Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Koɛɛg sẽn pa wõnd a taaba

Koɛɛg sẽn pa wõnd a taaba

 Koɛɛg sẽn pa wõnd a taaba

WATCH Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania yʋʋmd-yʋʋmd tigisgã sẽn zĩnd yʋʋmd 2000, zĩ-likr kiuug rasem a 7 wã baasgẽ, koɛɛg sẽn yaa zall la tigisgã perzidã a John Barr sẽn yaa Siglgã zug Sull nedã togs-yã. Rẽ tika sõss b sẽn deng n kõ baraara zutu. Yɩɩ sõss a Theodore Jaracz la a Daniel Sydlik sẽn kõ.—Ges-y periodik kãngã seb-nens 6-10, la 29-32.

Saam-biig a Barr maana togs-kãseng kãngã: “ ‘Kɩs-sɩd la gũusd yambã sull’ la a Siglgã zug Sull paamame tɩ b bobl-b bõn-yõod sẽn yaa kãsems n yɩɩd b rãmb nins b sẽn kõ asosiasiõ kãensã zĩig sẽn zãre. Sul-kãensa fãa tara bõn-datɩ sẽn tek yɛl sẽn zems b welgre. La tõnd Zusoab a Zezi Kirist yãka kɩs-sɩd la gũusd yambã sull n ning a ‘paoongã’ fãa bɩ Rĩungã nafa zug tẽng zug ka.”—Matɩe 24:45-47, NW.

Pɛnsilvani sosiete wã wɛɛngẽ, saam-biig a Barr paasame: “Sosiete wã luglg laloa wã taoor tɛk yʋʋmd 1884, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania talla tʋʋm-kãseng rũndã-rũndã kiris-neb tigingã yɛl pʋsẽ. La a ket n yaa bõn-tũnugdg laloa wã taoor bala, ‘kɩs-sɩd la gũusd yambã’ sẽn tũnugd ne.”

B sõssã pʋsẽ, saam-biig a Sydlik la a Jaracz wilgame tɩ “kɩs-sɩd la gũusd yambã” sẽn paam tɩ b bobl-b Soaalã tẽng zug paoong fãa wã pa gɩdgd yambã sull tɩ b yãk rap sẽn tar tõog “piis a taab[ã]” sʋk n bobl zɩɩb kẽer tʋʋmdã yel-gesg wɛɛngẽ ye. (Zã 10:16) Bʋʋm leb n pa be sẽn tik Gʋlsg Sõamyã zug sẽn wilgd tɩ asosiasiõ nins a Zeova Kaset rãmbã sẽn tũnugd ne wã taoor dãmb segd n yɩɩ kiris-neb sẽn zae ye.

Saam-biig a Barr togsa kɛlgdbã tɩ sẽn pa kaoos pʋgẽ, a Zeova Kaset rãmbã Siglgã zug Sull neb kẽer sẽn da yaa taoor dãmbã basa b zĩisã ne yamleoogo, n ye pa sosiete rãmbã “kɩs-sɩd la gũusd yambã” sẽn tũnugd ne Etazĩni wã zu-raad dãmb ye. Saam-biis b sẽn tõe n kɩs sɩd ne sẽn yaa piis a taabã neb la b yãk tɩ b ledg-ba.

Sard kãng sɩd bee nafre. A kõta Siglgã zug Sull neb sẽk n paas tɩ b segl tẽebã rɩɩb la b ges dũniyã gill zug saam-biis tẽeb yelle.

Sẽn na n baase, tigisgã perzidã wã togsa a kɛlgdbã sũy sẽn yɩ noogã woto: “Baa b sẽn dɩk tʋʋm toɛ-toɛy sẽn tɩ loe ne laloa wã la yɛl-gesg tʋʋm n bobl yel-gɛtb sẽn tar minimã, . . . b fãa yaa Siglgã zug Sull n wilgd-b sor tẽebã wɛɛngẽ. . . . Tõnd fãa pʋʋsda a Zeova t’a bark modgrã d sẽn lagemd taab n maandẽ sẽn na yɩl n maan a raabã, a yʋ-kãsengã waoogr la a ziir yĩngã.”