-buiidã?

14 Yaa lingr tɩ Israɛll neb nins sẽn yã a Zeova sẽn maan to-to ne tõtbã kell n pa paam yam ye. “Vẽk-n-beoogo, Israɛll neba fãa yẽgma ne a Moiiz ne a Aarõ n yeel tɩ yaa bãmb n kʋ Zusoaba nebã.” Israɛll nebã teenda zãmb dãmbã. A Zeova sũ-marã wa n baas n taa a tɛka. Ned ba a ye, baa ya a Moiiz bɩ a Aarõ mengã, rag n pa le tõe n yõk sɛɛg nin-buiidã yĩng masã ye. A Zeova kɩtame tɩ toog kʋ kɩɩsdbã, la “bãaga kʋʋ neb tus piig la a naase la kobs yopoe, n paas neb nins sẽn ki a Koore yella poorẽ wã.”—Sõdbo 17:6-14.

15. a) Bõe yĩng tɩ Israɛll nebã yam da pa segd n yo la b sak a Moiiz ne a Aarõ zu-sobendã? b) Bõe la kɩba-kãngã zãms yãmb a Zeova wɛɛngẽ?

15 Ra pa tɩlae tɩ nin-kãensã fãa ki ye. Yɩtẽ-la sõma ne-ba, b sã n da tagsẽ yel-kãensã zutu. B ra tõe n maana b mens sʋgs-kãensã: ‘Ãnd dãmb n gẽneg b yõe n kẽng a Faraõ taoore? Ãnd dãmb n kos tɩ b kõ Israɛll nebã paam-m-menga? Ãnd soab bal la b bool t’a rʋ Horɛɛb tãngã zug Israɛll fãagrã poore, n gom ne Wẽnnaam malɛkã?’ Sɩd-sɩda, a Moiiz ne a Aarõ sẽn yɩ sakdb to-to pĩndã wilgame tɩ b ra tara kɩs-sɩd ne a Zeova la tɩ b nonga nin-buiidã. (Yikri 10:28; 19:24; 24:12-15) Pa yɩ a Zeova noog t’a kʋ tõtbã ye. Baasg zãnga, sẽn wa n lebg vẽeneg tɩ nin-buiidã ra na n pẽdga b tõdgrã pʋgẽ wã, a sãam-b lame. (Ezekɩɛll 33:11) Woto fãa tara yõod wʋsg ne tõnd rũndã-rũndã. Bõe yĩnga?

D bãng a Zeova sẽn tũnugd ne b rãmb rũndã-rũndã wã

16. a) Yel-vẽeneg bʋg n da segd n kɩt tɩ pipi yʋʋm kob-gĩndẽ Zʋɩf rãmbã sak t’a Zezi ra wa a Zeova yʋʋr yĩnga? b) Bõe yĩng la a Zeova sẽn ledg Levi maan-kʋʋrã, la a ledg-a-la ne bõe?

16 Rũndã-rũndã, ‘bu-paalg’ n be, t’a Zeova ya a Bʋkaood ninsaalb nif sẽn pa ne, a noy Lugend la a Rĩmã. (Matɩe 21:43) ‘Bu-kãng’ sɩnga belem pipi yʋʋm kob-gĩndẽ Kirist zãmaanã sasa. Rẽ wakatã, b ra zoe n ledga a Moiiz sɛk roogã ne wẽn-doog sẽn be rasãnd Zerizalɛm, tɩ Levi nebã ra ket n tʋmd a pʋgẽ. (Luk 1:5, 8, 9) Baasg zãnga, yʋʋmd 29 wã, wẽn-doog a to sẽn yaa tẽeb wẽn-doog n sɩng belem t’a Zezi Kirist ya a Maan-kʋʋdba Kãsma. (Hebre dãmba 9:9, 11) Zu-sobendã Wẽnnaam sẽn yãkã yell leb n pukame. Ãnda la a Zeova ra na n yãk n tũnug ne n wilg ‘bu-paalg’ kãngã sore? A Zezi wilgame t’a ra sakda Wẽnnaam bũmb fãa pʋgẽ. A ra nonga nebã. A ra leb n maana yel-bãn sẽn yaa kãsems wʋsgo. Baasg zãnga, Levi nebã wʋsg zãgsa a Zezi wa b yaab rãmbã sẽn yɩ tõtbã. (Matɩe 26:63-68;  Tʋʋma 4:5, 6, 18; 5:17) A Zeova wa n baas n ledga Levi maan-kʋʋrã ne a to sẽn yaa toor wʋsgo: yaa naam maan-kʋʋre. Naam maan-kʋʋr kãng n ket n be hal ne rũndã.

17. a) Neb sul-bʋg n yaa naam maan-kʋʋdbã rũndã-rũndã? b) Wãn to la a Zeova tũnugd ne naam maan-kʋʋdbã?

17 Ãnd dãmb n yaa naam maan-kʋʋrã neb rũndã-rũndã? Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr leoka sʋk-kãngã a pipi lɛtr ning vʋʋsem sõng sẽn vẽneg-a t’a gʋlsã pʋgẽ. A Pɩɛɛr gʋlsa Kirista neb sull ning sẽn zae ne vʋʋsmã woto: “Yãmb yaa nin-tũusdsi la naam maan-kʋʋdba la buud sẽn yaa sõama la nin-daadse, n na n wilg sẽn boola yãmb tɩ y yi lik pʋgẽ n kẽ bãmb vẽenem kãsenga pʋgẽ wã bõn-sõama wã fãa.” (1 Pɩɛɛr 2:9) Gom-kãensã wilgda vẽeneg t’a Zezi karen-biisã sẽn zae ne vʋʋsem sõng n tũud a makrã neb sull la “naam maan-kʋʋdba,” a Pɩɛɛr sẽn bool me tɩ “buud sẽn yaa sõma” wã. Yaa bãmb la a Zeova tũnugd ne n kõt a nin-buiidã zãmsg la sor-wilgr tẽebã wɛɛngẽ.—Matɩe 24:45-47.

18. Bõe loees n be kãsem dãmbã b sẽn yãkã la naam maan-kʋʋdbã sʋka?

18 Kãsem dãmbã b sẽn yãkã tʋmda naam maan-kʋʋdbã yʋʋr yĩnga. Kãsem dãmb kãens tara taoor-sobend a Zeova nin-buiidã tigims sẽn be dũniyã gill zugã pʋsẽ. Ra-kãensã zemsa ne tõnd waoogr la d teelg zãng-zãnga, b paama zaeeb tɩ b pa paam me. Bõe yĩnga? Bala ne a vʋʋsem sõngã tũnugri, a Zeova n yãk kãsem dãmb kãensã n bobl-b b tʋʋmdã. (Hebre dãmba 13:7, 17) Wãn to la rẽ tõe n yɩ?

19. Bõe yĩng tɩ b tõe n yeel tɩ yaa vʋʋsem sõngã n yãkd kãsem dãmbã?

19 Kãsem dãmb kãensã tara zʋg-sõma nins sẽn segdã sẽn be Wẽnnaam Gomdã vʋʋsem sõngã sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã pʋgẽ. (1 Tɩmote 3:1-7; Tɩt 1:5-9) Woto kɩtame tɩ b tõe n yeel tɩ yaa vʋʋsem sõngã n yãk-ba. (Tʋʋma 20:28) Kãsem dãmbã segd n mii Wẽnnaam Gomdã sõma. Wala Bʋkaood sẽn yɩɩd fãa soabã sẽn yãk-bã, kãsem dãmbã me segd n kisga bũmb ning fãa sẽn wõnd bak-n-sõng bʋʋd pʋgẽ.—Tõodo 10:17, 18.

20. Bõe la yãmb nand wʋsg kãsem dãmbã sẽn tʋmd wʋsgã nengẽ?

20 Wall tɩ d kɩɩs b zu-sobendã, d sɩd nanda d kãsem dãmbã sẽn tʋmd wʋsgã! B zoe n maana Wẽnnaam tʋʋmdã ne kɩs-sɩdã, la naoor wʋsgo b maana woto sẽn na maan yʋʋm pi-gĩn menga. Rẽ kɩtame tɩ d tar bas-yard ne-ba. B segenda tigingã tigims la b lʋɩt-b taoor ne b sũy fãa, n moond  ‘Wẽnnaam soolem koe-noogã’ ne tõndo, tɩ sã n yaa tɩlae bɩ b kõt-d sagls sẽn tik Gʋlsg Sõamyã zugu. (Matɩe 24:14; Hebre dãmba 10:23, 25; 1 Pɩɛɛr 5:2) B wat n geta tõndo, d sã n wa pa keemẽ, la b belsd tõnd d sã n wa be sũ-sãang pʋgẽ. B sõngda ne Rĩungã tʋʋm wakat fãa la ne b sũy fãa. A Zeova vʋʋsem sõngã bee ne-ba. B tata a yam.—Galat dãmba 5:22, 23.

21. Bõe la kãsem dãmbã segd n bãnge, la bõe yĩnga?

21 Yaa sɩd tɩ kãsem dãmbã pa zems zãng ye. B sẽn mi tɩ b tara pãn-komslmã yĩnga, b pa makd n na n soog bãgrã sẽn yaa ‘nebã b sẽn gũnug ne bãmbã’ ne pãng ye. Sẽn yaa lebend ne rẽ, b geta b mens wa ‘tʋmd-n-taas b saam-biisã sũ-noog yĩnga.’ (1 Pɩɛɛr 5:3, Kãab-paalgã Koe-noogã; 2 Korẽnt dãmba 1:24, NW ) Kãsem dãmb nins sẽn tar sik-m-meng la b tʋmd wʋsgã nonga a Zeova, la b miime tɩ b sã n dɩkd a togs-n-taar n paasdẽ, b na n tõog n nafa tigingã n paase. Rẽ sẽn be b yamẽ wã, wakat fãa b modgdame n na n bɩɩs zʋg nins sẽn tat Wẽnnaam yamã, wala nonglem, nimbãan-zoeer la maag-m-menga.

22. Wãn to la a Koore kɩbarã tõnd sẽn lebg n gesã keng tẽeb ning yãmb sẽn tar ne a Zeova tẽng zug siglgã?

22 Ad sɩd yaa sũ-noog mengã, d sẽn paam t’a Zeova yaa d Rĩm ninsaal nif sẽn pa ne, t’a Zezi yaa d Maankʋʋd Kãsma, tɩ naam maankʋʋdbã sẽn zaeyã yaa d karen-saamb dãmba, la tɩ tẽebã wɛɛngẽ kãsem dãmbã yaa d sagendbã! Baa siglg ba a yembr ninsaalb sẽn lʋɩt a taoor sẽn pa tõe n zems zãngã, d sũy yaa noogo, d sẽn tõe n balem Wẽnnaam ne d tẽed-n-taas sẽn tũud sɩdã, la sẽn sakd Wẽnnaam zu-sobendã ne sũ-noogã!

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 8 A Aarõ komdibli a taab a Eleazaar la a Itamaar da kõo mak-sõng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ.—Maankʋʋre 10:6.

^ sull 11 A Koore zãmb-taas a Datã la a Abiram ra yaa Rubɛn buudã neba. Rẽ yĩnga, yaa wa b ra pa baood maan-kʋʋrã tʋʋmd ye. Sã n yaa ne bãmba, b ra pa nong a Moiiz taoor sobendã ye, sẽn paase yaa tɩ hal tɩ ta wakat kãnga, b sẽn da gẽegd bũmb ning sẽn yaa kẽ Kãabg Tẽngẽ wã ra pa paam pidsg ye.—Sõdbo 16:12-14.

^ sull 13 Pĩnd wẽndẽ wã, zak soben dãmbã fãa ra tʋmda a pag ne a kamb yʋʋr yĩng Wẽnnaam taoore, hali meng n tõe n kõ maand b yĩnga. (Sɩngre 8:20; 46:1; Zoob 1:5) La b sẽn wa n lugl Tõogã, a Zeova yãka a Aarõ zakã komdibli tɩ b yaa maan-kʋʋdba, tɩ b ra segd n tũnug ne bãmb n maan maando. Yaa wala tõtb 250 wã ra pa rat n sak remsg kãngã ye.

Bõe la y zãms-yã?

• Bõe la a Zeova segl ne nonglem, sẽn na yɩl n ges Israɛll nebã yelle?

• Bõe yĩng t’a Koore ra pa tar bʋʋm a sẽn kɩɩs a Moiiz ne a Aarõ wã?

• Zãms-bʋg la d paamda, d sã n ges manesem ning a Zeova sẽn tall ne tõtbã?

• Wãn to la d tõe n wilg tɩ d tara mi-beoog ne a Zeova a seglsã yĩng rũndã-rũndã?

[Zãmsgã sogsgã]

 [Foto, seb-neng 23]

Yãmb geta tʋʋmd buud fãa b sẽn kõ-y a Zeova balengã pʋgẽ wa zu-noog bɩ?

[Foto, seb-neng 24]

“Bõe tɩ y zẽkd y mens n yetẽ tɩ y yɩɩda Zusoaba nebã?”

[Foto, seb-neng 26]

Kãsem dãmbã b sẽn yãkã tʋmda naam maan-kʋʋdbã yʋʋr yĩnga