Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb ratame tɩ b wa ges-y bɩ?

Yãmb ratame tɩ b wa ges-y bɩ?

 Yãmb ratame tɩ b wa ges-y bɩ?

Baa ne dũni kãngã sẽn gudgã pʋgẽ, y tõe n paama sũ-noog sẽn yit Biiblã bãngr sẽn yaa takɩ sẽn tɩ loe ne Wẽnnaam, a Rĩungã la a raab kãsengã ãdem-biisã yĩngã. Y sã n dat kɩbay n paas bɩ y tʋll tɩ ned wa maan Biiblã zãmsg ne yãmb zaalem, gʋls-y Association “Les Témoins de Jéhovah,” 01 B.P. 1923, Ouagadougou 01, Burkina Faso, walla y tũnug ne adɛrs nins sẽn be seb-neng a 2 wã a yembr sẽn zemse.