Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ket-y n wilgd sõmblem

Ket-y n wilgd sõmblem

 Ket-y n wilgd sõmblem

“Vẽenem biis yaa sõmblem la tɩrlem la sɩda.”—EFƐƐZ RÃMBA 5:9.

1. Rũndã-rũndã, wãn to la neb milyõ rãmb wilgd tɩ b saka Yɩɩl Sõamyã 31:20 goama?

NINSAAL sẽn tõe n maan tɩ zems ne pẽgr n yɩɩd ya a sẽn na n ning a Zeova ziiri. Rũndã-rũndã, neb milyõ rãmb n maand woto n pẽgd Wẽnnaam a sõmblmã yĩnga. D sẽn ya a Zeova Kaset rãmb sẽn tar kɩs-sɩdã, d sakda yɩɩl gʋlsdã goam ne d sũy fãa, a sẽn yɩɩl woto wã: “Zusoaba, bũmb sõama nins yãmb sẽn bĩng y zoɛtba yĩnga yaa kãsenga.”—Yɩɩl Sõamyã 31:20.

2, 3. Bõe n tõe n maane, tõnd sẽn maand karen-biisã sã n pa naag ne manesem sõngo?

2 A Zeova zoees sẽn naag ne waoogr kãseng tusda tõnd tɩ d pẽg-a a sõmblmã yĩnga. A leb n tusda tõnd tɩ d ‘pẽg a Zeova, n pʋʋs-a barka, la d togs a naama ziiri.’ (Yɩɩl Sõamyã 145:10-13) Yaa woto yĩng la d sẽn kẽesd d mens Rĩungã mooneg la karen-biisã maaneg pʋgẽ ne yẽesmã. (Matɩe 24:14; 28:19, 20) Sɩda, tõnd moonegã segd n naaga ne manesem sõngo, sã n pa rẽ, d tõe n waa ne paoogr a Zeova yʋ-sõngã zugu.

3 Neb wʋsg yetame tɩ b balemda Wẽnnaam, la b manesmã pa zems ne noy nins sẽn be a Gomdã vʋʋsem sõng sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã pʋgẽ ye. Tʋm-tʋmd a Poll yeela neb nins sẽn da yet bal tɩ b tũuda sẽn yaa neerã wɛɛngẽ: “Fo zãmsda neb a taaba, n yaool n ka zãmsd f meng ye. Fo sẽn moond tɩ ned ra zu wã, yaa bõe tɩ fo zuuda? Fo sẽn yet tɩ ned ra yo wã, yaa bõe tɩ fo yooda? . . . Tɩ bõe, Wẽnnaam yʋʋr paama tʋʋsg bu-zẽms sʋk yãmb yĩnga a wa sẽn gʋlsã.”—Rom dãmba 2:21, 22, 24.

4. Tõnd manesem sõngã wata ne bõe?

4 Tõnd pa na n wa ne paoogr a Zeova yʋʋrã zug ye, la d na n modgame n ning-a ziir ne d manesem sõngã. Woto tara pãn-tusdg sẽn yaa sõma ne sẽn pa be-b kiris-neb tigingã pʋgẽ wã. Woto sõngda tõnd tɩ d kɩt tɩ sẽn kɩɩsd-b tõndã sĩndi. (1 Pɩɛɛr 2:15) Sẽn tar yõod n yɩɩda, tõnd manesem sõngã takda nebã n wa a Zeova siglgẽ wã, tɩ pak sor n kõ-b tɩ b tõe n ning a Zeova ziiri, la tɩ b tõe me n paam vɩɩm sẽn pa satã.—Tʋʋma 13:48.

5. Sʋgs-bʋs la d segd n vaees masã?

5 Tõnd sẽn pa zems zãngã yĩnga, wãn to la d tõe n lak d mens ne manesem sẽn tõe n paoog a Zeova la yɩ kug-lakdg n kõ neb nins sẽn baood sɩdã? Sɩda, wãn to la d na n tõog n wilg sõmblem?

Vẽenemã biiga

6. “Lik tʋʋm sẽn ka yõoda” kẽer la bʋse, la vẽenemã bi-bʋg n segd n yɩ vẽeneg kiris-nebã sʋka?

6 D sẽn yaa kiris-neb sẽn dɩk b mens n kõ Wẽnnaamã d tara bũmb sẽn sõngd tõnd tɩ d lak d mens ne ‘lik tʋʋma sẽn ka yõodã.’ Zɩlem-beedo, wagdem, tʋya, yoob  goama, tʋʋm wẽnse, kʋʋsem yoodo, la rã-tɩgr bee tʋʋm sẽn paoogd Wẽnnaamã sʋka. (Efɛɛz rãmba 4:25, 28, 31; 5:3, 4, 11, 12, 18) D na n laka d mens ne tʋʋm-kãensã buudu, la d “kẽn wa vẽenem kamba.” Tʋm-tʋmd a Poll yetame tɩ “vẽenem biis yaa sõmblem la tɩrlem la sɩda.” (Efɛɛz rãmba 5:8, 9) Rẽnd yaa d sẽn na n kẽnd vẽenemã pʋgẽ la d na n tõog n ket n wilgd sõmblem. La rẽ yaa vẽenem bʋg buudu?

7. Bõe la d segd n maan n ket n wilgd sõmblmã?

7 Baa ne tõnd sẽn pa zems zãngã, d sã n kẽnd tẽebã vẽenem pʋgẽ na n kɩtame tɩ d tõog n wilg sõmblem. “Yãmb goama yaa mam nao wã fɩtla la m sor vẽenem.” Woto la yɩɩl-gʋlsdã yɩɩl-yã. (Yɩɩl Sõamyã 119:105) D sã n dat n ket n wilgd “vẽenem biis” n pukd “sõmblem ne manesem buud toor-toore,” (NW ) d segda wakat fãa n dɩ tẽebã vẽenem sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã nafa. B wɛgsda Wẽnnaam Gomdã neer kiris-neb hakɩkã sɛbẽ, la b tigissẽ wã. (Luk 12:42; Rom dãmba 15:4; Hebre dãmba 10:24, 25) D leb n segdame n tũ a Zezi Kirist makrã la a zãmsgã neere, bala a yaa “dũniyã vẽenem” la “[a Zeova] waoogr yãgbo.”—Zã 8:12; Hebre dãmba 1:1-3.

Sõmblmã yaa vʋʋsem sõngã biig a ye

8. Bõe yĩng tɩ d tõe n wilg sõmblem?

8 Kɩɩsg sẽn ka be, tẽebã vẽenem sõngda tõnd tɩ d wilg sõmblem. Sẽn paase, d tõe n puka sõmblmã, bala yaa Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn ya a pãng sẽn tʋmdã n wilgd tõnd sore. Sõmblmã bee “vʋʋsem sõngã biis” sʋka. (Galat dãmba 5:22, 23, NW ) Tõnd sã n sak a Zeova vʋʋsem sõngã sor-wilgri, a na n woma biig sẽn be yamleoog tõnd nengẽ: sõmblmã.

9. Wãn to la d tõe n tʋm tɩ zems ne a Zezi goam nins sẽn be Luk 11:9-13 pʋgẽ wã?

9 Tõnd sẽn tʋll ne d sũurã fãa n ta a Zeova yama, la d sẽn dat n wilg sõmblmã sẽn yaa vʋʋsem sõngã biigã, segd n tusa tõnd tɩ d tʋm tɩ zems ne a Zezi gom-kãensã: “Bɩ y kose tɩ b na kõ-yã, bɩ y bao tɩ y na yã, bɩ y wẽ kʋɩlenga tɩ b na pak n kõ-yã. Tɩ bõe, ned ninga fãa sẽn kota, a paamdame, la ned ninga sẽn baooda, a yãtame, la ned ninga sẽn wẽed kʋɩlenga, b pakdame n kõ-a. Ãnda n be yãmb sʋka, a biig sẽn na n kos-a buri t’a rɩk kugri n kõ-a? Walla a sã n kos-a zĩifu, a na rɩk waafo n kõ-a n ka kõ-a zĩif bɩ? Walla a sã n kos a gelle, a na rɩk nang n kõ-a bɩ? A sã n yaa woto tɩ yãmb [sẽn pa zems zãng tɩ b tõe n mak-y wa] nin-wẽnsa bãng tɩ kõ yãmb kamba kũun sẽn yaa sõama; dẽ, sẽn yɩɩda yãmb arzãn Ba kõn kõ neb nins sẽn kot bãmba Sɩɩg Sõng bɩ?” (Luk 11:9-13) Bɩ d tũ a Zezi saglgã n pʋʋs a Zeova n kos a vʋʋsem sõngã sẽn na yɩl n tõog n ket n wilgdẽ tɩ d tara sõmblmã sẽn yaa vʋʋsmã bilã.

‘Ket-y n maand neere’

10. A Zeova sõmblmã nens bʋs la b sõdg Yikri 34:6, 7 pʋgẽ?

10 Ne tẽebã vẽenem sẽn yit Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã, n paas Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõngre, d tõe n ‘ket n maanda neere.’ (Rom dãmba 13:3) D sã n zãmsd Biiblã wakat fãa, d bãngda d sẽn tõe n dɩk togs-n-taar ne a Zeova n wilg sõmblem n paas to-to. Sõsg ning sẽn loogã vaeesa Wẽnnaam sõmblmã nens b sẽn sõdg gomd ning a sẽn taas a Moiiz tɩ be Yikri 34:6, 7 pʋgẽ wã. D karemda be tɩ: “Zusoaba, yaa Zusoab sẽn yaa Wẽnnaam sẽn yaa ninbãan-zoeta la bark kõata [sõmblem soaba, NW ]. Mam sũur ka yikd tao-tao ye, la mam nonglem yaa wʋsgo. La mam yaa sɩd soaba, sẽn maand nonglem hal tɩ ta zãmaan tusri n kõt neb sugr b yel-wẽna ne b kɩɩsga la b kongra fãa yĩnga. La baasgo, mam ka na n bas  yãmb taal y yel-wẽna yĩng ye.” D sã n maag d yĩns n vaees a Zeova sõmblmã nens kãensã, na n sõng-d lame tɩ d ‘ket n maand neere.’

11. Tõnd sẽn mi t’a Zeova yaa nimbãan-zoɛt la sõmblem soabã segd n tusa tõnd tɩ d maan bõe?

11 Wẽnnaam a Zeova gom-kãngã kɩtdame tɩ d bãng tɩ d segd n dɩka togs-n-taar ne yẽ n yɩ nimbãan-zoɛtb la sõmblem dãmba. A Zezi yeelame: “Bark bee nimbãan-zoɛtba zutu, tɩ bõe, bãmb na paam nimbãan-zoeere.” (Matɩe 5:7; Luk 6:36) D sẽn mi t’a Zeova yaa sõmblem soaba tusda tõnd me tɩ d rat n yɩ nin-sõama la d yɩ neb sẽn tar yamleoogo, d manesmã ne d taabã pʋgẽ, n paas neb nins d sẽn moondã. Woto zemsa ne a Poll sagl-kãngã: “Bɩ y kɩt tɩ yãmb goama zĩnd bark wakat fãa n paam yamsem noom, la y bãng sẽn zemse n leok ned kam fãa.”—Kolos rãmba 4:6.

12. a) Wẽnnaam sũur sẽn pa yikd tao-tao wã yĩnga, d manesem ne d taabã segd n yɩɩ wãn to? b) A Zeova nonglmã tusda tõnd tɩ d maan bõe?

12 Wẽnnaam sũur sẽn pa yikd tao-tao wã yĩnga, tõnd sẽn dat n ‘ket n maand neerã,’ tusda tõnd tɩ d maan sugr ne d tẽed-n-taasã kongr sẽn pa zem baa fʋɩyã, la d ges b zʋg-sõma wã. (Matɩe 7:5; Zak 1:19) A Zeova nonglmã tusda tõnd tɩ d tall nonglem ne-a wakat fãa, baa yaa yel-tood sẽn sɩd pa nana pʋsẽ. Woto sɩd yaa bũmb sẽn be yamleoog wʋsgo.—Yelbũna 19:22.

13. D manesem segd n yɩɩ wãn to, d sẽn mi t’a Zeova ‘yaa sɩd soabã’?

13 Tõnd saasẽ Ba wã sẽn “yaa sɩd soaba” yĩnga, d modgd n ‘maanda sẽn zems Wẽnnaam tʋm-tʋmdba ne sɩd goama.’ (2 Korẽnt dãmba 6:3-7) “Zelemd sẽn yagd ziri” la “zãmb kaset soab sẽn yagd ziri” bee bũmb a yopoe a Zeova sẽn kisã sʋka. (Yelbũna 6:16-19) Woto, tõnd sẽn tʋll n ta Wẽnnaam yama tusa tõnd tɩ d ‘bas ziri yagbo n togsd sɩd ne d yaka.’ (Efɛɛz rãmba 4:25) Woto, bɩ d ra tol n bas sõmblem wilgr yel-kãngã sẽn tar yõod wʋsgã wɛɛngẽ ye.

14. Bõe yĩng tɩ d segd n yɩ sugr kõtba?

14 Gomd ning Wẽnnaam sẽn taas a Moiizã segd n tusa tõnd me tɩ d yɩ sugr kõtba, bala a Zeova sakame n na n kõ sugri. (Matɩe 6:14, 15) Yaa vẽenega, a Zeova sɩd sɩbgda yel-wẽn-maandb nins sẽn pa tekd yam n kos sugrã. Woto yĩnga, d segd n tũu a noyã sõmblmã wɛɛngẽ, sẽn na yɩl n kogl tẽebã yɩlemd tigingã pʋgẽ.—Maankʋʋre 5:1; 1 Korẽnt dãmba 5:11, 12; 1 Tɩmote 5:22.

“Bɩ y gũus ne yãmb kẽnd neere”

15, 16. Wãn to la a Poll saglg ning sẽn be Efɛɛz rãmba 5:15-19 pʋgẽ wã tõe n sõng tõnd tɩ d ket n wilgd sõmblem?

15 Sẽn na yɩl n ket n tar sõmblem baa ne wẽngã sẽn gũbg tõndã, d segd n pida ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã la d gũus ne d sẽn kẽnd to-to wã neere. Wa sẽn zems ne rẽ, a Poll sagla Efɛɛz kiris-nebã woto: “Bɩ y gũus ne yãmb kẽnd neere tɩ zems ne bũmb fãa zãng  wa yam dãmba la ka wa yalemb ye. Bɩ y maan yãmb sẽn tõe tɛk wakat fãa; tɩ bõe, masã yaa wẽng wakate. Woto yĩnga, bɩ y ra maan yalemd ye, la bɩ y bãng Zusoaba yam sẽn yaa bũmb ninga. Da yũ-y rãam n tɩg ye, yõ wã sãamda neda. La bɩ y tɩg ne Sɩɩg Sõngo. Bɩ y sõs ne taaba ne yɩɩl sõamã la ne Wẽnnaam yɩɩla, la ne Sɩɩg Sõng yɩɩla, la y yɩɩl n pẽg Zusoaba ne y sũyã fãa.” (Efɛɛz rãmba 5:15-19) Sɩd-sɩda sagl-kãngã zemsa ne tõnd sẽn vɩ yaoolem dayã wakat tood pʋsẽ wã.—2 Tɩmote 3:1.

16 Tõnd sã n dat n ket n wilgd sõmblem, d segd n ket n gũusda neer ne tõnd sẽn kẽnd to-to wã, n yɩ neb sẽn wilgd tɩ b tara yam ning sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã. (Zak 3:17) D segd n laka d mens ne yel-wẽn-bɛda, la d segd n pidsa d mens ne vʋʋsem sõngo, n basdẽ t’a wilgd tõnd sore. (Galat dãmba 5:19-25) D sã n tũud tẽebã zãmsg ning d sẽn paamd kiris-neb tigissẽ wã la tigis-kãsemsẽ wã, d tõe n ket n maanda sẽn yaa neere. Goam nins a Poll sẽn taas Efɛɛz rãmbã me tõe n tẽega tõnd tɩ d tigissã d sẽn maand balengã yĩngã wʋsg sẽn yɩɩd pʋsẽ, ‘tẽebã yɩɩl’ (NW) d sẽn yɩɩnd ne d sũy fãa wã nafda tõndo. Yɩɩn-kãens wʋsg gomda tẽebã zʋg-sõma wala sõmblmã yelle.

17. B yɛlã sã n gɩdgd-b tɩ b pa tõe n kẽng tigissã wakat fãa wã, bõe la kiris-neb nins sẽn tõe n bẽed bã-kɛgengã tõe n kɩs sɩd ne?

17 Yaa wãn to yẽ ne tõnd tẽed-n-taasã sẽn pa tõe n kẽng kiris-neb tigissã wakat fãa wã, bã-kɛgems sẽn be ne-b wakat fãa wã yĩngã? B sũy tõe n sãamame, b sẽn pa tõe wakat fãa n naag b tẽebã pʋgẽ saam-biis la saam-bi-pogsã n balem a Zeova wã yĩnga. La b tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova wʋmda b yɛlã võore, t’a na n ket n zãad-b-la sɩdã pʋgẽ, t’a na n kõ-b-la a vʋʋsem sõngã, la a sõng-b tɩ b ket n maand sẽn yaa sõma.—Ezai 57:15.

18. Bõe n na n sõng tõnd tɩ d tall sõmblem?

18 Tall sõmblem baoodame tɩ d gũus ne d tũud-n-taarã, la d lak d mens ne neb nins sẽn yaa “nin-sõamyã kisgdba.” (2 Tɩmote 3:2-5; 1 Korẽnt dãmba 15:33) Sagl-kãensã tũub sõngda tõnd tɩ d ra wa “beeg Wẽnnaam Sɩɩg Sõng[ã],” n tall manesem sẽn yaa lebend ne a sor-wilgrã ye. (Efɛɛz rãmba 4:30) Sẽn paase, d paamda sõngr sẽn na yɩl n maan sẽn yaa neere, d sã n bɩɩsd zems-n-taar sẽn tar pãng ne neb nins vɩɩm sẽn kõt kaset tɩ b nonga sõmblem la b basdẽ t’a Zeova vʋʋsem sõngã wilg-b sorã.—Amos 5:15; Rom dãmba 8:14; Galat dãmba 5:18.

Sõmblem womda bi-sõma

19-21. Rɩk-y makr sẽn wilgd tɩ sõmblem wilgr womda bi-sõma.

19 D sã n kẽnd tẽebã vẽenem pʋgẽ, n sakd Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sor-wilgri, la d gũusd ne d sẽn kẽnd to-to wã, na n sõnga tõnd tɩ d lak ne sẽn yaa wẽnga, la d ‘ket n maand neere.’ Woto me tõe n woma bi-sõma. Ges-y a Zongezile sẽn ya a Zeova Kaset soab n be Afirikdisiidã makre. A ra rebda lekoll ne yibeoogo, n ges a ligd bilfã a sẽn da bĩngdã sõor bãnkẽ wã. Masĩnã sẽn wilg ligdã sõorã, tudgr n da be be ne ligd roaglg sẽn yaa rands 42 000 (sẽn yɩɩd CFA milyõ a naase). Bãnkã gũud ne neb a taab sagl-a lame t’a yiis ligdã n tɩ ning bãnk a to pʋgẽ n sooge. A ra bee a Zeova Kaset soab a ye zakẽ, la yaa yẽ ne a pagã bal n pẽg-a a sẽn pa yãk ligdã baa bilfã yĩnga.

20 Vẽk-n-beoogã, a Zongezile wilga bãnkã tɩ tudgr la b maan-yã. B yãame t’a ra tara kõnt nimero sẽn ya a yembr ne ra-kãagr sẽn da tudg n ning ligd yẽ kõntẽ wã. Linga rakãagrã, a Zongezile sẽn pa rɩ ligdã baa bilfã, t’a sʋk-a: “Fo bee tũudum bʋg pʋgẽ?” T’a Zongezile wilg t’a ra ya a Zeova Kaset soaba. Bãnkã taoor dãmb pẽg-a-la sõma n yeele: “D nongẽ lame tɩ nebã fãa yɩ pʋ-peelem dãmb wa a Zeova Kaset rãmbã.” Sɩd-sɩda, pʋ-peelem la sõmblem tʋʋm tõe n tusa neb a taabã tɩ b ning a Zeova ziiri.—Hebre dãmba 13:18.

21 Pa tɩlae tɩ sõmblmã tʋʋm yɩ tʋʋm-kãsems sẽn na yɩl n tall pãn-tusdg sẽn yaa sõma ye. D rɩk makre: Bi-bɩɩg sẽn ya a  Zeova Kaset soab sẽn yaa so-pakd Samoa ko-sʋk tẽng a yembrẽ ra kẽnga logtor yiri. Nebã ra gũudame n na n kẽ logtorã nengẽ, tɩ Kaset soabã yã tɩ pʋg-yãang ning sẽn da pẽ yẽ wã ra bẽeda bã-kɛgenga. A maaname tɩ pʋg-yãangã reeg yẽ zĩigã sẽn na yɩl n tõog n paam tɩbsg tao-tao. Rẽ poore, Kaset soabã sega pʋg-yãangã raagẽ. Pʋg-yãangã tẽega a yelle, la tʋʋm-sõng ning a sẽn maan logtor yirã yelle. “Masã m miime t’a Zeova Kaset rãmbã sɩd nonga b taaba,” woto la pʋg-yãangã yeel-yã. Pĩnda a ra pa kelgd Rĩungã koɛɛg ye, la sõmblem ning Kaset soabã sẽn tall ne-a wã woma bi-sõma. A saka Biibl zãmsg n sɩng n paamd Wẽnnaam Gomdã bãngre.

22. Sẽn yɩɩd fãa, manesem kãseng a yembr d sẽn na n tũnug ne n ‘ket n maand sẽn yaa neer’ yaa bõe?

22 Y tõe n sõdga yɛl neb sẽn vɩɩmd sẽn wilgd sõmblmã wilgr yõodo. Sẽn yɩɩd fãa, manesem kãseng a yembr d sẽn na n tũnug ne n ‘ket n maand neer’ yaa d sẽn na n kẽesd d meng Wẽnnaam Rĩungã koe-noog mooneg pʋgẽ n pa vaandẽ ye. (Matɩe 24:14) Bɩ d ket n tʋmd tʋʋm-kãngã sẽn tar yõod wʋsgã ne yẽesem, n miẽ tɩ yaa sõmblem manesem a yembre, sẽn yɩɩd fãa, ne neb nins sẽn sakd sɩdã. Sẽn tar yõod n yɩɩd yaa tõnd koe-moonegã la d manesem sõngã sẽn ningd a Zeova ziirã, yẽ sẽn yaa sõmblmã yẽgrã.—Matɩe 19:16, 17.

Ket-y n ‘maand sẽn yaa neere’

23. Bõe yĩng tɩ kiris-ned koe-moonegã yaa tʋʋm-neere?

23 Sãmbg sẽn ka be, tõnd koe-moonegã yaa tʋʋm neere. A tõe n wa baasa ne fãagr n kõ tõnd la neb nins sẽn kelgd Biiblã koɛɛgã, tɩ rẽ sõng-b tɩ b rɩk sor ning sẽn tar n debd vɩɩm sẽn pa satã zĩigẽ wã. (Matɩe 7:13, 14; 1 Tɩmote 4:16) Tõnd sã n wa be sard rɩkr taoore, d sẽn dat n maan sẽn yaa neerã segd n tus-d lame tɩ d sʋk d mens woto: ‘Wãn to la yãk-kãng na n mad Rĩungã mooneg tʋʋmd mam sẽn maandã? Mam yãkrã sɩd na n yɩɩ sõma bɩ? A na n sõng-m lame tɩ m sõng neb a taabã tɩ b sak “Koe-noog sẽn ka sɛta” n wa paam zems-n-taar ne Wẽnnaam a Zeova bɩ?’ (Wilgri 14:6) Sũ-no-kãseng la d na n paame, d sã n maan yãkr sẽn sõngd tõnd tɩ d tʋm Rĩungã tʋʋmd n paase.—Matɩe 6:33; Tʋʋma 20:35.

24, 25. Manesem kẽer bʋs la d tõe n tũnug ne n maan neer tigingã pʋgẽ, la ne bõe la d tõe n kɩs sɩda, d sã n ket n wilgd sõmblem?

24 Bɩ d bãng tɩ sõmblmã sɩd tõe n woma bi-sõma. D tõe n ket n wilgda zʋgd kãngã n teend kiris-neb tigingã la d maand d sẽn tõe tɛk sẽn na yɩl n ges a yelle. Sɩd-sɩda, d maanda neere, d sã n kẽngd kiris-neb tigissẽ wã wakat fãa la d kõt leoor bɩ sõsga. Tõnd waoongã meng kengda neb a taabã raoodo, la tõnd leoorã d sẽn segl sõma wã paasda b tẽebã pãnga. D leb n maanda neere, d sã n dɩk d tarmã n sõng ne Rĩungã Roog zãabo, la tõnd mengã sã n sõng n zãad-a wa sẽn zemse. (2 Rĩm dãmba 22:3-7; 2 Korẽnt dãmba 9:6, 7) Sɩda, “tõnd sã n paam weere, bɩ d maan neba fãa yel-sõmde, la neb nins sẽn yaa tõnd ba-biis a Zezi tẽeba yĩngã n yɩɩda.”—Galat dãmba 6:10.

25 D pa tõe n deng n bãng yell fãa sẽn na n baoodẽ tɩ d wilg sõmblem ye. D sẽn segd yel-paalsã yĩng bɩ d bao vẽnegr Gʋlsg Sõamyã pʋsẽ, n pʋʋs a Zeova n kos a vʋʋsem sõngã, la d maan d sẽn tõe tɛk n maan a raab sẽn zems zãngã. (Rom dãmba 2:9, 10; 12:2) D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n ninga tõnd bark wʋsgo, d sẽn ket n wilgd sõmblmã.

Y na n leokẽ-la wãn to?

• Wãn to la d tõe n maan neer sẽn zems ne pẽgr n yɩɩdã?

• Bõe yĩng tɩ b yetẽ tɩ sõmblmã yaa ‘vẽenemã biig’ a ye?

• Bõe yĩng tɩ b yetẽ tɩ sõmblmã yaa ‘vʋʋsem sõngã biig’ a ye?

• Tõnd manesem sõngã tara pãn-tusd bʋgo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 15]

Wẽnnaam Gomdã la a vʋʋsem sõngã sõngda tõnd tɩ d tall sõmblem

[Foto rãmba, seb-neng 16]

Sõmblem tallg womda bi-sõma