Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam noyã bee tõnd nafr yĩnga

Wẽnnaam noyã bee tõnd nafr yĩnga

 Wẽnnaam noyã bee tõnd nafr yĩnga

“Mam nonga yãmb tõoga wʋsgo.”—YƖƖL SÕAMYÃ 119:97.

1. Neba nong n tara manesem bʋg Wẽnnaam noyã sakr wɛɛngẽ?

RŨNDÃ-RŨNDÃ, neb wʋsg pa nong Wẽnnaam noyã sakr ye. Sã n yaa ne neb wʋsgo, sak zu-soab sẽn yaa kãseng ninsaalb nif sẽn pa ne wõnda bũmb sẽn pa tar yõodo. Tõnd vɩɩ wakat nebã sẽn tagsd tɩ sẽn yaa sõma wã bɩ wẽngã bee ne ned kam fãa tagsgo, tɩ kɩt tɩ yaa toog ne nebã tɩ b bãng sõma wã ne wẽngã n bake. (Yelbũna 17:15; Ezai 5:20) Vaeesg la b maan sẽn pa kaoose, sẽn pukd nebã sẽn nong n tagsd to-to zĩis nins tũudmã sẽn ye pa tar pãng wʋsg nin-buiidã zutã, tɩ vaeesgã wilg tɩ “Amerik neb wʋsg rat n yãka sẽn yaa tɩrga, sõma la neer b toore.” B rata “Wẽnnaam sẽn yaa bas-yaar soaba. B pa rat noy sẽn pa vigsd ye. B pa rat neb sẽn tũud vɩɩm manesma noy bɩ noy a taab sẽn yaa sõma tɩ b zĩnd b zugẽ ye.” Ned sẽn vaeesd nebã yel-manesem ne taab wilgame tɩ rũndã-rũndã, “b gũudame tɩ nebã yãk b toore, bũmb ning sẽn yaa tɩrg la yɩlemd vɩɩmã pʋgẽ.” A kẽnga taoor woto: “Zu-sobend buud fãa sẽn yaa kãseng n yɩɩd segd n maaname t’a noyã zems ne nebã meng ratem.”

2. Wãn to la b sẽn gom tõog yell pipi Biiblã pʋgẽ wã wilgd t’a sakr kɩtdame tɩ f paam Wẽnnaam bark la f ta a yam?

2 Sẽn mik tɩ neb wʋsg pa get t’a Zeova tõodã tara yõodã, tõnd segdame n tall kɩs-sɩd n paas tɩ Wẽnnaam noyã bee tõnd nafr yĩnga. Tara yõod tɩ d ges kɩbar ning pʋgẽ b sẽn gom tõogã yell pipi Biiblẽ wã. Sɩngre 26:5 pʋgẽ, d karemda Wẽnnaam goamã pʋgẽ woto: “A Abrahaam kelga mam koɛɛga n sak mam datma ne m noora, la m daaba ne m tõodã.” A Zeova togsa gom-kãensã sẽn na maan yʋʋm kobs yaool n wa kõ a Abrahaam yagensã a Moiiz Tõogã. Wãn to la Wẽnnaam keo a Abrahaam, a sẽn sak a tõodã? Wẽnnaam a Zeova kãab-a-la woto: “La yaa fo yagensa yĩng la dũniyã buud fãa na n paam barka.” (Sɩngre 22:18) Woto, Wẽnnaam tõodã sakr kɩtdame tɩ d paam a bark la d ta a yam.

3. a) Yɩɩl gʋlsd a yembr wilga a sũur tagsg wãn to ne a Zeova tõogã? b) Sʋgs-bʋs leoor la d segd n bao n bãnge?

3 Yɩɩl gʋlsd a yembre, sẽn yaa Zida na-biig sẽn wa n lebg rĩm wilga a sũur tagsg ne manesem sẽn pa wɛ tõogã zugu, n yeel Wẽnnaam woto ne a sũur fãa: ‘Mam nonga yãmb tõoga wʋsgo.’ (Yɩɩl Sõamyã 119:97) Woto pa togsg a sẽn maan zugẽ-zugẽ bal ye. A ra wilgdame t’a nonga Wẽnnaam daabã wa b sẽn gʋls-a to-to a tõogã pʋgẽ wã. A Zezi Kirist sẽn yaa Wẽnnaam Biribl sẽn zems zãngã me ra tagsda woto. Bãngr-goam pʋgẽ, b bilga a Zezi t’a yet woto: “Mam Wẽnnaam, mam dat n maana yãmb daabo [“yãmb daabã maaneg kõta maam sũ-noogo,” NW ]. La yãmb tõog bee mam sũur pʋgẽ.” (Yɩɩl Sõamyã 40:9; Hebre dãmba 10:9) Yaa wãn to ne tõndo? Wẽnnaam daabã maaneg  kõta tõnd sũ-noog bɩ? Tõnd kɩsa sɩd t’a Zeova tõodã tara yõod la nafa bɩ? Wẽnnaam tõodã sakr yõod ne tõnd yaa bõe d balengã pʋgẽ, tõnd vɩɩmã pʋgẽ daar fãa, sard nins tõnd sẽn dɩkdã, la tõnd zems-n-taarã ne neb a taabã pʋgẽ? Sẽn na yɩl n nong Wẽnnaam noyã, d segdame n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam tar sor n na n yãk noy la a kɩt tɩ b tũ-bã.

A Zeova la Tõod Lugend wa sẽn zemse

4. Bõe yĩng t’a Zeova yaa tõod lugend ning sẽn zems n yɩɩd fãa wã?

4 A Zeova sẽn yaa Naandã, a yaa Tõod Lugend ning sẽn zems n yɩɩd ãndũniyã fãa pʋgẽ. (Wilgri 4:11) No-rɛɛs a Ezai yeelame: “A Zeova yaa tõnd tõod lugenda.” (Ezai 33:22, NW ) A lugla tõod sẽn wilgd ãndũniyã bũmb nins sẽn vɩ la sẽn pa vɩ naanegã pʋgẽ wã sore. (Zoob 38:4-38; 39:1-12; Yɩɩl Sõamyã 104:5-19) Sẽn yaa Wẽnnaam a Zeova n naan ninsaalbã yĩnga, b segd n saka a noyã a sẽn lugl tɩ so ãndũniyã. La baa ninsaal sẽn yãkd a toorẽ yam n maan yɛlã, n tõe n tags a toorã, ya a sẽn na n sak Wẽnnaam mengã noy sẽn tɩ loe ne vɩɩm manesmã la tẽebã yɛlã bal la a tõe n paam sũ-noogo.—Rom dãmba 12:1; 1 Korẽnt dãmba 2:14-16.

5. Wãn to la noor ning sẽn be Galat dãmba 6:7 pʋgẽ wã pidsd Wẽnnaam tõodã wɛɛngẽ?

5 Wa d sẽn mi wã, tõod nins a Zeova sẽn lugl tɩ so ãndũniyã pa tõe n sãam ye. (Zeremi 33:20, 21) Ned sã n kɩɩs tõod nins sẽn so ãndũniyã, wala makre tõog ning Wẽnnaam sẽn lugli, tɩ f sã n bas f meng bɩ f lʋɩyã, wʋmd-a lame. Woto me, Wẽnnaam noy sẽn tɩ loe ne vɩɩm manesmã pa toeemde, d pa tõe me n gil-b bɩ n kɩɩs-b tɩ sɩbgr pa wa d zut ye. Tõod kãens tũub yaa tɩlae wa tõod nins sẽn so ãndũniyã, baa ne b kɩɩsgã biis sẽn tõe n pa puk zĩig pʋgẽ wã. “Da belg-y y mens ye; ned ka tõe n paoog Wẽnnaam ye. Ned sẽn bʋt bũmb ninga, yaa bõn-kãng la a na n wʋke.”—Galat dãmba 6:7; 1 Tɩmote 5:24.

A Zeova tõodã sẽn tɩ loe ne yɛl ninsi

6. Wẽnnaam tõodã tɩ loee ne yel-bʋse?

6 Wẽnnaam tõogã pukr sẽn da yaa kãseng wʋsg yɩɩ a Moiiz Tõogã. (Rom dãmba 7:12) Wakat wa n taame tɩ Wẽnnaam a Zeova ledg a Moiiz Tõogã ne “Kirist tõogo.” * (Galat dãmba 6:2; 1 Korẽnt dãmba 9:21) D sẽn yaa kiris-neb sẽn tũud “tõog sẽn zems zãnga sẽn yaa lohorem tõogã,” d miimi tɩ Wẽnnaam sor-wilgrã pa tɩ loe ne tõnd vɩɩmã nens kẽer bal wɛɛngẽ, wala yɛl d sẽn tẽed bɩ tũudum yel-maandɩ ye. A noyã tika vɩɩmã nens fãa, wala makre, zakã pʋgẽ vɩɩmã yɛla, ligdã baoobo, d manesmã ne rapã la pagbã, d manesmã ne kiris-neb a taabã, la d kẽes-m-mengã sɩd balengã pʋgẽ wã.—Zak 1:25, 27.

7. Kõ-y makr a wãn ne Wẽnnaam tõod sẽn tar yõodo.

7 Wala makre, Biiblã yetame: “Nin-yoaadba ne bõn-naands pʋʋsdba la raop sẽn maand tɩ yɩ wa pagba la raglem dãmba la wagda ne zoe-bõn dãmba la rã-yũudba la nin-tʋʋdba ne fãadba ka na n paam Wẽnnaam soolem ye.” (1 Korẽnt dãmba 6:9, 10) N-ye, yoob la raglem neb sẽn maand ne taab pa “nonglem” ye. Rap sẽn gãe taab bɩ pagb sẽn gãe taabã pa “vɩɩm manesem a to” bal ye. Bõn-kãensa fãa maaneg ya a Zeova tõogã kɩɩsgo. La yaa woto me ne yɛl wala wagdmã, ziri yagbo la tẽn-kãnebã. (Yɩɩl Sõamyã 101:5; Kolos rãmba 3:9; 1 Pɩɛɛr 4:15) A Zak yeelame tɩ gom ne wuk-m-meng yaa wẽnga, t’a Poll sagl-d tɩ d lak d mens ne yalem goam la yoob kʋʋsem. (Efɛɛz rãmba 5:4; Zak 4:16) Sã n yaa ne kiris-nebã, manesem no-kãensã fãa bee Wẽnnaam tõog sẽn zems zãngã pʋgẽ.—Yɩɩl Sõamyã 19:8.

8. a) A Zeova tõogã yaa wãn to? b) Hebre gom-biig ning b sẽn lebg tɩ “tõoga” võor meng-meng yaa bõe?

8 Noy yẽg kãens sẽn be a Zeova Gomdã pugẽ wã wilgdame t’a tõogã tũubã yɩɩda tũ noy b sẽn dat tɩ b tũ ne pa vigsd bala. F sã n tũ noy yẽg kãense, f vɩɩmã kɩlsdame n zems la a tall barka, tɩ f manesmã fãa yaa sõma. Wẽnnaam tõogã paasda tẽeb pãnga, n yaa tɩrga, la a kõt zãmsgo. (Yɩɩl Sõamyã 119:72) Yaa Hebre gom-biig ning sẽn yaa toora wã la b lebg tɩ “tõogã.” Biibl mit a yembr yeelame tɩ: “Gom-biig ning zug b sẽn tik n maan gom-bi-kãngã wã rat n yeelame tɩ teese, wilg sore, gẽene, yãag tãp n teese. Rẽnd . . . a rat n yeelame tɩ vɩɩm manesem noore.” Sã n yaa ne yɩɩl gʋlsdã, tõogã ra yaa Wẽnnaam kũuni. Tõnd me pa segd n tall naneb wʋsg woto ne Wẽnnaam tõogã, n bas-a t’a tall pãng d vɩɩmã zug sɩda?

9, 10. a) Bõe yĩng tɩ d rat sor-wilgr sẽn tar bas-m-yam? b) Wãn to bal la d tõe n paam vɩɩm sẽn be yamleoog la sẽn yaa sõma?

9 Bõn-naandsã fãa rata sor-wilgr sẽn be bas-m-yam sõma. Yaa woto ne a Zezi la malɛk rãmb a taabã, sẽn yɩɩd ninsaalã. (Yɩɩl Sõamyã 8:6; Zã 5:30; 6:38; Hebre dãmba 2:7; Wilgri 22:8, 9) Wẽnnaam sor-wilgrã sã n nafd bõn-naands kãensã sẽn zems zangã, a sẽn nafd tõnd sẽn yaa ninsaalb sẽn pa zems zãngã sẽn tõe n dɩ a nafa n yɩɩde. Ãdem-biisã vɩɩm la yɛl tõnd meng sẽn vɩɩmd wilgdame tɩ no-rɛɛs a Zeremi sẽn yeel woto wã yaa sɩda: “Zusoaba, mam miime tɩ ninsaal ka tar noor ne a vɩɩm sẽn na n yɩ bũmb ninga ye. Ninsaal ka so a meng vɩɩm yell ye.”—Zeremi 10:23.

10 Tõnd sã n dat n paam vɩɩm sẽn be yamleoog la sẽn yaa sõma, d segd n baoa Wẽnnaam sor-wilgri. Rĩm a Salomo sak n deegame tɩ yaa yell t’a vɩɩmd tɩ zems ne a meng noy n pa kelg Wẽnnaam sor-wilgrã. A gʋlsa woto: “Sor n be n wẽnd tɩrg neba nifẽ, la a yaool n dabda kũum zĩigẽ.”—Yelbũna 14:12.

Bʋʋm sẽn kɩt tɩ d nong a Zeova tõogã

11. Bõe yĩng tɩ d segd n tʋll n wʋm Wẽnnaam tõogã võore?

11 D segdame n tʋll ne d sũurã fãa n wʋm a Zeova tõogã võore. Yɩɩl gʋlsdã wilga tʋlsem kãng n yeel woto: “Bɩ y puk mam nin tɩ m ges yãmb tõoga bõn-bãna.” (Yɩɩl Sõamyã 119:18) Tõnd sã n bãngd Wẽnnaam la a soayã n paasdẽ, d na n wʋma sɩd ning a Ezai sẽn togs woto wã võor n paase: “Mam yaa Zusoaba, yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ninga yãmb sẽn tog n tũ wã zugu. Yãmb sã n da sak mam tõodã.” (Ezai 48:17, 18) A Zeova rata ne a sũur fãa t’a nin-buiidã põs yel-beed la b paam sũ-noog b vɩɩmã pʋgẽ, ne b sẽn na n tũ a tõodã. Bɩ d ges  bʋʋm kãsems a wãn sẽn kɩt tɩ d segd n nong Wẽnnaam tõogã.

12. Wãn to la a Zeova sẽn mi tõnd to-to wã kɩtd t’a yaa tõod Lugend sẽn zems n yɩɩda?

12 Wẽnnaam tõogã yita a Soab ning sẽn mi tõnd n yɩɩd neba fãa wã nengẽ. A Zeova sẽn yaa tõnd Naandã yĩnga, a sẽn mi ninsaalbã zãng fasɩ wã yaa bũmb sẽn zemse. (Yɩɩl Sõamyã 139:1, 2; Tʋʋma 17:24-28) Zo-nongdse, neb d sẽn kĩ ne, la roagdb meng pa tõe n bãng tõnd sõma wa a Zeova ye. Wẽnnaam mii tõnd n yɩɩd d mensã menga! Tõnd Naandã wʋmda tõnd tẽebã, d yĩn-sidgã, d tagsgã la d yĩngã ratem sõma n yɩɩd neb a taabã fãa. A sẽn get tõnd yellã, a mii tõnd halhaalã, d tʋlsmã la d bõn-datɩ wã sõma. A Zeova miime tɩ yɛl n be tõnd sẽn pa tõe n maane, la a mi d sẽn tõe n maane tɩ yɩ sõma me. Yɩɩl gʋlsdã yeela woto: “Tɩ bõe, bãmb mii bãmb sẽn yãk bũmb ning n naan tõndo, bãmb tẽegdame tɩ tõnd yaa tẽng tom.” (Yɩɩl Sõamyã 103:14) Woto, d tõe n paama tẽeb bãane, d sã n bao n tũ Wẽnnaam tõogã, n sak a sor-wilgrã ne yamleoogo.—Yelbũna 3:19-26.

13. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova sɩd rata tõnd neer n yɩɩd neba fãa?

13 Wẽnnaam tõogã yita a Soab ning sẽn nong tõndã nengẽ. Tõnd wakat fãa neerã yell paka Wẽnnaam wʋsgo. A pa mong a meng wʋsg n kõ a meng Biriblã ‘tɩ yao neb wʋsg yĩng’ sɩda? (Matɩe 20:28) A Zeova pa kãab t’a ‘ka na n sak tɩ tõnd paam makr sẽn yɩɩd tõnd pãng’ sɩda? (1 Korẽnt dãmba 10:13) Biiblã pa kõt tõnd bas-m-yam t’a ‘geta tõnd yell’ sɩda? (1 Pɩɛɛr 5:7) Ned pa be n dat n kõ ãdem-biisã sor-wilgr sẽn nafd ne nonglem n yɩɩd a Zeova ye. A mii bũmb nins sẽn yaa sõma ne tõndã, la bũmb ning sẽn na n kõ-d sũ-noogã n welg ne bũmb ning sẽn na n kõ-d sũ-sãangã. Baa ne tõnd sẽn pa zems zãng la d tudgdẽ wã, d sã n tũ tɩrlmã, a wilgdame t’a nonga tõnd tɩ na n wa baas n kõ-d vɩɩm la barka.—Ezekɩɛll 33:11.

14. Ne manesem kãseng bʋg la a Zeova tõogã yaa toor ne ninsaalbã tagsa?

14 Wẽnnaam tõogã pa toeemd abada. D sẽn vɩ gudgr wakatã sasa, a Zeova yaa wa pĩig sẽn vigl kãn-kãe, n be wakat sẽn ka sɩngr n tɩ ta wakat sẽn ka saabo. (Yɩɩl Sõamyã 90:2) A yeela a mengã wɛɛngẽ woto: “Mam ya a Zeova; m pa toeem ye.” (Malaki 3:6, NW ) Wẽnnaam noyã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã zemsa ne bas-yard zãng-zãnga, la pa woto ne ninsaalbã tagsa sẽn toeemd wakat fãa wã ye. (Zak 1:17) Wala makre, sẽn na maan yʋʋma, bãngdb nins sẽn vaeesd ninsaal yel-manesmã sagla nebã tɩ b ra wub kambã ne noy sẽn yaa kãn-kãe ye, la kaoosg poore, nin-kãens toeema yam n sak n deeg tɩ b saglgã ra yɩɩ tudgri. Dũniyã noy la a sor-wilgrã yel-kãng wɛɛngẽ wã toeemda wakat fãa wa sebg sẽn dɩk bũmb t’a lengd yaare. Baasg zãnga, a Zeova Gomdã pa vigsd ye. Sẽn na maan yʋʋm kobse, Biiblã kõo sagls n wilg b sẽn na n wub kamb ne nonglem to-to. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa woto: “Ba rãmba, bɩ y ra maan bũmb sẽn yikd yãmb kamba sũy ye, la bɩ y wub bãmb ne Zusoaba [“a Zeova,” NW ] saglgo la zãmsgo.” (Efɛɛz rãmba 6:4) Ad sɩd kõta bas-m-yam tɩ d bãng tɩ d tõe n talla bas-yard ne a Zeova noyã, n miẽ tɩ b pa na n toeem ye!

Sẽn sakd-b Wẽnd noyã paamda barka

15, 16. a) Bõe n na n maane, tõnd sã n tũ a Zeova noyã? b) Wãn to la Wẽnnaam tõodã tõe n yɩ sor-wilgr sẽn be bas-m-yam kãadem pʋgẽ?

15 Wẽnnaam tũnuga ne a no-rɛɛs a Ezai n yeel woto: “Gomd ninga sẽn yit mam noorẽ wã . . . na n tõoga[me].” (Ezai 55:11) D sɩd kɩsa sɩd tɩ d sã n modg ne d sũur fãa n tũ noy nins sẽn be a Gomdã pʋgẽ wã, d na n tõogame, n maan sẽn yaa sõma, la d paam sũ-noogo.

16 Ges-y Wẽnnaam tõodã sẽn be bas-m-yam to-to n tõe n kɩt tɩ kãadem tall sũ-noogã. A Poll gʋlsa woto: “Bɩ kãadem zĩnd waoogre ne neba  fãa, la y ra sak tɩ gãag sãam ne wẽng ye. Tɩ bõe, Wẽnnaam na n kaoo raglem dãmba ne nin-yoaadba bʋʋdo.” (Hebre dãmba 13:4) Kẽed-n-taas segd n talla waoogr la nonglem ne taaba. Biiblã yetame: “Baasgo, bɩ yãmb ned kam fãa nong a pag wa a menga, la bɩ pag waoog a sɩda [“sõma,” NW ].” (Efɛɛz rãmba 5:33) Nonglem ning sẽn yaa tɩlae wã b bilg-a-la 1 Korẽnt dãmba 13:4-8 pʋgẽ: “Nonglem maanda sũ-mare, la a pida ne neerlem. Nonglem ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka pẽgd a meng ye, la a ka wukd a meng ye. Nonglem ka maand sẽn ka zems ye, la a ka baood a meng sõngr bal ye, la a ka maand sũ-yikr ye, la a ka tagsd wẽng ye. Nonglem ka maand sũ-noog ne wẽng ye, a maanda sũ-noog ne sɩda. A maanda sugr ne bũmb fãa, la a tẽeda bũmb fãa, a gũuda a tẽeb pidsg ne bũmb fãa, la a tõe n tõoga toog fãa pʋgẽ. Nonglem ka sɛt abada.” Kãadem sẽn tar nonglem kãngã buud pa na n sãam ye.

17. Bõe nafa la a Zeova noyã sẽn tɩ loe ne rãamã yũubã tũub kõta?

17 Bũmb a to sẽn wilgd t’a Zeova noyã bee nafr ya a sẽn gɩdg rã-tɩgrã. A pʋd n kisa “neb sẽn yũud rãam wʋsgo.” (1 Tɩmote 3:3, 8, Kãab-paalga Koe-noogo; Rom dãmba 13:13) Neb wʋsg sẽn pa tũud Wẽnnaam noyã yel-kãngã wɛɛngẽ wã namsame, bãas rãam yũub sẽn loog sẽn wa ne, bɩ sẽn keng b bãasã n paas yĩngã. Kẽer sẽn pa tũ Biiblã sagls sẽn tɩ loe ne yõk-m-meng rãamã yũub wɛɛngẽ wã kɩtame tɩ b yũud rãam wʋsg daar fãa n tẽed tɩ rẽ “na n yols-b-la ne yɩɩrã.” Yɛl nins rã-yũurã sẽn wat ne wã yaa wʋsgo. D tõe n sõdga naneb kaalem ne f mengã, sũ-sãams zak pʋgẽ bɩ zak wãabo, ligd sãang la tʋʋm sãango. (Yelbũna 23:19-21, 29-35) A Zeova noyã sẽn  tɩ loe ne rãamã yũubã yaa koglg meng-menga!

18. Wẽnnaam noyã tũub zemsa ligdã yɛl wɛɛngẽ bɩ? Wilg-y-yã.

18 Wẽnnaam noyã leb n yaa sõma ligdã yɛl wɛɛngẽ. Biiblã sagenda kiris-nebã tɩ b yɩ pʋ-peelem dãmb la tʋmdba. (Luk 16:10; Efɛɛz rãmba 4:28; Kolos rãmba 3:23) Kiris-neb wʋsg sẽn tũud sagl-kãngã wã yĩnga, b kõ-b-la naam b tʋʋmã zĩigẽ n paase, bɩ b kell n talla b nug-tʋʋmã, tɩ b yaool n yiis neb a taab tʋʋma. Ned kẽgsda ligd me, a sã n lak a meng ne minund sẽn kɩɩsd Biiblã, wala reem n bao ligdi, sɩgaar yũub la dorg rɩkre. Sãmbg sẽn ka be, y tõe n tagsa makr a taab sẽn wilgd Wẽnnaam noyã tũub sẽn sõngd ne ligd kẽgsgo.

19, 20. Bõe yĩng tɩ yaa yam tʋʋmde, d sã n sak la d tũ Wẽnnaam tõodã?

19 Yaa nana ne ninsaalb sẽn pa zems zãng tɩ b zãag ne Wẽnnaam tõodã la a noyã. Tags-y Israɛll nebã yell Sinayi Tãngẽ wã. Wẽnnaam yeela bãmb woto: “Yãmb sã n sak mam koɛɛga la y sak mam kãabgã, yãmb na n lebga mam neb buuda fãa sʋka.” Tɩ b yeele: “Bũmb nins fãa Zusoaba sẽn yeelã, tõnd na n maaname.” Baasg zãnga, b sẽn tall manesem ningã sɩd yɩɩ lebend ne rẽ! (Yikri 19:5, 8; Yɩɩl Sõamyã 106:12-43) Sẽn yaa lebend ne bãmba, bɩ d sak Wẽnnaam noyã la d gãd-b sõma.

20 Yaa yam tʋʋmde, la a leb n kõta sũ-noogo, d sã n gãd tõod nins sẽn ka mak-n-taas a Zeova sẽn yãk n na n wilg tõnd vɩɩmã sorã. (Yɩɩl Sõamyã 19:8-12) Sẽn na yɩl n tõog n maan woto, d segdame me n bãng Wẽnnaam noyã yõod la d nong-b wʋsgo. Yaa rẽ la sõsg ning sẽn pʋgdã gom-zugu.

[Tẽngr note]

^ sull 6 Sẽn na yɩl n yã sõsg sõma sẽn tɩ loe ne “Kirist tõoga” bɩ y ges yʋʋmd 1996 Gũusg Gasgã, bõn-bɩʋʋng kiuug pipi daare, seb-neng 21-31.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnd noyã yaa tõnd nafr yĩnga?

• Yaa bõe yĩng tɩ d segd n nong a Zeova noyã wʋsgo?

• Wãn to la Wẽnnaam noyã nafd tõndo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng a 7]

A Abrahaam paama bark wʋsg a sẽn sak a Zeova noorã

[Foto rãmba, seb-neng a 9]

Rũndã vɩɩmã yɩɩr kɩtame tɩ neb wʋsg pa tũud Wẽnd noyã ye

[Foto, seb-neng 11]

Wa zĩ-zãntgẽ bugum, Wẽnd noyã vigla kãn-kãe n pa toeemdẽ ye