Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Komslmã sẽn na n sa to-to

Komslmã sẽn na n sa to-to

 Komslmã sẽn na n sa to-to

TAGS-Y n ges zoensã nin sẽn na n wa neẽ, tɩ wʋnsã tʋb wʋmd rãamd buud fãa, tɩ mugsã zɩlma tõe n yɩɩl ne sũ-noogo, tɩ koms rãmbã nao sãoog tɩ b tõe n kẽne! Tõnd sẽn gomdã pa logtoeemd sẽn kẽng taoor sẽn na n maan ye, la yaa Wẽnnaam mengã sẽn na n kẽes a toog n sõng ãdem-biisã. Biiblã reng n togsda woto: “Dẽ, zoens nin na n pukame la wʋms tʋb na n yoosame. Dẽ, wobs na n yikame n tĩims wa yãgse la mugs zɛlma na n laka ne sũ-noog yɩɩla.” (Ezai 35:5, 6) La wãn to la d tõe n kɩs sɩd tɩ bãngr-gom-kãngã sẽn be yamleoogã na n pidsame?

Pipi, a Zezi Kirist sẽn da wa n be tẽng zugã, a sɩd sãooga neb sẽn da tar bãas la komslem buud toor-toore. Sẽn paase, neb wʋsg n maan kaset b toor t’a maana yel-soalmã, hal ne a bɛɛbã menga. Sɩda, vugri, kɩɩsdb sẽn ka tẽeb baoome n na n fees maagr a Zezi sẽn maane, sẽn na yɩl n sãbg-a. La zu-bʋk ne bãmba, b sẽn maan bũmb ninga fãa wilgdame t’a yel-solemdã sɩd zĩndame. (Zã 9:1, 5-34) La a Zezi sẽn maan yel-solemd a to, b yeela woto ne sũ-sãanga: “Tõnd na n maana bõe? Tɩ bõe, dao kãng maanda bõn-bãn wʋsgo.” (Zã 11:47) Baasg zãnga, sã n yaa ne nin-buiidã, b ra pa maand yam-kaalg ye, bala bãmb wʋsg sɩngame n tẽed a Zezi.—Zã 2:23; 10:41, 42; 12:9-11.

A Zezi yel-soalmã yaa reng-n-lɛmbg ne maagr sẽn wat dũniyã gill zugu

A Zezi yel-soalmã pa wilg bal t’a Zezi ra yaa Mesi wã la Wẽnnaam Biribl ye. B kõo bʋʋm tɩ nebã tõe n tall tẽeb ne Biiblã sẽn kãab tɩ neb nins sẽn yaa sakdbã na n paama maagr beoog-daarã. Bãngr-gomd ning sẽn be Ezai sak 35 pʋgẽ tɩ b gom a yell pipi sullẽ wã bee kãab kãens sʋka. Ezai 33:24 yeta maagr ning Wẽnnaam sẽn na n maan n kõ ninsaalbã beoog-daarã wɛɛngẽ tɩ: “Tẽnga ned ba a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.” Woto me, Wilgri 21:4 kãabdame tɩ: “[Wẽnnaam] na n yẽesa nintãma fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbre wala toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa [rũndã-rũndã zu-loeesã la a namsgã] loogame.”

Wakat fãa, nebã pʋʋsdame n kotẽ tɩ bãngr-gom-kãensã pidsi, b sã n togsd a Zezi  makr pʋʋsgã n yɩlemdẽ. Pʋʋs-kãng tara gom-kãensã: “Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand arzãna.” (Matɩe 6:10) Wẽnnaam tara raab sẽn tɩ loe ne tẽngã la ãdem-biisã. Baa ne Wẽnnaam sẽn bas tɩ bãasã la komslmã beẽ wã, ka la bilfu, rẽ fãa na n saame. B pa na n dẽgem Wẽnnaam “nao roagendga” wakat fãa yĩng ye.—Ezai 66:1. *

Maagr sẽn pa tũ ne namsg bɩ ligd yiisg ye

A Zezi sãooga bãas nins fãa sẽn da tar nebã, tɩ pa yɩ toogo, pa kaoose, la pa tũ ne ligd yiisg me ye. Tao-tao tɩ kɩbarã yelga zĩig fãa, la “neb kʋʋng wʋsgo kolga bãmba, la bãmb talla põyã ne zoense la mugsi la koms rãmba la bãad dãmb a taab wʋsgo n wa a Zezi taoore. La b maaga bãmba.” Nebã manesem yɩɩ wãn to? A Matɩe sẽn maan kaset ne yel-kãngã wã kẽnga taoor n wilg tɩ kɩtame “tɩ neb kʋʋng yɛɛse bãmb sẽn yã mugsã sẽn gomda, la koms rãmb sẽn paam b mense, la põe sẽn kẽnda, la zoens sẽn paam b nina yĩnga. La bãmb waooga Israɛll Wẽnnaam.”—Matɩe 15:30, 31.

Bãng-y tɩ neb nins a Zezi sẽn sãoogã pa neb a sẽn maag a yĩng n tũus kʋʋngã sʋka, wa tɩbsdb nins sẽn yaa zãmb rãmbã sẽn maandã ye. Yaa bãad dãmbã roagdb la b zo-rãmb n tall-b ‘n wa a Zezi taoore. La a maaga bãmba.’ Masã, bɩ d ges makr sẽn yaa takɩ ne tõog ning a Zezi sẽn tar n na n sãoog nebã.

Zondã: A Zezi sẽn da wa n be Zerizalɛm, a sãooga rao “sẽn dog ne zondo.” Tẽngã pʋgẽ, b ra mii ra-kãngã sõma wa ned sẽn yaa zoang la bõosa. Tags-y n ges rao wã nin sẽn puk t’a kẽn tɩ ling nebã to-to ningã! La ra pa nebã fãa sũy n da yaa noog ne yel-kãng ye. B sũyã sẽn sãam ne b sẽn puk b wẽnemã, Zʋɩf rãmbã tũudum will yʋʋr sẽn boond tɩ Fariziẽ rãmbã sẽn da tar naam wʋsgã neb kẽer maka b sẽn na maaneg n yã zãmb a Zezi nengẽ n konge. (Zã 8:13, 42-44; 9:1, 6-31) Woto yĩnga, b sʋgsa rao wã b sẽn maagã, rẽ poore a roagdbã, la rao wã yɛsa. La Fariziẽ rãmbã sʋgsgã sɩd wilgdame bal t’a Zezi yel-solemdã zĩndame, tɩ rẽ puud b sũyã. Nin-kãensã sẽn yet tɩ b tũuda Wẽnnaamã wẽnem sãama rao ning b sẽn maagã sũur t’a yeele: “Hal dũniyã sɩngre, b nan ka wʋm tɩ ned n puk ned sẽn dog ne zond nin ye. Dao kãng sã n da ka yi Wẽnnaam nengẽ, bãmb da ka tõe n maan baa fɩ ye.” (Zã 9:32, 33) Rao wã sẽn wilg a tẽebã ne pʋ-peelem la yam woto wã yĩnga, Fariziẽ rãmbã “diga yẽnda,” sẽn dat n yeel tɩ b riga rao ning sẽn da yaa zoangã n yiis sinagoogẽ wã.—Zã 9:22, 34.

Wʋndlmã: A Zezi sẽn da wa n be Dekapoll sẽn be Zʋrdẽ Kʋɩlgã yaangã, “b waa bãmb nengẽ ne wʋng sẽn yaa bidga n kos bãmb tɩ b tik-a ne b nusi.” (Mark 7:31, 32) A Zezi pa sãoog nin-kãngã bal ye, la a leb n talla yam vẽenem wʋsg n wʋm wʋngã yĩn-sids võore, sẽn da tõe n zoet yãnd kʋʋngã sʋkã. Biiblã yeta tõnd t’a Zezi peega wʋngã “kʋʋnga sʋk n yi kɛɛnga,” n maag-a. Ka yasa, sẽn maan-b kaset ne yel-kãngã wã “yɛɛsa hal wʋsgo,” n yetẽ: “Bãmb maanda tʋʋma fãa neere, bãmb kɩtdame tɩ baa wʋms wʋm tɩ mugsa gom.”—Mark 7:33-37.

Komslmã: A Zezi sẽn da wa n be Kapɛrnawom, nebã talla rao sẽn yaa koams n be a gãag zug n wa a nengẽ. (Matɩe 9:2) Verse a 6 n tɩ ta a 8 wã bilgda bũmb ning sẽn maana. “[A Zezi] yeela ki-bogr soaba yaa: ‘Yik n dɩk f gãagã n kuili.’ La yẽ yikame n kuil a yiri. La kʋʋnga sẽn yã woto, bãmb yɛɛsame n waoog Wẽnnaam b sẽn kõ ninsaalb pãng woto wã yĩnga.” A Zezi maana yel-solem-kãngã me a karen-biisã la a bɛɛbã taoore. Ges-y t’a Zezi karen-biisã pa bas tɩ kisgrã la reng-n-sãbsã lud b yamã ye. B “waoog[a] Wẽnnaam” ne yɛl nins b sẽn maan kasetã.

Bãasã: “Wãoor a yembre n wa [a Zezi] nengẽ n yĩgimdi n gom ne nimbãanega n kos bãmb woto: ‘Yãmb sã n data yãmb tõe n maaga maam tɩ m yɩ yɩlemde.’ Yẽ nimbãaneg  yõka a Zezi tɩ b tẽeg b nug n tik-a n yeele: ‘Mam datame. Bɩ f paam f menga n yɩ yɩlemde.’ Tao-tao bala, a wãooda bas-a lame t’a lebg yɩlemde.” (Mark 1:40-42) Bãng-y t’a Zezi pa maag nin-kãngã t’a ra segd n maag-a lame bal ye, la yaa ne nimbãan-zoeer hakɩka. Tags-y n ges y sẽn na n yaa wãoore. Y tagsg ra na n yɩɩ wãn to, b sã n da sãoogẽ yãmb zĩig pʋgẽ nana-nana ne bã-kɛgeng sẽn sãamd y yĩngã n debda, la sẽn kɩtd tɩ nebã lakd n pa rat n pẽneg-yã? Sãmbg sẽn ka be, y tõe n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ wãoor b sẽn sãoog ne yel-solemdã ‘wõgemd n fõgen a neng a Zezi taoor’ n pʋʋs-a barkã võore.—Luk 17:12-16.

Sãmpogrã: Yaoolem yel-solemd ning a Zezi sẽn maan tɩ b nan pa yõk-a n ka ra-lukã zugã ra yaa ned la a maag-yã. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn dat n gɩdg neb nins sẽn da wa n dat n yõk a Zezi wã, a yɩɩ tao-tao n ‘wõog a sʋʋgã n kɛ maan-kʋʋdba kãsem tʋm-tʋmda n fiuug a rɩtg tʋbre.’ (Zã 18:3-5, 10) A Luk sebrã me sẽn gomd kɩba-kãng yellã yetame t’a Zezi “tika rao kãng tʋbrã n maag-a.” (Luk 22:50, 51) Ka yasa, a Zezi maana nimbãan-zoeer tʋʋm-kãngã a zo-rãmb la a bɛɛbã sẽn wa n na n yõk-a wã nifẽ.

N-ye, d sã n maag d yĩng n vaees a Zezi yel-soalmã neer n paase, d bãngdame n paas tɩ b sɩd zĩndame. (2 Tɩmote 3:16) La wa d sẽn togs tɩ loogã, zãmsg a woto segd n paasa tõnd tẽebã pãng tɩ d tẽ n paas tɩ Wẽnnaam sẽn kãab ãdem-biis sẽn yaa sakdbã maagrã na n yɩɩ sɩda. Biiblã wilgdame tɩ kiris-neb tẽebã “yaa yɛl gũub sẽn be bas-m-yam d sẽn saagd n na n paame, yel-sɩd kaset kũun sẽn yaa vẽenega, baa ne b sẽn pa ne yel-sɩd kãensa wã.” (Hebre dãmba 11:1, NW ) Vẽenega, Wẽnnaam pa rat tɩ d tẽ yaare, bɩ n saagdẽ tɩ d sẽn tʋllã pids bal ye, la a ratame tɩ d tall tẽeb sẽn tar pãng sẽn tik sɩd zugu. (1 Zã 4:1) D sã n paamd tẽeb kãng buudu, d na n yãame tɩ tẽebã wɛɛngẽ, d pãngã la d laafɩ wã paasdame, la d paamd sũ-noog n paasdẽ.—Matɩe 5:3, NW; Rom dãmba 10:17.

Yaa tẽebã wɛɛngẽ maagr n segd n wa pipi!

Neb wʋsg sẽn tar yĩns laafɩ pa tar sũ-noog ye. Kẽer makdame meng n na n kʋ b mense, b sẽn pa tar saagr beoog-daara yĩnga, bɩ b sẽn tẽed tɩ zu-loeesã lim-b lame wã yĩnga. Sɩda, tẽebã wɛɛngẽ b tara komslem, sẽn yaa bũmb sẽn yaa yell Wẽnnaam nifĩ n yɩɩd yĩngã komslmã zĩig sẽn zãre. (Zã 9:41) La neb wʋsg me n be n yaa koms rãmb sɩd-sɩda, n tar sũ-noog la bark b vɩɩmã pʋgẽ. Bõe yĩnga? B sẽn tar laafɩ tẽebã wɛɛngẽ wã, la saagr sɩd-sɩd sẽn tik Biiblã zugã sẽn kõt-b pãngã yĩnga.

A Zezi goma ninsaalbã raab sẽn pa wõnd rũmsã rẽndã yell n yeele: “Ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins sẽn yit Wẽnnaam noorẽ wã.” (Matɩe 4:4) N-ye, sẽn yaa lebend ne rũmsã, ninsaalbã sẽn datã pa yĩngã bõn-datem wɛɛngẽ bal ye. B sẽn naan tõnd wa Wẽnnaam ‘wẽnegã’ kɩtame tɩ d rat tẽebã rɩɩbo, sẽn dat n yeel tɩ Wẽnnaam bãngrã la d sẽn zemsd to-to ne a raabã rũndã la beoog yĩngã. (Sɩngre 1:27; Zã 4:34) Wẽnnaam bãngrã kɩtdame tɩ tõnd vɩɩmã tar bõn-datl la a kõt tõnd pãng tɩ d maan a raabã. A leb n kõta yẽbgr vɩɩm sẽn pa sat arzãn pʋgẽ tẽng zugã yĩnga. A Zezi yeelame: “Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn-ka-to la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.”—Zã 17:3.

D bãng t’a Zezi wakatẽ nebã pa bool-a tɩ “Maagd” ye, la b bool-a lame tɩ “Karen-saamba.” (Luk 3:12; 7:40) Bõe yĩnga? Bala a Zezi goma ne nebã ãdem-biisã zu-loees tɩɩm meng-meng sẽn yaa Wẽnnaam Rĩungã yelle. (Luk 4:43; Zã 6:26, 27) Saasẽ goosneema kãng sẽn be a Zezi Kirist nugẽ wã na n dɩɩ naam tẽngã gill neb zutu, la a pids Biiblã bãngr-goam nins sẽn tɩ loe ne nin-tɩrsã la tẽngã sẽn yaa b yirã manegr zãng-zãng wakat sẽn pa sat yĩnga. (Wilgri 11:15) Yaa rẽ yĩng la a Zezi sẽn dɩk Rĩungã sẽn watã n tɩ loe ne Wẽnnaam daabã maaneg tẽng zugu, pʋʋsg ning a sẽn zãms a karen-biisã pʋgẽ wã.—Matɩe 6:10.

 Ne neb wʋsg sẽn yaa koms rãmba, saag-kãngã sẽn be yamleoog wʋsgã bãngr kɩtame tɩ b sũ-sãang nintãmã toeem n lebg sũ-noogo. (Luk 6:21) Sɩda, pa bãasã la komslmã bal la Wẽnnaam na n yiis ye. A na n yiisa bũmb ning sẽn wat ne ninsaal namsgã: yel-wẽndã menga. Sɩda, Ezai 33:24 la Matɩe 9:2-7 d sẽn sõdg tɩ loogã rɩka bãasã n tɩ loe ne tõnd sẽn yaa yel-wẽn-maandbã. (Rom dãmba 5:12) Woto yĩnga, Wẽnnaam sã n wa yẽes yel-wẽndã, ãdem-biisã na n yaa n paama ‘Wẽnnaam kamba lohorem ne b ziiri.’ Yamã la yĩngã sẽn zems zãngã bee lohorem kãng pʋgẽ.—Rom dãmba 8:21.

Neb nins sẽn tar yĩns laafɩ wã tõeeme n pa neẽ t’a tara yõod wʋsg ye. La pa woto ne neb nins sẽn namsd wʋsg komslmã yĩnga ye. B mii yĩns laafɩ wã la vɩɩmã yõod sẽn yaa to-to, la b mi yɛlã sẽn tõe n toeem zĩig pʋgẽ ne manesem b sẽn pa gũud to-to. (Koɛɛg Soaba 9:11) Woto yĩnga, d saagdame tɩ koms rãmb nins sẽn karemd tõnd sɛbã na n maaga b yĩns n vaees Wẽnnaam kãab-kãsemsã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. A Zezi kõo a vɩɩmã sẽn na yɩl tɩ bõn-kãens sɩd paam pidsgu. Kaset sẽn kõt bas-yard sẽn yaa kãseng n yɩɩd woto ye beeme sɩda?—Matɩe 8:16, 17; Zã 3:16.

[Tẽngr note]

^ sull 6 Sẽn na yɩl n paam vẽnegr sõma n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam bas namsgã tɩ beẽ wã, bɩ y ges seb-bil ning gom-zug sẽn yaa Wẽnnaam Sɩd Maanda Yɩɩr Tõnd Yĩng bɩ? a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã.