Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam noyã tõe n nafa yãmba

Wẽnnaam noyã tõe n nafa yãmba

 Wẽnnaam noyã tõe n nafa yãmba

SÃMBG sẽn ka be, y miime tɩ yaa yam ning rũmsã sẽn dog ne wã bal n so b manesmã. Neba maana masĩn dãmb wʋsg sẽn na yɩl tɩ b tũ noyã. La sã n yaa ne ninsaalbã yaa noy n wilgd-b sore. Wãn to la d tõe n sɩd bãng tɩ yaa woto? Be neere, a Zeova sẽn yaa no-tɩrsã soabã togsa woto a sẽn wa n naan pipi ninsaalbã: “Tɩ d naan ninsaal t’a yɩ wa tõndo n wẽneg tõndo.” Ninsaal nin pa tõe n yã a Naandã ye. A pa tar yĩn-nems wa tõnd ye. La tõnd yaa a ‘wõnego,’ d sẽn tõe n puk a zʋg-sõama wã yĩnga. Ninsaalbã tara tõog n na n bas tɩ noy wilg b vɩɩmã sore, tɩ zems ne b sẽn tagsd tɩ yaa no-tɩrsã. A Zeova ra kɩtame tɩ b gʋls no-kãens wʋsg a Gomdã pʋgẽ.—Sɩngre 1:26; Zã 4:24; 17:17.

Ned tõe n yeela woto: ‘La Biiblã tara noy kobse. M pa tõe n bãng b fãa ye.’ Yaa sɩda. La tags-y woto zugu: Wẽnnaam noyã fãa bee nafre, la kẽer n yaa kãsems n yɩɩd b taaba. Y tõe n yãa woto Matɩe 22:37-39 pʋgẽ. Beenẽ a Zezi wilgame t’a Moiiz Tõogã pʋgẽ, tõod la  noy n da be be n yaa kãsems n yɩɩd b taaba.

Noy nins sẽn yaa kãsems n yɩɩdã yaa bʋse? Biiblã no-kãsems yaa b rãmb nins sẽn tar loees vẽeneg ne tõnd zems-n-taarã ne a Zeova wã. Tõnd sã n tũ no-kãens ne d sũyã fãa, Naandã na n talla pãn-tusdg sẽn yaa kãseng tõnd sũur kasetã sẽn yaa wa sor-wilgdã zugu, n yɩɩd bũmb a to buud fãa. Sẽn paase, noy n be n tar pãn-tusdg tõnd manesmã ne neb a taabã zutu. B tũub na n sõnga tõnd tɩ d ra tall maam-nandã manesem ye, yaa woto la d boond-a tɩ pa woto me.

Bɩ d sɩng ne sɩd nins sẽn yaa kãsems n yɩɩdã a yembr sẽn be Biiblã pʋgẽ. Sɩd kãng yaa bʋgo, la wãn to la a tar pãn-tusdg tõnd zugu?

“Zãntlem sẽn ka to Soab tẽngã fãa zugu”

Gʋlsg Sõamyã wilgda vẽeneg t’a Zeova yaa tõnd Naand Kãsenga, Wẽnnaam Sẽn-tõeyã-fãa. Ned ba a yembr pa tol n tõe n ta-a bɩ n deeg a zĩig ye. Woto yaa sɩd kãseng b sẽn gʋls tɩ be Biiblã pʋgẽ.—Sɩngre 17:1; Koɛɛg Soaba 12:1.

Yɩɩlã sebr gʋlsd a yembr yeela woto a Zeova wɛɛngẽ: “Foo f yembr bal n yaa Zãntlem sẽn ka to Soab tẽngã fãa zugu.” Pĩnd wẽndẽ rĩm a Davɩɩd yeela woto: “Yaa yãmb n yaa rĩm n so fãa.” La no-rɛɛs a Zeremi b sẽn mi sõma wã gʋlsa woto: “Zusoaba, a to ka be sẽn wẽnd yãmb ye. Yãmb yaa kãsenga la y yʋʋra yaa kãseng n tar pãnga.”—Yɩɩl Sõamyã 83:18, NW; 1 Kɩbaya 29:11; Zeremi 10:6.

Wãn to la d segd n tũ sɩd kãensã sẽn tɩ loe ne Wẽnnaamã d vɩɩmã pʋgẽ daar fãa?

Ned ning sẽn sɩd segd n tall yõod n yɩɩg tõnd vɩɩmã zugã yaa vẽenega: yaa tõnd Naandã sẽn leb n yaa d vɩɩm Kõtã. Rẽ yĩnga, woto pa segd n kɩt tɩ d ra bao n tak nebã yam n sik tõnd mens zutu, baa yʋ-baoor manesem kãng sã n tar pãng neb kẽer nengẽ n yɩɩd b taaba? No-kãseng sẽn pukd yam wilgdame tɩ d “maan fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.” (1 Korẽnt dãmba 10:31) No-rɛɛs a Daniɛll kõo mak-sõng rẽ wɛɛngẽ.

Biiblã yeta tõnd tɩ vugri, Babilon rĩm a Nebukadnezaar zãmsa zãmsd sẽn nams-a, t’a kos tɩ b wilg-a zãmsdã võore. Neb a taabã pa bãng zãmsdã võor ye, t’a Daniɛll togs rĩmã a sẽn da rat n bãngã tɩ zems kɛpɩ. A Daniɛll pẽga a meng rẽ yĩng bɩ? Ayo, a maaname tɩ ziirã kẽng ‘Wẽnnaam sẽn be yĩngr n pukd sãmbdã’ zugu. A Daniɛll paasame: “Ka mam yam n yɩɩd neb a taaba tɩ b vẽneg maam ne yel-kãnga ye.” A Daniɛll da yaa rao sẽn tũud noyã. Rẽnd pa lingri, b sẽn wilg a Daniɛll a sebrã pʋgẽ naoor a tãab t’a yaa Wẽnnaam ‘nin-nongrã’ ye.—Daniɛll 2:28, 30; 9:23; 10:11, 19.

Y sã n dɩk a Daniɛll togs-n-taare, na n naf-y lame. D sã n tũud a Daniɛll makre, yaa bũmb ning sẽn tusd tõndã n tar yõod n yɩɩda. Ãnd la y segd n waoog y sẽn maand bũmb ninga fãa pʋgẽ? Baa yãmb sẽn be zĩig ningã sẽn yaa to-to fãa, y tara tõog n tõe n tʋm tɩ zems ne Biiblã no-kãseng kãngã: Ya a Zeova la Soaal sẽn yaa Naab sẽn ka to wã. Yãmb sã n maand woto, y na n yɩɩ a ‘nin-nongre.’

 Masã bɩ d ges no-kãsems a yiib sẽn tõe n wilg tõnd sore, d manesmã ne neb a taabã pʋgẽ. Zĩig fãa nebã sẽn nong n tagsd b mens yell n yɩɩdã taoore, noyã sakr tõe n yɩɩ toog vɩɩmã nen-kãngã pʋgẽ n yɩɩda.

“Sik-m-meng yam”

Neb nins sẽn ningd b mens taoorã zɩ n ges tɩ rẽ sek-b lame ye. Neb wʋsg ratame tɩ b vɩɩmã yɩ noog n yɩɩg woto, la yaa masã la b rat-a. Ne bãmba, sik-m-mengã yaa pãn-komslem. B geta maag-m-mengã wa bũmb neb a taabã bal sẽn segd n talle. Sã n wa yaa lʋɩ taoorã wɛɛngẽ, bũmba fãa segda maaneg ne-ba. Yãmb tagsdame tɩ y tõe n talla manesem zẽng bɩ?

Wẽnnaam sõgen dãmbã segda manesem kãngã daar fãa, la a pa segd n mad-b ye. Kiris-neb sẽn zaeyã saka noor ning sẽn yet tɩ “ka ned ninga sẽn wilgd a meng zemsgã n tat Wẽnnaam yam ye, yaa Zusoaba sẽn wilgd t’a soab zemsame wã.”—2 Korẽnt dãmba 10:18.

Noor ning sẽn be Filip rãmba 2:3, 4 pʋgẽ wã tũub na n sõng-d lame. Verse kãng sagenda tõnd woto: “Da maan-y bũmb ba a yembr ne zabre walla wilg-m-meng ye, la bɩ ned kam fãa tẽ ne sik-m-meng yam tɩ neba fãa yɩɩda yẽnda.” Woto, ‘yãmb ned kam fãa pa na n ges a meng yell bal ye, la y na n gesa y taab yell me.’

Ned sẽn tall tagsg sẽn zems a meng zug la sẽn ges a meng wa sẽn segd yɩɩ a Zedeõ sẽn yɩ pĩnd Hebre rãmbã bʋ-kaood a yembrã. A pa bao  n na n yɩ Israɛll taoor soab ye. La b sẽn wa n yãk a Zedeõ t’a lʋɩ taoorã, a yeelame t’a pa zems ne zu-no-kãngã ye. “Mam buuda yaa naong rãmb n yɩɩd Manase buuda fãa. La mam yaa bilf n yɩɩd neb nins fãa sẽn be m ba zakẽ wã,” woto la a wilg-yã.—Bʋkaoodba 6:12-16.

Sẽn paase, a Zeova sẽn kõ a Zedeõ tõogr poore, Efrayim dapã yika zabr ne-a. Manesem bʋg la a Zedeõ tall-yã? A basame t’a tõogrã kɩt t’a wuk a meng bɩ? Ayo. A leoka ne sũ-bʋgsem, n gil yel-beedo. A yeelame tɩ: “Bũmb ninga mam sẽn maana taa yãmb sẽn maana sɩda?” A Zedeõ ra yaa sik-m-meng soaba.—Bʋkaoodba 8:1-3.

Yaa sɩd t’a Zedeõ vɩɩmda hal pĩnd wẽndẽ, la tara yõod tɩ d vaees a kɩbarã. Y na n yãame t’a Zedeõ ra tara manesem sẽn yaa toor fasɩ ne d sẽn nong n ne rũndã-rũndã wã, la a vɩɩmdame tɩ zems ne rẽ, tɩ naf-a.

Nebã sẽn nong n get b mens yell balã tõe n kɩtame tɩ d pa ges d mengã tɩ zems ye. Biiblã noy remsda tagsg sẽn golem a woto. No-kãens zãmsda tõnd tɩ d bãng tɩ d sɩd tara yõod Naandã la neb a taabã taoore.

D sã n tũud Biiblã noyã, d tõogdame n da tall maam-nand manesem ye. D leb n pa basd tɩ d yĩn-sidg bɩ d zʋgã wilg-d sor ye. Tõnd sã n zãmsd no-tɩrsã n paasdẽ, d bãngda no-kãens Soabã me n paasdẽ. N-ye, zemsame tɩ d modg n gũus n bãng Wẽnnaam noyã sõma, d sã n wa karemd Biiblã.—Ges-y zĩ-gũbrã.

A Zeova maana ninsaalbã tɩ b yɩɩd rũmsã sẽn pʋd n pa tagsdẽ wã. Wẽnnaam daabã maaneg baoodame tɩ d tũ a noyã. Woto, d tõe n kell n talla d sũur kasetã sẽn yaa so-wilgd sẽn na n wilg tõnd sor n tɩ kẽes Wẽnnaam dũni paalgã pʋgẽ wã t’a ket n tʋmd sõma. Biiblã kõta tõnd bʋʋm tɩ d gẽeg dũni paalg tẽngã gill zug ka la bilfu, tɩ ‘tɩrlem na n zĩnd a pʋgẽ.’—2 Pɩɛɛr 3:13.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 6]

Biiblã noy kẽer sẽn sõngde

Zakã pʋgẽ:

“Bɩ ned kam fãa ra bao a meng sõngr bal ye, la bɩ ned kam fãa bao a taab sõngr me.”—1 Korẽnt dãmba 10:24.

“Nonglem . . . ka baood a meng sõngr bal ye.”—1 Korẽnt dãmba 13:4, 5.

“Bɩ yãmb ned kam fãa nong a pag wa a menga.”—Efɛɛz rãmba 5:33.

“Pagba, bɩ y sak y sɩdba.”—Kolos rãmba 3:18.

“Kelg f ba sẽn doga foomã. F ma sã n kʋʋl bɩ f ra paoog-a ye.”—Yelbũna 23:22.

Lekollẽ wã, tʋʋmã zĩigẽ bɩ ligdã baoobẽ:

“Zusoaba ka nong zãmb kilo ye . . . Nin-wẽng tʋʋm yaood yaa belgre.”—Yelbũna 11:1, 18.

“Ned ninga sẽn da zuuda, bɩ a ra le zu ye, bɩ a maan nug tʋʋmd sẽn yaa sõama.”—Efɛɛz rãmba 4:28.

“Ned sã n ka rat n tʋm, bɩ a ra rɩ me ye.”—2 Tesalonik rãmba 3:10.

“Yãmb sẽn maand bũmb ninga fãa, bɩ y maan ne y sũyã fãa Zusoaba yĩnga.”—Kolos rãmba 3:23.

“Tõnd tara sũur-kaset sõma, tõnd sẽn dat n maan bũmb fãa [“ne pʋ-peelem,” NW ] tɩ zemsa yĩnga.”—Hebre dãmba 13:18.

D manesmã ne arzɛgsã:

“Sẽn dat n lebga arzɛk soab tao-tao ka na n põs toog ye.”—Yelbũna 28:20.

“Ned sã n nong ligdi, ligd ka sekd-a ye.”—Koɛɛg Soaba 5:9.

Tagsg sẽn zems f meng zugu:

“F sã n baood pẽgr wʋsg me ka sõama ye.”—Yelbũna 25:27.

“Bas tɩ sãan pẽg foom la f ra pẽg f meng ye.”—Yelbũna 27:2.

“Mam yeta ned kam fãa sẽn be yãmb sʋka t’a ra tags tɩ yẽ yaa sõama n yɩɩd sẽn zems ye.”—Rom dãmba 12:3.

“Ned sã n tẽed t’a yaa bũmbu n yaool n yaa zaalem bala, a belgda a menga.”—Galat dãmba 6:3.

[Foto, seb-​neng a 5]

A Daniɛll pẽga Wẽnnaam wa sẽn segde

[Foto, seb-​neng a 7]

D sã n tall manesem ne neb a taabã tɩ zems ne Wẽnnaam noyã, sõngd n waa ne zems-n-taar sẽn be yamleoog la sũ-noogo

[Fotã sẽn yitẽ, seb-​neng a 7]

U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./Robert Bridges