Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋmd 2001 Gũusg Gasgã gom-zut ẽndɛgse

Yʋʋmd 2001 Gũusg Gasgã gom-zut ẽndɛgse

 Yʋʋmd 2001 Gũusg Gasgã gom-zut ẽndɛgse

Sẽn wilgd Gũusg Gãsgã nimero nins sõssa sẽn yitẽ wã

A ZEOVA KASET RÃMBÃ

B pʋta Wẽnnaam yʋʋrã Afirik tẽn-sʋk tẽnsã pʋsẽ 1/10

D ra yaa we-baase, la masã d lebga piisi! 1/9

Neb sẽn lagem taab dũniyã gill zug n get taab yelle 1/5

Siglgã zug Sull sẽn yaa toor ne Sosiete wã to-to 1/2

GOM-ZUT A TAABA

A Sʋɩtãan sɩd beeme bɩ? 1/9

Ãnd noy la y tõe n taal bas-yard ne? 1/6

D paam bãan dũni sẽn pid ne yɛl pʋgẽ 1/2

Rĩungã koe-noog yaa bõe? 1/4

Tagsg sẽn zems ligdã wɛɛngẽ? 1/6

Yãmb sẽn tẽeda tika bõe zugu? 1/8

Yãmb tara sɩɩg sẽn pa kiid bɩ? 1/8

Y tõe n paama tẽeb hakɩka 1/10

Zabrã poglg maagre 1/1

Zãmsg sẽn zemse 1/12

KAREMDBÃ SƲGSGO

Bõe yĩng tɩ kiris-neba segd n togs tigingã kãsem dãmb b yel-wẽnã? 1/7

D segd n pʋʋsa ned b sẽn yiis yĩng bɩ? 1/12

D kẽeda a Zeova vʋʋsgã pʋgẽ bɩ? 1/10

Kiris-neba tõe n deega ordinatɛɛr program zaalem bɩ? 1/3

KIRIS-NED VƖƖM LA A ZƲG-SÕMA

D sõng pʋg-kõapã b toodã pʋsẽ 1/5

Sakr zãmsg tara yõod yãadem wakat bɩ? 1/4

Yãmb “baooda sẽk sẽn zemsã” bɩ? 1/5

RĨƲNGÃ KOE-MOONDB TÕGSDAME

1/4

ZÃMSG SÕSSÃ

A Abrahaam yaa mak-sõng tẽeba wɛɛngẽ 1/9

Ad bõn-kãsemsã maanda! 1/5

A kẽngd n na n tɩ tõoga zãng-zãngã 1/6

A Zeova barkã n kõt tõnd arzɛka 1/10

A Zeova bu-kaoorã daar kolgame! 1/3

‘A Zeova goama ra saagdame n yɩɩd pĩnda’ 1/4

A Zeova nin-buiidã a sẽn lebs n luglã pẽgd-a-la dũniyã gill zugu 1/3

A Zeova wilgda tõnd d sẽn segd n sõd d rasma to-to 1/12

A Zeova yaa sũ-mar Wẽnnaam 1/11

A Zeova yaa tõnd zĩ-lilldga 1/12

Ãnd n na n welg tõnd ne Wẽnnaam nonglmã? 1/11

Bao-y a Zeova t’a sũ-puugrã daar nan pa ta ye 1/3

Bɩ nonglmã keng-yã 1/1

Bɩ tõnd da yɛ ne tʋʋm sõma maaneg ye 1/9

‘Bɩ y bao laafɩ la y tũ-a’ 1/9

Bɩ y kõ n paam sũ-noogo! 1/7

‘Bɩ y yeelg sũ-mare.’ 1/11

D bao sũur sẽn tat a Zeova yam 1/11

D bao Wẽnnaam sor-wilgr sẽn na yɩl n yãk kẽed-n-taaga 1/6

D kell n yaas kãn-kãe wa d nee nebã nin sẽn pa ne a soabã! 1/7

D lugl zak sẽn tar pãng tẽebã wɛɛngẽ 1/6

D sak vʋʋsem sõngã ratem n vɩɩmde 1/4

D tõog ninsaal pãn-komslmã 1/4

Kell-y n tall y sũ-noogã a Zeova sõgenegã pʋgẽ 1/5

Ket-y n kẽnd na-yakemd a yembr ne a Zeova siglgã 1/2

Kiris-nedemd hakɩkã tõogdame 1/4

Kɩdm-y y sẽn mi a Zeova wã yĩnga 1/7

Kɩt-y tɩ nebã fãa yã tɩ y bɩtame 1/8

Kogl-y y sũurã 1/11

Maan-y sũ-noog ne sũ-noog Wẽnnaamã 1/5

Nang-y pãng tigisgã pʋgẽ 1/8

Neb nins sẽn sakd vẽenemã na n paama fãagre 1/3

Pẽg-y a Zeova a tʋʋm kãsemsã yĩnga! 1/6

Ra lebg-y kɛlgdb sẽn yaa yĩmdb ye 1/7

Rɩk-y a Zeova togs-n-taar y kambã wubr pʋgẽ 1/10

Sẽn kẽnd-b vẽenemã pʋgẽ wã tara sũ-noogo 1/3

Sõng-y neb a taabã tɩ b kẽndã zems ne a Zeova waoogre 1/1

Tags-y Wẽnnaam bõn-bãnã yelle 1/5

Tall-y a Abrahaam tẽebã buudu! 1/9

Toeem-y y sũurã sẽn na yɩl n zoe a Zeova 1/12

Wãn to la Kirist laafɩ wã tõe n soog tõnd sũyã? 1/9

Wãn to la y tõe n sõng ‘bi-menemdga’? 1/10

“Wẽnnaam sã n be ne tõndo ãnda n tõe n tõog-do?” 1/6

Yaa Wẽnnaam n yãkd yel-gɛtbã la ministɛɛrã sõgen dãmbã 1/2

Yãmb na n paama a Zeova barka bɩ? 1/10

Yãmb nonglmã taa hal zĩ-bʋgo? 1/1

Yãmb rɩka sɩdã n maan y rẽnd bɩ? 1/2

Yãmb vɩɩme tɩ zems ne y sẽn dɩk y meng n kõ wã bɩ? 1/2

Y tõe n ‘bãnga sõma ne wẽng n bak’ bɩ? 1/8

Yɩ-y neb sẽn pid zãng ne kɩs-sɩd sẽn pa vigsdi 1/1

Yɩ-y tigisdb sẽn tar sũ-noogo! 1/8

Zoe-y a Zeova la y tũ a noyã 1/12