Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb bee neb nins Wẽnnaam sẽn nongã sʋk bɩ?

Yãmb bee neb nins Wẽnnaam sẽn nongã sʋk bɩ?

 Yãmb bee neb nins Wẽnnaam sẽn nongã sʋk bɩ?

“Ned ninga sẽn tar mam tõodã n sakd bãmba, yẽ soab nonga maam. Ned ninga sẽn nong maam m Ba na nong yẽnda.”—ZÃ 14:21.

1, 2. a) Wãn to la a Zeova wilg a nonglem ne ãdem-biisã? b) Bõe la a Zezi lugl yʋʋmd 33 T.W. Nizã rasem 14?

A ZEOVA nonga ãdem-biisã a sẽn naana. Sɩda, a nonga dũniyã “hal tɩ b kõ b Biiga sẽn-ka-to, tɩ ned ninga fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn-ka-sɛta.” (Zã 3:16) Kirist kũumã Tẽegr maaneg sẽn kolgdã yĩnga, kiris-neb hakɩkã segdame n bãng n yɩɩd pĩndã t’a Zeova “n nong tõndo n tʋm bãmb Biiga tɩ b yɩ maoong tõnd yel-wẽna yĩnga.”—1 Zã 4:10.

2 Yʋʋmd 33 T.W, Nizã rasem 14 yʋngã, a Zezi ne a tʋm-tʋmdb 12 wã tigma taab yĩngr do-pʋgẽ Zerizalɛm sẽn na yɩl n maan Pakã kibs n tẽeg Israɛll nebã fãagr Ezipt tẽngã. (Matɩe 26:17-20) B sẽn maan Zʋɩf rãmbã kibs n sa poore, a Zezi yiisa a Zida Iskariot la a lugl tẽegrã rɩɩb b sẽn waa n boondẽ tɩ Kirist kũumã Tẽegr kiris-nebã sẽn maandã. * A Zezi tũnuga ne bur sẽn ka rabɩll la divẽ miuug tɩ makd a yĩn-nemsã la a zɩɩmã, n kɩt t’a karen-biis 11 wã sẽn ketã lagem taab n dɩ rɩ-kãngã. A sẽn maan to-to wã gʋlsa Evãnzill gʋlsdb a Matɩe, a Mark la a Luk n paas tʋm-tʋmd a Poll sɛbẽ wã. Tʋm-tʋmd a Poll bool-a lame tɩ “Soaala zaabr dɩɩbo.”—1 Korẽnt dãmba 11:20, NW; Matɩe 26:26-28; Mark 14:22-25; Luk 22:19, 20.

3. Wãn to la a Zã sẽn wilg a Zezi sẽn zĩnd ne a karen-biisã a yaoolem lɛɛr dãmbã sasa yĩngr doogẽ wã yaa toor ne Evãnzill gʋlsdb a taabã kɩbaya?

3 Ges-y tɩ tʋm-tʋmd a Zã pa gom burã ne divẽ wã pɩʋʋgr yell ye. Tõe t’a sẽn wa n gʋlsd a Evãnzillã (yʋʋmd 98 T.W. sẽnẽ.) tɩ b ra zoe n maand-a-la sõma pipi kiris-nebã sʋka. (1 Korẽnt dãmba 11:23-26) Baasg zãnga, ne vʋʋsem sõng vẽnegre, yɩɩ a Zã bal n kõ vẽnegr sẽn tar yõod wʋsg sẽn tɩ loe ne a Zezi sẽn yeel la a maan bũmb ninga, sẽn deng bal t’a lugl a kũumã Tẽegre, la a poor bala. Yel-kãensã sẽn be yamleoog wʋsgã rɩka sags a nu a Zã Evãnzillã pʋgẽ. Sag-kãens wilgda neb buud nins Wẽnnaam sẽn nongã tɩ sãmbg ka be ye. Bɩ d ges Zã sak 13 n tɩ ta 17 neere.

A Zezi sẽn kõ mak-sõng nonglmã wɛɛngẽ wã kõta tõnd zãmsgo

4. a) Wãn to la a Zã wilg gom-zu-kãseng ning a Zezi sẽn wilg a karen-biisã a sẽn da wa n lugl Tẽegrã sasa? b) Bʋʋm kãseng bʋg yĩng n kɩt t’a Zeova nong a Zezi?

4 Nonglmã yaa gom-zu-kãseng sag-kãensã pʋsẽ sẽn tar sagls nins a Zezi sẽn kõ a karen-biisã n yaool n loogã. Sɩda, gom-biig ning sẽn yaa “nonglmã” buud toor-toor pukda naoor 31. Nonglem kãseng ning a Zezi sẽn tar ne a Ba a Zeova la ne a karen-biisã yaa vẽeneg sags a nu kãensã pʋsẽ n yɩɩd zĩis a taabã fãa. Evãnzill dãmbã sẽn gomd a Zezi vɩɩmã yellã wilgdame t’a nonga a Zeova, la yaa a Zã bal n gʋls t’a Zezi yet vẽeneg woto: “Mam nonga m Ba.” (Zã 14:31) A Zezi yeelame me t’a Zeova nong-a lame, la a wilga sẽn yaa bũmb  ning yĩnga. A yeelame: “A wa m Ba sẽn nong maama, mam me nonga yãmb woto. Bɩ y pa mam nonglem pʋgẽ. Yãmb sã n sak mam tõodã yãmb na n paa mam nonglem pʋgẽ wa mam sẽn sak m Ba tõodã n paad bãmb nonglem pʋgẽ [wã].” (Zã 15:9, 10) N-ye, a Zeova nonga a Biriblã, a sẽn sakd-a zãng-zãngã yĩnga. Ad woto sɩd yaa zãmsg n kõ a Zezi Kirist karen-biisã fãa!

5. Wãn to la a Zezi wilg a nonglem ne a karen-biisã?

5 Nonglem kãseng ning a Zezi sẽn tall ne a karen-biisã yɩɩ vẽeneg a Zã kɩbar ning sẽn gomd a Zezi yaoolem tigisgã ne a tʋm-tʋmdbã pʋgẽ. A Zã gʋlsame: “Pak kibsa sẽn nan ka ta, a Zezi sẽn nong b meng neba sẽn be dũniyã la b sẽn yã tɩ wakat taame tɩ b na n bas dũniyã n kẽng b Ba nengẽ, b pida ne nonglem kãseng b neba yĩnga.” (Zã 13:1) Zaab kãnga sẽn pa wõnd a taabã sasa, a kõo a tʋm-tʋmdbã zãmsg b sẽn pa yĩmd sã n yaa ne maan neb a taabã neer ne nonglmã wɛɛngẽ. A pɛgsa b nao wã. Woto yaa bũmb bãmb ned kam fãa sẽn da segd n tʋll n maan n kõ a Zezi la b saam-biisã, la b pa maan woto ye. A Zezi tʋma sik-m-meng tʋʋm kãngã, n yaool n yeel a karen-biisã tɩ: “Mam sẽn yaa yãmb Zusoaba la y karen-saamba n waas yãmb nao wã, yãmb me tog n waasa taab nao wã. Tɩ bõe, mam kõo yãmb mamsg tɩ y maan wa mam me sẽn maan yãmbã.” (Zã 13:14, 15) Kiris-neb hakɩkã segd n data ne sũ-noog n tʋm tʋʋm b taabã yĩnga.—Matɩe 20:26, 27, ges Sebr Sõngo lebgr me; Zã 13:17.

Tũ-y no-paalgã

6, 7. a) Yel-bʋg sẽn tar yõod la a Zã gʋls n paas Tẽegrã lugl wɛɛngẽ? b) No-paal bʋg la a Zezi kõ a karen-biisã, la bõe n da yaa paalg no-kãng wɛɛngẽ?

6 Ya a Zã kɩbar ning bal sẽn togsd bũmb ning sẽn zĩnd yĩngr do-pʋgẽ wã Nizã rasem 14 n gomd a Zida Iskariot yiibã yelle. (Zã 13:21-30) D sã n ges Evãnzill dãmbã fãa sẽn yetã, yaa zãmb soabã loogr poor bal la a Zezi maan a kũumã Tẽegre. Yaa rẽ poor la a gom n vẽneg a tʋm-tʋmdb nins sẽn tar kɩs-sɩdã, n kõ-b sagls la noy n yaool n looge. Tõnd sẽn segend d mens n na n kẽng Tẽegrã, d segdame n dat ne d sũur fãa n bãng bũmb nins a Zezi sẽn yeel sasa kãnga wã, la sẽn yɩɩd fãa, d sẽn dat n zĩnd neb nins Wẽnnaam sẽn nongã sʋkã.

7 Pipi noor ning a Zezi sẽn kõ a karen-biisã a kũumã Tẽegrã maaneg poorã ra yaa bõn-paalga. A togsame: “Mam kõta yãmb tõog paalga. Bɩ yãmb nong taaba. Bɩ y nong taab wa mam sẽn nong yãmbã. Yãmb sã n nong taaba, neba fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.” (Zã 13:34, 35) Yaa bõe n da yaa paalg no-kãngã pʋgẽ? Kaoosg bilf poore, a Zezi waa ne vẽnegr yɛlã zut n yeele: “Ad mam tõogo: Bɩ y nong taab wa mam sẽn nong yãmbã. Nonglem ka be sẽn yɩɩd woto ye, tɩ ned sak kũum a zo-rãmb yĩnga.” (Zã 15:12, 13) A Moiiz Tõogã ra kõo Israɛll nebã noor tɩ b ‘nong b to wala b menga.’ (Maankʋʋre 19:18, Sebr Sõngo) La noor ning a Zezi sẽn kõ wã zãaga zĩiga. Kiris-nebã ra segd n nonga taab wa Kirist sẽn nong-bã, n dat n gẽneg b yõyã b saam-biisã yĩnga.

8. a) Nonglem sẽn naag ne mong-m-meng baoodame tɩ d maan bõe? b) Wãn to la a Zeova Kaset rãmba wilgd nonglem sẽn naag ne mong-m-meng rũndã-rũndã?

8 Tẽegrã sasa n zems tɩ d na n vaees d mense, tõnd ned kam fãa la tigingã tõre, sẽn na yɩl n gese tõnd sã n tara Kirist nonglmã buudu, sẽn yaa bãnd sẽn welgd tõnd toor wala kiris-nedemd hakɩkã tũudba. Mong-m-meng nonglem kãngã buudã tõe n dat n  yeela wakat ning tɩ kiris-ned gẽnegda a yõor a saam-biisã yĩnga, la a pa zãmbd-b b bɛɛbã taoor ye. La naoor wʋsgo, rẽ baoodame tɩ d mong d mengã n sõng d saam-biisã la neb a taabã. Rẽ wɛɛngẽ, tʋm-tʋmd a Poll da yaa mak-sõngo. (2 Korẽnt dãmba 12:15; Filip rãmba 2:17) Dũniyã gill zugu, b mii a Zeova Kaset rãmbã wa neb sẽn nong n mongd b mense, neb sẽn sõngd b saam-biisã la b taabã, la b modgd n dɩkd sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã n taasd b taabã. *Galat dãmba 6:10.

Zems-n-taar d sẽn segd n tall naneb ne

9. Sẽn na yɩl n kell n tall zems-n-taar sẽn tar yõod wʋsg ne Wẽnnaam la a Biriblã, d sũur yaa noog tɩ d maan bõe?

9 Bũmb pa tõe n tall yõod n yɩɩg d sẽn na n paam t’a Zeova la a Biribl a Zezi Kirist nong-d ye. La sẽn na yɩl n paam nonglem kãng la d sɩd bãng tɩ b nong-d lame, d segd n maana bũmbu. Yaoolem yʋʋn-kãng a sẽn zĩnd ne a karen-biisã a Zezi yeelame: “Ned ninga sẽn tar mam tõodã n sakd bãmba, yẽ soab nonga maam. Ned ninga sẽn nong maam m Ba na nong yẽnda. La mam na n nonga yẽnda n vẽneg m meng ne-a.” (Zã 14:21) Tõnd sẽn nand d zems-n-taarã ne Wẽnnaam la ne a Biriblã yĩnga, d sakda a noyã ne sũ-noogo. No-paalg b sẽn kõ tɩ d wilg nonglem sẽn naag ne mong-m-mengã, n paas noor ning Kirist sẽn kõ a vʋʋgrã poor n yeel tɩ d “moon nebã la d kõ kasetã neerã” (NW ), n modgd n sõngd neb nins sẽn sakd koe-noogã tɩ b lebg ‘karen-biisã’ bee rẽ sʋka.—Tʋʋma 10:42; Matɩe 28:19, 20.

10. Zems-n-taar sẽn tar yõod bʋg la sẽn zae-bã la “piis a taaba” tõe n paame?

10 Yʋʋn-kãng kaoosg pʋgẽ, a Zezi leoka sʋkr tʋm-tʋmd a Zida (Tade) sẽn yaa kɩs-sɩd soabã sẽn maan-a, n yeele: “Ned sã n nong maam, a na n saka mam goama, la m Ba na n nonga yẽnda, la tõnd na n waa yẽ nengẽ n pa ne-a.” (Zã 14:22, 23) Baa kiris-neb nins sẽn zae b sẽn bool tɩ b na n tɩ rɩ naam ne Kirist saasẽ wã sẽn da ket n be tẽng zugu, b tara zood sõma-sõma ne a Zeova la ne a Biriblã. (Zã 15:15; 16:27; 17:22; Hebre dãmba 3:1; 1 Zã 3:2, 24) La b tũud-n-taasã sẽn be ‘piis a taabã’ neb sʋkã sẽn tar saagr n na n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽng zugã me tara zood sẽn tar yõod wʋsgã ne b ‘pe-kɩɩm-yɛng’ a Zezi Kirist, la ne b Wẽnnaam a Zeova, b sã n ket n yaa sakdba.—Zã 10:16; Yɩɩl Sõamyã 15:1-5; 25:14.

“Yãmb ka dũniyã rẽnd ye”

11. Keoog-bʋg sẽn kɩtd tɩ d tags la a Zezi maan a karen-biisã?

11 Yaoolem tigisg ning a Zezi sẽn maan ne a karen-biis nins sẽn tar kɩs-sɩdã t’a nan pa ki wã, a maan-b-la keoog-kãngã sẽn kɩtd tɩ d tagsã: Wẽnnaam sã n nong neda, dũniyã na n kisg-a lame. A togsame: “Dũniyã sã n kisg yãmba, bɩ y bãng t’a reng n kisga maam.  Yãmb sã n yaa dũniyã rẽnda, dũniyã na nong a meng rẽnda. La yãmb ka dũniyã rẽnd ye, la mam tũusa yãmb dũniyã neba sʋka; yaa woto n kɩt tɩ dũniyã kis yãmba. Tẽeg-y goam nins mam sẽn da togs yãmbã. Tʋm-tʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye. Bãmb sã n nams maam, b na n namsa yãmb me. Bãmb sã n da sak mam goama, b na n saka yãmb me rẽnda.”—Zã 15:18-20.

12. a) Bõe yĩng t’a Zezi keoog a karen-biisã tɩ dũniyã ra na n kisg-b lame? b) Tẽegrã sẽn kolgdã, tara yõod tɩ d tags bõe zugu?

12 A Zezi maana keoog-kãngã, sẽn na yɩl tɩ tʋm-tʋmdb 11 kãensã ne kiris-neb hakɩkã fãa sẽn da na n wa bãmb poorã ra koms raood n base, dũniyã kisgr yĩng ye. A paasame: “Mam togsa yãmb bõn-kãense tɩ y reng n bãng tiir t’a ra wa [lak-y, NW ] ye. Bãmb na n yiisa yãmb karenga pʋgẽ. La wakat watame tɩ neb na n kʋ yãmba n tẽed tɩ b maanda Wẽnnaam tʋʋmde. La bãmb na n maana yãmb woto; tɩ bõe, bãmb ka mi m Ba tɩ b gomd maam ye.” (Zã 16:1-3) Sebr a yembr sẽn wilgd Biiblã goam võor wilgdame tɩ “lak” rat n yeelame tɩ “kɩt tɩ ned sɩng n kong bas-yard la a bas ned ning a sẽn da segd n teeg bɩ a sakã; kɩt tɩ ned lʋɩ.” Tẽegrã maaneg sẽn kolgã yĩnga, nebã fãa segd n tagsa neb nins sẽn loog la sẽn be wã sẽn tall kɩs-sɩdã vɩɩm zugu, n dɩk togs-n-taar ne b kɩs-sɩd sẽn pa vigsd makrã pʋgẽ wã. Ra bas-y tɩ kɩɩsgã bɩ namsgã d sẽn deegd d tẽebã yĩngã kɩt tɩ y bas a Zeova la a Zezi ye, la rɩk-y sard sõma ne y meng n teeg-b la y sak-ba.

13. A Zezi pʋʋsa a Ba wã n kos bõe a karen-biisã yĩnga?

13 A Zezi baasg pʋʋsg ning a sẽn maan n yaool n yi yĩngr do-pʋgẽ Zerizalɛmã, a yeela a Ba wã yaa: “Mam kõo bãmb yãmb goama, la dũniyã kisga bãmba bãmb sẽn ka dũniyã rẽnda a wa mam sẽn ka dũniyã rẽnda yĩnga. Mam ka kot yãmb tɩ y yiis bãmb dũniyã pʋgẽ ye, m kotame tɩ y gũ-b tɩ wẽng soaba ra tõog-b ye. Bãmb ka dũniyã rẽnd wa mam sẽn ka dũniyã rẽndã.” (Zã 17:14-16) D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova geta neb nins a sẽn nongã yelle, sẽn na yɩl n keng-ba, b sẽn welgd b mens ne dũniyã.—Ezai 40:29-31.

Pa-y Ba wã la Biriblã nonglem pʋgẽ

14, 15. a) Ne bõe la a Zezi mak a menga, tɩ yaa lebend ne ‘viyn tɩ-yookã’? b) Ãnd dãmb n yaa ‘viyn tɩɩg mengã wila’?

14 Zood sõsg ning a Zezi sẽn tall ne a karen-biis sẽn yaa kɩs-sɩd dãmbã Nizã rasem 14, a maka a mengã ne “viyn tɩɩg menga,” tɩ yaa lebend ne Israɛll sẽn pa tall kɩs-sɩd sẽn yɩ ‘viyn tɩ-yookã’ (NW ). A yeelame: “Mam yaa viyn tɩɩg menga, la m Ba yaa viyn wã gũuda.” (Zã 15:1) Yʋʋm kob-gĩn sẽn denge, no-rɛɛs a Zeremi gʋlsa a Zeova gom-kãensã a nin-buiidã sẽn yɩ kɩɩsdbã wɛɛngẽ wã: “Mam yaool n da sela foom wala bugsuntungu sẽn yaa sõmbo . . . La maana a wãn marsã tɩ fo lebg bugsuntung yooko, n womd biis sẽn ka lebd be?” (Zeremi 2:21, Sebr Sõngo) La no-rɛɛs a Oze gʋlsame: “Israɛll yaa vɩyn tɩ-yooko. A ket n womda biis a meng yĩnga. . . .  B sũyã lebga sũy sẽn tar zãmbo.”—Oze 10:1, 2, NW.

15 Israɛll pa wom sɩd balengã biis ye, a kẽe wẽn-kɩɩsg pʋgẽ, n wom biis a meng yĩnga. Rasem a tãab sẽn deng yaoolem tigisg ning a Zezi sẽn maan ne a karen-biis sẽn yaa kɩs-sɩd rãmbã, a yeela Zʋɩf rãmbã taoor dãmb sẽn da yaa zãmb rãmba tɩ: “Yaa woto yĩnga mam yeta yãmba, tɩ b na n deega Wẽnnaam soolem yãmb nengẽ n kõ buud ninga sẽn na n maan tʋʋm sẽn zemse.” (Matɩe 21:43) Bu-paalgã yaa “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda,” sẽn tar kiris-neb 144 000 sẽn zae ne vʋʋsem sõngã, b sẽn mak ne “viyn tɩɩg menga,” sẽn yaa Kirist Zezi wã.—Galat dãmba 6:16; Zã 15:5; Wilgri 14:1, 3.

16. Bõe la a Zezi sagl tʋm-tʋmdb 11 sẽn tar kɩs-sɩdã tɩ b maane, la bõe la d tõe n yeel kellã sẽn zae n tar kɩs-sɩd saabã wakat kãngã wã wɛɛngẽ?

16 A Zezi yeela a tʋm-tʋmdb 11 wã sẽn da be ne-a yĩngr do-pʋgẽ wã tɩ: “Mam will ninga fãa sẽn ka womd biisi, b na n kɛ-a lame n lobe. La will ninga fãa sẽn womd biisi, b na n yos-a lame n maneg-a t’a wom biis n paase. Bɩ y pa ne maam tɩ mam me pa ne yãmba. A wa will sẽn ka tõe n wom biis a toore t’a ka be ne viyn tɩɩga, woto me yãmb ka tõe n wom biis tɩ y ka be ne maam ye.” (Zã 15:2, 4) A Zeova Kaset rãmbã rũndã-rũndã yɛl wilgdame tɩ kiris-neb nins sẽn zae sẽn tar kɩs-sɩdã kell paa zems-n-taar pʋgẽ ne b Zugã sẽn yaa Kirist Zezi wã. (Efɛɛz rãmba 5:23) B sakame tɩ b yɩlg-b la b maneg-ba. (Malaki 3:2, 3) Yʋʋmd 1919 tɛka, b woma biis wʋsg Rĩungã tʋʋmd pʋgẽ, pipi yaa kiris-neb a taab sẽn zae, la yʋʋmd 1935 tɛkã, yaa tũud-n-taas “kʋʋng kãseng” (NW ) sõor sẽn tar paasgo.—Wilgri 7:9; Ezai 60:4, 8-11.

17, 18. a) A Zezi gom-bʋs n sõng sẽn zae-bã la piis a taabã tɩ b pa a Zeova nonglmã pʋgẽ? b) Wãn to la Tẽegrẽ wã kẽnd na n sõng tõndo?

17 A Zezi gom-kãensã paka kiris-neb nins fãa sẽn zaeyã ne b tũud-n-taasã: “Yãmb sã n wom biis wʋsgo, m Ba na n paama waoogre, la woto yãmb na n yɩɩ mam karen-biisi. A wa m Ba sẽn nong maama, mam me nonga yãmb woto. Bɩ y pa mam nonglem pʋgẽ. Yãmb sã n sak mam tõodã yãmb na n paa mam nonglem pʋgẽ wa mam sẽn sak m Ba tõodã n paad bãmb nonglem pʋgẽ [wã].”—Zã 15:8-10.

18 Tõnd fãa rat n paa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ, la rẽ tusda tõnd tɩ d yɩ kiris-neb sẽn womd biisi. D maanda woto, d sã n tũnugd ne sor d sẽn paam fãa n moond “Wẽnnaam soolem koe-noog kãngã.” (Matɩe 24:14) D leb n maanda d sẽn tõe tɛk sẽn na yɩl n puk “Vʋʋsem sõng sẽn womd biis niynsi” d vɩɩmã pʋgẽ. (Galat dãmba 5:22, 23, Sebr Sõngo) D sã n kẽng Kirist kũumã Tẽegrẽ na n kenga sard ning d sẽn dɩk ne d meng n na n maan woto wã, bala b na n tẽega tõnd Wẽnnaam la Kirist nonglem kãsengã b sẽn tall ne tõndã.—2 Korẽnt dãmba 5:14, 15.

19. Sõngr a to bʋg yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

19 A Zezi sẽn lugl Tẽegrã poore, a kãabame t’a Ba wã ra na n wa tʋma “sõngda, vʋʋsem sõngã” tɩ wa sõng a karen-biis nins sẽn tar kɩs-sɩdã. (Zã 14:26, NW ) Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n vaeesa vʋʋsem sõng kãng sẽn sõngd sẽn zae-bã la piis a taabã to-to tɩ b pa a Zeova nonglmã pʋgẽ.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 2 Yʋʋmd 2002, sã n yaa ne b sẽn sõd wakatã to-to tɩ zems ne Biiblã, Nizã rasem 14 sɩngda wĩndg lʋɩɩse, lamusa, tʋʋlg kiuug rasem 28. Zaab-kãnga, a Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã na n tigma taab n tẽeg Soaal a Zezi Kirist kũumã.

^ sull 8 Ges-y Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu sebrã a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã, sak 19 la 32.

Lebg-n-ges sʋgsgo

• Zãms-bʋg sẽn zemse, la a Zezi kõ a karen-biisã sã n yaa ne maan neb a taabã neer ne nonglmã wɛɛngẽ?

• Tẽegrã wakat zemsa ne vaees-m-meng bõe wɛɛngẽ?

• Bõe yĩng tɩ d pa segd n bas t’a Zezi sẽn yeel tɩ d bãng tiir tɩ dũniyã na n kisg-d lame la a nams-dã kɩt tɩ d lake?

• “Viyn tɩɩg menga” yaa ãnda? Ãnd dãmb la “wila,” la bõe la b gũud b nengẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 23]

A Zezi kõo a tʋm-tʋmdbã zãmsg b sẽn pa yĩmd sã n yaa ne sõng neb a taabã ne nonglmã wɛɛngẽ

[Foto rãmba, seb-neng 24, 25]

Kirist karen-biisã sakda noor ning a sẽn kõ tɩ d tall nonglem sẽn naag ne mong-m-mengã