Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bas-y tɩ Wẽnnaam noy yẽgã wilg-y sore

Bas-y tɩ Wẽnnaam noy yẽgã wilg-y sore

 Bas-y tɩ Wẽnnaam noy yẽgã wilg-y sore

“[A Zeova] zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga.”—EZAI 48:17.

1. Wãn to la Naandã wilgd ninsaalbã sore?

BÃNGDBÃ sẽn maood n dat n bãng ãndũniyã yel-solgdsã, lingd-b-la wʋsgo, b sẽn ne pãn-kãseng ning sẽn gũbg tõnd ãndũniyã pʋgẽ wã. Tõnd wĩntoogã bedrem sẽn yaa ãdg bedrem sẽn zems balã sẽn yiisd pãng ningã taa “bõmb dãmb milyõ 100 sẽn maan ne idrozɛn sẽn pusgd segõnd fãa.” Naandã tara tõog bõn-yood nins sẽn be yĩngrã zutu, la a wilgd-b sor ne a pãngã sẽn ka koakã. (Zoob 38:32; Ezai 40:26) Yaa wãn to yẽ ne tõnd sẽn yaa ninsaalb Wẽnnaam sẽn kõ yam-daabã, tɩ d tõe n bãng sõma ne wẽng n bakã, n tõe n tags la d tõe n wʋm tẽebã yɛl võorã? Wãn to la tõnd Naandã wilgd tõnd sore? Ne nonglem a tũnugda ne a tõodã sẽn zems zãngã la a noyã yẽg sẽn yaa sõma wʋsgã, n paas d sũur kasetã sẽn paam zãmsg sõma wã n wilgd tõnd sore.—2 Sãmwɛll 22:31; Rom dãmba 2:14, 15.

2, 3. Yaa sak-bʋg buud n noogd Wẽnnaam sũuri?

2 Wẽnnaam sũur nooma ne bõn-naands nins sẽn tar yam sẽn yãkd n na n sak-a wã. (Yelbũna 27:11) A Zeova pa naan tõnd tɩ d sak-a zond yaar wa robo rãmb ye. A kõo tõnd tõog tɩ d tõe n yãk d yam sẽn date, tɩ d tõe n dɩ kɩbar tɩ sek n yãk yam n maan sẽn yaa tɩrga.—Hebre dãmba 5:14.

3 A Zezi sẽn da pukd a Ba wã wõneg tɩ zems zãngã yeela a karen-biisã woto: “Yãmb sã n  maan bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmbã, yãmb yaa mam zo-rãmba. Mam kõn le bool yãmb tɩ [yembs, NW ] ye.” (Zã 15:14, 15) Pĩnd wẽndẽ wã, ra yaa tɩlae ne yamb t’a sak a zu-soabã noyã. La sẽn yaa lebend ne rẽ, yaa zʋgd sẽn be yamleoog n wat ne zoodo. D tõe n lebga a Zeova zo-rãmba. (Zak 2:23) Yaa nonglem ne taabã n paasd zood kãng pãnga. A Zezi rɩka Wẽnnaam sakrã n tɩ loe ne nonglem, a sẽn wa n yeel tɩ: “Ned sã n nong maam, a na n saka mam goama, la m Ba na n nonga yẽnda.” (Zã 14:23) Sẽn na yɩl tɩ yɩ woto, la sẽn na yɩl n wilg-d sor tɩ bũmb ra maan-do, a Zeova yeta tõnd tɩ d tũ a noy yẽgã d vɩɩmã pʋgẽ.

Wẽnnaam noy yẽgã

4. Wãn to la y na n bilg noy yẽgr sẽn ya a soaba?

4 Noy yẽgã yaa bõe? B wilgame tɩ noy yẽg yaa “sɩd kãsenga, bɩ sɩd yẽbgre: tõogo, zãmsg bɩ togsg sẽn yaa kãsenga, t’a taab tik rẽ zugu, bɩ tɩ b tõe n tik rẽ zug n maan a taaba.” (Webster’s Third New International Dictionary) Biiblã zãmsg neer wilgdame tɩ tõnd saasẽ Ba wã kõta noy yẽg b sẽn tõe n tũ vɩɩmã yɛl la a nens toor-toor pʋsẽ. A maanda woto, n tagsd tõnd neer sẽn kõn sa wã yelle. Woto zemsa ne rĩm a Salomo sẽn gʋls n yeel tɩ: “M biiga, kelge. Reeg m goama n paam yõ-woko. Mam [na n] zãmsa foom yam n wilg foom f manesem sẽn tog n yɩ to-to.” (Yelbũna 4:10, 11) Noy yẽg sẽn tar yõod wʋsg nins a Zeova sẽn kõ wã tara pãng tõnd zems-n-taarã ne yẽ la ne d taabã, tõnd balengã la d vɩɩmã zutu. (Yɩɩl Sõamyã 1:1) Bɩ d ges noy yẽg kãens sẽn tar yõod wʋsgã kẽere.

5. Kõ-y makr ne noy yẽg kẽer sẽn tar yõod wʋsgo.

5 A Zezi yeela woto tõnd zems-n-taarã ne a Zeova wã wɛɛngẽ: “Nong Zusoaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩga fãa, la ne f yam fãa.” (Matɩe 22:37) Sẽn paase, Wẽnnaam kõta noy-yẽg wala no-sõng ning a Zezi sẽn kõ sẽn tɩ loe ne tõnd manesmã ne d taabã. A yeelame: “Yãmb sẽn dat tɩ neba maan yãmb bũmb ningã, bɩ yãmb me maan bãmb boto.” (Matɩe 7:12; Galat dãmba 6:10; Tɩt 3:2) Sã n yaa ne Wẽnd balengã wɛɛngẽ b sagenda tõnd woto: “La bɩ tõnd tẽeg taab yelle la d yik taab ratem tɩ maan nonglem la tʋʋm sõama. Bɩ d da bas taab tiging . . . ye.” (Hebre dãmba 10:24, 25) Sã n yaa ne tõnd daar fãa vɩɩmã neng fãa wɛɛngẽ tʋm-tʋmd a Poll yeelame: “Yãmb sẽn dɩta walla yãmb sẽn yũuda walla yãmb sẽn maand bũmb a taaba, bɩ y maan fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.” (1 Korẽnt dãmba 10:31) Noy yẽg sõor ka tɛk a taab n be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ.

6. Wãn to la noy yẽgã welg ne tõodã?

6 Noy yẽg yaa sɩd sẽn tar pãng la sẽn tar yõod wʋsgo, la kiris-neb nins sẽn tar yama zãmsdame n nong-ba. A Zeova vẽnega a Salomo t’a gʋls woto: “M biiga, kelg m goama neere. Yok f tʋb n kelg bũmb ninga mam sẽn wilg fooma. Ra bas tɩ b zãag f nengẽ ye. Sak bãmb ne f sũur fãa. Bãmb na n waa ne vɩɩm la yĩn-maasem neb nins sẽn bãng-ba yĩnga.” (Yelbũna 4:20-22) Wãn to la noy yẽg yaa toor ne tõodo? Noy yẽgã kõta yẽbgr tɩ b tõe n tik rẽ zug n yiis tõodo. Tõodã sẽn nong n tɩ loe ne yɛl takɩ wã tõeeme n kaoos wakat takɩ bɩ n tɩ loe ne bũmb takɩ, la noy yẽgã bee wakat fãa. (Yɩɩl Sõamyã 119:111) Wẽnnaam noy yẽgã pa be loogr ye, b tara yõod wakat fãa. No-rɛɛs a Ezai goamã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã yaa sɩda: “Mood kʋɩtame la mo-pʋɩ sʋʋgdame. La Wẽnnaam goama paada wakat fãa.”—Ezai 40:8.

Tik-y y tagsa wã la y manesmã noy yẽgã zutu

7. Wãn to la Wẽnnaam Gomdã sagend tõnd tɩ d tik d tagsa wã la d manesmã noy yẽg zutu?

7 Naoor ka tɛka, “Wẽnnaam goama” yeta tõnd tɩ d tik d tagsa wã la d manesmã noy yẽgã zutu. B sẽn da wa n sʋk a Zezi tɩ tõog bʋg n yaa kãseng n yɩɩdã, a togsa yɛl a yiib bal vẽenega. Pipi soabã ra gomd n tadgda nonglem ning d sẽn segd n tall ne a Zeova wã zugu, a to wã ra gomd n tadgda nonglem ne neb a taabã zugu. (Matɩe 22:37-40) A sẽn maan woto wã, a Zezi  lebg n togsa a Moiiz Tõogã noy yẽgr sẽn be Tõodo 6:4, 5 pʋgẽ wã n kʋms-a koɛɛg-koɛɛga. Be b yeelame: “Zusoab a Wẽnnaam yaa Zusoab a ye bala. Bɩ y nong Zusoab [a Zeova, NW ] Wẽnnaam ne y sũur fãa la ne yam fãa la ne y pãnga fãa.” Vẽenega, a Zezi ra tara Wẽnnaam noor ning sẽn be Maankʋʋre 19:18 pʋgẽ wã me a yamẽ. Koɛɛg Soaba sebr baasgẽ, ne goam sẽn yaa vẽenes la sẽn tar pãnga, rĩm a Salomo wilga Wẽnnaam tõodã sẽn yaa wʋsgã yõod woto: “Kelg koɛɛg baasgo. D wʋma fãa. Zoe Wẽnnaam la f sak bãmb tõodo. Tɩ bõe, ninsaal fãa tog n maana woto. Tɩ bõe, Wẽnnaam na n bʋʋ tʋʋma fãa bʋʋdo, la yɛl nins fãa sẽn da solgã, yel-sõama ne yel-wẽnse.”—Koɛɛg Soaba 12:13, 14; Miise 6:8.

8. Bõe yĩng tɩ yaa koglg ne-d tɩ d wʋm Biiblã noy yẽg-kãsemsã võor sõma?

8 D sã n mi noy yẽgã sõma, tõe n sõnga tõnd tɩ d wʋm la d tũ noy b sẽn yãk takɩ. La d sã n pa wʋmd noyã yẽg-kãsemsã võor sõma la d pa sakd-ba, d tõeeme n pa maan yãkr sẽn yaa sõma ye, la d tẽebã tõe n dĩmsame. (Efɛɛz rãmba 4:14) Tõnd sã n ning noy yẽg kãens sõma d yamẽ wã la d sũurẽ wã, d na n seglame n tũnug ne-b sard nins d sẽn dɩkdã pʋsẽ. D sã n tũ-b ne yam, b kɩtdame tɩ d tõoge.—Zozue 1:8; Yelbũna 4:1-9.

9. Bõe yĩng tɩ pa nana wakat fãa tɩ d bãng Biiblã noy yẽg n welg la d tũ-ba?

9 Bãng Biiblã noy yẽg n tũ-b pa nana wala noy b sẽn yãk takɩ tũub ye. D sẽn yaa ninsaalb sẽn pa zems zãngã, d tõeeme n pa rat n maan modgr ning sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl n tik noy yẽgã zut n tagsã ye. D tõe n datame n tũ noy b sẽn yãk takɩ, d sã n segd n dɩk sardo, bɩ d sã n wa be yel-gĩtim taoore. Wakat ninga, d tõe n kosa sor-wilgr kiris-ned sẽn bɩ nengẽ, tõe tɩ yaa tiging kãsem soaba, n tẽed tɩ d na n paama noor sẽn yaa takɩ sẽn tɩ loe ne tõnd yellã. Baasg zãnga, Biiblã bɩ sɛb nins sẽn tik Biiblã zugã tõeeme n pa kõ noor sẽn yaa takɩ ye. La baa b sã n kõo noor sẽn yaa takɩ me, a tõeeme n pa zems wakat fãa la ne yɛlã fãa ye. Tõe tɩ y tẽrame tɩ rao n kos a Zezi woto: “Karensaamba, bɩ y togs m ba-biiga t’a rɩk tõnd ba wã sẽn ki n bas bũmb ninga n pʋɩ n yãk m dẽnd n kõ-ma.” A Zezi pa yɩ tao-tao n kõ noor sẽn yaa takɩ sẽn na yɩl n welg yellã sẽn da be ra-kãngã ne a ba-biigã sʋkã ye, la a kõ-a-la noy yẽgr woto: “Bɩ y gũus y mens neere n da maan zoe-bõn ye; tɩ bõe, ned ka tar vɩɩm a paoong sẽn yaa wʋsg yĩng ye.” Woto, a Zezi kõo sor-wilgr sẽn da tar yõod rẽ wẽndẽ la sẽn ket n tar yõod masã.—Luk 12:13-15.

10. Wãn to la d sẽn na n zã d mensã tɩ zems ne noy yẽgã wilgd tõnd sũurã tagsgo?

10 Tõe tɩ y yãa neb sẽn tũud noy ne sũ-pa-noaanga, b sẽn yɛɛsd sɩbgrã yĩnga. Manesem kãngã buud pa be noy yẽgã sakr pʋgẽ ye. Noy yẽgã sẽn yaa to-to wã segd n tusa neb nins sẽn sakd no-kãens sor-wilgrã tɩ b maan woto ne b sũyã fãa. Sɩda, wakat fãa la bala, neb nins sẽn kɩɩsd noy yẽgã pa paamd sɩbgr zĩig pʋgẽ ye. Rẽ kõta tõnd sor tɩ d wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ d sakd a Zeova wã, tɩ d wilg d sũurã tagsg sẽn yaa to-to. Rẽ wɛɛngẽ d tara makr ne a Zozɛf sẽn zãgs a Potɩfaar pagã sẽn da rat t’a gãand-a wã. Baa ne a Zeova sẽn da pa kõ tõog sẽn gʋls n gɩdg yoobo, la tɩ Wẽnnaam ra pa yãk sɩbgr  rao a to pag gãag yĩngã, a Zozɛf ra mii Wẽnnaam noy yẽg nins sẽn tɩ loe ne kɩs-sɩdã kẽed-n-taas ne taab sʋkã. (Sɩngre 2:24; 12:18-20) D neeme tɩ noy yẽg kãensã talla pãng wʋsg a Zozɛf manesmã zut t’a yeele: “La mam na n yɩɩ wãn n maan yel-wẽn-kãseng woto n beeg m Wẽnnaam?”—Sɩngre 39:9.

11. Zĩ-bʋs la kiris-nebã rat t’a Zeova noy yẽgã wilg-b sore?

11 Rũndã-rũndã, kiris-nebã ratame t’a Zeova noy yẽgã wilg-b sore, bũmb nins sẽn tɩ loe ne bãmb mensã yɛla, wala yãkrã sẽn tɩ loe ne tũud-n-taasã, reemã, mizikã la sɛb nins d sẽn na n karma. (1 Korẽnt dãmba 15:33; Filip rãmba 4:8) D sã n bɩt bãngrã la yɛlã võor wʋmb wɛɛngẽ, tɩ d nonglem ne a Zeova la a noyã paasdẽ, d sũur-kasetã, bɩ d sẽn tõe n bãng sõma ne wẽng n bakã na n sõnga tõnd tɩ d tũ Wẽnnaam noy yẽgã, sẽn yaa yɛl nins fãa pʋsẽ, baa yɛl sẽn pak tõnd d yembr pʋsẽ. D sã n basdẽ tɩ Biiblã noy yẽgã wilgd tõnd sore, d pa na n bao padems Wẽnnaam tõodã pʋgẽ ye. D leb n pa na n dɩk togs-n-taar ne neb nins sẽn makd n na n ges hal sẽn ta zĩ-bʋg la b tõe n zãag n pa kɩɩs Wẽnnaam tõog ning ye. D mikdame tɩ tagsg a woto pa tar yõodo, a leb n yaa yell me.—Zak 1:22-25.

12. Bõe n kɩt tɩ d bas tɩ Wẽnnaam noy yẽgã wilg-d sore?

12 Kiris-neb nins sẽn bɩ wã miime tɩ sẽn na yɩl n tõog n tũ Wẽnnaam noy yẽgã, yaa b sẽn na n dat n bãng a Zeova tagsg yell zugu. Ad yɩɩl gʋlsdã sẽn kõt saglg ninga: “Yãmb fãa sẽn nong-b Soaala, kisg-y wẽnga!” (Yɩɩl Sõamyã 97:10, Sebr Sõngo) Yelbũna 6:16-19 sõdgda bũmb kẽer Wẽnnaam sẽn get tɩ yaa wẽnga, n yetẽ: “Zusoaba kisa bũmb a yoobe. A yopoe soab me n be tɩ b ka nongẽ ye. Yaa tɩtaam nini, ne zelemd sẽn yagd ziri, la nus sẽn kʋʋd bʋʋm dãmba, ne ned sũur sẽn nong wẽnga, la nao sẽn zoet n dabd wẽng maaneg zĩigẽ, ne zãmb kaset soab sẽn yagd ziri, la ned sẽn kãnegd ned ne a ba-biisi.” Tõnd sẽn tʋll n tags wa a Zeova yel-kãsems kãensã zut sẽn wilgd tõnd vɩɩmã sorã yĩnga, vɩɩmd tɩ zems ne noy yẽg lebgda bũmb d sẽn minimd n maand wakat fãa.—Zeremi 22:16.

Yam sõng n segd n tus tõndo

13. Tags-bʋg buud zug la a Zezi wilg vẽeneg a Tãng zug Zãmsgẽ wã?

13 Noyã yẽg bãngr la b tũub kogenda tõnd me tɩ d ra balem Wẽnnaam ne baleng sẽn pa tar yõod sẽn maan neba nifẽ bal ye. Welgr n be noy yẽgã tũub ne noy takɩ tũub ne pa vigsd sẽn loog noor sʋka. A Zezi wilga rẽ vẽeneg a Tãng zug Zãmsgẽ wã. (Matɩe 5:17-48) Tẽeg-y t’a Zezi kɛlgdbã ra yaa Zʋɩf rãmba, t’a Moiiz Tõogã ra segd n wilg b vɩɩmã sore. La sɩd-sɩda, b ra tara tagsg sẽn pa zems ne Tõogã. B ra tũuda Tõogã sẽn yeelã bala, n pa tagsd a võorã meng-meng yell ye. Sẽn paase, sẽn da pak bãmb n yɩɩd yaa b rog-n-mikã, tɩ b rɩk rẽ n lʋɩɩs taoore, n lebs Wẽnnaam zãmsgã poorẽ. (Matɩe 12:9-12; 15:1-9) Rẽ kɩtame tɩ nin-buiidã ra pa paam zãmsg n na n tik noy yẽgã zut n tags ye.

14. Wãn to la a Zezi sõng a kɛlgdbã tɩ b tik noy yẽg zut n tagse?

 14 La sã n yaa ne a Zezi, a paasa noy yẽg vɩɩm manesmã nens a nu pʋgẽ a Tãng zug Zãmsgẽ wã. Yaa sũ-yikrã, kãadmã la kãadem kaoobã, kãabsã, sũ-dokrã la nonglmã la kisgrã. Manesem kãensã a ye fãa pʋgẽ, a Zezi wilga noy yẽgã tũub nafa. Woto, a Zezi sõnga a karen-biisã tɩ b wʋm vɩɩm manesem noyã tũub võor n paase. Wala makre, yoobã wɛɛngẽ, a kõo noy yẽg sẽn kɩtd tɩ d gũus ne d manesmã, la d tagsa wã ne d tʋlsmã me, n yeel woto: “Ned ninga fãa sẽn get pag ne datem wẽnga, a maana yoob ne yẽnda a sũur pʋgẽ.”—Matɩe 5:28.

15. Wãn to la d tõe n lak d mens ne pa vigsd manesem noyã tũub wɛɛngẽ?

15 Mak-kãngã wilgdame tɩ d pa segd abada n yĩm a Zeova noy yẽgã bõn-datl ye. Sɩd-sɩda, d pa segd n bao n paam Wẽnnaam lohormã ne d sẽn na n tall vɩɩm manesem sẽn zems nebã nifẽ bal ye. A Zezi wilgame tɩ woto yaa tudgri, n gom Wẽnnaam nimbãan-zoeerã la a nonglmã yelle. (Matɩe 12:7; Luk 6:1-11) D sã n tũud Biiblã noy yẽgã, d pa na n bao n tũ (bɩ n bao tɩ neb a taabã tũ) noy ka tɛk sẽn yaa maan woto, ra maan woto, ne pa-vigsdi, tɩ Biiblã zãmsg yaool n pa baood rẽ maaneg ye. Sẽn na n pak tõnd n yɩɩg yaa noy yẽg wala nonglmã la Wẽnnaam sakrã, lakae pa baleng sẽn pukd neb nifẽ bal ye.—Luk 11:42.

Sakrã bee nafa

16. Kõ-y makr kẽer sẽn wilgd Biiblã tõod sẽn tik noy yẽg zut to-to.

16 D sẽn maood n na n sak a Zeova wã, tara yõod tɩ d bãng t’a tõodã tika noyã yẽg-kãsems zutu. Wala makre, kiris-nebã segd n laka b mens ne bõn-naands pʋʋsgo, raglem la zɩɩmã rɩk-n-tʋm sẽn pa zemse. (Tʋʋma 15:28, 29) Yaa bõe n kɩt tɩ kiris-nebã tagsd woto yel-kãensã zutu? Tõnd segd n saka Wẽnnaam zãng-zãnga. D segd n yɩɩ kɩs-sɩd soab ne d kẽed-n-taagã, sẽn paase, ya a Zeova la vɩɩmã Kõta. (Sɩngre 2:24; Yikri 20:5; Yɩɩl Sõamyã 36:10) D sã n wʋmd noy yẽg kãensã võore, na n yɩɩ nana ne-d tɩ d sak la d tũ tõod nins sẽn tɩ loe ne-bã.

17. Nafa bʋs la d paamda, d sã n bãng Biiblã noy yẽg sõma la d tũ-ba?

17 Tõnd sã n bãng noy yẽgã sõma la d tũ-ba, d bãngdame tɩ b bee tõnd neer yĩnga. Naoor wʋsgo, tẽeb bark nins Wẽnnaam nin-buiidã sẽn tarã naaga ne nafa sẽn yaa vẽenese. Wala makre, neb nins sẽn lakd b mens ne sɩgaarã yũubã, sẽn tar vɩɩm manesem sẽn zemsã, la sẽn tar waoogr ne zɩɩmã sẽn pa reem yell Wẽnnaam nifẽ wã põsda bãas kẽere. Woto me, d sã n vɩɩmd tɩ zems ne Wẽnnaam sɩdã, tõe n nafa tõndo, ligdã, d zĩnd-n-taarã ne d taabã, la d zak pʋgẽ vɩɩmã wɛɛngẽ. Nafa buud fãa sẽn yaa vẽeneg wilgdame t’a Zeova noyã tara yõod la b sɩd zemsame. La pa nafa kãens sẽn yaa vẽenegã paoong n yaa bʋʋm kãseng ning sẽn kɩt tɩ d tũud Wẽnnaam noy yẽgã ye. Kiris-neb hakɩkã sakda a Zeova, b sẽn nong-a wã yĩnga, a sẽn zems ne b na balm-a wã yĩnga, la sẽn yaa rẽ maaneg la tɩrgã yĩnga.—Wilgri 4:11.

18. Tõnd sã n dat n yɩ kiris-neb sẽn tar barka, yaa bõe n segd n wilg d vɩɩmã sore?

18 D sã n bas tɩ Biiblã noy yẽg wilg-d sor vɩɩmã pʋgẽ, d na n paama vɩɩm manesem sẽn yaa sõma n yɩɩda, tɩ rẽ bal tõe n tak neb a taab n kẽes Wẽnnaam sorã pʋgẽ. Sẽn tar yõod n yɩɩda, tõnd vɩɩm manesmã waoogda a Zeova. D na n yãame t’a Zeova sɩd yaa Wẽnnaam sẽn tar nonglem sẽn dat tõnd neerã. Tõnd sã n dɩk sard sẽn zems ne Biiblã noy yẽgã la d ne a Zeova sẽn ningd tõnd bark to-to wã, d wat n neeme tɩ d pẽneg-a lame n paase. N-ye, sẽn paase, zems-n-taar ning sẽn naag ne nonglem d sẽn tar ne d saasẽ Ba wã pãng paasdame.

Y tẽrame bɩ?

• Noy yẽgr yaa bõe?

• Wãn to la noy yẽgã welg ne noyã?

• Bõe yĩng tɩ be nafr ne tõnd tɩ d tagsa wã la d manesmã tik noy yẽgã zutu?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri, seb-​neng 14]

A Wilson yaa kiris-ned sẽn yit Gana. B ra togs-a lame tɩ rasem a wãn pʋgẽ, b ra na n yiis-a-la tʋʋma. A tʋʋmã basg daare, b yeel-a lame t’a pek dɩrɛktɛɛrã mobilli. A Wilson sẽn yã ligd mobillẽ wã, a tʋʋmdã taoor soab a ye yeel-a lame tɩ yaa Wẽnnaam n da tʋm ligdã, b sẽn da rat n yiis a Wilson tʋʋm baraarã yĩnga. Baasg zãnga, a Wilson tũu Biiblã noy yẽgã pʋ-peelmã wɛɛngẽ n lebs dɩrɛktɛɛrã ligdã. Linga dɩrɛktɛɛrã t’a sũur yɩ noog wʋsgo, t’a yɩ tao-tao n kõo a Wilson tʋʋm wakat fãa yĩnga, la a ye paas-a naam t’a be sosiete wã zu-raoog rãmb sʋka.—Efɛɛz rãmba 4:28.

[Zĩ-gũbri, seb-​neng 15]

A Rukia yaa pag sẽn be Albani, sẽn zoe n wẽ yʋʋm 60. Zak pʋgẽ mo-yõsr yĩnga, maana yʋʋm 17, t’a pa gomd ne a saam-bi-raoogã ye. A sɩnga Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã n bãng tɩ kiris-neb hakɩkã segd n talla laafɩ ne b taabã, la b ra tall sũ-kẽk ye. A pʋʋsa yʋngã tõre, n vẽeg beoog n na n tɩ ges a saam-biigã. La a sẽn wa n debd a saam-biigã yirã t’a sũurã kiuusdame. A saam-biigã bi-pugl sẽn pak roogã n mik tɩ yaa a Rukia wã ling-a lame t’a sʋk a Rukia yaa: “Ãnd n ki? Yaa bõe la fo wa n maand ka?” A Rukia kosame n na n yã a saam-biigã. A maaga a yĩng n wilg-a t’a zãmsa Biiblã noy la a bãng a Zeova tɩ rẽ tus-a t’a rat tɩ b kõ taab sugr la b zems taaba. Yaa ne nintãm la b mobg taaba. B maana kibsa, b sẽn leb n zems taab woto wã yĩnga!—Rom dãmba 12:17, 18.

[Foto, seb-​neng 17]

Matɩe 5:27, 28

[Foto, seb-​neng 17]

Matɩe 5:3

[Foto, seb-​neng 17]

Matɩe 5:24

[Foto, seb-​neng 17]

‘A Zezi sẽn yã neb kʋʋngã, a rʋʋ tãng zug n zĩndi, la a karen-biisa kolga yẽnda. Dẽ, a yaaga a noor n zãms bãmba.’—MATƖE 5:1, 2.