Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam vẽenemã yiisda likã!

Wẽnnaam vẽenemã yiisda likã!

 Wẽnnaam vẽenemã yiisda likã!

“Mam Wẽnnaam kɩtame tɩ mam lik lebg vẽenem.”—2 SÃMWƐLL 22:29.

1. Wãn to la vẽenemã tɩ loe ne vɩɩmã?

“WẼNNAAM yeelame: ‘Vẽenem, zĩndi!’ La vẽenem zĩndame.” (Sɩngre 1:3) Ne gom-kãensã sẽn tar pãngã, Sɩngr sebrã wilgdame tɩ ya a Zeova la vẽenemã yẽgre. Sã n da pa yẽ yĩnga, vɩɩm da pa na n zĩndẽ tẽng zug ye. A Zeova leb n yaa tẽebã vẽenem yẽgre, sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl n wilg tõnd sor d vɩɩmã pʋgẽ wã. (Yɩɩl Sõamyã 43:3) Rĩm a Davɩɩd wilgame tɩ tẽebã vẽenem tɩ loee wʋsg ne vɩɩmã, a sẽn wa n gʋls tɩ: “Tɩ bõe, vɩɩm ko-bundum zĩig bee ne yãmba. Yaa yãmb vẽenem pʋgẽ la tõnd tõe n yã vẽenem.”—Yɩɩl Sõamyã 36:10.

2. Wa a Poll sẽn wilgã, vẽenemã tɩ loee wʋsg ne bõe?

2 Yʋʋm 1 000 a Davɩɩd wakatã poore, tʋm-tʋmd a Poll goma naanegã kɩbar yelle. A sẽn gʋls kiris-neb tigingã sẽn be Korẽntã a yeelame tɩ: “Wẽnnaam . . . [n] yeel tɩ vẽenem na yãg lik pʋgẽ.” Rẽ poore, a Poll wilgame tɩ tẽebã vẽenem tɩ loee wʋsg ne bãngr ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã, n paas tɩ “bãmb kɩtame tɩ vẽenem yãg tõnd sũyã pʋsẽ tɩ wilg bãmb ziir sẽn yãgd Kirist pʋgẽ.” (2 Korẽnt dãmba 4:6) Wãn to la vẽenem kãng tat tõndo?

Biiblã yaa vẽenem taasda

3. Vẽenem bʋg la a Zeova tũnugd ne Biiblã n kõtẽ?

3 Pipi, a Zeova tũnugda ne a Gomdã sẽn yaa Biiblã n taasd tẽebã vẽenem. Tõnd sã n zãmsd Biiblã n paamd bãngr sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã, d basda a vẽenemã t’a yãg tõnd zutu. A Zeova tũnugda ne Biiblã n wat ne vẽnegr yɛl nins a sẽn dat n pidsã zutu, la a wilgd tõnd d sẽn tõe n maan a raabã to-to. Rẽ kɩtdame tɩ tõnd vɩɩmã tar võore, la a sõngd tõnd tɩ d pids d tẽebã ratem. (Koɛɛg Soaba 12:1; Matɩe 5:3, NW ) A Zezi wilga vẽeneg tɩ d segd n tɩgsa d tẽebã kom, a sẽn wa n lebs n dɩk a Moiiz Tõogã goamã n yeel woto wã: “A gʋlsame: Ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins sẽn yit Wẽnnaam noorẽ wã.”—Matɩe 4:4; Tõodo 8:3.

4. Wãn to la a Zezi yaa “dũniyã vẽenem”?

4 B sã n gomd a Zezi yelle, b gomda tẽeb vẽenem yelle. Sɩd me a yeelame tɩ yẽ mengã yaa “dũniyã vẽenem,” la a yeele: “Ned ninga sẽn tũud maam, a kõn kẽn lik pʋgẽ ye, la a na paam vɩɩm vẽenem.” (Zã 8:12)  Gom-kãngã sõngda tõnd tɩ d bãng t’a Zezi talla tʋʋm-kãsenga, sã n yaa ne taas ãdem-biisã sɩd ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã. Tõnd sã n dat n lak d mens ne likã la d kẽn Wẽnnaam vẽenemã pʋgẽ, d segd n kelga bũmb nins fãa a Zezi sẽn yetã, la d tũ a makrã ne a zãmsgã sẽn gʋls tɩ be Biiblã pʋgẽ wã neere.

5. A Zezi vʋʋgrã poore, zɩɩb bʋg n da zao a Zezi karen-biisã zutu?

5 Rasem a wãn sẽn deng a Zezi kũumã, a leb n wilgame tɩ yẽ mengã yaa vẽenem, n yeel a karen-biisã woto: “Vẽenem ket n bee yãmb sʋk wakat bilf bala. Bɩ y kẽn yãmb sẽn tar vẽenem wakate tɩ lik ra paam yãmb ye. Ned ninga sẽn kẽnd lik pʋgẽ ka mi a sẽn dabd zĩig ninga ye. Bɩ y tẽ vẽenem yãmb sẽn tar vẽenem wakate, tɩ yãmb tõe n yɩ vẽenem kamba.” (Zã 12:35, 36) Neb nins sẽn lebg vẽenemã kambã zãmsa Biiblã ‘goam sõma wã mamsgo.’ (2 Tɩmote 1:13, 14) Rẽ poore, b tũnuga ne goam sõma kãens n tak pʋ-peelem dãmbã tɩ b yi likẽ wã n tɩ kẽ Wẽnnaam vẽenemã pʋgẽ.

6. Sɩd kãseng bʋg la d yãt vẽenemã la likã wɛɛngẽ 1 Zã 1:5 pʋgẽ?

6 Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsa woto: “Wẽnnaam yaa vẽenem, la . . . lik ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.” (1 Zã 1:5) Ges-y welgr ning sẽn be vẽenemã la likã sʋkã. Tẽebã vẽenem yita a Zeova nengẽ, tɩ tẽebã lik pa tõe n lagem ne yẽ ye. Rẽnd likã yita ãnd nengẽ?

Tẽebã lik yẽgre

7. Ãnd soab n yaa sabab tɩ dũniyã be tẽeb lik pʋgẽ, la pãn-tusd-bʋg la a tara?

7 Tʋm-tʋmd a Poll sẽn gom “dũni kãnga wẽnnaam” yellã, ya a Sʋɩtãan Munaafɩɩk yell la a sẽn da gomdã. A yeelame me t’a ‘luda neb nins sẽn ka tẽebã yam tɩ b ra yã koe-nooga vẽenem sẽn pukd Kirist ziirã sẽn yaa Wẽnnaam wẽnega ye.’ (2 Korẽnt dãmba 4:4) Neb wʋsg yetame tɩ b tẽeda Wẽnnaam, la bãmb wʋsg sõorã sẽn tar paasgã pa tẽed t’a Sʋɩtãan Munaafɩɩk beeme ye. Bõe yĩnga? B pa rat n sak n deeg tɩ ned pãng sẽn yɩɩd ninsaal pãnga, la sẽn yaa wẽng beeme sẽn tar pãn-tusdg bãmb sẽn tagsd to-to wã zug ye. Baasg zãnga, wa a Poll sẽn wilgã, a Sʋɩtãan Munaafɩɩk beeme, la a sɩd tara pãn-tusdg nebã zutu, hal tɩ kɩt tɩ b pa tõe n yã sɩdã vẽenem ye. Pãn-tusdg ning a Sʋɩtãan sẽn tar ninsaalbã tagsg zugã yaa vẽeneg bãngr-gomdã bilgr pʋgẽ, sẽn yeel t’a ya a soab ning “sẽn belgd dũniyã fãa wã.” (Wilgri 12:9) A Sʋɩtãan tʋʋmã biis yĩnga, yɛl nins no-rɛɛs a Ezai sẽn deng n togsã pidsda ãdem-biisã fãa zut masã, sã n dok neb nins sẽn balemd a Zeova wã. A Ezai yeelame: “Gese, lik na n luda dũniyã, la lik sẽn yaa bida na n luda [tẽn-tẽnsã] nebã.”—Ezai 60:2.

8. Wãn to la neb nins sẽn be tẽebã lik pʋgẽ wã wilgd tɩ b menemame?

8 F sã n be lik bida pʋgẽ, f pa tõe n yã baa fʋɩ ye. F pa ne sorã, f pa mi f sẽn teesdẽ. Woto me, neb nins sẽn be tẽebã likẽ wã pa tar yam-vẽenem ye, la tao-tao tɩ b menemã tẽebã wɛɛngẽ. Tõeeme tɩ b wa ye pa tõe n bãng sɩdã ne ziri wã, sõma wã ne wẽngã n welg ye. No-rɛɛs a Ezai goma neb nins sẽn be lik woto buud pʋgẽ wã yelle, a sẽn wa n gʋls tɩ: “Toog bee neb nins sẽn boond wẽng tɩ sõama la b boond sõama tɩ wẽnga zutu, la sẽn tekd lik ne vẽenem la b tekd vẽenem ne likã, la sẽn tekd toog ne noogo la b tekd noog ne toogã.” (Ezai 5:20) Neb nins sẽn be tẽebã lik pʋgẽ wã, likã wẽnnaam a Sʋɩtãan Munaafɩɩk n tar pãn-tusdg b zutu, la woto yĩnga, b zãra ne vẽenemã la vɩɩmã yẽgre.—Efɛɛz rãmba 4:17-19.

Yik likẽ wã n wa vẽenemẽ wã yaa toogo

9. Bõe n wilgd tɩ wẽng maandbã nonga lik sɩd-sɩdã la tẽebã lika?

9 Kɩs-sɩd soab a Zoob wilgame tɩ wẽng maandbã nonga lik sɩd-sɩda, a sẽn wa n yeel tɩ: “Nin-yoaad gũuda zĩ-sobd n tagsdẽ tɩ ned  ka na n yã-a ye. Yẽ pinda a nenga.” (Zoob 24:15) Wẽng maandbã bee tẽeb lik pʋgẽ me, la lik a woto tõe n talla pãng wʋsg ned zugu. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ raglmã, wagdmã, rat-tɩ-loogã, rã-yũurã, nin-tʋʋrã la wẽgbã yaa yɛl sẽn wae, neb nins sẽn lʋɩ likã bẽdg pʋgẽ wã sʋka. La ned ning fãa sẽn wat Wẽnnaam Gomdã vẽenemẽ tõe n toeemame. Tʋm-tʋmd a Poll lɛtr ning a sẽn taas Korẽnt dãmbã wilgda vẽeneg tɩ toeeng kãng tõeeme. Korẽnt kiris-neb wʋsg ra yaa neb sẽn minim n tʋmd likã tʋʋma, la a Poll yeela woto bãmb wɛɛngẽ: “Yãmb kẽer da yaa woto, la yãmb paama pekre, yãmb welgame tɩ yɩ sõama, la yãmb lebga tɩrs Zusoab a Zezi Kirist yʋʋra yĩnga, la ne tõnd Wẽnnaam Sɩɩga pãnga.”—1 Korẽnt dãmba 6:9-11.

10, 11. a) Wãn to la a Zezi tall sõmblem ne raoa, n sãoog a zondo? b) Bõe yĩng tɩ neb wʋsg pa nong vẽenemã?

10 Ned sã n yi lik bida pʋgẽ n tɩ kẽ vẽenem pʋgẽ, a ninã segd n minima vẽenemã bilf-bilfu. Betsaida, a Zezi puka zoang nini, la pa yɩ vugr yell ye. “Bãmb gãda zõanga nug n tɛ-a n yi tẽnga pʋgẽ n tʋbs kolkood n ning a nina n tik-a ne b nusi n sok-a a sã n yãta bũmbu. Yẽ gesame n leoke: ‘Mam yãta neb sẽn kẽnda, la b wẽnda wa tɩɩse.’ A Zezi leb n tika yẽ nina ne b nus yɛsa. La zõanga sẽn ges kuii, a nina pukame t’a yã vẽenega.” (Mark 8:23-25) Yaa wa a Zezi puka rao wã nin bilf-bilfu, tɩ rao wã tõog n minim wĩntoogã vẽenem. Mams-y n ges ra-kãngã sũ-noog a sẽn wa n tõog n neẽ wã!

11 Baasg zãnga, neb nins b sẽn sõng bilf-bilf tɩ b yi tẽebã likẽ n kẽ sɩdã vẽenemẽ wã sũ-noog yɩɩda ra-kãngã sũ-noogã. D sã n get nin-kãens sũ-noogã, d tõe n sʋka d mens n gese yaa bõe yĩng tɩ neb wʋsg pa nong vẽenemã. A Zezi wilga rẽ võor woto: “La bʋʋd kãng yaa tɩ vẽenem waa dũniyã zugu, la neba nonga likã n yɩɩd vẽenem, bãmb tʋʋma sẽn yaa wẽnsa yĩnga. Tɩ bõe, ned ninga fãa sẽn maan wẽnga, a kisgda vẽenem, la a ka wat vẽenemẽ, t’a tʋʋma puk ye.” (Zã 3:19, 20) N-ye, neb wʋsg nonga ‘wẽng maanego,’ wala makre raglmã, wẽgbã, ziri yagbo, zãmb la wagdem, sẽn paase, a Sʋɩtãan tẽeb likã yaa zĩig sẽn zems ne-b tɩ b maand b sẽn date.

D kẽng taoor vẽenemã pʋgẽ

12. Tõnd sẽn wa vẽenemã pʋgẽ wã nafa tõnd wãn to?

12 Tõnd sẽn wa n bãng vẽenemã tɛka, bõe toeeng la tõnd mengã maan-yã? Wakat ninga yaa sõma tɩ d tags n ges tẽeb bɩʋʋng ning tõnd sẽn maana. Minim-wẽns bʋs la d lak d mens ne? D vɩɩmã zu-loe-bʋs la d tõog n welge? Wãn to la tõnd sẽn geend n na n maana toeem-yã? Ne a Zeova pãng la ne a vʋʋsem sõngã sõngre, d tõe n ket n maanda toeeng d zʋgã pʋgẽ, la d sẽn nong n tagsd to-to wã pʋgẽ, tɩ rẽ wilg tɩ d sakda vẽenemã. (Efɛɛz rãmba 4:23, 24) A Poll yeela woto rẽ wɛɛngẽ: “Yãmb da yaa lika la masã yãmb yaa vẽenem Zusoaba maasem yĩnga. Bɩ y kẽn wa vẽenem kamba. Tɩ bõe, vẽenem biis yaa sõmblem la tɩrlem la sɩda.” (Efɛɛz rãmba 5:8, 9) D sã n bas t’a Zeova vẽenemã wilg-d sore, d na n paama saagr tɩ d vɩɩmã tall bõn-datla. Sẽn  paase, tõnd sã n toeem woto, noogda a Zeova sũur wʋsgo, la noogd neb nins sẽn gũbg tõndã me sũyã.—Yelbũna 27:11.

13. Wãn to la d tõe n wilg d mi-beoog ne a Zeova vẽenemã, la bõe n yaa tɩlae, d sã n dat n maan woto?

13 D wilgda d mi-beoog ne d vɩɩmã sẽn tar sũ-noog n yɩɩda, d sẽn pukd a Zeova vẽenemã, n dɩkd tõnd sẽn zãms bũmb ning Biiblã pʋgẽ wã n wilgd tõnd zakã neba, d zo-rãmb la d yagsã. (Matɩe 5:12-16; 24:14) Ne neb nins sẽn zãgsd kelgrã, tõnd moonegã, n paas d sẽn kõt mak-sõng d kiris-ned vɩɩmã pʋgẽ wã lebgda bũmb sẽn ningd-b taale. A Poll wilgda woto: “Bɩ y mak n bãng sẽn tat Zusoaba yam, la y ra lagem ne lik tʋʋma sẽn ka yõoda ye, la bɩ y wilg tɩ b ka zems ye.” (Efɛɛz rãmba 5:10, 11) Wakat ninga, yɩl n sõng neb a taabã tɩ b bas likã n yãk vẽenemã baoodame tɩ d tall raoodo. Sẽn tar yõod n yɩɩda, rẽ baoodame tɩ d tall nimbãan-zoeere, la d ges d taabã yelle, la d tʋlg ne d sũur fãa n taas-b sɩdã vẽenem tɩ naf-b wakat sẽn kõn sa yĩnga.—Matɩe 28:19, 20.

Gũus-y ne belgr vẽenemã!

14. Vẽenemã wɛɛngẽ, yaa keoog-bʋg la d segd n tũ?

14 Ne neb nins sẽn be mogr zug lik wakatã, vẽenem buud fãa bee yamleoogo. Pĩndã, bugum la b ning Ãngeletɛɛr mogr noor geemdã zĩ-zãntg zut sẽn na yɩl n wilg zĩig ning nebã sẽn tõe n paam n kogl b mens seb-bɛdã wakate. Koom kogend pʋgẽ so-toagdbã ra tara mi-beoogo, vẽenem kãens sẽn da wilgd-b sor hal tɩ b wa ta mogrã noor ne laafɩ wã yĩnga. La bug rãmb kẽer da yaa belgr bug rãmba, wagda sẽn widgd n belgd neba. Koom kogend wʋsg ra pa tat mogrã noor ne bãan ye, b ra tudgda sor n tʋgd n fãood mogr noor pĩisã, tɩ wagda wã wa zu teedã sẽn be koglgã pʋgẽ wã. Dũni kãngã sẽn belgd nebã pʋgẽ, d segd n gũusame n da wa bas tɩ belgr vẽenem wa tudg tõnd tɩ d bõr tẽebã wɛɛngẽ ye. Biiblã yeta tõnd tɩ “Sʋɩtãana toeemda a meng n lebgd vẽenem malɛka.” Woto me, a sõgen dãmbã, sɩdã kɩɩsdb sẽn naage, yaa “belgr tʋm-tʋmdba,” sẽn ‘toeemd b mens n lebgd wa tɩrlem tʋm-tʋmdba.’ Tõnd sã n ket n deegd nin-kãensã buudã tagsa sẽn pa sɩdã, d bas-yardã ne Biiblã sẽn ya a Zeova sɩd Gomdã pãng tõe n boogame tɩ d tẽebã wa ki.—2 Korẽnt dãmba 11:13-15; 1 Tɩmote 1:19.

15. Bõe n na n sõng tõnd tɩ d pa ‘sor ning sẽn tar n dabd vɩɩmã zĩigẽ wã’ zugu?

15 Yɩɩl gʋlsdã gʋlsa woto: “Yãmb goama yaa mam nao wã fɩtla la m sor vẽenem.” (Yɩɩl Sõamyã 119:105) Vẽenega, ‘sor sẽn yaa bãaneg sẽn dabd vɩɩm zĩigẽ wã,’ yaa tõnd nonglem Wẽnnaam a Zeova n vẽnegd-a. Sɩd me, “bãmb datame tɩ neba [buud] fãa paam fãagre la b bãng sẽn yaa sɩda.” (Matɩe 7:14; 1 Tɩmote 2:4) Biiblã noy tũub na n sõnga tõnd tɩ d ra bas so-bãanegã n tɩ kẽ likã soyẽ ye. A Poll gʋlsa woto: “Gʋlsg Sõamyã zãnga yaa Wẽnnaam n kõ tõndo: la a bee bark zãmsg yĩnga, la tɩ wilg ned a kongre, la saglg yĩnga, la tɩ zãms tɩrlem.” (2 Tɩmote 3:16) D sẽn bɩt tẽebã wɛɛngẽ wã sasa, d paamda Wẽnnaam Gomdã zãmsgo. Ne Wẽnnaam Gomdã maasem, d tõe n demsa d mens ne saglse, la sã n yaa tɩlae, tigingã kãsem dãmb sẽn tar nonglmã na n dems-d-la ne saglse. Woto me, d tõe n demsa yɛlã n sak tɩrlem pʋgẽ kiblgã ne sik-m-meng sẽn na yɩl n ket n kẽnd vɩɩmã sor zugu.

D kẽn vẽenemã pʋgẽ ne mi-beoogo

16. Wãn to la d tõe n tall mi-beoog ne a Zeova sẽn kõ-d vẽenemã?

16 Wãn to la d tõe n wilg tɩ d tara mi-beoog ne a Zeova sẽn kõ-d vẽenemã? Zã sak a 9 yeta tõnd t’a Zezi maaga rao sẽn dog ne zondo, tɩ rao wã wilg a mi-beoogo. Wãn to? A tẽeme t’a Zezi yaa Wẽnnaam Biribla, n togs zãma wã taoor t’a Zezi yaa “no-rɛɛsa.” Sẽn paase, a goma ne raood n kɩɩs neb nins sẽn mak n na n paoog a Zezi yel-solemdã. (Zã 9:17, 30-34) Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr boola kiris-neb sẽn zae ne vʋʋsem sõngã tiging tɩ “nin-daadse.” Bõe yĩnga? Yaa b sẽn tar mi-beoog wa rao ning sẽn da rog ne zond n wa paam maagrã yĩnga. B wilgame tɩ b tara mi-beoog ne a Zeova, sẽn yaa b neer Maandã, b sẽn ‘wilgd sẽn boola bãmb tɩ b yi lik pʋgẽ n kẽ bãmb vẽenem kãsenga pʋgẽ wã bõn-sõama wã fãa’ wã yĩnga. (1 Pɩɛɛr 2:9; Kolos rãmba 1:13) Neb nins sẽn saagd n na n vɩɩmd tẽng zugã me tara mi-beoog woto, n sõngd b saam-biis sẽn zae ne vʋʋsem sõngã n moond a Zeova “bõn-sõama” wã zãma wã. Ad sɩd yaa zu-noog sẽn pa tõe n bãng n bilg la Wẽnnaam kõ ãdem-biis sẽn pa zems zãngã!

17, 18. a) Zɩɩb bʋg n zao ned fãa zugu? b) Kiris-ned fãa segd n dɩka a Tɩmote togs-n-taar n lak a meng ne bõe?

17 Yaa tɩlae tɩ d tall mi-beoog ne sɩdã vẽenem ne d sũyã fãa. Tẽeg-y tɩ tõnd ba a yembr pa rog ne sɩdã bãngr ye. Kẽer bãng-a-la b sẽn wa n lebg kãsemba, n yɩ tao-tao n yã tɩ vẽenemã tara yõod n yɩɩd likã. Neb a taab paama zu-no-kãsenga, n paam tɩ roagdb sẽn zoet Wẽnnaam wub-ba. Ne nin-kãens rãmbã, sɩdã vẽenem tõe n lebga wa bõn-zaalg nana-nana. Kaset soab a yembr roagdb n balemd a Zeova t’a ra nan pa rog ye. A sak n deegame tɩ kaoosame t’a yaool n wa bãng sɩdã b sẽn zãms-a hal a yãadem wakatã võor la a yõod zãng-zãnga. (2 Tɩmote 3:15) D yaa kom-bɩɩs tɩ d kʋʋlame me, tõnd ned kam fãa segd n talla mi-beoog wʋsg ne sɩdã a Zeova sẽn pukã.

18 Bi-bɩɩg a Tɩmote paamame tɩ b zãms-a “Gʋlsg Sõamyã” hal a yãadem wakate, la ya a sẽn modg a koe-moonegã tʋʋmd pʋgẽ wã n kɩt t’a tõog n lebg kiris-ned sẽn bɩ n tõe masã n sõng tʋm-tʋmd a Polle. (2 Tɩmote 3:15) A Poll sagl-a-la woto: “Nang pãng n ta Wẽnnaam yam n yɩ tʋm-tʋmd sẽn kõn zoe yãnd ye, la sẽn togsd sɩd koɛɛga tɩrg bala.” Wala a Tɩmote, bɩ tõnd fãa lak d mens ne bũmb ning fãa sẽn tõe n kɩt tɩ d zoe yãnde, bɩ n kɩt t’a Zeova zoe yãnd tõnd wɛɛngẽ!—2 Tɩmote 2:15.

19. a) Wala a Davɩɩde, bõe la tõnd fãa tar bʋʋm n na n yeele? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

19 D tara bʋʋm wʋsg n na n pẽg a Zeova, a sẽn kõ tõnd a sɩdã vẽenemã. Wala rĩm a Davɩɩde, d yetame: “Zusoaba, yãmb yaa mam vẽenem. Mam Wẽnnaam kɩtame tɩ mam lik lebg vẽenem.” (2 Sãmwɛll 22:29) La d segd n gũusame n da yɩ sek-m-mens rãmb tɩ rẽ tõe n kɩtame tɩ d wa leb likã pʋgẽ b sẽn da fãag tõnd n yiisẽ wã. Woto yĩnga, sõsg ning sẽn pʋgdã na n sõnga tõnd tɩ d bãng tõnd sẽn get sɩd ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã yõod d vɩɩmã pʋgẽ sẽn ta zĩig ninga.

Bõe la y zãms-yã?

• Wãn to la a Zeova kõt tẽebã vẽenem?

• Zu-loe-bʋs la tẽebã lik sẽn gũbg tõndã wat ne?

• Yel-bʋs la d segd n gili?

• Wãn to la d tõe n wilg d mi-beoog ne sɩdã vẽenem?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 23]

Vẽenem sɩd-sɩdã la tẽebã vẽenem yita a Zeova nengẽ

[Foto, seb-neng 25]

Wa a Zezi sẽn puk zoangã nin bilf-bilfã, yaa woto me la a sõngd tõnd tɩ d yi tẽebã likẽ