Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yɩ-y tigisdb sẽn tar sũ-noogo!

Yɩ-y tigisdb sẽn tar sũ-noogo!

 Yɩ-y tigisdb sẽn tar sũ-noogo!

“Tigisg yaa wʋsgo la tigisdba yaa bilfu. Dẽ yĩnga, bɩ y kos tigisga soaba tɩ b tʋm tigisdba tɩ b kẽng bãmb tigisgã.”—MATƖE 9:37, 38.

1. Bõe n sõngd tõnd tɩ d nang pãng Wẽnnaam daabã maaneg pʋgẽ?

D SÃ N tẽeg daar ning d sẽn deeg lisg n lebg a Zeova sõgenã, yaa yʋʋm a wãn tɩ yaa yʋʋm wʋsg sẽn loog me, tõe n yaa wa rẽ yɩɩ zaamẽ bala. Ya a Zeova pẽgrã yĩng la d sẽn dɩk d vɩɩmã n kõ-a wã. D sẽn bao sẽk n sõng neb a taab tɩ b wʋm tɩ tõe tɩ kẽer sak Rĩungã koɛɛgã, sẽn da pak tõnd n yɩɩdã yaa tʋʋmd ning tõnd sẽn maan n kõ a Zeova ne sũ-noogã. (Efɛɛz rãmba 5:15, 16, NW ) Hal tɩ ta rũnd kãngã, d sã n tar tʋʋm wʋsgo, d nee sẽkã sẽn loogd tao-tao, ‘d sẽn maand Zusoaba tʋʋmd wʋsgã’ yĩnga. (1 Korẽnt dãmba 15:58) Baa ne d sẽn segd zu-loeesã, d sẽn tar sũ-noog a Zeova raabã maaneg pʋgẽ wã tusda tõnd tɩ d nang pãng a pʋgẽ.—Nehemi 8:10.

2. Bõe n paasd sũ-noog ning tõnd sẽn tar tẽeb tigisgã pʋgẽ wã?

2 D sẽn yaa kiris-nebã d kẽesa d meng tẽeb tigisg tʋʋmd pʋgẽ. A Zezi Kirist rɩka nebã tigisgã vɩɩm sẽn pa satã yĩngã n mak ne pʋʋgẽ tigisga. (Zã 4:35-38) Tõnd sẽn naagd n tʋmd tigisgã pʋgẽ wã yĩnga, d sã n vaees pipi tigisdbã sẽn yaa kiris-nebã sũ-noogo na n kenga d raoodo. D na n lebg n gesa yɛl a tãab sẽn paasd tõnd sũ-noogã masã tigisgã tʋʋmd pʋgẽ. Yel-kãens yaa 1) tõnd saagr koɛɛgã, 2) tõnd baoobã sẽn womd biisã, la 3) tõnd sẽn yaa tigisdb sẽn tar laafɩ manesmã.

B tʋma tõnd tɩ d tɩ tigsi

3. Bõe pʋgẽ la a Zezi pipi karen-biisã paam sũ-noogo?

3 Ad pipi tigisdbã vɩɩm, sẽn yɩɩd fãa a Zezi tʋm-tʋmdb 11 wã sẽn yaa kɩs-sɩd dãmbã vɩɩm toeema wʋsg yʋʋmd 33 T.W. daare, b sẽn wa n kẽng Galile tãng zug n tɩ seg Kirist sẽn vʋʋgã! (Matɩe 28:16) Tõe tɩ “ba-biis sẽn yɩɩd kobs-nu” n da be rẽ wẽnde. (1 Korẽnt dãmba 15:6) Tʋʋmd ning a Zezi sẽn bobl-bã ra wata b yamẽ wã wakat fãa. A yeel-b lame: “Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ b yɩ mam karem-biisi n lis bãmb ne Ba la Biiga la Sɩɩg Sõng yʋʋre. La zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã.” (Matɩe 28:19, 20) Baa ne nams-toaag sẽn wa b zut b tẽebã yĩngã, b paama sũ-noog wʋsg tigisgã pʋgẽ, b sẽn yã Kirist karen-biis tigims sẽn lugl zĩis wʋsgã. Wakat n zĩnd tɩ ‘koe-noog kãng moon dũniyã fãa.’—Kolos rãmba 1:23; Tʋʋma 1:8; 16:5.

4. Yɛlã ra yaa wãn to, Kirist sẽn da wa n tʋmd a karen-biisã?

4 A koɛɛgã mooneg sɩngrẽ Galile soolmẽ  wã, a Zezi ra boola a tʋm-tʋmdb 12 n tʋm-b tɩ b tɩ moon tɩ: “Arzãn soolem kolgame.” (Matɩe 10:1-7) Yẽ mengã ra “saaga [Galile] tẽn-kãsemse ne tẽn-bõoneg fãa n zãms neba karen-dotẽ la b moon Wẽnnaam soolem koe-noogo, n maag bãase la yĩns tood buud fãa.” A Zezi sẽn yã kʋʋngã, b nimbãanega yõka yẽ, “tɩ bõe, bãmb sũyã sãama wʋsgo la bãmb pãnga fãa sɛɛme. Bãmb yaa wa piis sẽn ka tar kɩɩm ye.” (Matɩe 9:35, 36) Rẽ tusa a Zezi t’a yeel a karen-biisã woto: “Tigisg yaa wʋsgo la tigisdba yaa bilfu. Dẽ yĩnga, bɩ y kos tigisga soaba [Wẽnnaam a Zeova] tɩ b tʋm tigisdba tɩ b kẽng bãmb tigisgã.” (Matɩe 9:37, 38) A Zezi gesame tɩ tigisdb raab n be, wala sẽn yɩ to-to a sẽn wa n be Zida kiis a yoob sẽn da kell a tẽng zug koe-moonegã tʋʋmdã yĩngã. (Luk 10:2) Zĩis a yiibã fãa, a tʋma a karen-biisã tɩ b tɩ tigsi.—Matɩe 10:5; Luk 10:3.

Tõnd saagr koɛɛgã

5. Yaa koe-bʋg buud la tõnd sẽn moondã?

5 Tõnd sẽn ya a Zeova sõgen dãmb rũndã-rũndã wã, d sakd n tɩ tʋma tigisgã tʋʋmd ne sũ-noogo. Bũmb a ye sẽn paasd tõnd sũ-noogã wʋsg yaa d sẽn taasd saagrã koɛɛg sũ-sãang la yam-ka-m-meng rãmbã. Wala a Zezi karen-biisã yʋʋm kob-yendẽ wã, ad tõnd sɩd tara zu-no-kãseng n na n moon koe-noogã, sẽn yaa saagr koɛɛg tɛkẽ, d sẽn taasd neb nins ‘sũyã sẽn sãam wʋsg tɩ b pãnga fãa sɛ, n yaa wa piis sẽn ka tar kɩɩma’!

6. Tʋʋm bʋg pʋgẽ la tʋm-tʋmdbã kẽes b mens pipi yʋʋm kob-gĩndẽ wã?

6 Pipi yʋʋm kob-gĩndã tẽn-sʋka, tʋm-tʋmd a Poll ra rɩkda sẽk wʋsg n moond koe-noogã. La sɩd-sɩda, a tigisgã ra womda biis sõma, bala a sẽn wa n gʋlsd kiris-nebã sẽn be Korẽnt sẽn zems yʋʋmd 55 T.W., a yeelame: “M ba-biisi, mam tẽegda yãmb Koenoog ninga mam sẽn da moon yãmb sʋkã, yãmb sẽn deege, la y yalsd kãn-kãe a pʋgẽ wã.” (1 Korẽnt dãmba 15:1) Tʋm-tʋmdbã la pipi kiris-neb a taabã ra yaa tigisdb sẽn da tʋmd wʋsgo. Yaa sɩda, Biiblã pa yet tõnd tɩ tʋm-tʋmdb sõor woto n maan kaset ne yel-bɛd nins sẽn tall n wa baas ne Zerizalɛm sãoongã yʋʋmd 70 T.W. ye. La d miimi tɩ tʋm-tʋmd a Zã ra ket n moonda yʋʋm 25 loogr poore.—Wilgri 1:9.

7, 8. Saagr koe-bʋg la a Zeova sõgen dãmbã togsd ne yãgb sẽn yɩɩd pĩndã?

7 Rẽ poore, yaa dũni kiris-nedemdã taoor dãmb n wa n soog yɛlã sẽn na maan yʋʋm kobse. Yaa bãmb la “sãoong biiga.” (2 Tesalonik rãmba 2:3) La yʋʋm kob-gĩnd 19 soabã saab sẽnese, neb nins sẽn bao n na n tũ pipi kiris-nedemdã zãmsgã saka saagr koɛɛgã, n moon Rĩungã. Sɩda, a pipi sebrã yiib tɛka (yɩɩ yʋʋmd 1879), zʋrnall kãngã sẽn yaa Gũusg Gasgã gom-zugã talla gom-kãensã: “Kirist belmã moonego,” “Kirist Rĩungã moonego,” bɩ “Moonda a Zeova Rĩungã.”

8 B lugla Wẽnnaam Rĩungã n dɩk-a n ning a Zezi Kirist nugẽ yʋʋmd 1914. La masã tõnd moonda saagr koɛɛgã ne yãgb sẽn yɩɩd pĩndã. Bõe yĩnga? Zãmaan wẽng kãngã sãangã bee nafa nins Rĩungã sẽn na n wa ne wã sʋka. (Daniɛll 2:44) Koɛɛg le beeme n yaa noog n yɩɩd woto bɩ? La sũ-no-kãseng bʋg la d tõe n paam n yɩɩg d sẽn na n moon Rĩungã tɩ ‘to-kãsengã’ nan pa wa?—Matɩe 24:21; Mark 13:10.

D baoobã womda biisi

9. No-bʋg la a Zezi kõ a karen-biisã, la nebã manesem yɩɩ wãn to Rĩungã koɛɛg taoore?

9 Tõnd sẽn yaa tigisdbã, bũmb a to n paas tõnd sũ-noogã. Yaa tõnd moonega sẽn wom biisã. Yaa b rãmb nins sẽn lebgd karen-biis n naagd tõnd tigisgã pʋgẽ wã. Yʋʋmd 31 n tɩ ta 32 T.W., a Zezi kõo a karen-biisã noor woto: “Yãmb sẽn kẽ tẽng ninga fãa, a sã n yaa tẽn-kãsenga bɩ tẽn-bila, bɩ y bao ned sẽn zemse n sig a yir hal tɩ ta y loogre.” (Matɩe 10:11) Pa nebã fãa n da zems ye. D  sɩd nee rẽ nebã manesmẽ Rĩungã koɛɛg taoore. Ne rẽ fãa, a Zezi karen-biisã moona koe-noogã ne yẽesem, zĩig ning fãa b sẽn da tõe n yã neba.

10. Wãn to la a Poll kẽng taoor sẽn zems-b rãmbã baoob pʋgẽ?

10 A Zezi kũumã la a vʋʋgrã poore, sẽn zems-b rãmbã baoob kẽnga taoor sõma-sõma. A Poll kɩtame tɩ Zʋɩf rãmb nins sẽn da be b karen-doogẽ wã la neb nins sẽn da be Atɛn daagẽ wã tagse. A sẽn kõ kasetã Gerɛk galʋ-tẽn-kãng pʋgẽ Areopaazẽ wã, “kẽer lagma ne yẽnda n tẽ. Bãmb yaa a Denis sẽn yaa Areopaaz bʋ-kaood a yembre, la pag a ye sẽn boond t’a Damaris, la neb a taab me.” A Poll sẽn da kẽngẽ fãa, a ra leb n kõta mak-sõng n moond “neba sʋka la rot pʋsẽ.”—Tʋʋma 17:17, 34; 20:20.

11. Yʋʋm wʋsg sẽn looge, manesem bʋs la b tũnug ne n moon koe-noogã?

11 Yʋʋm kob-gĩnd 19 soabã saab sẽnese, kiris-neb nins sẽn zaeyã kẽesa b toog sẽn zems-b rãmbã baoob pʋgẽ ne raoodo. Sõsg gom-zug sẽn yaa: “B zae-b lame tɩ b moon” pʋgẽ, Zion’s Watch Tower sẽn yi yʋʋmd 1881, sẽoog la sa-sik kiuugã yeelame: “Koe-noogã mooneg . . . moonda ‘sik-m-mens rãmbã,’ neb nins sẽn dat la sẽn tõe n kelge, sẽn na yɩl n yɩ Kirist yĩngã, n yɩ rogem-pʋɩɩr dɩt-n-taasã.” Wẽnnaam tigisdbã ra nong n segda nebã, b sã n da yit wẽn-dotẽ wã, n kõt-b seb-vãad sẽn tar Gʋlsg Sõamyã koees b sẽn yiis sẽn na yɩl tɩ sẽn zems-bã b sak koɛɛgã. B sẽn tags kasetã kũun sõmblem ne manesem kãngã zug poore, yʋʋmd 1903, sig-noy kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã sagla tigisdbã tɩ b pʋɩ seb-vãadã “zak-zak hatã yibeoogo.”

12. Wãn to la d paas d moonegã sõmblem? Rɩk-y makre.

12 Yʋʋm sẽn pa kaoos pʋgẽ, tõnd moona koe-noogã n paase, n sõs ne nebã zĩis a taab tɩ pa tũ ne b yiyã ye. Rẽ yɩɩ sõma wʋsg tẽns nins pʋsẽ ligdã yɛl la pemsem kokrã sẽn zãagd nebã ne b yiy n kaoosã. Ãngeletɛɛre, Kaset soab ne a tũud-n-taag yãame tɩ wakat fãa, sãamb n kẽed biisã n loogdẽ, rẽ tɩ b wa n koka pemsem mogrã noore. B maana raood n kẽng biis rãmbẽ wã n wilg so-toagdbã Gũusg Gasgã la Réveillez-vous! wã. Kiuug a yembr pʋgẽ, b pʋɩɩ zʋrno rãmb 229. Ad b sẽn yete: “Tõnd pa zoet rabeem ne kõ kaset mogrã noore, leebg zĩisẽ bɩ zĩis a taab sẽn pa nana pʋsẽ ye, bala d miimi t’a Zeova bee ne-d wakat fãa.” B tuka zʋrno rãmb kũun sore, n sɩng Biibl zãmsgo, la b yiibã fãa yɩɩ sõngr so-pakdba.

13. Tõnd koe-moonegã pʋgẽ, toeeng bʋg n yaa tɩlae zĩis kẽer pʋsẽ masã?

13 D sã n ket n baood sẽn zems-b rãmbã, d segdame n zĩnd n tags d koɛɛgã mooneg yell zĩis kẽere. Baa ne Kaset rãmb wʋsg sẽn minim n kẽesd b toog zak-zak moonegã pʋgẽ hat yibeoogã, zĩis sãnda, b neeme tɩ tʋg n ges nebã b yiy pĩnd-pĩnd pa sõma wʋsg ye, bala tõe tɩ nebã gõeeme. Masã Kaset rãmb wʋsg toeema wakat ning b sẽn tʋgd n get nebã. B kẽngda bilf poore, tõe tɩ yaa b tigissã poore. La nebã baoob woto wã sɩd woma biis sẽn yaa sõma. Rɩẽ, Rĩungã moondb sõor paasa 2,3 koabg zug dũniyã gill zugu. Woto waoogda tigisgã Zusoaba, la noogd tõnd sũyã.

Kell-y n bao laafɩ tigisgã pʋgẽ

14. Yaa ne yam bʋg la tõnd moond d koɛɛgã, la bõe yĩnga?

14 Bũmb a to sẽn kõt tõnd sũ-noog yaa d sẽn tar laafɩ manesem tigisgã pʋgẽ wã. A Zezi yeelame: “La yãmb sã n kẽ yi-kãnga, bɩ y ning-a barka. La yirã sã n zemse, bɩ y kɩt tɩ yãmb laafɩ wa a pʋgẽ, la a sã n ka zemse, bɩ y le reeg y laafɩ.” (Matɩe 10:12, 13) Hebre buud-goamã pʋʋsem la gomd sẽn tɩ zems ne-a Gerɛk goamã pʋgẽ b yiibã fãa rat n yeelame tɩ ‘Wẽnd na maneg n kõ-yã.’ Yaa ne yam kãng la tõnd sõsd ne nebã, d sã n wa moond koe-noogã. Tõnd saagdame tɩ b  na n saka Rĩungã koɛɛg sõma. Neb nins sẽn sakd-a wã tõe n wa paama zems-n-taar ne Wẽnnaam, b sã n tek yam n kos sugr n bas b yel-wẽnã, n tuub n maan a raabã. Laafɩ ne Wẽnnaamã me na n wa baasa ne vɩɩm sẽn pa sate.—Zã 17:3; Tʋʋma 3:19; 13:38, 48; 2 Korẽnt dãmba 5:18-20.

15. Wãn to la d tõe n kell n tall laafɩ manesem, d sã n wa seg neb sẽn pa rat n kelg-d moonegẽ wã?

15 Wãn to la tõnd tõe n tall d laafɩ wã, nebã sã n pa sakd n na n kelge? A Zezi kõo noor tɩ: “La yirã sã n zemse, bɩ y kɩt tɩ yãmb laafɩ wa a pʋgẽ, la a sã n ka zemse, bɩ y le reeg y laafɩ.” (Matɩe 10:13) A Luk kɩbarã sẽn tɩ loe ne karen-biis 70 b sẽn tʋma paasa a Zezi togs-kãngã: “Ned sẽn nong laafɩ sã n be be, yãmb laafɩ na zĩnd a zugu; la a sã n ka beẽ bɩ y tall y laafɩ.” (Luk 10:6) Tõnd sã n wa togsd nebã koe-noogã, togame tɩ yɩ ne yamleoog la laafɩ manesem. Nedã toog sã n kae, a sã n yẽgemdẽ bɩ a gomd n kɩɩsdẽ, bɩ d ‘le reeg d’ laafɩ koɛɛga. La bõn-kãens ba a yembr pa sãamd tõnd laafɩ wã sẽn ya a Zeova vʋʋsem sõngã biisã ye.—Galat dãmba 5:22, 23.

Bõn-datl sẽn yaa sõma ne tigisdbã

16, 17. a) Tõnd sã n wa lebg n na n tɩ ges nebã, d bõn-datl yaa bõe? b) Wãn to la d tõe n sõng neb nins sẽn tar sʋgsg Biiblã zugã?

16 D sẽn yaa tigisdbã, d sũy noomame, d sẽn naagd n tigimd nebã vɩɩm sẽn pa satã yĩngã. Ad d sũy sɩd nooma wʋsgo, d sã n moon ned t’a sake, n dat n zãms n paase, n wa yɩ “ned sẽn nong laafɩ”! Tõe t’a tara sʋgsg wʋsg Biiblã wɛɛngẽ, tɩ d neẽ tɩ d pa tõe n leok-b fãa vugr yell ye. Tõeeme tɩ pa zems tɩ d kaoos d pipi seg-taabã sasa ye. Rẽnd bõe la d tõe n maane? D tõe n yãka bõn-datl wala a soab ning b sẽn sagl tɩ d tall yʋʋm 60 sẽn loogã.

17 “A Zeova Kaset rãmbã fãa segd n segla b mens n tɩ maan Biibl zãms rãmb tɩ yɩ sõma.” Togs-kãngã puka sebr (Étude Modèle, ãngil.) sẽn tall zãmsg sẽn pʋg taab a tãab soabã pʋgẽ. A yaa zãmsg sɛb b sẽn yiis yʋʋmd 1937 n tɩ ta yʋʋmd 1941. A kẽnga taoor n yeel woto: “[Rĩungã] koe-moondb fãa segd n modga sõma n sõng yam sõng rãmb nins sẽn dat n kelg Rĩungã koɛɛgã. B segd n lebg n tɩ gesa nin-kãensã, n leok b sʋgsgã buud toor-toore . . . , yaa rẽ poor la  zãmsg sẽn yaa sõma wã sɩngd . . . tao-tao.” N-ye, tõnd bõn-datl lebg-n-tɩ-ges rãmbẽ wã yaa sɩng yirẽ Biibl zãmsg la d maan-a n da vaal ye. * D sã n tar zood manesem la d wilg ne nonglem t’a soabã yell pak-d lame, tusda tõnd tɩ d segl d mens neer n maan zãmsg sẽn yaa sõma.

18. Wãn to la d tõe n sõng nin-paalsã tɩ b lebg a Zezi Kirist karen-biisi?

18 Ne sebr ning sẽn yaa Bãngr Sẽn Tar n Debd Vɩɩm Sẽn-kõn-saẽ Wã la seb-bi wala Bõe la Wẽnnaam baood tɩ tõnd maane? sõngre, d tõe n maana yirẽ Biibl zãms rãmb sõma, tɩ ne woto bɩ d sõng nin-paalsã tɩ b lebg karen-biisi. D sã n bao n dɩk Karen-saam Kãseng a Zezi Kirist togs-n-taare, Biibl zãms rãmb kãensã me na n paama zãmsg ne tõnd laafɩ manesmã, la d sũ-noog manesmã, d pʋ-peelmã la waoogr ning d sẽn tar ne a Zeova noyã la a sor-wilgrã. D sã n wa sõngd nin-paalsã n leokd b sʋgsgã, bɩ d maan d sẽn tõe sẽn n zãms bãmb me tɩ b bãng n leok neb nins sẽn sʋkd bãmbã. (2 Tɩmote 2:1, 2; 1 Pɩɛɛr 2:21) D sẽn yaa tigisdb tẽebã wɛɛngẽ wã, sɩd-sɩda d tõe n talla sũ-noogo, d sẽn maan yirẽ Biibl zãms 4 766 631 dũniyã gill zug rɩẽ moonegã sasa wã. Sẽn yɩɩd fãa, d tara sũ-noog wʋsgo, tõnd mengã sẽn naag tigisdbã yirẽ Biibl zãms rãmbã maaneg pʋgẽ wã yĩnga.

Kell-y n tall sũ-noog tigisgã pʋgẽ

19. Bõe yĩng tɩ tigisdbã ra be bʋʋm n na n tall sũ-noog tigisgã pʋgẽ a Zezi koe-moonegã wakat la a poor bilfu?

19 A Zezi koe-moonegã wakat la a poor bilfu, yɛl wʋsg n da be sẽn kɩt tɩ b na n maan sũ-noogo. Rẽ wẽndã, neb wʋsg saka koe-noogã. Sẽn yɩɩd fãa sũ-noogã yɩɩ kãseng yʋʋmd 33 T.W. Pãntekotã, bala neb 3 000 n sak a Pɩɛɛr saglsã, n paam a Zeova vʋʋsem sõngã, n lebg Wẽnnaam tẽeb Israɛllã buudu. Sɩda, b sõorã talla paasg tɩ b sũ-noogã yɩ wʋsgo, bala “daar fãa Zusoaba fãagda neb n paasdẽ.”—Tʋʋma 2:37-41, 46, 47; Galat dãmba 6:16; 1 Pɩɛɛr 2:9.

20. Yaa bõe n kõt tõnd sũ-noog wʋsg d tigisgã pʋgẽ?

20 Wakat kãnga, a Ezai bãngr-gomdã pidsame: “Yãmb [a Zeova] paasa bãmb [sõorã, NW ] yãmb kõo bãmb sũ-no- kãsenga. Bãmb maanda sũ-noog yãmb taoor wa neb sẽn maand sũ-noog tigr wakate. Yaa wa neb sẽn kɩdemd te-zɛɛdem pʋɩɩb wakate.” (Ezai 9:2) Tõnd nee masã tɩ ‘bu-kãngã sõor paasame,’ t’a nebã pidi. La d sũ-noogã yaa wʋsgo, d sẽn ne tigisdb a taabã sõor sẽn paasd yʋʋmd fãa wã.—Yɩɩl Sõamyã 4:8; Zakari 8:23; Zã 10:16.

21. Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

21 D sɩd bee bʋʋm n na n kell n tall d sũ-noogã tigisgã pʋgẽ. Tõnd saagr koɛɛgã, tõnd sẽn baood sẽn zems-b rãmbã, la tõnd laafɩ manesmã, woto fãa kõta tõnd sũ-noog tigisgã pʋgẽ. Ne rẽ fãa, woto kɩtdame tɩ neb wʋsg kɩɩsdẽ. Tʋm-tʋmd a Zã yãa woto. B ning-a-la bãens roogẽ Patmos tẽng koom sẽn gũbgã pʋgẽ, “Wẽnnaam goama la a Zezi kaseta yĩnga.” (Wilgri 1:9) Rẽ, wãn to la d tõe n kell n tall d sũ-noogã, d sã n wa segd namsg d tẽebã yĩng bɩ gɩdgre? Yaa bõe n na n sõng tõnd tɩ d mao ne kɩɩsg manesmã neb wʋsg d sẽn moondã sẽn tarã? Tõnd sõsg ning sẽn pʋgdã kõta sõngr sẽn yit Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ n leokd sʋgs-kãensã.

[Tẽngr note]

^ sull 17 Zãmsg la b reng n sigl zĩisẽ b sẽn tõe n tigim neb nins sẽn nong sɩdã. La pa kaoos la b maan zãmsg me ne neb la zags tõr neb ye.—Ges-y Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu, seb-neng 574, a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisi.

Wãn to la y na n leokẽ?

• Tẽebã tigisg yaa bõe?

• Koe-bʋg buud la d moonda?

• Bõe n kɩt tɩ d moonega womd biisi?

• Wãn to la d tõe n kell n tall laafɩ wã tigisgã pʋgẽ?

• Bõe yĩng tɩ d ket n tar sũ-noog tigisgã pʋgẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 10]

Moonegã pipi yʋʋm kob-gĩndã la yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã sasa

[Foto rãmba, seb-neng 11]

Wala a Polle, rũndã-rũndã tigisdbã modgdame n sõsd ne nebã zĩig fãa

[Foto, seb-neng 11]

Moon-y koe-noogã ne manesem sẽn be yamleoogo