Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb tagsg ne kũum yaa bõe?

Yãmb tagsg ne kũum yaa bõe?

 Yãmb tagsg ne kũum yaa bõe?

KŨUMÃ rabeem zaoa d zug wakat fãa la daar fãa, baa tõnd yĩnsã keelem la d arzɛkã sẽn yaa to-to ninga. A tõe n wa lingã tõndo, d sã n pɩʋʋgd sor bɩ d sã n gãe d gãagẽ. Yel-beed wala terorist rãmbã zabr sẽn maan Niu York la Wasĩnton yʋʋmd 2001 bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 11 wã kɩtdame tɩ d bãng tɩ ‘yaoolem bɛ wã’ sẽn yaa kũumã kʋʋda neb tarem sẽn yaa toor-toore, b yʋʋm sẽn yaa toor-toore, tɩ wakat ning bɩ a kʋʋd neb tusa minit a wãn pʋgẽ.—1 Korẽnt dãmba 15:26.

Baa ne kũumã sẽn yaa bõn-wẽngã, wõnda a kɩbarã nekda neb wʋsg ratem. Bũmb pa be sẽn na n kɩt tɩ nebã ra zʋrno rãmbã wʋsgo, wall b ges televiziõ wã wʋsg n yɩɩg kɩbay nins sẽn tɩ loe ne kũumã, sẽn tɩ yɩɩd fãa, neb ka tɛk kũum yel-beed pʋgẽ ye. Kũumã tũu ne zabre, sabaab rãmba, bi-be-tʋʋm tɩ yaa ne bãas n wa me, yaa wa nebã pa yaad ne kũumã kɩbay kelgr ye. Kũumã yell sẽn pak nebã tɩ loog noorã pukda vẽeneg ne sũ-sãoong wʋsg ning nebã sẽn wilgdã, neb nins yʋy sẽn yi wã sã n wa ki wã.

Rẽ sɩd yaa vẽenega. Nebã nong n kelgda kɩbay sẽn tɩ loe ne neb a taabã kũum, la b pa rat n tags b meng kũum yell ye. Tõnd mengã kũum yaa bũmb tõnd wʋsg sẽn pa rat n tags a yell ye.

Kũumã yaa bũmb võor y sẽn pa wʋmd bɩ?

Tõnd pa nong n tags tõnd mengã kũum yell ye, la na n kell n yɩɩ woto wakat fãa. Bõe yĩng tɩ yaa woto? Yaa Wẽnnaam sẽn ning vɩɩm sẽn pa sat tʋlsem tõnd sũyã pʋsẽ wã yĩnga. Koɛɛg Soaba 3:11 yeta woto: “Bãmb ninga wakat sẽn-ka-sɛt tagsg ninsaal sũur pʋgẽ.” Woto yĩnga, kũumã sẽn yaa bũmb d sẽn pa tõe n gilã yaa bũmb ninsaalbã sẽn kis wakat fãa. Sẽn na yɩl n bao bõn-kãngã b sẽn kisã tɩɩm, n pids kell n vɩɩmd n da ki wã tʋlsem, ninsaalbã maana tẽeb buud toor-toore, wala makre, sɩɩg pa kiidã la rog-n-yɩlengã tẽebo.

Sẽn ya a soab fãa, kũumã yaa bũmb sẽn sãamd sũur la sẽn kõt ãdem-biisã fãa rabeem. Rẽnd pa segd n ling-du, ãdem-biisã sã n neẽ tɩ kũumã yell tagsg komsda raood ye. Bũmb a yembr sẽn be yaa tɩ kũumã kɩtdame tɩ d bãng tɩ rɩk f vɩɩmã n bao arzɛk la naam wat n baas n yɩɩ faoor zãnga.

 Kũumã bak-b lame bɩ?

Pĩndã, ned sã n bẽed a yõor bãaga, bɩ a sã n pogl tɩ na n wa tũ ne a yõore, a nongame n paam n ki a nin-nongdsa sʋka. Naoor wʋsgo, ra yaa woto Biiblã gʋlsg wakatẽ, la ket n yaa woto buud kẽer pʋsẽ. (Sɩngre 49:1, 2, 33) Buud a woto pʋsẽ, zakã neb wat n lagma taaba, tɩ kambã kẽesd b toog yẽsgã pʋgẽ. Rẽ kɩtdame tɩ zakã ned fãa tagsdẽ t’a pa maand sũ-sãang a yembr ye, tɩ bãadã zãab zao zaka neb fãa zut tɩ b lagem taab n kʋmd-a.

Woto yaa lebend zãng fasɩ ne bũmb ning sẽn maand buud nins pʋsẽ kũum yell goam sẽn kisã, tɩ b get rẽ yell goam wala bũmb sẽn pa sõma, tɩ b zãagd kambã ne rẽ n tagsdẽ tɩ “rẽ goam yɩɩda kamb nugu.” Rũndã-rũndã nebã sẽn kiid to-to wã ye pa wa pĩndã ye. Sẽn paase, b nong n kiidame tɩ ned pa be b sɛɛgẽ ye. Baa neb wʋsg sẽn nong n ki yir tɩ b zakã rãmb get b yell ne nonglmã, neb wʋsg bẽeda logtor yir n nams n ki b yembre, tɩ masĩn dãmb toor-toor sel b yĩngã. Kẽer kiida buud zab pʋsẽ, kom, SƖDA wã yĩnga, tẽng pʋgẽ zab bɩ naongã yĩnga, tɩ b pa mi b yʋy meng ye.

D segd n tagsa kũumã yelle

Biiblã pa yet tɩ d ra tags kũum yell ye. Koɛɛg Soaba 7:2 yeta tõnd woto vẽenega: “Sũ-sãoong roogẽ kõom n são kibs roogẽ kõom. Tɩ bõe, woto la ninsaal fãa baoosgo.” D sã n wa be ned kũum taoore, tõe tɩ d bas d daar fãa yɩɩrã bɩ d tʋʋmã n tags vɩɩmã sẽn yaa koɛɛgã zug sõma-sõma. Rẽ tõe n sõnga tõnd tɩ d vɩɩmd d vɩɩmã t’a tall võor n paase, la d ra vɩɩmd yaar bal bɩ n maan t’a pa tall yõod ye.

Yãmb tagsg ne kũum yaa bõe? Yãmb tagsa y yĩn-sidsã, y tẽebã, y saagrã la y yɩɩrã sẽn tɩ loe ne y yõorã saabã bɩ?

Wala sẽn yaa to-to ne vɩɩmã halhaalã, kũumã halhaal me yaa bũmb ninsaal sẽn pa tõe n wilg la a wʋm a võore. A soab ning bal sẽn tõe n gom yel-kãngã zug tɩ d tall bas-yard ne a sẽn yetã yaa tõnd Naandã. “Vɩɩm ko-bundum zĩig” bee ne yẽ, la yaa yẽ “n so kũum põasga.” (Yɩɩl Sõamyã 36:10; 68:21) Y sã n vaees nebã sẽn nong n tẽed bũmb nins kũumã wɛɛngẽ wã, n mak-b ne Wẽnnaam Gomdã sẽn yetã, tõe n ling-y lame tɩ y bãng tɩ vaees-kãng kõta belsg la yolsgo. Y na n yãame tɩ pa tɩlae tɩ kũumã yɩ bũmbã fãa saab ye.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 4]

Kũumã sẽn tõe n wa wã tusda tõnd tɩ d vɩɩmd d vɩɩmã t’a tall võor n paase