Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb paama ‘sɩd vʋʋsmã’ bɩ?

Yãmb paama ‘sɩd vʋʋsmã’ bɩ?

 Yãmb paama ‘sɩd vʋʋsmã’ bɩ?

“M Ba . . . na kõ yãmb Sõangd a to, tɩ bãmb pa ne yãmb wakat sẽn ka sɛta. Bãmb yaa sɩd [vʋʋsmã, NW] dũniyã sẽn ka tõe n deeg ye.”—ZÃ 14:16, 17.

1. Kɩba-bʋg sẽn tar yõod la a Zezi kõ a karen-biisã a yaoolem lɛɛr dãmb nins a sẽn zĩnd ne-b yĩngr do-pʋgẽ wã?

“ZUSOABA, yãmb dabda yɛɛnẽ?” A Zezi tʋm-tʋmdbã maan-a-la sʋk-kãngã yaoolem lɛɛr dãmb nins a sẽn zĩnd ne-b yĩngr do-pʋgẽ Zerizalɛma sasa. (Zã 13:36) B sõsgã wakate, a Zezi yeel-b lame tɩ wakat da taame masã t’a na n loog n bas-b n kẽng a Ba wã nengẽ. (Zã 14:28; 16:28) Yẽ mengã pa na n leb n zĩnd ne-b n zãms-b la a leok b sʋgsgã ye. Baasg zãnga a kõ-b-la bas-m-yam n yeele: “La mam na kos m Ba, la bãmb na kõ yãmb Sõangd [bɩ belsd] tɩ bãmb pa ne yãmb wakat sẽn ka sɛta.”—Zã 14:16.

2. A Zezi kãaba a karen-biisã t’a loogrã poore a na n tʋm-b-la bõe?

2 A Zezi togs-b-la sõngdã sẽn ya a soaba, la a wilg sõngd kãng sẽn na n sõng a karen-biisã to-to. A yeel-b-la woto: “La mam ka togs yãmb bõn-kãens hal sɩngr ye, mam sẽn be ne yãmba yĩnga. Masã mam dabda sẽn tʋma maama nengẽ . . . Yaa yãmb sõngr yĩng la mam dabda; tɩ bõe, mam sã n ka kẽnge, Sõangd ka na n wa yãmb nengẽ ye. La m sã n kẽnge, mam na n tʋma bãmb yãmb nengẽ. . . . Sõangda sẽn yaa sɩd sɩɩga sã n wa, bãmb na yãag yãmb sɩda fãa pʋga.”—Zã 16:4, 5, 7, 13.

3. a) Yaa wakat bʋg la b tʋm ‘sɩd vʋʋsmã’ pipi kiris-nebã? b) Ne manesem kãseng a yembr bʋg la vʋʋsmã yɩ ‘sõangd’ ne-ba?

3 Kãab-kãng paama pidsg yʋʋmd 33 T.W. Pãntekotã, wa tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn kõ kaset ne rẽ woto wã: “Yaa a Zezi kãng la Wẽnnaam vʋʋg-yã. La tõnd fãa yaa kaset dãmba. Bãmb zẽkame n be Wẽnnaam dɩtgo, la yaa bãmb n deeg [vʋʋsem, NW ] Sõnga b sẽn da kãaba b Ba nengẽ n pʋdg bõn-kãng tɩ yãmb yã la y wʋm masã.” (Tʋʋma 2:32, 33) Wa tõnd sẽn na n yã taoorã, vʋʋsem sõngã pʋdgr Pãntekotã wakatã pidsa yɛl wʋsg pipi kiris-nebã yĩnga. La a Zezi kãabame tɩ “sɩd vʋʋsmã” (NW ) na n ‘tẽega bãmb bũmb nins fãa a sẽn da togs bãmbã.’ (Zã 14:26) Vʋʋsem kãng ra na n kɩtame tɩ b tẽeg a Zezi sẽn moon koɛɛg ningã la a sẽn zãms nebã, n paas goam nins meng a Zezi sẽn togsã, n gʋls-ba. Sẽn yɩɩd fãa, woto ra na n yɩɩ sõngr n kõ tʋm-tʋmd a Zã sẽn da kʋʋl pipi yʋʋm kob-gĩndẽ T.W. saab sasa wã, a sẽn da wa n gʋlsd a Evãnzillã. Evãnzill kãng tara sagls sẽn tar yõod a Zezi sẽn kõ, a sẽn da wa n lugl a kũumã Tẽegrã.—Zã sak 13-17.

4. Wãn to la ‘sɩd vʋʋsmã’ sõng pipi karen-biis sẽn zae ne vʋʋsem sõngã?

4 A Zezi leb n kãaba a pipi karen-biisã tɩ vʋʋsem sõngã ra na n ‘zãms-b-la bũmb fãa,’ la a ‘yãag-b sɩdã fãa pʋgẽ.’ Vʋʋsem kãng ra  na n sõng-b lame tɩ b bãng Gʋlsg Sõamyã yɛl nins võor wʋmb sẽn yaa toog n yɩɩdã, la a kɩt tɩ b tall tags-yɛnga, yɛl võor wʋmb la raab a yembre. (1 Korẽnt dãmba 2:10; Efɛɛz rãmba 4:3) Woto, vʋʋsem sõngã kõo pipi kiris-nin-kãensa pãng tɩ b lagem taab n yɩ “tʋm-tʋmda sẽn tũud sɩd la sẽn tar yam,” sẽn na yɩl n kõ kiris-neb nins sẽn zae-bã yembr-yembr tẽebã “rɩɩb wakat fãa sẽn segde” (Kãab-paalgã Koe-noogo).—Matɩe 24:45.

Vʋʋsem sõngã kõta kaseto

5. a) Saag-bʋg la a Zezi kõ a karen-biisã yʋʋmd 33 T.W., Nizã rasem 14 yʋngã? b) Tʋʋm-bʋg la vʋʋsem sõngã ra na n tall a Zezi kãabgã pidsg pʋgẽ?

5 Yʋʋmd 33 T.W., Nizã rasem 14, a Zezi wilga a karen-biisã t’a ra na n deeg-b lame tɩ b zĩnd ne yẽ la ne a Ba wã saasẽ. A yeel-b-la woto: “Rot wʋsg bee m Ba yiri. Yaa woto n kɩt tɩ mam yeel yãmb tɩ m dabdame n na n tɩ maneg zĩig yãmb yĩnga. La m sã n kẽng n maneg zĩigã n sɛ, m na n lebg n wa peega yãmba, tɩ mam sẽn be zĩig ninga, bɩ yãmb me zĩnd be.” (Zã 13:36; 14:2, 3) B ra na n dɩɩ naam ne-a a Rĩungã pʋgẽ. (Luk 22:28-30) Sẽn na yɩl tɩ b paam saasẽ vɩɩm saagr kãngã, b ra segdame n ‘paam dogem ne vʋʋsem sõng’ (Sebr Sõngo) n yɩ Wẽnnaam komdibli tẽebã wɛɛngẽ la b paam zaeeb sẽn na yɩl n yɩ rĩm dãmb la maan-kʋʋdb ne Kirist saasẽ.—Zã 3:5-8; 2 Korẽnt dãmba 1:21, 22; Tɩt 3:5-7; 1 Pɩɛɛr 1:3, 4; Wilgri 20:6.

6. a) Wakat bʋg la saasẽ boollã sɩng-yã, la neb a wãn n deeg booll kãngã? b) B sẽn bool-b rãmbã paamda lisg bõe pʋgẽ?

6 “Saasẽ booll” kãng sɩnga yʋʋmd 33 T.W. Pãntekotã, la yaa wa boollã bab-kãseng saa yʋʋmd 1935 wã sasa. (Hebre dãmba 3:1, NW ) Neb nins b sẽn ning bãnd ne vʋʋsem sõngã sẽn na yɩl tɩ b yɩ tẽeb Israɛllã nebã yaa bãmb 144 000, “b raa bãmb n yiis neba sʋkã.” (Wilgri 7:4; 14:1-4, Kãab-paalgã Koe-noogo) Nin-kãens paama lisg Kirist tẽeb yĩngã pʋgẽ, a tigingã pʋgẽ la a kũumã pʋgẽ. (Rom dãmba 6:3; 1 Korẽnt dãmba 12:12, 13, 27; Efɛɛz rãmba 1:22, 23) B sẽn paam koom lisg la zaeeb ne vʋʋsem sõng poore, b sɩnga maoong vɩɩm, sẽn dat n yeel tɩ b na n talla b burkĩndlem hal n tãag b yõor tɛka.—Rom dãmba 6:4, 5.

7. Bõe yĩng tɩ yaa kiris-neb nins sẽn zaeyã bal n tar sor n na n wãb burã la b yũ divẽ wã Tẽegrẽ wã?

7 B sẽn yaa Israɛll neb tẽebã wɛɛngẽ wã, kiris-nin-kãensã sẽn zaeyã ra bee kaool paalgã pʋgẽ. Kaool kãng maana a Zeova la “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda” sʋka. (Galat dãmba 6:16; Zeremi 31:31-34) Yaa Kirist zɩɩmã sẽn daagã n lugl kaool paalgã. A Zezi goma rẽ yell a sẽn wa n lugl a kũumã Tẽegrã. A Luk gʋlsa woto: “Bãmb yaool n dɩka buri n ning barka n kao n kõ bãmba n yeele: ‘Ada yaa mam yĩnga sẽn sãam yãmb yĩnga. Bɩ y maan bõn-kãnga n tẽegd mam yelle. Woto me, bãmb sẽn dɩ n sɛ, bãmb dɩka bõn-yũudla n kõ bãmba n yeele: ‘Bõn-yũudl kãngã yaa mam zɩɩm sẽn yaa kãab paalg zɩɩm sẽn daag yãmb yĩnga.’ ” (Luk 22:19, 20) Neb 144 000 kell n ket n be tẽng zugu. Zemsame la sẽn yaa bãmb n tar sor n na n wãb burã la b yũ divẽ wã Kirist kũumã Tẽegrẽ wã.

8. Wãn to la sẽn zae-bã mi tɩ b paama saasẽ boollã?

8 Wãn to la sẽn zae-bã mi tɩ b paama saasẽ boollã? B paamda vʋʋsem sõngã kaset ne rẽ tɩ sãmbg ka be ye. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa nin-kãensã: “Tɩ bõe, neb nins Wẽnnaam Sɩɩga sẽn tɛta yaa Wẽnnaam kamba. . . . Sɩɩg Sõng menga kɩta kaset ne tõnd sɩɩse tɩ tõnd yaa Wẽnnaam kamba. La tõnd sẽn yaa Wẽnnaam kamba, tõnd yaa neb nins Wẽnnaam sẽn bĩng b paoong b yĩnga, la tõnd yaa pʋɩt-n-taas ne Kirist, tõnd sã n paam pʋɩɩr ne bãmb namsgã, tõnd na n paama pʋɩɩr ne bãmb waoogra me.” (Rom dãmba 8:14-17) Vʋʋsem sõngã kaset kãng tara pãng wʋsg hali n kɩt tɩ neb nins sẽn tar sãmbg baa yaa fĩ-fĩi saasẽ boollã wɛɛngẽ wã segd n bãng tɩ b pa tar saag-kãng ye. Sã n yaa woto, b pa na n wãb burã la b yũ dɩvẽ wã Tẽegrẽ wã ye.

Vʋʋsem sõngã, la piis a taabã

9. Sul a yiib bʋs yell la b gom Evãnzill dãmbã pʋsẽ la Wilgr sebrẽ wã?

9 A Zezi ra tagsda kiris-neb nins b sẽn bool tɩ b zĩnd tẽeb Israɛllã pʋgẽ tɩ b sõorã yãk tɛkã yelle, a sẽn wa n gom b yell n yeel tɩ b yaa “bãg-bila.” Yaa bãmb la b sẽn sak n deeg kaool paalgã ‘yãgrẽ,’ tɩ yaa lebend ne “piis a taab[ã]” sõor sẽn pa yãk a Zezi sẽn yeel t’a na n tigma bãmb me wã. (Luk 12:32; Zã 10:16) Neb nins sẽn be piis a taabã sʋk saabã wakat pʋgẽ wã na n yɩɩ ‘kʋʋn-kãsengã’ sẽn na n põs “to-kãsenga,” n paam saagr sẽn yaa vɩɩmd wakat sẽn pa sat tẽng zug arzãnẽ wã. Yãab ning a Zã sẽn paam pipi yʋʋm kob-gĩndẽ T.W. saabẽ wã wilgdame tɩ kʋʋn-kãseng kãng yaa toor ne tẽeb Israɛllã neb 144 000. (Wilgri 7:4, 9 (NW ), 14) Piis a taabã me paamda vʋʋsem sõngã bɩ, la sã n yaa woto, wãn to la a pukd b vɩɩmã pʋgẽ?

10. Wãn to la piis a taabã paam lisg “ne Ba la Biiga la [vʋʋsem, NW ] Sõng yʋʋre”?

10 Vʋʋsem sõngã yõod sɩd yaa kãseng piis a taabã vɩɩm pʋgẽ. B wilgdame tɩ b rɩka b mens n kõ a Zeova, n deeg lisg “ne Ba la Biiga la [vʋʋsem, NW ] Sõng yʋʋre.” (Matɩe 28:19) B sak n deega a Zeova naam sẽn-ka-to wã, n sakd Kirist wa b Rĩm la b Fãagda, la b sakd Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn ya a pãng sẽn tʋmdã tʋʋmd b vɩɩmã pʋgẽ. Beoog sẽn vẽeg fãa, b modgdame n na n bɩɩs “vʋʋsem sõngã biisi” (NW ), sẽn yaa “nonglem la sũ-noogo la laafɩ la sũ-mare la maan neere la sũ-maasem la tẽebo la sũ-bʋgsem la yõk-m-menga.”—Galat dãmba 5:22, 23.

11, 12. a) Wãn to la sẽn zae-bã paamd sõmsg sẽn yaa toor zalle? b) Wãn to la piis a taabã paamd sõmsg n lebg sõmse?

11 Piis a taabã segdame me n bas tɩ Wẽnnaam Gomdã la a vʋʋsem sõngã yɩlg-ba, bɩ n maan tɩ b lebg sõmse. Sẽn zae-bã zoe n paama sõmsg ne manesem sẽn yaa toor zalle, n paam tɩ b yeel tɩ b yaa tɩrs la sõmse, n yaa Kirist pʋg-paala. (Zã 17:17, Sebr Sõngo; 1 Korẽnt dãmba 6:11; Efɛɛz rãmba 5:23-27) No-rɛɛs a Daniɛll yeelame tɩ b yaa “Sẽn-ka-to neba [nin-sõmse, NW ],” sẽn paam Rĩung ‘ninsaal biribl’ (NW ) a Zezi Kirist taoor sobend pʋgẽ. (Daniɛll 7:13, 14, 18, 27) Sẽn deng rẽ, a Zeova ra tũnuga ne a Moiiz la a Aarõ n togs Israɛll buudã woto: “Maam la yãmb Soaala-Wẽnde rũnda la beoogo; yãmb na n yɩlga y mense n lebg sõma tɩ mam yaa sõngo.”—Maankʋʋre 11:44, Sebr Sõngo.

12 Gom-biig ning sẽn yaa “sõmsgã” rat n yeelame tɩ “maan tɩ lebg sõngo, welg toore, bɩ welg toor Wẽnnaam a Zeova balengo, bɩ a tʋʋmd yĩnga, bɩ f sẽn na n yaa sõngo, f sẽn paam sõmsg bɩ yɩlgre.” Hal yʋʋmd 1938 wã sasa, Gũusg Gasgã yeelame tɩ Zonadaab rãmbã bɩ piis a taabã “segd n bãngame tɩ rɩk f meng n kõ la sõmsgã fãa ra yaa yɛl b sẽn baood ne ned ning fãa sẽn na n lebg kʋʋng kãsengã ned n vɩɩmd tẽng zugu.” Kʋʋng kãsengã b sẽn yã vẽnegr pʋgẽ n gʋls Wilgr sebrẽ wã, b yeelame tɩ “bãmb peka b fut tɩ lebg peelse ne Pebila zɩɩm,” la tɩ b balemda a Zeova “n maand bãmb tʋʋmd wĩntoog ne yʋng bãmb dooga pʋgẽ.” (Wilgri 7:9, 14, 15) Ne vʋʋsem sõngã sõngre, piis a taabã maanda b sẽn tõe tɛk sẽn na yɩl n tũ a Zeova noy nins sẽn tɩ loe ne sõngã.—2 Korẽnt dãmba 7:1.

D maan Kirist ba-biisã neere

13, 14. a) Sã n yaa ne a Zezi yel-bũnd ning sẽn tɩ loe ne piisã la bʋʋsã, piisã fãagr bee ne bõe? b) Saabã wakat kãngã, wãn to la piis a taabã maan Kirist ba-biisã neere?

13 A Zezi wilga vẽeneg tɩ piis a taabã ne bãg-bilã neb gãda taab sõma, a piisã la a bʋʋsã yel-bũnd sẽn be a bãngr-gomd ning sẽn tɩ loe ne “zãmaanã baasgã” pʋgẽ. (NW ) Yel-bũn-kãng pʋgẽ, Kirist wilga vẽeneg tɩ piis a taabã fãagr bee ne b sẽn tar manesem ning ne sẽn zae-bã a sẽn bool tɩ ‘mam ba-biisã.’ A yeelame: “Dẽ, rĩma na n yeela neb nins sẽn be b rɩtgã: Wa-yã, yãmb dãmba sẽn tar m Ba barka. Bɩ y reeg soolem ninga sẽn segl yãmb yĩng hal dũniyã naaneg wakatã. . . . ‘Mam yeta yãmb sɩda tɩ wakat fãa yãmb sẽn maand bõn-kãens ne yembre sẽn yaa yao-zʋʋga neb kãens sʋka sẽn yaa mam ba-biisi, yaa maam la yãmb maanda.’ ”—Matɩe 24:3; 25:31-34, 40.

14 Gomd ning sẽn yaa “wakat fãa yãmb sẽn maand[ã],” tɩ loee ne teelg b sẽn maand ne nonglem n kõt Kirist ba-biisã sẽn paam vʋʋsem sõng rogmã. A Sʋɩtãan dũniyã geta nin-kãens wa sãamba, hali n lob bãmb kẽer bi-bees roogẽ. Kom yõk-b lame, b zĩnda fut raab pʋgẽ, bãas yõk-b lame. (Matɩe 25:35, 36) Saabã wakat kãngã, yʋʋmd 1914 tɛka, yel-kãensã buud paama sẽn zae-bã neb wʋsgo. A Zeova Kaset rãmbã rũndã-rũndã yɛl kõta kaset tɩ b tũud-n-ta-kãensã sẽn tar kɩs-sɩdã sẽn yaa piis a taabã sõng-b lame, vʋʋsem sõngã sẽn da tusd-b tɩ b maan woto yĩnga.

15, 16. a) Tʋʋm-bʋg pʋgẽ la piis a taabã sõng Kirist ba-biisã sẽn zae ne vʋʋsem n be tẽng zugã wʋsgo? b) Wãn to la sẽn zae-bã wilg b mi-beoog ne piis a taabã?

15 Piis a taabã sõnga Kirist ba-biisã sẽn zae n be tẽng zug saabã wakat kãngã wã wʋsg ne tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn bobl-b tɩ b ‘moon Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩngã.’ (Matɩe 24:14; Zã 14:12) Yʋʋmd fãa, sẽn zae-b n ket tẽng zugã sõor boogdame, tɩ piis a taabã sõor paas n lebg milyõ rãmba. Bãmb tusa n moond koe-noogã wakat fãa n yaa so-pakdb la misioneer dãmba n moond Rĩungã koe-noog “dũniyã tɛk fãa.” (Tʋʋma 1:8) A taab kẽesda b toog kasetã tʋʋmd pʋgẽ wa b sẽn tõe tɛka, la b kõt ligd n teend tʋʋm kãngã ne sũ-noogo.

16 Ad Kirist ba-biis sẽn zaeyã sɩd nanda teelg ning b tũud-n-taasã sẽn yaa piis a taabã sẽn kõt-b wakat fãa wã! B wilga b sẽn tagsdã sõma sebr ning sẽn yaa Sécurité universelle sous le Règne du “Prince de paix” tʋm-tʋmdã sull sẽn yiis yʋʋmd 1986. A yetame: “Dũni gill Zabr a yiib n soabã tɛka, a Zezi bãngr-gomdã sẽn paamd pidsg ‘zãmaana baasg’ wɛɛngẽ wã yaa ‘piis a taabã’ ‘kʋʋn-kãseng’ tʋʋmd maasem yĩnga. . . . Woto yĩnga, d tara mi-beoog wʋsg ne ‘kʋʋng kãsengã’ sẽn be tẽn-tẽns wʋsg la b gomd buud goam toɛy-toɛya, tʋʋm-kãseng ning b sẽn tall [a Zezi] bãngr-gomdã sẽn be Matɩe 24:14 pʋgẽ wã pidsg pʋgẽ wã yĩnga!”

‘B ka zems zãng tɩ tõnd ka lagem ye’

17. Wãn to la pĩnd wẽndẽ kɩs-sɩd dãmbã sẽn na n vʋʋg tẽng zugã ‘ka na n zems zãng tɩ sẽn [zae-bã] ka lagem’?

17 Tʋm-tʋmd a Poll sẽn da yaa sẽn zae-bã ned a yembrã goma rap la pagb sẽn vɩɩmd  sẽn deng Kirist wakate, sẽn tall kɩs-sɩd yelle, n gʋls woto: “Neb kãens fãa paama kaset sõma tẽeb yĩnga, la bãmb ka paam kãabg pidsg ye. Tɩ bõe, Wẽnnaam sẽn dat n maan bũmb sẽn yaa neer n yɩɩda tõnd yĩngã, bãmb ka rat tɩ bãmb zems zãng tɩ tõnd ka lagem ye.” (Hebre dãmba 11:35, 39, 40) Yʋʋm Tusr naamã wakate, Kirist ne a ba-biis 144 000 sẽn zae ne vʋʋsem n be saasẽ wã na n yɩɩ rĩm dãmb la maan-kʋʋdba. B na n kɩtame tɩ nebã rɩ Kirist maoongã sẽn yaa rondã nafr tẽng zugu. Yaa woto la “b na n kɩt tɩ [piis a taabã] zems zãng” b yĩngã la b tagsgã pʋgẽ.—Wilgri 22:1, 2.

18. a) Biiblã segd n sõnga piis a taabã tɩ b bãng bõe? b) Saag-bʋg pʋgẽ la piis a taabã gũud “Wẽnnaam kamba pukri”?

18 Rẽ fãa segd n kɩtame tɩ piis a taabã bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ kiris-neb Gerɛk Gʋlsg Sõamyã gomd Kirist la a ba-biis sẽn zaeyã yell wʋsgã, n paas tʋʋm-kãseng ning b sẽn tar a Zeova raabã pidsg pʋgẽ wã võore. Woto yĩnga, piis a taabã getame tɩ yaa zu-noog ne-b tɩ b sõng tʋm-tʋmdã sull sẽn zaeyã, ne manesem buud toor-toore, n gũud “Wẽnnaam kamba pukri” Armagedõ la Yʋʋm Tusrã wakate. B gũudame n na n paam “yolsg ne faoolem yembdo n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kamba b lohorma ne b ziira pʋgẽ.”—Rom dãmba 8:19-21.

Vʋʋsem sõngã kõt-d-la zems-n-taar Tẽegrẽ wã

19. Bõe la ‘sɩd vʋʋsmã’ maan n kõ sẽn zae-bã la b tũud-n-taasã, la wãn to la b na n paam zems-n-taar sẽn yaa kãseng tʋʋlg kiuug rasem 28 wã?

19 A Zezi yaoolem pʋʋsg ning a sẽn maan yʋʋmd 33 T.W. Nizã rasem 14 yʋngã, a yeelame: “Mam . . . pʋʋsd [n kotame] . . . tɩ bãmb fãa yɩ yembre wa yãmba, m Ba sẽn be mam pʋgẽ, la mam sẽn be yãmb pʋgẽ, tɩ bãmb me na yɩ yembr tõnd pʋse, tɩ dũniyã bãng tɩ yãmb n tʋm maam.” (Zã 17:20, 21) Wẽnnaam talla nonglem n tʋm a Biriblã t’a kõ a vɩɩmã sẽn zae-bã la ãdem-biis sẽn yaa sakdbã fãagr yĩnga. (1 Zã 2:2) ‘Sɩd vʋʋsmã’ kɩtame tɩ Kirist ba-biisã ne piis a taabã tar zems-n-taare. Tʋʋlg kiuug rasem 28 wã wĩndgã lʋɩɩs poore, sul a yiibã fãa na n lagma taab n tẽeg Kirist kũumã la b tẽeg bũmb ning fãa a Zeova sẽn tũnug ne a Biribl nongr a Zezi Kirist maoongã n maan b yĩngã. Bɩ b belmã Tẽeg-kãng sẽn tar yõodã sasa paas b zems-n-taarã, la a paas sard ning b sẽn dɩk ne pa-vigsd n na n ket n maand Wẽnnaam daabã, tɩ ne woto bɩ b kõ kaset tɩ b maanda sũ-noogo, b sẽn be neb nins a Zeova sẽn nongã sʋkã.

 Lebg-n-gese

• Wakat bʋg la b tʋm “sɩd vʋʋsmã” pipi karen-biisã, la wãn to la vʋʋsem kãng yɩ “sõangda”?

• Wãn to la sẽn zae-bã mi tɩ b paama saasẽ boollã?

• Wãn to la Wẽnnaam vʋʋsmã tʋmd piis a taabã zutu?

• Wãn to la piis a taabã maan Kirist ba-biisã neere, la bõe yĩng tɩ b ‘pa na n zems zãng tɩ sẽn zae-bã pa lagem’?

[Zãmsgã sogsgã]

 [Foto, seb-neng 29]

B pʋdga “sɩd vʋʋsmã” karen-biisã zut yʋʋmd 33 T.W. Pãntekotã

[Foto rãmba, seb-neng 31]

Piis a taabã maana Kirist saam-biisã neere, n sõng-b n moon koe-noogã Wẽnnaam sẽn bobl-bã