Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb rɩka sɩdã n maan y rẽnd bɩ?

Yãmb rɩka sɩdã n maan y rẽnd bɩ?

 Yãmb rɩka sɩdã n maan y rẽnd bɩ?

“Bɩ y bas tɩ Wẽnnaam tek yãmb yama n maneg y zãnga tɩ y bãng Wẽnnaam daab sẽn yaa sõama, la sẽn tat bãmb yam, la sẽn zems zãnga.”—ROM DÃMBA 12:2.

1, 2. Bõe yĩng tɩ pa nana tɩ f yɩ kiris-ned hakɩk rũndã-rũndã?

YƖ KIRIS-NED hakɩk yaoolem day kãensã, ‘yaa toog wʋsgo.’ (2 Tɩmote 3:1, Sebr Sõngo) Sɩda, f segd n tõoga dũniyã sẽn na yɩl n tũ Kirist makre. (1 Zã 5:4) Tẽeg-y bũmb ning a Zezi sẽn yeel kiris-ned sorã wɛɛngẽ wã: “Bɩ y kẽ zak noor sẽn yaa sẽka. Tɩ bõe, zak noor sẽn yaa yalenga la sor sẽn yaa yalenga rabda sãoong zĩiga, la neb wʋsg kẽeda beenẽ. La zak noor sẽn yaa sẽka la sor sẽn yaa bãanega rabda vɩɩm zĩigẽ, la a yãtb yaa bilfu.” A yeelame me: “Ned sã n dat n tũ maam, bɩ a kɩɩs a meng daabo n dɩk a kũum [da-luk, NW ] daar fãa n tũ maam.”—Matɩe 7:13, 14; Luk 9:23.

2 Ne kiris-ned sẽn yã so-sẽk ning sẽn tar n debd vɩɩmã zĩigẽ wã, yel-toog ning sẽn ket ya a pa so-kãng zugu. Bõe yĩng tɩ woto yaa toogo? Yaa toog tɩ bala tõnd rɩk-m-meng-n-kõ la lisgã kɩtame t’a Sʋɩtãan sɩlem tʋʋmã bɩ a bẽdsã pat ne tõndo. (Efɛɛz rãmba 6:11) A mii tõnd pãn-komslmã n baood n na n tũnug ne-b n kɩt tɩ d tẽebã sãame. A Sʋɩtãan baoome n na n kʋɩɩb a Zezi mengã, dẽ, bɩ tõnd da tẽ t’a na n basa tõnd laafɩ ye.—Matɩe 4:1-11.

A Sʋɩtãan sɩlem manesmã

3. Wãn to la a Sʋɩtãan ning sãmb-sãmb a Hawa yamẽ wã?

3 Manesem a yembr a Sʋɩtãan sẽn tũnugd ne yaa sãmb-sãmb ningr tõnd yamẽ wã. A baooda pãn-komslem tõnd tẽebã zab-teed pʋsẽ. Sɩngrẽ wã bala, a tũnuga ne manesem kãng ne a Hawa n sʋk-a: “Rẽ yĩnga Wẽnnaam sɩd yeela yãmb tɩ y ra rɩ tɩɩs nins fãa sẽn be zẽeda zĩigẽ wã biis bɩɩ?” (Sɩngre 3:1) A Sʋɩtãan da yeta woto bala: ‘Wẽnnaam sɩd na sak n yãk gɩdgr a woto n kõ yãmba? A na sak n mong yãmb bũmb sẽn yaa sõma wʋsg woto? Gese, Wẽnnaam miimi tɩ daar ning meng yãmb sẽn na n dɩ tɩɩgã biiga, yãmb ninã na n pukame tɩ y yɩ wa Wẽnnaam, n mi sõma la wẽnga!’ A Sʋɩtãan ninga sãmb-sãmb a Hawa yamẽ wã, wa bõn-buud a sẽn bʋd n gũudẽ tɩ buli.—Sɩngre 3:5.

4. Sãmbs bʋs la neb kẽer tõe n tar rũndã-rũndã?

4 Wãn to la a Sʋɩtãan tũnugd ne manesem kãngã rũndã-rũndã? Tõnd sã n deem ne Biiblã karengo, d meng zãmsgã, pʋʋsgã, la d kiris-ned ministɛɛrã la tigissã, d tõe n paka sor tɩ neb a taab ning sãmb-sãmb d sũyẽ wã. Wala makre: “Wãn to la d mi tɩ yaa sɩd ning a Zezi sẽn zãmsã la woto?” “Tõnd sɩd vɩɩ yaoolem dayã bɩ? Sẽn paase, tõnd zoe n bee yʋʋm kob-gĩnd 21 soabã pʋgẽ.” “Tõnd sɩd pẽnega Armagedõ, bɩ a ket n zãrame?” Sãmb-sãmb a woto sã n wa wa, bõe la d tõe n maan n yiis-ba?

5, 6. Bõe la d segd n maane, sãmb-sãmb sã n wa?

5 A Zak kõo sagls sẽn zemse, a sẽn wa n gʋls tɩ: “Ned sã n be yãmb sʋk t’a yam paoodẽ, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt neba fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la a na paam. La bɩ a kos ne tẽebo la a ra sãmb ye, tɩ bõe, ned ninga sẽn sãmbda, a wẽnda ko-pɛma sobg sẽn pengda t’a lengdẽ. Bɩ ada soaba ra tags t’a  na n deega bũmb Zusoaba nengẽ ye. Yẽ yaa yam a yiib soaba sẽn yuusd ne a yɛla fãa.”—Zak 1:5-8.

6 Rẽ, bõe la d segd n maane? D segd n ‘ket n kota Wẽnnaam’ pʋʋsg pʋgẽ, sẽn na yɩl n paam tẽeb la võor-wʋmbo, la d maan modgr n paas d meng zãmsgã pʋgẽ sẽn tɩ loe ne sʋkr bɩ sãmb-sãmb buud fãa. D tõeeme me n kos neb nins sẽn tar pãng tẽebã pʋgẽ wã sõngre, n da tol n maan sãmb-sãmb t’a Zeova na n kõo tõnd teelg ning d sẽn datã ye. A Zak me yeelame: “Dẽ yĩnga, bɩ y sak Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋɩtãana, la yẽ na zoe n bas yãmba. Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.” N-yẽe, tõnd sãmbsã na n saame, d sã n pẽneg Wẽnnaam ne zãmsgã la pʋʋsgã maasem.—Zak 4:7, 8.

7, 8. Yɛl kẽer bʋs zut la d tõe n tik n bãng baleng ning buud a Zezi sẽn zãms nebã, la ãnda n pidsd bõn-kãens b sẽn baoodã?

7 D rɩk makr ne sʋk-kãngã: Wãn to la tõnd mi tɩ d tũuda baleng ning buud a Zezi sẽn da zãms nebã? Sẽn na yɩl n leok sʋk-kãngã, bõe la d segd n gese? Biiblã wilgdame tɩ kiris-neb hakɩkã segd n talla nonglem hakɩk ne taaba. (Zã 13:34, 35) B segd n sõmsa Wẽnnaam yʋʋrã, sẽn ya a Zeova wã. (Ezai 12:4, 5, NW; Matɩe 6:9) La b segd n kɩtame tɩ b bãng yʋ-kãnga.—Yikri 3:15, NW; Zã 17:26.

8 Bũmb a to sẽn kɩtd tɩ b bãng sɩd balengã n welg ya a nebã sẽn waoogd Wẽnnaam Gomdã sẽn yaa Biiblã. A yaa seb-yɛng ning bal sẽn wilgd Wẽnnaam nedemdã la a raabã sẽn ya a soabã. (Zã 17:17; 2 Tɩmote 3:16, 17) Sẽn paase, kiris-neb hakɩkã moondame tɩ Wẽnnaam Rĩungã bal n yaa ãdem-biisã saagre, tɩ b tõe n paam vɩɩm sẽn pa sat tẽng zug arzãn pʋgẽ. (Mark 13:10; Wilgri 21:1-4) B lakda b mens ne dũniyã politik sẽn tar zãmbã, la a vɩɩm manesem wẽngã. (Zã 15:19; Zak 1:27; 4:4) Rũndã-rũndã ãnd n sɩd pidsd bõn-kãensã? Yɛlã wilgdame tɩ yaa leok yɛng bal n be: ya a Zeova Kaset rãmbã.

Yaa wãn to masã, sãmb-sãmbã sã n ket n beẽ?

9, 10. Bõe la d tõe n maan n tõog sãmb-sãmb sẽn ket n be?

9 Yaa wãn to masã, sãmb-sãmbã sã n sɩd namsd tõndo? Rẽ, bõe la d segd n maane? Rĩm sẽn tar yam a Salomo kõta a leokrã: “M biiga, fo sã n deeg mam goama, la f tẽeg bũmb ninga mam sẽn wilg fooma n kelg yam neere la f bao bãngr ne f sũur fãa, n-ye, fo sã n bao bãngr ne yam wa ned sẽn baood wanzuri ne arzɛgse, fo na n bãnga Zusoaba zoees sẽn yaa bũmb ninga, la f na n [Wẽnnaam] bãngrã.” (Yaa  tõnd n ning italikã.)—Yelbũna 2:1-5.

10 Woto pa tagsg sẽn lingd sɩda? D sã n baood Wẽnnaam yama ne d sũur fãa, d na n ‘yã Wẽnnaam bãngrã.’ N-ye, d tõe n bãnga ãndũniyã Naab la Soaal Sẽn-ka-to, d sã n sak n na n deeg a goamã la d tall naneb ne-ba. Woto rat n yeelame tɩ d kedg n tees a Zeova ne pʋʋsg la ne meng zãmsgo. A Gomdã arzɛgs sẽn solgã tõe n yiisa sãmb-sãmb buud fãa la a sõng-d tɩ d yã sɩdã vẽenem.

11. Sãmb-sãmbã kɩtame t’a Eliize sõgena tall manesem bʋgo?

11 Makr sẽn yaa vẽeneg ne pʋʋsg sẽn sõng Wẽnnaam sõgen sẽn da zoet rabeem la sẽn da maand sãmb-sãmb bee 2 Rĩm dãmba 6:11-18 pʋgẽ. A Eliize sõgena ra pa tar tẽeb nenem ye. A ra pa tõe n yã tɩ saasẽ tãb-biis ra be be lame n teend Wẽnnaam no-rɛɛsã Siiri tãb-biisã sẽn da gũbgã ye. Sõgena yɛɛsame n kaas woto: “Karensaamba! tõnd na n kẽe yɛ?” Wãn to la a Eliize leok-yã? “Ra zoe rabeem ye, sẽn be-b ne tõnda yɩɩda sẽn be-b ne bãmbã.” La wãn to la a ra na n tõog tɩ sõgena kɩs sɩd ne rẽ? A ra pa tõe n yã yĩngr tãb-biisã ye.

12. a) Wãn to la b yiis sõgena sãmb-sãmbe? b) Wãn to la d tõe n yiis sãmb-sãmb buud fãa d sẽn tõe n wa tarẽ?

12 “La a Eliize pʋʋsa Wẽnnaam n yeel yaa: ‘Zusoaba, puk-y-yã a nin t’a yã.’ La Zusoaba puka bi-bɩɩga nin t’a yã wed-rʋʋdb ne bugum saar dãmb sẽn pid tẽngã n gũbg a Eliize.” Yel-kãngã pʋgẽ wã, a Zeova kɩtame tɩ sõgenã yã yĩngr tãb-biisã sẽn da kogend a Eliize wã. La d pa segd n gũ tɩ Wẽnnaam sõng tõnd woto rũndã-rũndã ye. Tẽeg-y tɩ no-rɛɛsã sõgen kãngã ra pa tar Biiblã zãng n na n zãms sẽn na yɩl n keng a tẽebã ye. Tõnd tara Biiblã. Tõnd sã n dɩk-a n tʋm sõma, tõnd me tẽebã na n paama kengr woto. Wala makre, d tõe n tagsa kɩbay wʋsg nins sẽn bilgd a Zeova sẽn be a yĩngr zaka pʋgẽ wã zut sõma. Bõn-kãens pa basd weer ne sãmb-sãmb t’a Zeova sɩd tara yĩngr siglg sẽn teend a sõgen dãmbã dũni gill zãmsg tʋʋmdã pʋgẽ rũndã-rũndã ye.—Ezai 6:1-4; Ezekɩɛll 1:4-28; Daniɛll 7:9, 10; Wilgri 4:1-11; 14:6, 7.

Gũus-y ne a Sʋɩtãan bẽdsã!

13. Bõe la a Sʋɩtãan tũnugd ne n makd n na n kɩt tɩ d bas sɩdã d sẽn gãd kãn-kãeyã?

13 Soay a taab bʋs la a Sʋɩtãan tũnugd ne n  komsd tõnd tẽebã la a baoodẽ tɩ d bas sɩdã? Bẽd-kãensã a ye yaa yoobã, la a pukrã toɛ-toɛyã. Rũndã-rũndã dũniyã sẽn nong yoobã tɩ looge. Wakat ning b sẽn boond tɩ nonglmã yaa yoob bala. Rẽ n so tɩ yoobã lebg daar fãa bũmb ne zãmaan kãngã sẽn nong yõ-noogrã. Nebã rɩka sard kãn-kãe n na n maan sẽn noom-ba, baa ne rẽ sẽn na n baas to-to ning fãa. Sĩnima wã, televiziõ wã la video wã tusda nebã tɩ b tall vɩɩm manesem kãngã. Yoobã yɛl wilgr pida kɩbayã buud fãa, sẽn yɩɩd fãa Ẽntɛrnetã. Yell n gũud nif-na-yã rãmbã.—1 Tesalonik rãmba 4:3-5; Zak 1:13-15.

14. Bõe yĩng tɩ kiris-neb kẽer lʋɩ a Sʋɩtãana bẽdsã pʋsẽ?

14 Kiris-neb kẽer basame tɩ b nif-na-yã tʋlsmã tõog-ba, tɩ b ges fot rãmb bɩ filim dãmb sẽn yaa yoob yɛl wilg-n-yɛge, bɩ sẽn wilg-b vẽeneg menga. B basa b mens n lʋɩ a Sʋɩtãan bẽdgã sẽn nekd ratmã pʋgẽ. Rẽ maaneg nong n waa ne tẽeb wãabo. Neb a woto pa kell n yɩ ‘wa kom-bõoneg ne wẽngã ye.’ “Ne yam vẽnegre,” b pa “yɩ wa neb sẽn bɩ” ye. (1 Korẽnt dãmba 14:20) Yʋʋmd fãa, neb tusa n namsd rẽ poorẽ, b sẽn pa tũud Wẽnnaam Gomdã noy yĩngã. B pa ning “Wẽnnaam zab-teed[a] fãa” bɩ b pa kell n tall-a ye.—Efɛɛz rãmba 6:10-13; Kolos rãmba 3:5-10; 1 Tɩmote 1:18, 19.

D tall naneb ne d sẽn tarã

15. Bõe yĩng tɩ neb kẽer tõe n yã tɩ yaa toog tɩ b tall naneb ne b tẽeb rogem-pʋɩɩrã?

15 “Yãmb na bãng sɩda, la sɩda na kõ yãmb [paam-m-menga, NW ],” woto la a Zezi yeel-yã. (Zã 8:32) Yɩɩ tɩlae ne Kaset rãmb wʋsg sẽn yɩɩd tɩ b bas b pĩnd vɩɩm manesmã la b tũudum lagem-n-taarã. Rẽ tõeeme n kɩt tɩ b tõog n tall naneb ne paam-m-meng ning sɩdã sẽn kõtã tao-tao n yɩɩda. Sẽn yaa lebende, kom-bɩɩs kẽer roagdb sẽn be sɩdã pʋgẽ sẽn wub tõe n getame tɩ yaa toog tɩ b tall naneb ne b tẽeb rogem-pʋɩɩrã. B zɩ n zĩnd ziri tũudmã pʋgẽ, bɩ dũni kãngã pʋgẽ, sẽn baood yõ-noogrã tɩ loogã, sẽn dɩkd dorgã wʋsg la a maand yoob wʋsgã ye. Rẽ kɩtame tɩ b tõe n pa ne welg-kãseng ning sẽn be tõnd tẽeb arzãnã la a Sʋɩtãan dũniyã sẽn põogã sʋk ye. Kẽer tõeeme meng n lʋɩ makr ning sẽn yaa lemb dũniyã zẽnem sẽn na yɩl n bãng b sẽn kong bũmb ningã sẽn yaa to-to!—1 Zã 2:15-17; Wilgri 18:1-5.

16. a) Sʋgs-bʋs la d tõe n sʋk d mense? b) Bõe la b zãmsd tõnd la b sagend tõnd tɩ d maane?

16 Sɩd-sɩda yaa tɩlae ne-d tɩ d yõog d nus-biyã n yaool n bãng toog la namsg bɩ? D pa tõe n ges neb a taabã sẽn yã tood ninsã n bãng rẽ sɩda? Yaa tɩlae ne-d tɩ d kẽ dũni kãngã “bɛgd” pʋgẽ n bãng d sã n konga bũmb sɩda? (2 Pɩɛɛr 2:20-22) A Pɩɛɛr tẽega yʋʋm kob-yendẽ kiris-nebã sẽn da zĩnd a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã woto: “Yãmb sẽn da maand neb sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam daaba sekame, b sẽn kẽnd ne daglem la wẽng ratem la rã-tɩgre la yão-beedo la bõn-naands pʋʋsgo sẽn yaa wẽng wʋsgã.” Sɩd-sɩda, pa tɩlae tɩ d maan “wẽng” ning sẽn be dũniyã pʋgẽ wã n yaool n bãng vɩɩmã sẽn  tõe n sãam n ta zĩig ning ye. (1 Pɩɛɛr 4:3, 4) Sẽn yaa lebende, b zãmsa tõnd a Zeova vɩɩm manesem noyã sẽn yaa sõma wʋsgã d Rĩungã Rotẽ sẽn yaa Biiblã zãmsg nif zĩisã. Sẽn paase, b raoonda tõnd tɩ d rɩk d yamã n tʋme, n sɩd bãng d toor tɩ d tara sɩdã. Ne woto d maan tɩ sɩdã yɩ d rẽnda.—Zozue 1:8; Rom dãmba 12:1, 2; 2 Tɩmote 3:14-17.

Tõnd yʋʋrã pa yʋ-zaalg bal ye

17. Wãn to la d tõe n yɩ a Zeova Kaset rãmb sẽn womd biis sõma?

17 D sã n maan tɩ sɩdã yɩ d rẽnda, d na n bao n wilg-a-la neb a taabã wakat fãa, sã n tõe. Woto pa rat n yeel tɩ d na n modga neb nins sẽn pa wilgd ratmã tɩ b sak-a ye. (Matɩe 7:6) Sẽn yaa lebende, d pa na n zoe yãnd la d wilg tɩ d ya a Zeova Kaset rãmb ye. Ned sã n wilg ratem bilf n maan sʋkr ne pʋ-peelem bɩ n sak sebr sẽn tik Biiblã zugu, d na n wilga d saagrã. Yaa sɩda, woto baoodame tɩ d tall sɛb ne-d zĩig ning fãa d sẽn beẽ, yiri, tʋʋm zĩigẽ, lekollẽ, magazẽ pʋgẽ, bɩ pemsem kokr zĩisẽ.—1 Pɩɛɛr 3:15.

18. D sã n kɩt tɩ b bãng vẽeneg tɩ d yaa kiris-neba, wãn to la rẽ tõe n yɩ pãng sẽn be nafr d vɩɩmã pʋgẽ?

18 Tõnd sã n wilg vẽeneg tɩ d yaa kiris-neba, na n kogl d mens ne a Sʋɩtãan sẽn zabd ne tõnd n tũnugd ne sɩlmã. Rogem tẽegr kibs bɩ Nowɛll kibsa, bɩ tʋʋm zĩigẽ tɛn-tɛɛg sã n wa maandẽ, naoor wʋsgo, d tʋmd-n-taasã na n yeelame: “Bas pʋg-kãngã laafɩ t’a ya a Zeova Kaset soaba.” Bʋʋm kãng yĩng me, neba tõeeme n pa nong n gomd kʋʋsem goam sẽn pa sõma tõnd taoor ye. Woto, tõnd sã n kɩt tɩ b bãng vẽeneg tɩ d yaa kiris-neba, a yaa pãng sẽn be nafr d vɩɩmã pʋgẽ. Yaa woto la tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn wilgã: “La yãmb sã n wɩngd ne tʋʋm sõama maanego ãnda n na n maan yãmb wẽnga? La baa yãmb sã n nams tɩrlem yĩnga, yãmb paamda sũ-noogo.”—1 Pɩɛɛr 3:13, 14.

19. Wãn to la d mi tɩ d zãaga wʋsg yaoolem dayã pʋsẽ?

19 Nafr a to d sẽn paamde, d sã n maan tɩ sɩdã yɩ d rẽnda, yaa d sẽn na n kɩs sɩd tɩ d sɩd vɩɩ yɛl siglg kãngã yaoolem dayã. D na n bãngame tɩ Biiblã bãngr-goam pidsg wʋsg taa b zug tẽn-sʋk tõnd wakatã. * A Poll keoogame tɩ “yaoolem wakate tood na n zĩndame.” Yʋʋm kob-gĩnd ning sẽn loogã yel-beed wilga rẽ sõma. (2 Tɩmote 3:1-5; Mark 13:3-37) Zʋrnall sõsg b sẽn yiis sẽn pa kaoos pʋgẽ sẽn tɩ loe ne yʋʋm kob-gĩnd 20 soabã gom-zug ra yaa: “B na n tẽega a yell wala wẽnem sẽn ka tõe n bãng n bilg wakate.” Sõsgã ra yetame: “Yaa yʋʋmd kob-gĩnd kãngã n kʋ neb n yɩɩg a taabã. La yaa yʋʋmd 1999 n kʋ neb n yɩɩg yʋʋm kob-gĩnd kãng babg a yiib-n-soabã pʋgẽ.”

20. Masã yaa bõe tʋʋmd wakate?

20 Pa masã la wakat ning d sẽn na n maan sãmb-sãmbã ye. A Zeova barkã yaa vẽeneg ne Biiblã zãmsg tʋʋm-kãseng b sẽn sɩng n maand dũniyã gill zugã, tɩ yaa kaset tẽn-tẽnsã yĩngã. (Matɩe 24:14) Maan-y tɩ sɩdã yɩ y rẽnda, la y togs-a neb a taabã. Yãmb beoog-daar sẽn pa satã bee ne yãmb sẽn maand bũmb ning masã wã. D sã n maage, d pa na n paam a Zeova barkã ye. (Luk 9:62) Sẽn yaa lebende, yaa wakat kãngã la y segd n “tall tẽeb kãn-kãe n da vigs ye, la wakat fãa bɩ y maan Zusoaba tʋʋmd wʋsgo, tɩ yãmb miimi tɩ yãmb sẽn tʋmd Zusoaba tʋʋmda ka na n yɩ zaalem ye.”—1 Korẽnt dãmba 15:58.

[Tẽngr note]

^ sull 19 Ges-y yʋʋmd 2000 Gũusg Gasgã, wao-fugdg kiuug pipi daare, seb-neng a 6-7. Sul 13-18 lebsd n wilgda kaset sẽn tar pãng bugs a yoob sẽn wilgd tɩ yʋʋmd 1914 tɛka, d vɩɩ yaoolem dayã pʋsẽ.

Y tẽrame bɩ?

• Wãn to la d tõe n yiis sãmb-sãmbe?

• Bõe la a Eliize sõgena makr tõe n zãms tõndo?

• D segd n gũusa d mens wakat fãa ne mak-bʋs yoobã wɛɛngẽ?

• Bõe yĩng tɩ d segd n wilg vẽeneg tɩ d ya a Zeova Kaset rãmba?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 19]

Biiblã zãmsg wakat fãa la pʋʋsgã tõe n sõnga tõnd tɩ d yiis sãmb-sãmbe

[Foto, seb-neng 20]

Yãab n kɩt t’a Eliize sõgenã sãmb-sãmb sa

[Foto, seb-neng 21]

B zãmsda tõnd a Zeova vɩɩm manesem noyã sẽn yaa sõma wʋsgã Rĩungã Rot pʋsẽ. Kada soabã bee Bene