Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova ziirã yãgda a nin-buiidã zutu

A Zeova ziirã yãgda a nin-buiidã zutu

 A Zeova ziirã yãgda a nin-buiidã zutu

“[A Zeova] na n yɩɩ fo vẽenem wakat fãa.”—EZAI 60:20.

1. Wãn-wãn la a Zeova ning a nin-buiidã sẽn sakd-a wã barka?

“ZUSOABA neba tata bãmb yam, bãmb manegda sik-m-mens rãmba tɩ b yɩ neer b fãagra yĩnga.” (Yɩɩl Sõamyã 149:4) Yaa woto la pĩnd wakatẽ yɩɩl-gʋlsdã yeel-yã, la yɛl nins sẽn maan hal pĩnd n tɩ ta masã wã sɩd wilgdame t’a goama yaa sɩda. A Zeova nin-buiidã sã n sakd-a, a geta b yelle, n kɩtdẽ tɩ b yidgdẽ la a kogend-ba. Tẽn-kʋdem wẽndẽ a kɩtame tɩ b tõog b bɛɛbã. Rũndã-rũndã a kɩtame tɩ b tẽebã tar pãnga, la a kõt-b bas-m-yam tɩ b tõe n paama fãagr ne a Zezi maoongã maasem. (Rom dãmba 5:9) Ya a nin-buiidã sẽn tar rasãnd a nifẽ wã yĩng n kɩt t’a maand woto.

2. Baa ne b bɛɛbã sẽn kɩɩsd-bã, Wẽnnaam nin-buiidã tara bas-m-yam ne bõe?

2 Yaa sɩd tɩ dũni sẽn pid ne lik pʋgẽ, neb nins sẽn dat “n vɩɩmd tẽeb vɩ-sõng” na n yãa kɩɩsgo. (2 Tɩmote 3:12, Kãab-paalgã Koe-noogo) Baasg zãnga, a Zeova nee bɛɛbã manesmã, n keoogd-b woto: “Buud ninga ne soolem ninga sẽn ka sak foom, a na n sãamame. Bu-kãens na n menemame.” (Ezai 60:12) Rũndã-rũndã kɩɩsgã pukda ne manesem toɛy-toɛya. Tẽns kẽere, bɛɛbã makdame n na n gɩdg kiris-neb hakɩkã tɩ b ra balem a Zeova ye. Tẽns a taaba yaa yẽesem sẽn loog noor dãmb n zabd ne a Zeova balemdbã la b yõod bũmb nins b sẽn so wã bugum. La tẽeg-y t’a Zeova zoe n yãka neb nins sẽn kɩɩsd a raabã pidsgã baasg sẽn na n yɩ to-to. Bɛɛbã ka na n tõog ye. Neb nins sẽn zabd ne Siõ wã, sẽn dat n yeel tɩ ne a kambã sẽn tʋmd a yʋʋr yĩng tẽng zugã ka na n tõog ye. Rẽ yĩnga yãoã ka bas-m-yam sẽn kengd pɛlga, sẽn yit tõnd Wẽnnaam kãseng a Zeova nengẽ sɩda?

B paama bark tɩ yɩɩd b sẽn da tẽedã

3. Bõe la b rɩk n mak ne a Zeova balemdbã neerem la b tʋʋmdã sẽn womd biisã?

3 Zãmaan kãngã yaoolem daya wakate, a Zeova ninga a nin-buiidã bark tɩ yɩɩd b sẽn da tẽedã. Sẽn yɩɩd fãa, bilf-bilfã a waooga a balengã zĩiga, la neb nins sẽn be zĩ-kãng n zãad a yʋʋrã. Sã n yaa ne a Ezai bãngr-gomdã a yeela Siõ woto: “Libã ziira na n waa fo nengẽ. Yaa siprɛs la orm la buis tɩɩs n na n lagem taaba n maan mam zĩ-sõnga t’a yɩ neere. La mam na n waooga zĩig ninga mam  nao wã sẽn be wã.” (Ezai 60:13) Tɩɩs wʋsg sẽn lim tãens gesg bee rasãnde. Woto, zemsame tɩ b rɩk tɩɩs sẽn tar vãad wʋsg n mak a Zeova balemdbã neerem la b tʋʋmdã sẽn womd biisã.—Ezai 41:19; 55:13.

4. “Zĩ-sõnga” la “zĩig ninga [a Zeova] nao wã sẽn be wã” yaa bõe, la wãn-wãn to la b paam waoogre?

4 “Zĩ-sõnga” la “zĩig ninga [a Zeova] nao wã sẽn be wã” b sẽn gom a yell Ezai 60:13 pʋgẽ wã yaa bõe? Gom-bi-kãensã tɩ loee ne a Zeova tẽeb wẽn-do-kãsengã samande, sẽn yaa segls nins a Zeova sẽn maan tɩ b tõe n tũnug ne a Zezi Kirist n balm-a wã. (Hebre rãmba 8:1-5; 9:2-10, 23) A Zeova wilgame t’a rat n waooga a tẽeb wẽn-doogã, n kɩt tɩ neb yi buuda fãa pʋsẽ n wa balm-a beenẽ. (Azze 2:7) A Ezai mengã ra reng n yãa neb kʋʋng sẽn yit buudã fãa pʋsẽ n kaoogd n debd a Zeova baleng tãngã sẽn zẽkã zugu. (Ezai 2:1-4) Kaoosg zugẽ, yʋʋm kobs loogr poore, Wẽnnaam kɩtame tɩ tʋm-tʋmd a Zã yã ‘kʋʋng kãseng tɩ ned ka tõe n sõd n sɛ ye, sẽn yi soolem fãa, la buud fãa, la neb sẽn gomd goam toɛ-toɛya fãa.’ Kʋʋn-kãng neb yasa “Wẽnnaam geera taoore n maand bãmb tʋʋmd wĩntoog ne yʋng bãmb dooga pʋgẽ.” (Wilgri 7:9, 15) Tõnd mengã yãame tɩ bãngr-gom-kãensã sẽn paam pidsg tõnd wakatã, a Zeova roogã paama waoogr n paase.

5. Toeen-kãseng bʋg sẽn wa ne manegr la Siõ kambã paam-yã?

5 Ad wã yaa toeen-kãseng sẽn maneg Siõ! A Zeova yeelame: “B ra basa foom la b kisg foom tɩ ned ka pɩʋʋgd fo pʋgẽ ye. La mam na n kõo foom naam wakat fãa tɩ yɩ zamaan fãa sũ-noogo.” (Ezai 60:15) Dũni gill pipi zabrã baasg sẽnẽ, sasa n zĩnd tɩ ‘Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã’ sɩd paam sũ-sãanga. (Galat dãmba 6:16) A ra sɩd tagsame tɩ b ‘bas-a-la’ zãnga, bala a kambã sẽn da be tẽng zugã ka bãng Wẽnnaam daabã ne bãmb sẽn da ya a soab vẽeneg ye. Yʋʋmd 1919 wã pʋgẽ a Zeova lebs n kõo a sogen dãmb sẽn zae ne vʋʋsem sõngã pãnga, la wakat kãng tɛka a ning-b-la barka, n kɩt tɩ b yidg sõma tẽebã wɛɛngẽ. Sẽn paase, kãabg ning sẽn be verse kãngã pʋgẽ wã pa kõt tõnd sũ-noog wʋsg sɩda? A Zeova na n gesa Siõ wala ‘zug zẽkr’ bũmbu. (Sebr Sõngo) N-ye, Siõ kambã, ne a Zeova meng na n paama zu-zẽkr Siõ yĩnga. A na n yɩɩ “sũ-noogo,” sẽn dat n yeel t’a na n waa ne sũ-noog sẽn ka koak n kõ-ba. La sũ-no-kãng ka wakat bilf yĩng bal ye. Lohorem ning Siõ, sẽn dat n yeel  t’a tẽng zug kambã, sẽn tarã na n kaoosa “zamaan fãa.” A ka na n tol n sa ye.

6. Wãn-wãn la kiris-neb hakɩkã tũnugd ne tẽn-tẽnsã laogo?

6 Masã, kelg-y Wẽnnaam kãabg a to. A Zeova yeela Siõ woto: “Fo na n yẽsma buud a taab bĩisim. Fo na n yẽsma rĩm dãmb bĩisa. La fo na n bãngame tɩ yaa mam sẽn yaa Zusoabã n yaa fo fãagda. La a Zakoob yagensa Pãng-soaba yaa fo fãagda.” (Ezai 60:16) Wãn to la Siõ na n yũ “buud a taab bĩisim” la a yẽsem “rĩm dãmb bĩisa”? Yaa kiris-neb sẽn zae ne vʋʋsem sõngã la “piis a taaba” sẽn yaa b tũud-n-taasã sẽn tũnugd ne tẽn-tẽnsã laog sẽn na yɩl n kɩt tɩ baleng yɩlemdã kẽng taoorã. (Zã 10:16) Ligdã b sẽn kõt ne yamleoogã sõngdame tɩ b tõe n maan moonegã la neb zãmsgã tʋʋmd wʋsg tẽn-tẽnsã pʋsẽ. D tũnugda ne rũndã-rũndã masĩn dãmbã la te-paalã sõma sẽn kɩtd tɩ Biibl dãmb la sɛb sẽn tik Biiblã zug yiisg lebg nana buud-goam kobs pʋsẽ. Rũndã-rũndã Biiblã sɩd tõe n taa neb wʋsg n yɩɩd pĩnda. Tẽns wʋsg neb zãmsdame n bãngdẽ tɩ ya a Zeova n sɩd yaa Fãagdã. Yaa yẽ n yiis a sõgen dãmb sẽn zae ne vʋʋsem sõngã tẽeb yembd pʋgẽ.

Taoor kẽngr yɛlã siglg pʋgẽ

7. Taoor kẽngr kãseng bʋg la Siõ kambã maan-yã?

7 A Zeova waooga a nin-buiidã ne manesem a to. A bark-b-la ne taoor kẽngr yɛlã siglg pʋgẽ. D karemda Ezai 60:17 pʋgẽ woto: “Mam na n waa ne sãnem t’a reeg zũud zĩiga la m wa ne wanzũri n kɩt t’a reeg kut zĩiga tɩ zũud reeg raad zĩiga tɩ kut me reeg kug zĩiga. Mam na n kɩtame tɩ laafɩ soog foom tɩ tɩrlem lebg fo tʋʋm soaadba.” Zũudã ledgr ne sãnemã rat n wilgame tɩ manegr n zĩndi, leb n yaa woto ne teed a taabã b sẽn sõdgã. Sẽn zems ne rẽ, yaoolem dayã wakate, Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda yɛlã siglg kell n manegame tɩ yɩ sõma n paase. Ges-y makr a wãna.

8-10. Wilg-y taoor kẽngr kẽer yɛla siglg pʋgẽ b sẽn maan yʋʋmd 1919 wã tɛka.

8 Sẽn deng yʋʋmd 1919 wã, ra yaa kãsem dãmb la kãsem dãmb sõangdb n da get Wẽnnaam nin-buiidã tigims yelle. Yaa tigingã neb n da votd nin-kãensã. Sẽn sɩng ne yʋʋm kãnga, tiging fãa pʋgẽ, ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ yãka tʋʋmd yel-gɛt t’a ges moonegã tʋʋm yelle. (Matɩe 24:45-47) Baasg zãnga, tigims wʋsg pʋsẽ segl-kãngã b sẽn maanã ka yɩ sõma ye, bala kãsem dãmb  kẽer b sẽn vot ka teel koe-noogã mooneg tʋʋmd sõmb-sõmb ye. Rẽ kɩtame tɩ yʋʋmd 1932 wã, b yeel tigimsã tɩ b bas kãsem dãmbã la kãsem dãmb sõangdbã votgo. La b ra segd n vota neb tɩ b zĩnd tʋʋmd sull pʋgẽ, n paas tʋʋmdã yel-gɛta. Woto ra yaa wala ‘zũud’ sẽn ledg ‘raad’ zĩigẽ, tɩ rẽ yaa taoor kẽngr sẽn yɩ kãsenga.

9 Yʋʋmd 1938 wã pʋgẽ, dũniyã gill zugu tigimsã rɩka sard n na n sak segls sẽn zems ne bũmb ning sẽn be Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ wã n yɩɩda. B ra rɩka tigingã yɛl n bobl tiging sõgen ne sõgen dãmb a taab tɩ b gese, la ra yaa tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sor-wilgr pʋgẽ la b yãkd nin-kãense. Votgã sɛɛme! Dẽ neba yãkr tigingã pʋgẽ ra tũuda Wẽnnaam sor-wilgrã masã. Woto ra yaa wala “kut” sẽn deeg “kug” zĩig bɩ wala “sãnem” sẽn deeg “zũud” zĩiga.

10 Wakat kãng tɛka taoor kẽngr n kell n zĩndi. Wala makre, yʋʋmd 1972 wã b yãame tɩ yaa kãsem dãmb sull b sẽn yãk tɩ zems ne Wẽnnaam sor-wilgrã n segd n lagem taab n get tigimsã yelle, tɩ kãsem soab ba a ye ka tar tõog a to zug ye. Woto n da zems ne pipi yʋʋm kob-gĩndẽ kiris-nebã sẽn da get tigimsã yell to-to wã n yɩɩda. Sẽn paase, yʋʋm-bɩtẽ, b leb n maana taoor kẽngr a to. B maana remsg asosiasiõ rãmb kẽer taoor dãmb yãkr wɛɛngẽ. Rẽ kɩtame tɩ Siglgã Taoor-lʋɩtb sull tõe n tik b yamã Wẽnnaam nin-buiidã tẽeb yɛl zut n yɩɩda, n da bas tɩ daar fãa yɛl sẽn tɩ loe ne laloa wã tiis-b ye.

11. Ãnda n wa ne toeengã yɛlã siglg pʋgẽ a Zeova nin-buiidã sʋka, la toeen-kãens waa ne bõe?

11 Ãnda n wa ne taoor kẽngr toɛy-toɛy a woto? Yaa vẽeneg tɩ yaa Wẽnnaam a Zeova. Yaa yẽ n yeel tɩ: ‘Mam na n waa ne sãnem.’ Leb n yaa yẽ n yeel tɩ: ‘Mam na n kɩtame tɩ laafɩ soog foom tɩ tɩrlem lebg fo tʋʋm soaadba.’ N-ye, ya a Zeova n get a nin-buiidã yelle. Taoor kẽngrã yɛlã siglg pʋgẽ wã yaa manesem a sẽn tũnugd ne n waoogd a nin-buiidã. La rẽ kɩtame t’a Zeova Kaset rãmbã sɩd paam bark wʋsgo. Ezai 60:18 pʋgẽ, d karemda woto: “B ka na n le wʋm tɩ neb zabd taab fo tẽnga pʋgẽ ye. Zɛɛb ne sãoong ka na n le zĩnd fo soolma pʋgẽ ye. Fo na n boola f lalsa tɩ fãagre la f bool f tẽnga noyã tɩ pẽgre.” Ad yaa goam sẽn be yamleoogo! La wãn-wãn la b paam pidsgu?

12. Wãn-wãn la laafɩ wã wa n lebg bõn-kãseng kiris-neb hakɩkã sʋka?

12 Kiris-neb hakɩkã baooda zãmsg la sor-wilgr a Zeova nengẽ, tɩ woto wa ne bõn-kãngã a Ezai sẽn da reng n togsã: “Fo kamba fãa na n yɩɩ Zusoaba karen-biisi. La bãmb laafɩ wã na n yɩɩ wʋsgo.” (Ezai 54:13) Sẽn paase, a Zeova vʋʋsem sõngã tʋmda a nebã pʋsẽ, la vʋʋsem sõngã bil a yembr yaa laafɩ. (Galat dãmba 5:22, 23) A Zeova nin-buiidã sẽn paam laafɩ wã kɩtame tɩ b yaa wa zĩ-lilldg sẽn kengd pɛlg dũni sẽn tar nen-kɛglem pʋgẽ. B laafɩ wã sẽn tik nonglem ning kiris-neb hakɩkã sẽn tar ne taabã zugã yaa reng-n-lɛmbg ne vɩɩm ning sẽn na n zĩnd dũni paalgã pʋgẽ wã. (Zã 15:17; Kolos rãmba 3:14) Sãmbg sẽn ka be, tõnd ned  kam fãa kɩdemdame, d sẽn paam laafɩ kãng la d sẽn sõngd n kɩt t’a zĩndã. Laafɩ kãng wata ne pẽgr la waoogr n kõt tõnd Wẽnnaamã la a leb n yaa tõnd tẽeb arzãnã bõn-kãseng a yembre!—Ezai 11:9.

A Zeova vẽenema na n ket n yãgdame

13. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova vẽenemã na n ket n yãgda a nin-buiidã zutu?

13 A Zeova vẽenema na n ket n yãgda a nin-buiidã zut bɩ? N-ye! Ezai 60:19, 20 pʋgẽ d karemdame: “Ka wĩndg n na n le kõ foo vẽenem wĩntoog wakat ye. Ka kiuug n na n le vẽneg foom ye. Yaa Zusoabã n na n yɩ fo vẽenem wakat fãa. La fo Wẽnnaama na n yɩɩ fo ziiri. Fo wĩndg ka na n le kẽ ye la kiuuga me ka na n le lig ye. Tɩ bõe, Zusoaba na n yɩɩ fo vẽenem wakat fãa. La fo sũ-sãoonga na n sɛɛme.” Tẽebã wɛɛngẽ yembsã “sũ-sãoonga” sẽn sa yʋʋmd 1919 wã bal la a Zeova vẽenema sẽn sɩng n yãgd b zutu. Sẽn yɩɩd yʋʋm 80 loogr poore, b ket n tara a Zeova lohorem, bala a vẽenema ket n yãgda b zutu. La a na n ket n yãgdame. Ne a balemdbã, Wẽnnaam ka na n “kẽ” wala wĩntoog sẽn kẽeda ye, a leb n ka na n “lig” wala kiuug ye. Sẽn yaa lebend ne rẽ, a na n yãga bãmb zut wakat sẽn ka sɛta. Ad wã yaa bas-m-yam n kõ tõnd sẽn vɩ dũni kãngã sẽn be lik pʋgẽ wã yaoolem day sasa wã!

14, 15. a) Bõe yĩng tɩ b tõe n yeel tɩ Wẽnnaam nin-buiidã fãa yaa ‘tɩrse’? b) Ezai 60:21 wɛɛngẽ, pids-kãseng bʋg la piis a taaba gũuda?

14 Masã kelg-y kãabg a to a Zeova sẽn togsd Siõ tẽng zug nebã sẽn yaa Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã. Ezai 60:21 yetame: “Fo neba fãa na n yɩɩ nin-tɩrse n soog tẽnga wakat fãa. Yaa tɩ-tobeng ninga mam sẽn selã, yaa maam n tʋm-a m menga waoogr yĩnga.” Yʋʋmd 1919 wã, kiris-neb sẽn zae ne vʋʋsem sõngã sẽn da wa n lebs n sɩng tʋʋmã, b ra yaa neb sull sẽn ka wõnd b taaba. Dũni sẽn sɩd yaa wẽng wʋsg woto pʋgẽ, Wẽnnaam tika tẽeb sẽn ka vigsd ning b sẽn tar ne a Zezi Kirist maoongã sẽn yaa rondã zug n ‘wilg tɩ b yaa tɩrse.’ (Rom dãmba 3:24, NW; 5:1, NW ) Dẽ, wala Israɛll nebã b sẽn da yiis yembdã pʋgẽ Babilonã, b leb n wa paama b “tẽnga,” sẽn yaa tẽeb tẽnga, bɩ tʋʋm zĩiga, tɩ yaa zĩig b sẽn beẽ tẽeb arzãn pʋgẽ. (Ezai 66:8) Sẽn yaa lebend ne tẽn-kʋdem wẽndẽ Israɛllã, tẽn-kãngã neerem sẽn wõnd arzãnã ka na n tol n sa ye, bala Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã na n ket n sakda Wẽnnaam. B tẽebã, b  sũ-marã toogã taoore, la b yẽesmã na n ket n waoogda Wẽnnaam yʋʋrã wakat fãa.

15 Tẽeb buudã neb fãa bee kaool paalgã neb sʋka. A Zeova tõogã gʋlsa bãmb fãa sũyẽ, la a Zeova tika a Zezi maoongã sẽn yaa rondã zug n kõ b yel-wẽna sugri. (Zeremi 31:31-34) A wilgame tɩ b yaa yẽ “kamb” sẽn yaa tɩrse, n tʋmd ne-b wala b yaa neb sẽn zems zãnga. (Rom dãmba 8:15, 16, 29, 30) Wẽnnaam tika a Zezi maoongã zug n kõ piis a taabã sẽn yaa b tũud-n-taasã yel-wẽn sugri. La wala a Abrahaam, b tẽebã yĩng kɩtame tɩ Wẽnnaam wilg tɩ b yaa tɩrse, n ya a zo-rãmba. “Bãmb peka b fut tɩ lebg peelse ne Pebila zɩɩm.” Sẽn paase piis a taab kãensã sẽn yaa b tũud-n-taasã gũuda bark kãseng a to. B sã n põs “to-kãsenga” bɩ b sã n wa vʋʋg-b poore, b na n yãa goam nins sẽn be Ezai 60:21 pʋgẽ wã pidsg vẽeneg-vẽenega, tẽngã gill sã n wa lebg arzãna. (Wilgri 7:14; Rom dãmba 4:1-3) Wakat kãnga, “sũ-maasem dãmba na n sooga dũniyã n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.”—Yɩɩl Sõamyã 37:11, 29.

Fɩɩgrã ket n kẽngda taoore

16. Kãab bʋg sẽn yaa kãseng la a Zeova maan-yã, la wãn-wãn la a paam pidsgu?

16 Ezai sak 60 yaoolem verse wã pʋgẽ, d karemda a Zeova yaoolem kãabgã sag-kãng pʋgẽ. Beenẽ, a yeela Siõ: “Ned ninga sẽn yaa bilf n yɩɩd a taaba na n lebga tusri. La ned ninga sẽn paooda na n lebga bu-kãsenga. Mam yaa Zusoaba. A wakata sã n ta, mam na n maan-a-la tao-tao.” (Ezai 60:22) A Zeova sɩd pidsa a gomdã tõnd wakatã. Kiris-neb sẽn zae ne vʋʋsem sõngã sẽn da wa n lebs n sɩng tʋʋm yʋʋmd 1919 wã, tɩ b sõorã ra paoodame, tɩ b ra tõe n sɩd yeel tɩ b yaa ‘bilfu.’ Tẽeb Israɛllã neb a taab sẽn da wat n paasdẽ wã, b sõorã paasame. La rẽ poore piis a taab neb sõor sẽn tar paasg me n da kaoogd n debd b nengẽ. Wẽnnaam nin-buiidã bãane, tẽeb arzãn ning sẽn be b ‘tẽngẽ’ wã, tusa pʋ-peelem dãmb wʋsg tɩ b wa b nengẽ, hal tɩ “ned ning sẽn paooda” sɩd ‘lebg bu-kãsenga.’ Masã ‘bu-kãnga,’ sẽn yaa Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã la ‘sãamb’ sẽn yɩɩd milyõ a yoobã sẽn dɩk b mens n kõ wã, neb sõor yɩɩda dũniyã tẽns wʋsg neba. (Ezai 60:10) Bu-kãng neba fãa pukda a Zeova vẽenema, tɩ kɩtdẽ tɩ b yaa neeb a Zeova nifẽ.

17. Wãn to la sõs-kãngã b sẽn maan Ezai 60 zugã sõng yãmba?

17 Tõnd sã n karem Ezai sak 60 tags-kãsemsã, sɩd kengda tẽebo. Kengda tõnd sũyã, d sẽn yã t’a Zeova ra zoe n miime t’a nin-buiidã na n wa zĩnda tẽeb yembd pʋgẽ tɩ rẽ poor tɩ b na n yi a pʋgẽ wã. Ad yaa bõn-kãseng tɛkẽ, a Zeova sẽn deng hal daar zãr n yã t’a balemdb hakɩkã sõor na n fɩɩga wʋsg tõnd wakatã! Sẽn paase, leb n yaa bũmb sẽn kengd sũur tɩ d tẽeg t’a Zeova ka na n daag-d n bas ye! Ad yaa nonglem tɛkẽ la b wilg-du, b sẽn kõ-d bas-m-yam tɩ “tẽnga” noy na n kell n paka wakat fãa tɩ neb nins sẽn “tar yam-sõng vɩɩm sẽn-kõn-sa wã yĩngã” wa kẽ wã! (Tʋʋma 13:48, NW ) A Zeova na n ket n yãgda a nin-buiidã zugu. Siõ na n ket n yaa bũmb sẽn kõt zu-zẽkre, a kambã sã n kɩtdẽ tɩ b vẽenemã yãgd n paasdẽ. (Matɩe 5:16) Sãmbg sẽn ka be, tõnd rɩka sard sẽn ka vigsd n na n ket n be lagem-n-taar pʋgẽ ne Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã la d tall naneb wʋsg ne zu-noog ning d sẽn tar n pukd a Zeova vẽenemã!

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Bɛɛbã kɩɩsg wɛɛngẽ, tõnd tara bas-m-yam ne bõe?

• Wãn-wãn la Siõ kambã ‘yẽsem buud a taabã bĩisim’?

• Wãn-wãn la a Zeova wa ne ‘zũud tɩ reeg raad zĩiga’?

• Zʋg-sõma bʋs a yiib la b wilg Ezai 60:17, 21 pʋgẽ?

• Wãn-wãn la ‘ned ninga sẽn paood lebg bu-kãsenga’?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri/Foto rãmba, seb-neng 28]

LA PROPHÉTIE D’ISAÏE: lumière pour tous les humains

B wilga tagsa nins sẽn be sõs-kãensã a yiibã pʋsẽ wã diskuur pʋgẽ, yʋʋmd 2001-2002 “Wẽnnaam Gomdã Karen-saam dãmb” tigims gĩn sull tigis-kãsengẽ. Zĩis wʋsgo, sõasgã baasgẽ, sõasda yiisa seb-paalg gom-zug sẽn yaa La prophétie d’Isaïe, lumière pour tous les humains, volum a yiib soaba. Yʋʋmd ning sẽn deng rẽ wã, ra yaa La prophétie d’Isaïe, lumière pour tous les humains, pipi volumã la b ra yiis-yã. Seb-kãensã b sẽn yiis paalmã yĩnga, masã d tara sɛb sẽn wɛgsd Ezai sebrã verse rãmb fãa la bal tɩ zems ne d sẽn wʋmd b võor to-to masã wã. Seb-kãensã yaa tʋʋm-teed sẽn yaa sõma sẽn na n sõng-d tɩ paas d võor wʋmbã ne a Ezai sebrã sẽn yaa bãngr-goam sebr sẽn kõt tẽebã, la tɩ d tall mi-beoog a yĩng n paase.

[Foto rãmba, seb-neng 25]

Baa b sẽn kɩɩsd tõnd ne toolmã, ‘a Zeova waoogda a nin-buiidã n fãagd-ba.’

[Foto rãmba, seb-neng 26]

Wẽnnaam nin-buiidã rɩkda tẽn-tẽnsã laog n kɩtdẽ tɩ baleng sẽn yaa yɩlemdã kẽngd taoore

[Foto, seb-neng 27]

A Zeova barka a nin-buiidã ne taoor kẽngr yɛlã siglg pʋgẽ la ne bãane