Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

B segd n tika tẽebã tagsg sẽn yaa tɩrg zug bɩ?

B segd n tika tẽebã tagsg sẽn yaa tɩrg zug bɩ?

 B segd n tika tẽebã tagsg sẽn yaa tɩrg zug bɩ?

“‘Wẽn-tũudb’ wʋsg n lebgd tẽedb sẽn na yɩl n da wa tags ye.” Woto la Etazĩni tũudum lekoll taoor soab gʋls-yã. A paasa woto: “B ratame bal n sak bũmb fãa ‘ne tẽebo.’ ”

RẼ KƖTAME tɩ neb wʋsg sẽn yet tɩ b tara tũudmã pa rat n tags n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ b tẽedã, bɩ n bao n bãng b tẽebã sã n tara tikr sõma ye. Rẽnd pa lingri tɩ neb wʋsg pa rat n gom tũudum yell ye.

Zu-bʋko, manesem wala yimaas rãmb tũnugr tũudmã pʋgẽ, la pʋʋsg b sẽn togsd n yɩlemd ne zugã me kɩtdame tɩ ned pa tagsd tɩrg ye. Neb milyõ rãmb tũudmã tɛk yaa yel-kãensã, n paas ro-bɛd b sẽn me sõma, ne fẽneta sẽn maan ne vɩta sẽn yaa neeba, la mizik nood bala. Baa egiliiz rãmb kẽer sã n yetẽ tɩ b tẽebã tika Biiblã zugu, koɛɛg ning b sẽn taasd n yetẽ tɩ ‘tẽ a Zezi tɩ f na paam fãagrã’ pa tusd ned t’a zãms Biiblã sõma ye. Kẽer moona evãnzillã n tũnug ne laog sõngre, bɩ evãnzill sẽn tũnugd ne politikã n na n welg zu-loeesã. Rẽ fãa wata ne bõe?

Ned sẽn gʋlsd sɛb tũudmã yɛl wɛɛngẽ yeela woto Amerikdinoor yɛlã wɛɛngẽ: “Kiris-nedemdã . . . nong n yaa rok-m-zugẽ bũmbu, [la] a nebã pa paam zãmsg sõma tẽebã yɛl pʋgẽ ye.” Ned sẽn vaees yɛlã n ges zãaga zĩig meng n yeel tɩ Etazĩni yaa “tẽng sẽn tar neb sẽn pa mi sẽn be Biiblã pʋgẽ ye.” Togs sɩda, gom-kãensã yaa sɩd me ne tẽns a taab me sẽn tar kiris-nedemd ne yʋʋr balã. Woto me, tũudum wʋsg sẽn pa kiris-neb me pa tusd nebã tɩ b tags ye. Sẽn yaa lebende, b sẽn tusd nebã tɩ b maan bũmb nins n yɩɩd yaa yɩɩla, pʋʋsg b sẽn maand tɩ lebg minung zaalga la bʋgsg buud toor-toor sẽn tɩ loe ne tẽeb sẽn ka tikri, tɩ pa tũ ne tagsg sẽn yaa tɩrg ye.

La b vɩɩmã pʋgẽ, nin-kãens sẽn pa tagsd wʋsg n na n bãng b tũudmã tẽebã sã n zemsa kɛpɩ bɩ yaa sɩdã nong n tagsda yɛl a taab zut neere. Rẽ yĩnga, ned na gẽes sõma n yaool n da mubilli, sẽn na n wa baas n lebg mubill weong daar a yembre, n yaool masã n yeel a tũudmã wɛɛngẽ woto: ‘A sã n yɩɩ sõma ne mam doagdbã, rẽnd a yaa sõma ne maam me’ sɩda?

Tõnd sã n sɩd rat n ta Wẽnnaam yam, d segdame n maag d yĩns n ges bũmb nins d sẽn tẽed yẽ wɛɛngẽ wã sã n zemsa kɛpɩ. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ yẽ wakatẽ wã tũudum neb kẽer n da ‘wɩngd ne Wẽnnaam tʋʋmde, la b ka tar vẽnegr ye.’ (Rom dãmba 10:2) B tõe n dɩka nin-kãensã n mak ne ned b sẽn yao ligd t’a ning roog pẽntiiri, t’a nams wʋsg  n ning roogã pẽntiiri, la a sẽn pa kelg roogã soab goamã yĩnga, a pa tũnug ne pẽntiir ning b sẽn datã ye. Tõe tɩ pẽntiirã ningd sũur yaa noog ne a tʋʋmdã. La roogã soab sũur na n yɩɩ noog ne tʋʋmdã bɩ?

Yaa bõe la Wẽnnaam dat baleng hakɩkã wɛɛngẽ? Biiblã leokda woto: “Yõ wã yaa tɩrg Wẽnnaam tõnd Fãagda nifẽ, la a nooma bãmba. Bãmb datame tɩ neba fãa paam fãagre la b bãng sẽn yaa sɩda.” (1 Tɩmote 2:3, 4) Kẽer tõe n tagsame tɩ b pa tõe n bãng sẽn yaa sɩda, tũudmã ka tɛkã sẽn be rũndã-rũndã wã sʋk ye. La tags-y n gese: Wẽnnaam sã n dat tɩ nebã bãng sẽn yaa sɩda, rẽ yĩnga a sã n solg-a, yaa bũmb sẽn zems bɩ? Sã n yaa ne Biiblã yaa ayo, bala a yetame: “Fo sã n bao [Wẽnnaam], fo na n yã-b lame.”—1 Kɩbaya 28:9.

Wãn to la Wẽnnaam kɩtd tɩ neb nins sẽn baood-a ne pʋ-peelmã bãng-a? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n kõo leokre.