Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sɩdã yõod ne yãmb taa zĩ-bʋgo?

Sɩdã yõod ne yãmb taa zĩ-bʋgo?

 Sɩdã yõod ne yãmb taa zĩ-bʋgo?

“Yãmb na bãng sɩda, la sɩda na kõ yãmb lohorem [“paam-m-menga,” NW ].”—ZÃ 8:32.

1. Wãn to la a Pɩlat sẽn tũnug ne gom-biig ning sẽn yaa “sɩda” yaa toor ne a Zezi sẽn tũnug ne-a to-to wã?

“SƖD yaa bõe?” A Pɩlat sẽn da wa n sʋkd sʋk-kãngã wã, a sẽn da gomd to-to wã, wõnda wa sẽn pak-a wã ra pa sɩd takɩ yell ye. La a Zezi yẽ ra yeela woto: “Ad bũmb ning yĩng mam sẽn dogã, la bũmb ning yĩng mam sẽn wa dũni wã: Yaa tɩ kɩs sɩdã kaseto.” (Zã 18:37, 38, Kãab-paalgã Koe-noogo) Sẽn yaa lebend ne a Pɩlate, a Zezi togs n welgame n yeel tɩ “sɩdã.” A ra gomda sɩd ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã yelle.

Dũniyã tagsg ne sɩdã

2. A Zezi gom-bʋg n wilgd sɩdã yõodo?

2 A Poll yeelame: “Ka fãa n tar tẽeb ye.” (2 Tesalonik rãmba 3:2) Yaa woto me ne sɩdã. B sã n togs neb wʋsg sɩd ning sẽn tik Biiblã zugã, b yãkdame n pa na n deeg-a ye. Mik a tara yõod wʋsgo! A Zezi yeelame: “Yãmb na bãng sɩda, la sɩda na kõ yãmb lohorem [“paam-m-menga,” NW ].”—Zã 8:32.

3. Keoog-bʋg la b kõ belgr zãmsgã wɛɛngẽ tɩ d segd n tũ?

3 Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ d pa tõe n yã sɩdã ninsaalbã tags-bɛd la b rog-n-mik pʋgẽ ye. (Kolos rãmba 2:8) Sɩd me zãms-kãens belgda neba. A Poll yeela Efɛɛz kiris-nebã tɩ b gũus tɩ b sã n tẽ zãms-kãense, b na n wa lebga wa kom-peels tẽebã wɛɛngẽ, “sẽn sakd kareng buud toor-toor wa sobg sẽn dɩkd bũmbu, la neba belgre la b sɩlem wẽnga b sẽn baood weer tɩ belg neba.” (Efɛɛz rãmba 4:14) Rũndã-rũndã, yaa Wẽnnaam sɩdã kɩɩsdb tudgr goam n wat ne “neba belgre.” Tudgr goam a woto golemda sɩdã t’a lebg ziri, n kɩt tɩ b sak ziri wã wa sɩda. Sẽn na yɩl n bãng sɩdã sɩlem manesem a woto taoore, rɩlla d vaees Gʋlsg Sõamyã neere.

Kiris-nebã, la dũniyã

4. Ãnd n tõe n paam sɩdã, la bõe la neb nins sẽn paamd-a wã segd n maane?

4 A Zezi Kirist pʋʋsa a Zeova neb nins sẽn  da lebg a karen-biisã yĩng woto: “Kɩt-y tɩ yãmb sɩdã kɩt tɩ b welg toor yãmb yĩnga. Yãmb goamã la sɩdã.” (Zã 17:17, Kãab-paalgã Koe-noogo) B ra na n kɩtame tɩ nin-kãensã yɩ sõma, bɩ b welg-b toore, sẽn na yɩl n balem a Zeova la b kɩt tɩ nebã bãng a yʋʋrã la a Rĩungã. (Matɩe 6:9, 10; 24:14) Baa ne sẽn pa nebã fãa n mi sɩdã, neb nins fãa sẽn baood sɩd ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã tõe n paam-a-la zaalem, baa b tẽngã, b buudã bɩ b bãngrã sẽn yaa to-to. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeelame: “Mam bãnga masã tɩ Wẽnnaam ka tũusd neb ye. La buud fãa sʋka, ned ninga sẽn zoet bãmba la sẽn maand tɩrga, yẽ soab tata bãmb yam.”—Tʋʋma 10:34, 35.

5. Bõe yĩng tɩ b nong n namsd kiris-nebã?

5 Kiris-nebã rɩkda sɩd ning sẽn yit Biiblã pʋgẽ wã n taasd b taaba, la pa zĩig fãa la b reegd-b sõma ye. A Zezi pĩnd n togsa woto: “B na n ninga yãmb neb nins sẽn na n nams yãmba nusẽ tɩ b kʋ yãmba. La buud fãa na n kisga yãmb mam yʋʋra yĩnga.” (Matɩe 24:9) Irlãnd tũudum taoor soab a John R. Cotter wɛgsa verse kãngã n gʋls woto yʋʋmd 1817: “B [kiris-nebã] sẽn maand modgr sẽn na yɩl n toeem ãdem-biisã vɩɩm ne b moonegã pa kɩt tɩ nebã tall mi-beoog abada. Sɩd-sɩda rẽ tusda nebã tɩ b kisg la b nams karen-biisã, b sẽn pukd b tʋʋm-wẽnsã yĩnga.” Namsdb kãensã “kɩɩsame n ka nong sɩda tɩ bãmb tõe n paam fãagr ye.” Bõn-kãng yĩnga, “Wẽnnaam tʋmda belgr kãseng bãmb nengẽ tɩ b tẽ zirẽ, tɩ neb nins fãa sẽn ka tẽ sɩda la sẽn maand sũ-noog ne wẽnga sãam.”—2 Tesalonik rãmba 2:10-12.

6. Tʋlsem bʋs la kiris-ned pa segd n bɩɩse?

6 Tʋm-tʋmd a Zã sagenda kiris-neb nins sẽn vɩ dũni wẽng kãngã pʋgẽ wã woto: “Bɩ y ra nong dũniyã walla bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã me ye. . . . Bũmb nins fãa sẽn be dũniyã n yaa yĩng ratem wẽnga la nin datem wẽnga ne tɩtaama ka yit tõnd Ba nengẽ ye. Bãmb yaa dũniyã rẽnda.” (1 Zã 2:15, 16) A sẽn yeel tɩ “bũmb nins fãa” wã, a Zã ra pa bas baa fʋɩ kɛɛng ye. Rẽ kɩtame tɩ d pa segd n bɩɩs tʋlsem ne bũmb ba a yembr dũni kãngã sẽn dat n kõ tõndo, tɩ tõe n kɩt tɩ tõnd bʋdg n bas sɩdã sor ye. D sã n tũ a Zã saglgã, a na n talla pãn-tusd-kãseng tõnd vɩɩmã zugu. Wãn to?

7. Wãn to la sɩdã bãngr tar pãng pʋ-peelem dãmbã zutu?

7 Yʋʋmd 2001, kiuug fãa, a Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã maana yirẽ Biibl zãms rãmb sẽn yɩɩd milyõ a naas la pʋɩ-sʋka, n zãmsd neb tɩ b bãng Wẽnnaam sẽn baood tɩ b maan bũmb nins sẽn na yɩl n paam vɩɩmã. Rẽ kɩtame tɩ neb 263 431 reeg lisgu. Sɩdã vẽenem lebga bũmb sẽn tar yõod wʋsg ne karen-bi-paalsã, tɩ b bas tũud-n-ta-wẽnsã la yoobã ne tʋʋm nins sẽn paoogd Wẽnnaamã sẽn pid dũni kãngã pʋgẽ wã. B sẽn deeg lisgã tɛka, b kell n vɩɩmdame tɩ zems ne a Zeova noyã a sẽn lugl kiris-nebã fãa yĩngã. (Efɛɛz rãmba 5:5) Sɩdã tara yõod wʋsg woto ne yãmb bɩ?

A Zeova geta tõnd yelle

8. A Zeova manesem yaa wãn to ne tõnd sẽn dɩk d mens n kõ-a wã, la bõe yĩng tɩ yaa yam tʋʋmd tɩ d ‘reng n bao Wẽnnaam soolma’?

8 Baa ne tõnd sẽn pa zems zãngã, a Zeova sakda tõnd sẽn dɩk d mens n kõ-a wã ne nimbãan-zoeere, tɩ sã n yaa ne makr wɛɛngẽ bɩ a tẽega a nug n tak tõnd n wa a nengẽ. Yaa woto la a zãmsd tõnd tɩ d maneg d bõn-datɩ wã la d tʋlsmã. (Yɩɩl Sõamyã 113:6-8) Wakat kãng pʋgẽ me, a Zeova kõta tõnd sor tɩ d paam zood ne yẽ mengã, la a kãabdẽ t’a na n gesa tõnd yelle, d sã n “deng n bao Wẽnnaam soolem ne bãmb tɩrlem.” D sã n maan woto la d kogl d tẽebã, a kãaba woto: “Bõn-kãens fãa na paas yãmba.”—Matɩe 6:33.

9. Ãnd soab la ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã,’ la wãn to la a Zeova tũnugd ne “tʋm-tʋmd” kãng n get tõnd yelle?

9 A Zezi Kirist tũusa a tʋm-tʋmdb 12 la a yẽbg kiris-neb nins sẽn zaeyã tiging b sẽn waa n boondẽ tɩ “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda.” (Galat dãmba 6:16; Wilgri 21:9, 14)  Kaoosg poore, b yeelame tɩ tiging kãng yaa ‘Wẽnnaam sẽn vɩ tẽedba, sẽn yaa sɩdã da-luka la yẽbgrã.’ (1 Tɩmote 3:15) A Zezi wilgame tɩ tiging kãng nebã yaa ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩda la sẽn tar yam’ la “[yel-gɛt, NW ] sẽn tũud sɩda, la sẽn tar yam.” A Zezi yeelame tɩ b ra na n kõo tʋm-tʋmd kãng sẽn tũud sɩdã zɩɩb sẽn ya a kõ kiris-nebã [“rɩɩb wakat fãa sẽn segde,” Kãab-paalgã Koe-noogo]. (Matɩe 24:3, 45-47; Luk 12:42) D sã n pa tar dɩɩbo d kiida kom. Woto me, d sã n pa rɩt tẽebã rɩɩbo, d pãngã boogdame tɩ d ki tẽebã wɛɛngẽ. Woto yĩnga, ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ belem yaa kaset a to sẽn wilgd t’a Zeova geta tõnd yelle. Wakat fãa, bɩ d tall naneb wʋsg ne tẽebã rɩɩb sẽn tar yõod wʋsg b sẽn tũnug ne “tʋm-tʋmd” kãng n taasd tõndã.—Matɩe 5:3, NW.

10. Bõe yĩng tɩ d pa segd n vaal tigissã?

10 Sẽn na yɩl n dɩ tẽebã rɩɩbo, rɩlla f maan f meng Biibl zãmsgo. A baoodame tɩ f naag kiris-neb a taabã, la f kẽng tigingã tigissẽ. Yãmb tẽra bũmb nins takɩ yãmb sẽn dɩ kiis a yoob bɩ semen a yoob sẽn loogã bɩ? Yaa toog tɩ y tẽege. Baasg zãnga, yãmb sẽn dɩ bũmb ningã kẽe y yĩnsã wa sẽn segde, n zã-yã. La tõe tɩ rẽ tɛka, y ye rɩɩ rɩɩb buud nins y sẽn zoe n dɩ wã bala. Yaa woto me ne tẽebã rɩɩb b sẽn kõt tõnd kiris-neb tigissẽ wã. Tõe tɩ d pa tẽr yɛlã fãa d sẽn wʋm tigissẽ wã ye. La tõe tɩ b kõo zãms-kãng n yɩlem naoor wʋsgo. La ket n yaa tẽeb rɩɩb sẽn tar yõod wʋsg ne tõnd neere. Wakat fãa, tõnd tigissã kõta tẽeb rɩɩb sẽn dɩlgd ned sõma, b sẽn kõt wakat sẽn zems sasa.

11. Zɩɩb bʋg n zao d zugu, d sã n wa be kiris-neb tigissẽ wã?

11 Kiris-neb tigissẽ wã kẽngr wata ne zɩɩb tõnd zutu. B sagla kiris-nebã tɩ b ‘keng taab raoodo,’ (NW ) tɩ tusd tigingã neb a taabã tɩ b talld ‘nonglem la b maand tʋʋm sõama.’ Tõnd sã n segendẽ, n watẽ la d kẽesd d meng kiris-neb tigissã fãa pʋsẽ, kengda tõnd ned kam fãa tẽebo, la kengd neb a taabã me raoodo. (Hebre dãmba 10:23-25) Wa kamb sẽn tõe n yɩ rɩ-tũusdbã, kẽer data sagls wakat fãa sẽn na yɩl n dɩ tẽebã rɩɩbo. (Efɛɛz rãmba 4:13) D sã n maan woto, yaa nonglem tʋʋmde, sẽn na yɩl tɩ neb a woto sã n wa rat sõngr bɩ b tõog n yɩ kiris-neb sẽn bɩ, tʋm-tʋmd a Poll sẽn gom b wɛɛngẽ woto wã: “Rɩɩb sẽn yaa taok yaa neb nins sẽn bɩ la sẽn mi sõama ne wẽng n baka yĩnga.”—Hebre dãmba 5:14.

D ges d meng yell tẽebã wɛɛngẽ

12. Zɩɩb ning sẽn yaa tõog n pa sɩdã pʋgẽ wã zaoa ãnd zug n yɩɩda? Wilg-y a võore.

12 Tõnd kẽed-n-taag bɩ d roagdb tõe n kenga tõnd raood sɩdã sor zugu. Woto me, tigingã kãsem dãmb tõe n maana pe-kɩʋʋng tʋʋmd n sõng tõndo, tɩ d bee bãgr ning yell b sẽn segd n gesã pʋgẽ. (Tʋʋma 20:28, Sebr Sõngo) La yaa ãnd zug la zɩɩbã zao n tɩ yɩɩda, d sã n dat n pẽdg vɩɩmã sor zug sẽn tik sɩdã zugã? Sɩd-sɩda, zɩɩbã zaoa tõnd ned kam fãa zugu. La yaa woto, noog bɩ toog wakate. Ges-y makr ning sẽn pʋgdã.

13, 14. Wala pe-bilã makr sẽn wilgdã, wãn to la d tõe n paam tẽeb sõngr ning d sẽn datã?

13 Ekos tẽngã, pe-bi n da wãbd yamd wõmeneg zĩigẽ, t’a yembr bak n kẽng zĩ-zãntgẽ n lʋɩ geendã bokẽ. A ra pa pogl ye, la a yɛɛsame n da pa tõe n yi bokẽ wã ye. T’a sɩng n kelemd n baood sõngre. T’a ma wã me wʋm n sɩng kɛleng hal tɩ rũm-kɩɩmã wa yiis pe-bilã bokẽ wã.

14 Ges-y yɛlã sẽn yɩ to-to wã. Pe-bilã kelem n baoa sõngre, t’a ma wã naag n kelem, tɩ pe-kɩɩmã bãng n tɩ fãag-a. Rũng ne a ma sã n yã yell n bao sõngr tao-tao, rẽ yĩnga, tõnd me pa segd n maan woto, d sã n wa lak tẽebã wɛɛngẽ, bɩ d sã n segd zu-loees d sẽn pa gũud sẽn yit a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ sɩda? (Zak 5:14, 15; 1 Pɩɛɛr 5:8) Sẽn yɩɩd fãa, d segd n maana woto, d sã n pa tar minim d sẽn yaa bi-bɩɩg bɩ d sẽn yaa nin-paalg sɩdã pʋgẽ wã yĩnga.

Wẽnnaam sor-wilgrã sakr kõta sũ-noogo

15. Pag a yembr tagsg yɩɩ wãn to, a sẽn wa kiris-neb tigingã pʋgẽ pipi wã?

15 Ges-y Biiblã võorã wʋmb yõodo, la yam tagsg bãan ning rẽ sẽn wat ne n kõ neb nins sẽn balemd sɩd Wẽnnaamã. Yʋʋm 70 pag n da kẽnd Ãngeletɛɛr Egiliizẽ wã a vɩɩmã tõre, la a sakame t’a Zeova Kaset soab a yembr wa zãms Biiblã ne-a. Pa kaoos la a wa bãng tɩ Wẽnnaam yʋʋrã ya a Zeova ye. La a lagmame n yeel tɩ “Ãmiina,” a sẽn wʋm pʋʋsg saam-biig sẽn maan ne a sũur fãa zãma wã taoor Rĩungã Roogẽ. A yeela woto ne sũ-no-kãsenga: “Yãmb pa maand tɩ yaa wa Wẽnnaam bee yĩngr n zãr wʋsg ne tõnd sẽn yaa ninsaalb balã ye, yaa wa yãmb talld-a lame n wa tõnd sʋk t’a yaa wa zo-nongre. Woto yaa bũmb m sẽn zɩ n yã.” Pʋg-kãngã sẽn dat n bãng sɩdã pa na n tol n yĩm sũ-noog ning a sẽn talle, a sẽn bãng sɩdã pipi wã ye. Bɩ tõnd me ra tol n yĩm sɩdã sẽn tall yõod wʋsg to-to ning ne-do, d sẽn wa n sak-a pipi wã ye.

16. a) Bõe n tõe n paam tõndo, d sã n maan tɩ ligdã baoob lʋɩt taoor d vɩɩmã pʋgẽ? b) Wãn to la d tõe n paam sũ-noog hakɩkã?

16 Neb wʋsg tẽedame tɩ b sã n paam ligd n paase, b sũ-noogã na n paasame. La tõnd sã n dɩk ligdã baoob n lʋɩɩs taoor d vɩɩmã pʋgẽ, d tõe n paama “yɩɩr sẽn pa tõe n bãng n bilgi.” (1 Tɩmote 6:10, Pierre de Beaumont) Ges-y neb wʋsg sẽn daad lotori wã, n yiisd ligd ning reemã rotẽ wã, bɩ b sẽn yãgd n daad teed no-noog n dat n leebã, n tagsdẽ tɩ b na n paama arzɛk wʋsgã. Neb nins sẽn saagd tɩ b na n paama arzɛkã sʋka, yaa neb fĩ-fĩi bal n sɩd paamde. La naoor wʋsgo, baa neb nins sẽn paamd-a wã mikdame tɩ b sẽn paam arzɛkã zĩig pʋgẽ wã pa kõt sũ-noog ye. La a Zeova raabã maanego, n paas d sẽn na n tʋmd ne kiris-neb tigingã ne a Zeova vʋʋsem sõngã sor-wilgr la a malɛgsã sõngr n kõt sũ-noog sẽn kaoosde. (Yɩɩl Sõamyã 1:1-3; 84:5, 6; 89:16) D sã n maan woto, bark d sẽn pa gũud la d tõe n paame. Sɩdã tara yõod wʋsg ne yãmb n sek a na wa ne bark a woto yãmb vɩɩmã zug bɩ?

17. Bõe la a Pɩɛɛr sẽn sig a Sɩmo sẽn yaa zapã wilgd tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr tagsgã wɛɛngẽ?

17 Ges-y yell a yembr tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn yã. Yʋʋmd 36 T.W., a maana misioneer so-toak Saarõ Zĩ-lamdẽ wã. A yalsa Lida tẽngã, n sãoog koams a Ene, n yaool n kẽng Zope batayo rãmbã yalsg zĩigẽ. Yaa be la a vʋʋg a Dorkase. Tʋʋma 9:43 yeta tõndo: “A Pɩɛɛr kaoosa Zope bilfu, la yẽ siga a Sɩmo sẽn yaa zapa yiri.” B sẽn gom dẽ yell bilfã wilgdame t’a Pɩɛɛr pa tall bu-welsg manesem, a sẽn wa n sõngd nebã galʋ-tẽn-kãngã pʋgẽ wã ye. Wãn to? Biibl mit a Frederic Farrar gʋlsa woto: “Ned sẽn tũud a [Moiiz] Tõogã b sẽn taas ne noor goamã ne pa-vigsd ra pa na n sak n sig zap zakẽ ye. A tʋʋmdã sẽn kɩt tɩ yaa tɩlae tɩ rũms buud toɛy-toɛy gãnd la b kõb ra be be daar fãa wã yĩnga, kɩtame tɩ ra yaa rẽgd la kisg ne neb nins sẽn tũud tõogã ne pa-vigsdã.” Ba a Sɩmo ‘yirã sẽn be ko-kãsengã noorã’ sã n da zãr ne a zapgã zĩiga, a Farrar yeelame t’a Sɩmo kẽesa a meng “bũmb b sẽn get tɩ yaa wẽnga, tɩ rẽ ra yaa wa paoogr bũmb ne neb nins fãa sẽn da nong n tʋmd tʋʋm kãngã wã.”—Tʋʋma 10:6.

18, 19. a) Bõe yĩng t’a Pɩɛɛr da be sãmbg pʋgẽ, yãab ning a sẽn paama taoore? b) Bark bʋg a Pɩɛɛr sẽn da pa gũud la a paam-yã?

18 A Pɩɛɛr pa tall bu-welsg manesem ye, a saka sãandã a Sɩmo sẽn maan-a wã. La yaa beenẽ la a Pɩɛɛr paam Wẽnnaam sor-wilgr a sẽn da pa gũudi. A paama vẽnegr ne yel-solemde, la rẽ pʋgẽ b wilg-a-la rũms sẽn yaa rũm-dẽgd sã n yaa ne Zʋɩf rãmbã tõogo, n yeel-a t’a yik n kʋ n dɩ. A Pɩɛɛr zãgsame, n yeel tɩ yẽ “nan ka rɩ bõn-zaalga walla bõn-dẽgd baa vugr ye.” La b yeel-a-la naoor a tãab tɩ: “Bũmb ninga Wẽnnaam sẽn yeel tɩ b yaa sõama, bɩ f ra bool tɩ [“bõn-dẽgd,” NW ] ye.” Rẽnd d nee bũmb ning sẽn kɩt t’a Pɩɛɛr “sãmbd a sũur pʋgẽ ne makr ninga yẽ sẽn da yã wã sẽn dat n togse.”—Tʋʋma 10:5-17; 11:7-10.

19 A Pɩɛɛr da pa mi tɩ daar ning sẽn da rengã, Sezare sẽn be kɩlometr 50 ne be wã pʋgẽ, bu-zẽng ned yʋʋr sẽn boond t’a Korney n da paam yãab me ye. A Zeova malɛkã ra kõo a Korney noor t’a tʋm sõgen dãmb tɩ b tɩ yã a Pɩɛɛr zap a Sɩmo yirã. A Korney tʋma a sõgen dãmbã a Sɩmo yirã, t’a Pɩɛɛr tũ-b n leb Sezare. Beenẽ a Pɩɛɛr moona a Korney, n paas a Korney roagdbã ne a zo-rãmbã. Woto kɩtame tɩ b yɩ pipi bu-zẽms neb sẽn pa kẽ bãong sẽn paam vʋʋsem sõngã n yɩ Rĩungã pʋɩt-n-taase. Baa ne nin-kãensã sẽn da pa kẽ bãongã, neb nins fãa sẽn wʋm a Pɩɛɛr goama reega lisgu. Rẽ paka sor n kõ bu-zẽmsã neb Zʋɩf rãmbã sẽn da get wa bõn-dẽgdã, tɩ b lebg kiris-neb tigingã neba. (Tʋʋma 10:1-48; 11:18) Ad woto sɩd yɩɩ zu-no-kãseng n kõ a Pɩɛɛre, tɩ woto fãa yaa sɩdã sẽn da tar yõod wʋsg ne-a wã, tɩ rẽ tus-a t’a sak a Zeova sor-wilgrã la a tʋm ne tẽebã yĩnga!

20. Wẽnnaam sõngr bʋg la d paamda, d sã n lʋɩɩsd sɩdã taoor d vɩɩmã pʋgẽ?

20 A Poll sagenda woto: ‘Tõnd sẽn togs sɩd ne nonglem, tõnd na n bɩɩ ne bũmb fãa ne sẽn yaa tẽedba zugã; bãmb yaa Kirist.’ (Efɛɛz rãmba 4:15) N-ye, sɩdã na n kõo tõnd sũ-noog sẽn ka mak-n-taag masã, d sã n lʋɩɩs-a taoor d vɩɩmã pʋgẽ, la d bas t’a Zeova tũnug ne a vʋʋsem sõngã n wilg tõnd na-yakmã sore. Sẽn paase, ra yĩm-y tɩ malɛg-sõmsã teenda tõnd d koe-noogã mooneg tʋʋmd pʋgẽ ye. (Wilgri 14:6, 7; 22:6) Ad d sɩd tara zu-noog menga, d sẽn tar sõngr woto tʋʋmd ning a Zeova sẽn bobl tõnd tɩ d maana pʋgẽ wã! D sã n ket n tar burkĩndi, na n kɩtame tɩ d pẽg a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soabã wakat sẽn pa sat yĩngã. Bõe n be t’a yõod yɩɩd a Zeova pẽgre?—Zã 17:3.

Bõe la d zãms-yã?

• Bõe yĩng tɩ neb wʋsg pa sakd sɩdã?

• Wãn to la kiris-nebã segd n ges bũmb nins sẽn be a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã?

• Tõnd tagsg ne tigissã segd n yɩɩ wãn to, la bõe yĩnga?

• Sẽn na yɩl n ges d mengã tẽeb yelle, yaa zɩɩb bʋg n zao d zugu?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 28]

A Zezi kõo sɩdã kaseto

 [Foto, seb-neng 31]

Wa rɩɩb sɩd-sɩdã, tẽebã rɩɩb yaa tɩlae ne tõnd neere