Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bao-y a Zeova t’a sũ-puugrã daar nan pa ta ye

Bao-y a Zeova t’a sũ-puugrã daar nan pa ta ye

 Bao-y a Zeova t’a sũ-puugrã daar nan pa ta ye

“Bao-y [a Zeova, NW ]. La y bao tɩrlem ne sik-m-menga tɩ daar ninga, b na n lilla yãmb [a Zeova, NW ] sũ-puugra raare.”—SOFONI 2:3.

1. Zida ra yaa wãn-wãn tẽebã wɛɛngẽ a Sofoni sẽn da wa n sɩng a bãngr-goamã?

A SOFONI sẽn sɩng a bãngr-goam togsg tʋʋmdã tɩ wakatã ra yaa toog Zida. Buudã tẽeb ra pa lebd be ye. Nebã ra basa a Zeova teegre, n baood maan-kʋʋdb sẽn yaa payẽ rãmba, la ãds gesg bagb sor-wilgri. A Baall balengã, ne a rogem yel-maandɩ wã ra pida tẽngã pʋgẽ. Tẽngã taoor dãmba, sẽn yaa na-biisã, nin-bɛdã la bʋ-kaoodbã, ra weoogda neb nins meng b sẽn da segd n koglã. (Sofoni 1:9; 3:3) Pa lingr la a Zeova sẽn dɩk sard n na n ‘zẽk a nug n sɩbg’ Zida la Zerizalɛm n sãam-bã ye!—Sofoni 1:4.

2. Saag-bʋg la Wẽnnaam kɩs-sɩd sõgen dãmbã ra tar Zida?

2 La baa yɛlã sẽn da yaa wẽns to-to ningã, saagr bilf n da be. A Amon biribl a Zozias n da rɩt naamã masã. Baa ne a Zozias sẽn da nan yaa biig balã, a ra tara nonglem hakɩk ne a Zeova. Rĩm paalgã sã n lugl baleng yɩlemdã Zida, ad sɩd ra na n kenga neb a wãn nins sẽn da sõgend sɩd Wẽnnaamã ne kɩs-sɩdã raoodo! Tõe tɩ rẽ ra na n tusa neb a taab me tɩ b naag bãmb n maan woto, n paam koglg a Zeova sũ-yikrã daare.

 Bũmb nins b sẽn baood tɩ b maan sẽn na yɩl n paam koglgo

3, 4. Yɛl a tãab bʋs la ned segd n maan sẽn na yɩl n põs ‘a Zeova sũ-puugrã raare’?

3 Neb kẽer n sɩd ra tõe n paam põsb a Zeova sũ-puugrã daar bɩ? N-yẽe, sã n mik tɩ b pidsda yɛl a tãabã b sẽn baood sẽn be Sofoni 2:2, 3 pʋgẽ wã. D sã n wa karemd verse kãensã, bɩ d maag d yĩns n ges bõn-kãensa b sẽn baood tɩ b maanã. A Sofoni gʋlsame: “La tɩ Zusoaba sũur nan ka yik tɩ b tãs yãmb ye. Tẽnga sik-m-mens rãmba fãa sẽn sakd Zusoaba tõodã, bao-y [a Zeova, NW ]. La y bao tɩrlem ne sik-m-menga tɩ daar ninga, b na n lilla yãmb [a Zeova, NW ] sũ-puugra raare.”

4 Rẽnd ned sã n dat n paam koglgo, a segdame 1) n bao a Zeova, 2) n bao tɩrlem, la 3) n bao sik-m-menga. Bõn-kãensã b sẽn baood tɩ b maana segd n paka tõnd wʋsg rũndã-rũndã. Bõe yĩnga? Bala wala Zida la Zerizalɛm sẽn da tar kolg-n-togs daar yʋʋm kob-gĩnd a yopoe soab S.D.T.W., dũni kiris-nedemdã tẽnse, la sɩda, nin-wẽnsã fãa na n wa zaba ne Wẽnnaam a Zeova “toog kãseng[ã]” sẽn watã pʋgẽ. (Matɩe 24:21) Ned ning fãa sẽn dat n paam koglg wakat kãng segd n dɩka sard kãn-kãe n maan bũmb masã. Wãn-wãna? Ya a sẽn na n bao a Zeova, n bao tɩrlem, la a bao sik-m-meng tɩ nan da kẽ n bõog ye!

5. ‘Bao a Zeova’ rũndã-rũndã baooda bõe maanego?

5 Tõe tɩ y yeel woto: ‘Mam dɩka m meng n kõ, m yaa Wẽnnaam sõgen sẽn deeg lisgu, n ya a Zeova Kaset soaba. Mam pa zoe n pids bõn-kãensã b sẽn baoodã sɩda?’ Sɩda, bũmb nins b sẽn baood tɩ b maanã yɩɩda rɩk f meng n kõ a Zeova bala. Israɛll ra yaa buud sẽn dɩk a meng n kõ. La a Sofoni wakatã, Zida nebã ra pa vɩ tɩ zems b sẽn dɩk b mens n kõ wã ye. Rẽ kɩtame tɩ Wẽnnaam wa baas n bas buudã. ‘Bao a Zeova’ rũndã-rũndã baoodame tɩ tõnd mengã bɩɩs la d kell n tall zood sõma-sõma ne yẽ la d naag a tẽng zug siglgã. Rẽ rat n yeelame tɩ d bao n bãng Wẽnnaam sẽn get yɛlã to-to la d kelg a tagsa wã. D baooda a Zeova, d sã n zãmsd a Gomdã neere, la d bʋgsd a zugu, la d tũud a saglsã d vɩɩmã pʋgẽ. Tõnd me sã n baood a Zeova sor-wilgrã n pʋʋsd sõma-sõma la d tũud a vʋʋsem sõngã sor-wilgrã, d zems-n-taarã ne-a wã pãng paasdame. La d sũyã tusd-d tɩ d sõgend-a ‘ne d sũyã fãa, d sɩɩgã fãa la d pãngã fãa.’—Tõodo 6:5, NW; Galat dãmba 5:22-25; Filip rãmba 4:6, 7; Wilgri 4:11.

6. Wãn-wãn la d ‘baood tɩrlem,’ la bõe yĩng tɩ rẽ tõe baa dũni kãngã pʋgẽ?

6 Bũmb a yiib-n-soab b sẽn baood tɩ be Sofoni 2:3 pʋgẽ yaa d “bao tɩrlem.” Tõnd wʋsg sẽn yɩɩd maana toeeng kãsems d vɩɩmã pʋgẽ. D tõog n pidsa yɛl nins b sẽn baood kiris-ned lisgã yĩngã. La d segd n ket n tũuda a Zeova no-tɩrsã sẽn tɩ loe ne vɩɩm manesmã d vɩɩmã fãa pʋgẽ. Neb kẽer sẽn sɩng sõma zĩ-kãng wɛɛngẽ wã basame tɩ dũniyã rẽgem-ba. Pa nana tɩ d bao tɩrlem ye, bala neb nins sẽn gũbg tõndã yaa neb sẽn get tɩ yoobã, zɩlem-beedã la yel-wẽn a taabã yaa bũmb sẽn zemse. La d sã n sɩd tʋll sõma-sõma n ta a Zeova yam, d tõe n paama pãng n da lagem d mens ne dũniyã, n bao n ta a yam ye. Zida konga a Zeova lohormã, a sẽn mak n na n dɩk togs-n-taar ne a yagsã sẽn yaa wẽn-kɩɩsdbã yĩnga. D ra rɩk togs-n-taar ne dũniyã ye. La sẽn yaa lebende, bɩ d yɩ “Wẽnnaam togs-n-taas” n bɩɩsd “n yeelg nin-paalga Wẽnnaam sẽn naan wa bãmb wẽnego ne tɩrlem la pʋ-peelem sẽn wat ne sɩda.”—Efɛɛz rãmba 4:24; 5:1.

7. Wãn to la d ‘baood sik-m-menga’?

7 Bũmb a tãab-n-soab yell b sẽn gom Sofoni 2:3 pʋgẽ wã yaa tɩ d sã n dat n paam koglg a Zeova sũ-puugrã daare, d segd n baoa “sik-m-menga.” Daar fãa, d bee ne rapa, pagb la kom-bɩɩs sẽn pa tar sik-m-meng baa bilf ye. Sã n yaa ne bãmba, sik-m-meng yaa zanga. B geta sakr wala pãn-komslem sẽn yaa kãsenga. B kota yɛl wʋsgo. B yaa rat-m-yembr dãmb la b yaa neb sẽn tar tagsa sẽn  pa vigsdi. B tẽedame tɩ baa sẽn yaa to-to fãa rɩlla neb a taabã sak bãmb “sẽn tar sor ne bũmb ninsã” la yɛl nins bãmb sẽn dat n yɩɩdã. Ad sɩd yaa zu-bʋko, manesem kãensã kẽer sã n bẽeg tõndo! Yaa masã la d segd n bao “sik-m-menga.” Wãn to? Ne d sẽn na n sak Wẽnnaam, n sak a kiblgã ne sik-m-meng la d tũ a raabã.

Bõe yĩng tɩ b yet tɩ “daar ninga” d na paam fãagre?

8. Bõe la gomd ning sẽn yaa “daar ninga” sẽn be Sofoni 2:3 wã wilgda?

8 Gũus-y n ges tɩ Sofoni 2:3 yetame: “Daar ninga, b na n lilla yãmb Zusoaba sũ-puugra raare.” Bõe yĩng t’a Sofoni tũnug ne gom-biig ning sẽn yaa “daar ninga,” a sẽn da wa n gomd ne “tẽnga sik-m-mens rãmba”? Be neere, sik-m-mens rãmb kãens ra maana bõn-sõma, la b ra pa segd n tall bas-yard tɩ loog ne b mensã ye. B ra nan pa tall kɩs-sɩd hal tɩ ta b vɩɩmã saabẽ ye. Bãmb kẽer da ket n tõe n lʋɩɩ yel-wẽn pʋgẽ. Woto me tõe n paama tõnd rũndã-rũndã. A Zezi yeelame: “Ned ninga sẽn na n tall a tẽeb hal tɩ wakat ta, a na n paama fãagre.” (Matɩe 24:13) N-yẽe, fãagrã paoong a Zeova sũ-puugrã daar bee ne tõnd sẽn na n ket n maand sẽn yaa tɩrg a nifẽ. Yãmb rɩka sard kãn-kãe woto bɩ?

9. Tʋʋm-tɩrs bʋs la rĩm a Zozias sẽn yaa bi-bɩɩgã maan-yã?

9 Wõnda a Sofoni goamã kẽe rĩm a Zozias sũurã tɩ kit t’a ‘bao a Zeova.’ Gʋlsg Sõamyã yetame: “Yẽ sẽn deeg naam tɩ yʋʋm niinẽ, n ket n yaa biiga [a Zozias sẽn da zems yʋʋm 16,] a sɩngame n bao a yaab a Davɩɩd Wẽnnaam.” (2 Kɩbaya 34:3) A Zozias kell n ‘baoo tɩrlem,’ bala d karemda woto: “La yẽ sẽn deeg naama tɩ yʋʋm piig la a yiiblẽ [a Zozias sẽn da tar sẽn zems yʋʋm 20], yẽ sɩngame n yiis kunkuba tẽn-kuga ne ra-lugdsa la bõn-naandsa Zide ne Zerizalɛm. La yẽ sãama Baall dãmba tẽng-kug a nifẽ.” (2 Kɩbaya 34:3, 4) A Zozias ‘baoo sik-m- mengã’ me. A leb n baoa ne sulg-m-meng n ta a Zeova yam n yɩlg tẽngã n yiis bõn-naands pʋʋsgã la ziri tũudmã yɛl a taabã. Ad sik-m-mens rãmb a taabã sɩd kɩdma bõn-kãens sẽn maana yĩnga!

10. Bõe n maan Zida yʋʋmd 607 S.D.T.W., la ãnd dãmb n põse?

10 Zʋɩf rãmb wʋsg leb n baoa a Zeova a Zozias naama wakate. La rĩmã kũum poore, neb wʋsg sẽn yɩɩd leba b pĩnd manesmẽ wã. B ye kẽe manesem Wẽnnaam sẽn da pa tõe n sak abada pʋsẽ. Wa sẽn zems a Zeova sẽn dɩk sard ningã, Babilon nebã piga Zida n sãam a na-tẽngã sẽn yaa Zerizalɛmã yʋʋmd 607 S.D.T.W. La saagr bilf n da be. No-rɛɛs a Zeremi, Etiopi ned a Ebɛd-Melɛke, a Zonadaab yagensã, la neb a taab sẽn yaa kɩs-sɩd dãmb paama koglg ‘a Zeova sũ-puugr da-kãngã’ sasa.—Zeremi 35:18, 19; 39:11, 12, 15-18.

Wẽnnaam bɛɛbã, bɩ y bãnge!

11. Bõe yĩng tɩ yaa toog ne-d tɩ d kell n yɩ kɩs-sɩd dãmb ne Wẽnnaam rũndã-rũndã, la yɩtẽ-la sõma t’a Zeova nin-buiidã bɛɛb maan bõe?

11 D sẽn gũud a Zeova sũ-puugrã daar sẽn na n wa yɛl siglg wẽng kãngã zugã sasa, d segda ‘makr toɛ-toɛya.’ (Zak 1:2) Tũudum taoor dãmb n gãanded tẽng n tũnugd ne b sẽn tar pãn-tusdg dũniyã zu-soben dãmbã zugã n wat ne nams-toos Wẽnnaam nin-buiidã zugu. La tẽns wʋsg sẽn yet tɩ b nonga yam yãkr balengã wɛɛngẽ wã pʋsẽ n maan woto me. Nin-wẽnsã kãnegda a Zeova sõgen dãmbã, n wilgd-b wala “tũudum will sẽn yaa wẽnga.” Wẽnnaam nee b tʋʋm-kãensã, la b pa na n põs sɩbgr ye. A bɛɛbã segd n gesa bũmb ning sẽn paam a nin-buiidã pĩnd wẽndẽ bɛɛb wala Filisti nebã. Bãngr-gomdã yetame: “Neb na n basa Gaza. Askelõ na n lebga zaalem. B na n diga Asdod neba ne wĩntoogo. B na n wʋka Ekrõ nebã.” B ra na n varga Gaza, Askelõ, Asdod la Ekrõ sẽn da yaa Filisti galʋ-tẽnsã.—Sofoni 2:4-7.

12. Bõe n paam Filisti, Moaab la Amo?

12 Bãngr-gomdã kẽngda taoor woto: “Mam wʋma Moaab neba paoogre la Amo neba tʋʋre, b paooga m nebã n wuk b mens n yeel tɩ b na n deega b tẽngã.” (Sofoni 2:8) Sɩda, Ezipt la Etiopi namsa Babilon pigdbã nusẽ. La Wẽnnaam bʋ-kaoorã Moaab la Amo sẽn yaa bu-rãmb sẽn ya a Abrahaam ba-biig biig a Lot yagensã zuta yɩɩ bõe? A Zeova reng n togsame: “Moaab na n yɩɩ wa Sodom, la Amo neba na n yɩɩ wa Gomoor.” A Lot kompugli a yiibã põsa Sodom la Gomoor sãoongã. Sẽn yaa lebend ne b yaab pogsã Moaab ne Amon ra pa na n paam koglg Wẽnnaam bʋ-kaoorã pʋgẽ ye. (Sofoni 2:9-12; Sɩngre 19:16, 23-26, 36-38) Rũndã-rũndã, Filisti ne a galʋ-tẽnsã bee yɛ? La Moaab ne Amo sẽn da tar wuk-m-mengã yẽ? Bao-y wa y sẽn tõe tɛka, tɩ y kõn yã-b ye.

13. B vaeesa Niniiv raboodã n yã bõe?

13 A Sofoni wakatã, Asiri Soolmã naam ra bee a piig la yiib zugu. Rabood vaeesd a Austen Layard bilga na-zakã babg a yembre a sẽn yã Niniiv sẽn yaa Asiri na-tẽngã pʋgẽ. A gʋlsa woto: “Sugã . . . da welgame n yaa zĩis yalem la woglem sẽn zem taaba. B maana tɩ-puudu, bɩ rũms yimaas rãmb b zutu. Kẽer da maana ne wob-yẽna, tɩ babg fãa nags n gilgi. Tõe tɩ ra-lugsã ne ro-pʋsã kɩrems gãnegame bɩ bolga sõma ne sãnem bɩ wanzũri. La b ra tũnugd ne raad nins sẽn yaa sõma n yɩɩdã, tɩ sɛɛdr raadã be sʋkã, raadã tʋʋmd pʋgẽ.” La wala b sẽn deng n togs a Sofoni bãngr-gomdã pʋgẽ wã, b ra na n sãama Asiiri ne a na-tẽngã sẽn yaa Niniivã. Niniiv ra na n lebga ‘raboogo.’—Sofoni 2:13, NW.

14. Wãn-wãn la a Sofoni bãngr-gomdã pids Niniiv nebã zutu?

14 Ya a Sofoni sẽn togs gom-kãensã yʋʋm 15 poor bal la b sãam Niniiv sẽn tar pãngã ne a na-zakã tɩ lebg raboogo. N-yẽe, b ra kɩtame tɩ galʋ-tẽng ning sẽn da tar wuk-m-mengã sãam zãnga. B bilga sãoongã sẽn ta zĩig ningã ne manesem sẽn tar pãng woto: “Sɩl-faad ne vit na n zĩnda a ra-lugdsa zut ne yʋngo. Bãmb na n yãba rabooda võe pʋsẽ. Sãoong na n zĩnda a noyã.” (Sofoni 2:14, 15) Niniiv  ro-bɛdã ra pa na n tall yõod n zʋʋg b yɩ sɩl-faad la vit zĩis ye. Lɛɛbdbã bʋrgo, sodaasã kaasg la maan-kʋʋdbã yɩɩl da saa galʋ-tẽngã soay zutu. Soay nins sẽn da tar bʋrg wʋsgã zĩisẽ, ra yaa sũ-sãams kelems bal la b ra wʋmd fẽneta wã zĩisẽ. Tõe tɩ ra yaa liuul sũ-sãoong kɛleng bɩ sebgã bʋrgo. Bɩ Wẽnnaam bɛɛba fãa me baas n sãam woto!

15. Bõe la bũmb ning sẽn paam Filisti, Moaab, Amo la Asiri wã tõe n zãms tõndo?

15 Bõe la bũmb ning sẽn paam Moaab, Amon, Filisti la Asiri wã tõe n zãms tõndo? Woto: Tõnd sẽn ya a Zeova sõgen dãmbã, d pa segd n zoe rabeem d bɛɛbã yĩng lɛ-lɛ ye. Wẽnnaam nee bũmb ning neb nins sẽn kis a nin-buiidã sẽn maandã. Pĩnda, a Zeova pa bas neb nins sẽn da zabd ne a nin-buiidã n pa sɩbg ye. Woto me, a bʋ-kao wã na n waa dũniyã neb fãa zut rũndã-rũndã. La neb n na n põse. Yaa ‘kʋʋng kãseng sẽn yit buud fãa.’ (Wilgri 7:9, NW ) Y tõe n zĩnda b sʋka, la yaa y sẽn na n ket n baood a Zeova, tɩrlmã la sik-m-mengã bala.

Yel-beed na paam wẽng maandbã!

16. Bõe la a Sofoni bãngr-gomdã yet Zida na-biisã la tũudmã nanambs wɛɛngẽ, la bõe yĩng tɩ gom-kãensã zems ne dũni kiris-nedemdã?

16 A Sofoni bãngr-gomdã ye gomd n tadgda Zida la Zerizalɛm zutu. Sofoni 3:1, 2 yetame: “Hey! [“yell na n paka,” Sebr Sõngo] Zerizalɛm neba [sẽn] yaa nin-kɩɩsdba. Bãmb dẽgma b mense. Bãmb maanda b neba wẽnga. Bãmb ka kelg ned koɛɛg ye. Bãmb ka reegd saglg ye. Bãmb ka teegd [a Zeova, NW ] ye. Bãmb ka kolgd b Wẽnnaam ye.” Ad sɩd yaa wẽng menga, a Zeova nin-buiidã sẽn pa kelg kiblg ning a sẽn modg n kõ-bã! Ad sɩd yaa bʋko, na-biisã, nin-kãsemsã la bʋ-kaoodbã sẽn pa tall nimbãan-zoeerã. A Sofoni gom n kɩɩsa tũudmã taoor dãmb sẽn da pa zoet yãndã, n yeel woto: “A bãngdba yaa nin-yoodo la zãmb dãmba. Maan-kʋʋdba sãama bũmb nins sẽn welg toor Wẽnnaam yĩngã la b sãamda Wẽnnaam tõoda me.” (Sofoni 3:3, 4) Ad gom-kãensã sɩd bilgda dũni kiris-nedemdã no-rɛɛsdb la a prɛtr dãmbã sẽn yaa to-to rũndã-rũndã wã tɩ zemse! B paooga Wẽnnaam, n yãk a yʋʋrã b Biibl lebgrã pʋsẽ, la b zãms nebã tẽeb sẽn kõt ziri tagsa a Soab ning b sẽn yet tɩ b balemdame wã zugã.

17. Nebã kelgd tɩ b pa kelgd me, bõe yĩng tɩ d segd n ket n moond koe-noogã?

17 A Zeova reng n togsa a pĩnd wẽndẽ nin-buiidã wʋsg bũmb ning a sẽn da rat n maanã. A tʋma a no-rɛɛsdba, a Sofoni la a Zeremi, n paas a taaba, tɩ b tɩ yeel nin-buiidã tɩ b tek yam n kos sugri. N-yẽe, “[a Zeova, NW ] . . . ka maand wẽng ye. Yibeoog fãa, bãmb wilgda tɩrlem n ka vaandẽ ye.” La b manesem da yaa wãn-wãna? “La nin-wẽnsa ka mi yãnd ye,” woto la a Sofoni yeel-yã. (Sofoni 3:5) Yaa keoogr woto buud la b moond tõnd wakatã. Yãmb sã n yaa koe-noogã moonda, y kẽesda y meng keoogr tʋʋm kãngã pʋgẽ. Bɩ y ket n togsd koe-noogã n da bas ye! Nebã kelgd tɩ b pa kelgd me, (Wẽnnaamã tʋʋmd y sẽn maandã tata a yam, tɩ y sã n ket n maanda woto ne kɩs-sɩda) y pidsa y tʋʋmd Wẽnnaam nif gesgẽ, tɩ y sã n ket n maand-a ne kɩs-sɩda. Y sã n wa tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã ne yẽesem y pa segd n zoe yãnd ye.

18. Wãn-wãn la Sofoni 3:6 na n pidsi?

18 A Zeova bʋ-kaoorã pidsg pa na n tek dũni kiris-nedemdã sãoong ye. A Zeova yalga  a bʋ-kaoorã tɩ ta dũniyã tẽns fãa: “Mam menesa buud wʋsgo. Bãmb lalsa sokr zĩisẽ gãsda sãamame. Mam sãama b soɛya tɩ ned ka le tũud be ye. Bãmb tẽnsa sãamame.” (Sofoni 3:6) A Zeova sẽn gom sãoongã yell woto wã bee bas-m-yam hal tɩ yaa wa sãoongã ra zoe n waame. Bõe n paam Moaab, Amo la Filisti galʋ-tẽnsã? La yaa wãn to ne Niniiv sẽn yaa Asiri na-tẽngã? B sãoongã yaa makr sẽn yaa keoogr n kõ tẽn-tẽnsã rũndã-rũndã. Wẽnnaam pa sẽn paoogd ye.

Ket-y n baood a Zeova

19. Sʋgs-bʋs sẽn wat ne tagsg la d segd n sʋk d menga?

19 A Sofoni wakatã, Wẽnnaam sũ-yikrã ra waa neb nins ‘tʋʋma fãa sẽn lebg bũmb sẽn ka neerã’ zutu. (Sofoni 3:7) Yaa woto me n na n maan tõnd wakatã. Yãmb nee kaset sẽn wilgd t’a Zeova sũ-puugrã daar kolgame wã bɩ? Yãmb ket n ‘baooda a Zeova’ n karemd a Gomdã wakat fãa, la daar fãa bɩ? Yãmb ‘baooda tɩrlem’ n tar vɩɩm manesem yɩlemd sẽn zems ne Wẽnnaam noyã bɩ? La yãmb ‘baooda sik-m-meng’ n wilgd sũ-bʋgsem, sakr ne Wẽnnaam la segls nins a sẽn dɩk fãagrã yĩngã bɩ?

20. Sʋgs-bʋs la d na n leok sõs-kãensã sẽn pʋg taab sẽn tik a Sofoni bãngr-gomdã zugã yaoolem sõsg pʋgẽ?

20 Tõnd sã n ket n baood a Zeova, tɩrlem, la sik-m-menga, d tõe n gẽega bark wʋsg masã tɛka, n-yẽe ‘yaoolem wakat’ kãngã sẽn yaa makr ne tẽebã pʋgẽ. (2 Tɩmote 3:1-5; Yelbũna 10:22) La d tõeeme n sʋkd d mens woto: ‘Wãn-wãn la tõnd sẽn ya a Zeova sõgen dãmb rũndã-rũndã wã paamd barka, la beoog-daar bark bʋs la a Sofoni bãngr-gomdã ningd neb nins sẽn na n paam fãagr a Zeova sũ-puugrã daar sẽn kolgd wʋsgã taoore?’

Wãn to la y na n leoke?

• Wãn to la nebã ‘baood a Zeova’?

• ‘Bao tɩrlem’ baooda bõe maanego?

• Wãn to la d tõe n “bao sik-m-menga”?

• Bõe yĩng tɩ d segd n ket n baood a Zeova, tɩrlem la sik-m-menga?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 10]

Yãmb baooda a Zeova n tũnugd ne Biiblã zãmsg la pʋʋsg ne y sũur fãa bɩ?

[Foto, seb-neng 13]

B sẽn ket n baood a Zeova wã yĩnga, kʋʋn-kãseng n na n põs a sũ-puugrã daare